shirturkmen'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Beynidaki signallar bilen elektronikany dolandyryp basladylar

Biologia hem de fizikanyn garyndasdygyny hasam tanap basladyk. Angilyaly alymlar bir goly bolmayan maymynyn, golynyn yerine, beyninin hereket etmek isleg, pikireleine gora hereket etyan gol yasadylar. ol golda onden yazylan hereketleri maymynyn beynisinden gelyan signallara gora hereket eyar.
Mysal ucin tirsegimizi eplanimizde sol bir wagtyn ozunde yuzlerce muskulalar islap baslayar. Belkide beyna in yakyn muskulalara censor dakyandyrlar.

Marylan Unversitedinde yasalan “Neuro Sky Mindset” adyndaky ucyan robot ullanyjynyn haysy tarapa ucmak isleg pikirine gora hereket etyar.

Pikirler tohumjyklar yalydyr

Gowy pikirlerin, gowy habarlaryn tiz yayramagyna gosant gosmaly. Adamy we Dunyani janly saklayan gowy pikirlerdir. Sonda bizden nesillerimize, ilimize, adamzada bahar mowsumi yaly ajayyp durmusyn galmagyna sebab bolorys.

Pikirlerimizi baydak mysaly biri-birmize gowsurylmaly, bugun biz ony durmysa gecirip bilmsegem, bir gun geler eye cykan tapylar.

Gowy pikirler, erbet pikirlere garsy harasat bolup, tupan bolup gopmaly, seydip tohumlar mysaly bir yerlere dusmeli, sonda su beren, eken, gogerden tapylar belki.

Dunyanin In uly Akwaryumy hemde Ekonomika getiryan peydasy

Dunyanin in uly akwaryumy Amerikanyn Georgia welayatynda yerlesyar. Bu akwaryum 8 milyon galon yagny 30 million litr su alyp 125 000 ( bir yuz yigrimi bas mun) balyk hemde beyleki deniz jandarlaryny sergileyar.
Bu akwaryumdan on, in uly akwaryum Chikago Shedd akwaryumydy bu bolsa 19 milyon litr su alyp, 20 000 ( yigrimi mun) towerek deniz janlysyny sergileyardi.

Iň Dogry Din Yslam!

Ýapon alymy Masaru Emoto, Su Molekulalarynyň üstünde ylmy barlag işlerini geçirýärka Kur`an ýada Azan okalyp durka, sudaky molekulalar emele gelen kiçijik tolkunlardan owadan altyburçlyk düzümlere çykýandygyny gördü.

Masaru Emoto ýaňy ýakynda Müsür döwletüne gidip Kair Ünwerisitedinde geçiren ylmy-barlag işleriniň netijelerini, öz kärdeşleri bilen paýlaşdy.

Bir Näçe Setirjikler

İÇİ SÖYGİSİZ GOŞGY
JANSYZ JESET BOLSADA
İÇİ ARZUWSYZ GOŞGY
HABAR BERSİN ÖLÜMDEN
SÖHBET AÇMAK İSLAMOK
SÖYGİDEN HEM ARZUWDAN
GÖWSÜM DOLY İMANDAN
İÇİ DOLY ARZUWDAN
İÇİ DOLY SÖÝGİDEN
BEYİK ALLA ÝETERLİK
HEMMESİNİŇ YERİNE
HEM ARZUWYM HOWESİM
HUZURYNA GİTMEKLİK
BELKİ HEMME SÖYGİMEM
ŞODYR MENİN KALBYMDA
HEMME ZATDA GÖRÜNÝÄN
OŇ NURYNYŇ YŞGYNA

ONun ELİNİN YZY
BAHARDA DA GÖRÜNYAR
ONUN GÜLÜNİN YSY
İMANYNY BEYGELDYAR
İMANYN BEYGELDİKCE
ONA SÖYGÜN KÖPELİP:

"SEN MEN ÜCİN YARADAN
EMİR ET, EDİL WAGTYNDA

Jumgamyz Mübarek Bolsun!!!

Salam dostlar doganlar jumanyz mübärek bolsun. Hemme metjitlerimiz gowydyr yone Cehowdaki Omar metjidinde ýaňyja wagyz diňledik. Ymam köp zat aytdy, mahirli hemde owadan wagyz etdi. Şol wagyzdan bir iki hekaýajyk size hödürläsim geldi.

Türkçe pikir edip Türkmençe ýazyp...

Tm olimpiýadyň mowzuklary bilen gyzklandym, okadym. Türkçe pikir edip Türkmençe ýazyp Iňlisçänem ara goşýanlar bu ýerdede (http://tmolympiad.org) kän ekeni. Elbetde düşnükli, şol dillerde okuw alyp, şol ýurtlarda ýaşanlygy üçin täsirlenersiň. Ýöne muny edýänler, käbiri bilip, käbirleri üns bermän edýärler.
Muny okaýan adama ullakan bir zat ýitirip baranok. Ýöne şol dilleri bilmeýän adamlar okap ýada gürleşenlerinde kabir esasy sözleriň manysyna düşünmän, haýsy dildedigini hem bilmän özüni oňaýsyz duýýar.

Taze dostlarym bilen paylasasym geldi.

Bu Yary

Güler ýüzlu Aý-melek, güler yüzün soldurma
Gözýaşlaryň seçeläp, jiger bagrym syzdyrma
Aglap entek yaşajyk, ýürek odym söndurme
Aglama Sen aglasan, agladarsyn Bu ýary

Şiri saňa haýrandyr, sensiz dunye weýrandyr
Seni ýada salanda, dili suýjäp saýrandyr
Sen bagtyňa şadyýan, şowsuzlygyna girýandyr
Bagtly bolsaň Ezizim, şad edersin Bu ýary

Yalnyzlyk Bize Degdi

Kopculikde, yalnyzlykdan yadadyk
Ayralyk, gozlerden gan bolup geldi
Sen ak, sen gara, aralykda sabadyk
Pitneler janlara syz bolup geldi

Allah bize parahatlyk beryarka
Ilimde Yrsgal-Dowlet bereket barka
Bu yeri niredir, bular kimlerka
Hersinde atas-gir ot bolup gezdi

Elinde atas-gir, bagrynda giryan
Bihabar bendeler, ozuni yakyan
Bu ne sowes hal-y, gorulmedik jen
Nenen aga-ina doz gelip bildi

Yalncyny, atas bilen alan yok
Yalancyn garyny, jehenneme dok
Ne gozel dunyamiz, asmanymyz ak
Biderek dawalar, cog bolup geldi

Turkmen! Adamacylyk dil bilen bolmoz

Ynamdyr Soygunu beyleki ady!

- Birini tanajak bolsan, eden isi, hunari, eserleri bilen tanalyar. Allatagallany (Jelle Jelaluhu) hem alem kitabyndan hem tanamak mumkun. Meselem: Atmasferan gurlysy, duzumu, peydalaryny piker etsen, ol onun Eyesinin hem Yaradyjysynyn ahli zady yaradanlygyna, hemise Onun barlygyna, Yaradan zatlaryny seredip unsden dusurman Reb’lik etyanligine yagny gysgaca Allatagallanyn (Jelle Jelaluhu) barlygy barada belli bir kanagata eye bolmak mumkun.
- Cagalara hem jemgyete, hem masgalada ysnysyp oz yoluny tapmaga komek edenimizde unsden dusurmeli dal bolan esasy zat "olara Ynam gerek"

Syndicate content