Sebapler dunyasi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar!

Allanyn, elbetde, yuz munlap ady bar, olaryn 1000 sanysyny Onun Habybyndan(SAV) eshidyas. Olardan biri, ayratynam, mana oran yakymly gelyar - "Rahman"
Manysy boyunca "Bu dunyade ynanjy name bolsa bolsun, ishlap oz ryzkyny gozleyane nygmatlaryny ecilmesi" bolmaly. Yagny, Alla bu dunyanin "Sebapler dunyasi" ligini shu ady bn biz ynsanlara aytmak isleyar.
Pygamberimiz hem bu babatda sheyle hadys bn bize owut beryar:"Duyane dusha(ayagyny bagla), ondan son Alla towekgel et!" diyip.

Hazirki zamanda sebaplere boyun egyan yewreyler, dunya ekonomiyasyna eye bolup duryarlar. Muna in guycli dowletlerin ekonomikasynda oran tasirli rol oynayan ynsanlaryn sanawyna seretsen hem gorup bolyar. Sanawy, bashda atdashdan, Harezmi, Bayram, Mergen, Serdar01-dan we beyleki agzalardan hayish edaymesem, hazir men goyup biljek dal, yone eshidenlerimden birnacesi Rossiyanyn in uly petrol shereketlerinin bashyndaky ish adamlary bar.

Garaz, bu dunyade sebaplere boyun egene, bu dunyanin ynsanlary ekonomika we beyleki kop tarapdan olara boyun egmeli bolyar!?

Siz bu barada name diyyarsiniz!?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

mysal

1 dindar adam bn 1 ateist(ynancsyz) alym ozara dushunizshmezlige, netijesinde bolsa jedele giryaler. Mesele bolsa, yanyp duran odyn ynsana tasiri barada. Dindar adam ateiste:
-Shol ot menin elimi yakmaz - diyyar, ateist bolsa:
-Odyn duzumine we ynsanyn gurlushyna seretsek ot ynsan elini yakar - diyyar. Oz aydanynyn "praktika" taydan dogrulygyny subut etmek islan dindar ybadat edip, Alla towekgellik edip "Ya Alla!" diyip elini yanyp duran odun ustunde tutmaga bashlayar. Ol az salymdan gygyryp elini cekmeli bolyar. Ateist bolsa ony yenenligine buysanyp:
-Gordunmi, men diyenim dogry cykandyr, indi bolsa, men sana shol odun menin elimi yakmajagyny gorkezeyin - diyyar we hakykatdanam elini yanan odun ustunde nace minutlap saklayar. Muna dindar adam sheyle gen galyar. Munyn sebabini soranda ateist alym ona owredyar. Garaz shol alym, eldeligini goz bn saygaryp bolmajak we oda garshy oran cydamly naylon ellik yasap, ony geyip arkayin odun ustunde elini tutan eken. Sheylelik bn bu dunyanin kada-kanunlarynyn sebaplerden ybaratdygyny gorkezipdir!

merw menem snky gunlerde

merw
menem snky gunlerde başbakablyk çykanok diyip eşitdim welin.birbada ozumu ona baglapdyryn. name etsem kellamde :name üçin berenoklar diysene .shona menzeş zatlar pikir etyardim. shol gunun ertesinden bashlap yanymaky galyan mana her gun kitap okap bermane bashlady.hemmesem bela we musibetlere garshy sabyr hakda.hayran galdymay mena

kate

elbetde, kamahal, oran mubarek ynsanlar(pygamber, veli, eren,...,), yogiler, gozbagcylar, jynlar arkaly gipnozcylar bu dunyanin sebapler kada-kanunynyn dashynda kabir wakalary gorkezip bilyaler, yone, umuman aydanymyzda, sebapsiz dash gymyldanok diyleni.
Bu babatda TM dowletimizin hem has tizlik bn gullap osmegi, elbetde, birnace sebaplere bagly bolmaly, haysy sebaplerdigini beyleki bloglarda ara alynyp maslahatlashylan bolmaly.
Ya bizem, "Bizin nebitimiz bar, bayarys,..., pagtamyz hem bayagymyza yeterlik sebap, ..., petrol(benzin)ymyz hem bar..." we sh.m. sozlere guwanyp "jadyly tayaga" garashyp yatybermelimi ya-da sebapler name bolsa sholary tapyp amal etmelimi!?

PS: Birhili-ha boldy welin, ay, yzyny onararsynyz-da, men hem kellame gelyanjeleri yazyberdim welin, ozume menzap gitdi, tagashyksyz bolup :)

A

Ata aga dini dunyagarayyshdan yazypsyngyz.Gowy-da yazypsyngyz!
Ata-babalarymyz name diyipdirler:"Name ekseng,shonam bichersing".
Shu dunyade ing gowy yol din bilen bilimi ortacha tutyp yashamak menche.Bir soz bilen,ortacha yol.

ay

bashda bashlanymda hic din nukdayi nazardan yazmayin diysemem, elim birden yazyp gidiberdi, onson, men hem name yazylsa, shony yazybereyin diyip dowam etdim. Aslynda, onat menzetme we mysallar getirmekcidim, beyleki mowzuklara degishli mysal(lar) bolanson, ikirjinlendim, yene yazaryn-la!\

PS: Balkan, senin aydanlaryn dogry, hem bilim hem ynanc - bularyn ikisinden hakykat dogar diyilyar, ynsanda biri bolup beylekisi bolmasa, 1 ganatly gusha menzedilyar koplenc, elbetde, tankyda acyk mesele!
Islenende, hemishe orta horpde islenilyar, Bayramyn acan "haysy gyz!?" blogynda-da "ne asha yuwash, ne-de asha jidirdi(kop gelpeyan gyzy" goldandy, goldanany, umumy yagdayda "ikisinin ortasyndaky gyz" boldy

ayat

sebapler dunyasi we ryzyk ucin shu manyda 1 ayat bar :"O(Alla) icinde dync almak ucin gijani (garanky), (ryzyk agtarmak ucin) gunduzi yagty edendir. Shubhesiz munda eshidyan bir jemgiyet ucin (onat) mysallar bardyr!" (Yunus, 10/67)
hem-de (TC, bagyshlan!)"Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır. "(Bakara, 2/164) ayatlarynda birnace sebapler barada aydylyar.

Gazaklar

Yokarda yazypdym, gonshy bloga degishli mysallar bar diyip, birini shu yere yazyaryn:

1993-de Gazagystan her yil 60 sany Gazak talyby dashary yurtlara Magistration(aspirantura=Yuksek Lisans=Post graduate) we PhD(doktora) ucin iberyan eken. Sholaryn %50 toweregi basharnykly bolupdyr(onat okama sebabini yerine yetirenler), %30 basharyp bilman yzyna gelipdir, %20 toweregi bolsa basharman shol yerde galmaga bashlapdyr. 2004-de cenli bu yagday dowam edyar. 2004-de bu yagdaya cozuw getirmek ucin Nursultan Nazarbayew tarapyndan karar kabul edilyar we 2005-de doly amala ashyrylyp bashlanyar.
Hazir yilda 3000 toweregi Gazak talyplar uniwersitet, magistration we PhD ucin bashda US we UK dowletleri son Yewropa dowletlerine okamaga iberilyar. Ibermakalar, basharnyk we guwa ucin oran onat sebap tapypdyrlar, "suytden agzy bishen, suwy uflap icer!" diylishi yaly, yagny, shol talyplaryn oyuni ya-da kakasydyr ejesinin ish yerlerini guwa ucin talyp yzyna gelmedik yagdayinda dowlet hasabyna gecirjek shertnama gol cekdiryar.

dowamy

shol oy ya-da ish yerlerinin(karhana) ellerinden gitmezligi ucin Gazak talyplaram ellerinden gelenini edyaler. Onat bahalar alyp yzlaryna gitmekci bolyalar. Onat okayalar. Dowletlerinin ozlerine bolan ynamyny odejek bolyalar. Yogsam shu sebaplere eyermese, sonunyn erbet boljagyny bilyaler.
Maglumat hokmunde her bir Gazak talyp ucin 1 yilda in kop pul tolenyan dowletlerin sanawyny yazayin:
1-UK(1 aylyk stipendiya-burs=950 pound=1900$+1 yillik uni puly 11 000 pound=21 500$+Gazak konsollugynyn beryan her-hili komegi) => jemi 1 yilda=40 000$ gowrak;
2-Shwesiya 1 yilda jemi=30 000$;
3-US 1 yilda jemi=25 000$;
4-Hitay 1 yilda jemi=10 000$;
we sh.m.

Garaz Gazagystan dowledi ozunin tizlik bn osmegine sebap hokmunde dashary yurtlara bilim alyp yzyna geljek onat(yetishen) talyplaryny has hem osdurmek isleyar.

:)

bu yerde 1 ozum yazyp yadadym, sebap netijani doguryar, yadanym ucin ukym geldi, men hem gidip yatjak, natjek-da, "sebapler dunyasi" :)

Gijaniz, gundiziniz, gunortanynyz, ikindininiz, agshamynyz we yatsynyz rahat bolsun :)

birem

Indi yadyma dushdi, Gazaklaryn Londonda Ilcihanasy bar, Aberdeen shaherinde bolsa Konsollyk. Sebabi, Aberdeen Yewropanyn petrol merkezi we Gazagystandan bu shahere bu sektor sebapli kop ishci gelyar we bu shaherdenem Gazagystana kop yerli gidyar, shol sebapli acylypdyr. Shaherde sheyle Gazaklara dush gelyan aram-aram, hatda shol yerde ishleyan Gazak dostumam bar, barde bir uniwersiteti(Robert Gordon uni) gutarypdyr.

Konsoloslyk Gazak talyplara gerekli name bolsa komek edyar, bayramcylyklarda yignap duryar. Gecen hepdanin sonunda Londona Gazagystandan ayratyn Sazanda we Aydymcylar topary gelip, UK-yn durli ulke we shaherlerinden, takmynan 400-500 Gazak talyplar Londonda jemlenip bir onat konsert dinlediler, bardenem 4-5 sanysy ucar bn gidip-geldi!

Gazagystan talyp sponsorlygy barada link

Men ashakda Gazak talyplara bilim maksatnamasy boyunca edilen ishler barada azajyk yazgy goyayin, ashagyndanam link goymakcy, islan Gazak, Rus we Inlis dillerinde okap bilerler:

Quote:

For the first time, the scholarship is granted not only to Masters and Doctoral students, but also Bachelors students. In addition, the list of countries has been expanded and applicants may select such countries to study abroad as: the USA, Great Britain, Germany, Russia, Australia, Austria, Hungary, Denmark, Spain, Italy, Canada, China, Malaysia, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Singapore, Finland, France, Czech Republic, Switzerland, Sweden, South Korea and Japan.

In 2005, the number of 6698 students applied for the scholarship, an increase of 45 times in comparison with the previous years’ applicants.

link:
http://www.edu-cip.kz/eng/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=236

merw tuweleme yekeje ozun

merw
tuweleme yekeje ozun alyp çykypsynow ata aga

:)

Ay, bashgalary menin yazyan zatlarym bn gyzyklanmasa yeke ozum gyzyklanmaly bolyan :)
Men hem gyzyklyrak zat yazaymalydyryn welin, ketjal-da, Ga1tamandan beter :)
Ay, bahbit bolsun! Tapylyar-la kamahal menin hem yazgylaryma kelle agyrdyan, ynha, meselem, sen :)

mysal

Pygamberimiz hem sebaplere hormat goyupdyr.
Meselem, Uhud soweshinde ust-uste 2 zyrh(goranmak ucin demir eshik=zynjyr(?) geyipdir, elbetde, Biribara goramagy ucin dileg edyar, yone, bu dunyanin sebaplerine-de boyun egyar, gor, nahili onat mysal!

merw Yok Ata aga sizin

merw
Yok Ata aga sizin bloklarynyz ing gyzyklanylyp okalyan bloklardan

yene biri

bir garryja ayal, gun-guzeranyny yekeje duyesi bn aylayan eken, pahyryn ne cagasy, ne ari we ne-de garyndashlary bar eken. Gunlerde 1 gun onun duyesi yarawsyz hala gelyar, dayza pahyr her gun Biribara dileg edyar, yone, tey, duyesini yagdayi gowulashyberenok, ahyr sony gidip Pygamberimize yagdayi habar beryar. Pygamberimiz onun duyesine seredip, haysy hassalygyn barlygyny bilyar we shol dayza sheyle diyyar:Siz duyaniz hassalygy ucin Biribara edyan dileglerinize "katran(?)" goshun! diyyar we hatda Onun Ozi(SAV) shol duyanin bedenine katran surup biribara dileg edyar we az salymdan shol dayzanyn duyesi onatlashyar!
Sebap we netije, icinde-de dileg - bular netija calt tasir eder, elbetde!

Beh

Meylis jan, kamahal, men hem sahypa gyzykly bolsun diyip ic-gysgync hala getiryan, bu babatda duydurysh hem aldym, pm ya umumy, men hem yagdaya dushundim shonda, yene-de, gorenin men-da, kamahal sawlik goyberyan.
Ensalla, ziyan yetyan daldir-da herna!

Senin Basbakanlik bursy baradaky aladan ucin sebapler bar, hatarlasak:
1-Okuwyny hemishe oka, ol bolmasa-da bashga biri tapylar;
2-Altdan hic sapak goymasan, bu babatda yene shol gurama komege dowam eder, eger hat bn yagdayiny dushundirsen;
3-Sapaklaryn gowy bolsa, uniwersitetiniz ozi hem komek edyar, YOS-li bolsanam, TM-daki yagdayinyzy subut edyan bir arza yeterlik sebap bolar, sizden ne uni ucin donemlik ya yillik pul alarlar, almag-a beyle-de dursun, "Rektorlyk" bursy hem baglap bilerler.

... (hazir wagtym doldy)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Bir blogi yeke ozun alip cikanin ucin:)"

Kuzmich, shu yere-de bir

Kuzmich, shu yere-de bir seret-how :)
yagny, bu dunya sebapler dunyasi, sebaplere-de boyun egmeli, dilegem etmeli yone shol bir sanda.
Dileg etmeyanler bu dunyade basharyly bolsalaram, beyle-de bolup bilmezler sebabi!

Howa, elbetde menin

Howa, elbetde menin pikirimche bu dunyade bolyan hemme zatlaryn sebabi bar : Everything that happens happens for a reason, we menin pikirimche adamlar mydam positive bolmaly sebabi hemme bolyan zatlan gowy sebabi bar, sebabi: Vso chto ne sluchaetsya sluchaetsya k lucheshemu" we men shu sozlere ynanyaryn.

Life is just so wonderful!!!