"Oka! Öwren! Döret! Seniň ylymli, bilimli bolmagyň kuwwatly Watan üçin derkardyr" sözi maňa diýilipdir diýýänler üçin. Kuwwatly Watan üçin Okaýanlar, Öwrenýänler we Döredýänleriň topary. Gepiň gysgasy, Türkmenistandan Bilimde Bäsleşýänleriň topary!

Hoş geldiňiz!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
Ylym, Bilim, Tehnalogiya, ykdysadyýet, türkmençilik, filosofiýa, senagat we şuna meňzeş bir topar zatlar bilen gyzyklanýanlar bu ýerde gürrüň edýärler. Size ýeterlik okamaga zat bar, gyzykly zat tapmasaňyz özüňiz ýazyp bilersiňiz! Ýazmak üçin agza bolmagyňyz zerur! Öňki agzalaryň sanawy bolsa bu ýerde.Soňky blog ýazgylary


Tm Olympiad new version

Salam gadyrly agzalaz, myhmanlar we beylekiler. Gelin tazeden shu forumda gurrundeshlik gecirelin! Nahili goryaniz? Kopden bari hic mowzuk yazylmandyr.

Ateýist we aýy

Bir gün ateýistiň biri tebigatyň gözelligini synlamak üçin tokaýa aýlanmaga gidipdir. Ýaradyjynyň ýaradan gözelliklerine seredip:
-Tebigat nähili gözel ýaradypdyr bu baglary, otlary we reňkleri - diýeni hem şol eken weli bir ýerden arlap elhenç bir aýy peýda bolupdyr. Ýaňky ateýist aýyny görüp aýagaldygyna gaçyp başlapdyr. Aýy bolsa kowalap ateýisti tutup aşagyna alyp penjesini ýokaryk galdyryp urjak bolup durka janhowluna şeýle dileg edipdir:
-Allahym özüň kömek et!

Şaýatlyk haky

“Şaýat men” diýmeklik yeňil düşermi?
Tassyklap bolaýsa şaýatlyk hakyň.
Şaýatlygyny tassykladyp bilene,
Döşüne at alan bir medal dakyň.

Syrtarmak bu döwür şaýat hakydyr,
El çarpmak bu döwür şaýat hakydyr,
Kelläň yrap ýörseň adyň bakydyr.
Kelläň duran güni “düýbünden ýykyň”.

Gözüňi oýnatsaň, gypsaň kaýarym,
Zyňylan süňkleri gapsan kaýarym,
Haky iýmeleri ýapsaň kaýarym,
Şaýat diýip käwagt bererler hakyň.

Diňe ýeke zatda bardyr şaýatlyk,
Olam edileni bile gömmeklik,
Haramy göreňde sessiz dymmaklyk,

29th Balkan Mathematical Olympiad

2012nji yylyn Aprel ayynyn 26sy bilen May ayynyn 2si arasynda Turkiyanin Antalya şaherinde geçirilen Halkara Balkan Matematika Olimpiyadasyna gatnaşan türkmen talyplar we netijeleri.

Palvan Agamyradov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Silver Medal

Ashyrmuhammet Serdarov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronze Medal

Shanur Allabayev, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronze Medal

Nazar Rahmanov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Honorable Mention

Fahruddin Baratov, Yöriteleşdirilen FİZMAT Mekdebi -Honorable Mention

Türkmenistanyň bag-bakja ösümlikleriniň önümlerini dünýä bazarlaryna çykarmakda daşary ýurt film we mahabat kompanýalarynyň orny

Ýurdumuzyň klimat şertlerine görä dünýäde ykdysady we strategiki tarapdan möhüm orna mynasyp bolan bag-bakja ösümlikleriniň ösdürilip ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikleri bardyr.Ygal mukdarynyň esasan hem gyş-ýaz pasyllarynda köp bolmagy bu möwsimiň 4-5 aý ýaly dowam etmegi esasan hem yumşak gabykly we gaty gabykly bag-bakja ösümliklerine oňaýly tärini ýetirýär.Gawun,garpyz,kädi,hyýar ýaly bakja ösümlikleri bolsa esasan fizýologiki ömürleriniň ilkinji aýlarynda suwy köp talap edyändikleri üçin ýaz paslyndaky ygal mukdarynyň