Pygamberimizden in onat maslahatlar!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bu ay, ”Gutly dogum ayi(Pygamberimizin doglan ayi) bolanlygy mynasybetli, shu ayda Pygamberimiz barada yazgylary mumkin bolsa kop mukdarda yazmagy niyet etdim, basharsam, ensalla, yerine yetirerin! Ynha, shu blogy shol sebapli acyaryn!
Ensalla, bashda ozume, son gyzyklanan hemme agzadyr myhmanlarymyza peydaly bolar!
Sizinem Pygamberimiz barada bilyanje hakykatlarynyzy Ony shat etjek olcegler bilen yazmagynyzy hayish edyarin!

In onat maslahatlar ucin Bir hadys:

Bir adam pygamberimizin yanyna gelip:
-Size dunya we ahyret barada sorajak soraglarym bar – diydi. Pygamberimiz:
-Name soragyn bar bolsa soraber – diydi. Shonda ol adam soraglaryna bashlady:
(Mundan son Adam=A, Pygamber=P)
A – Ey, Allanyn Resuly(ilci)! Men ynsanlaryn in alymy, in bilimlisi bolmak isleyarin. Munyn ucin men name etmeli?
P – Alladan haky bilen gorkup, takva(oran dindar) cyzgysyna girsen, ynsanlaryn in alymy bolarsyn!
A – Ynsanlaryn in bayi bolmak isleyarin!?
P – Kanagatly bolsan ynsanlaryn in bayi bolarsyn!
A - Ynsanlaryn in hayirlysy(gowy) bolmak isleyarin!?
P - Ynsanlaryn in hayirlysy, ynsanlara (in kop) peyda edyandir, sen hem ynsanlara peydaly bol!
A - Ynsanlaryn in adalatlysy bolmak isleyarin!?
P – Ozun ucin isleyan (ahli) zatlaryn ynsanlar ucin hem islesen ynsanlaryn in adyly bolarsyn!
A – Ynsanlaryn icinde Alla in yakyn, O’nun in ayratyn soyguli bendelerinden bolmak isleyarin!?
P – Allany kop yatlap, O’ny owsen, hamdetsen/shukur etsen, shonda sen Allanyn in ayratyn soyguli bendelerinden bolarsyn!äÿ
A – Ihsan edenlerden(maddy komek) we hayir-sahabat edenlerden bolmak isleyarin!?
P – Alla Tagala, Ony goryan yaly ybadat et, her nace sen Ony gormesenem, Ol seni (hemishe her yerde) goryar!
A – Imanymy kamil dereja yetirmek isleyarin!?
P – Gozel ahlakly bolsan, imanyn kamil dereja yeter!
A – Allanyn emirlerine boyun egen onat bendelerinden bolmak isleyarin!?
P – Allanyn parzlaryny yerine yetir, boyun egenlerden bolarsyn!
A – Alla gunalerimden tamizlenip arassaja bolup gitmek isleyarin!?
P – Jenup bolanda ter-tamiz boljak yagdayda gusul abdesti(taret) al, kiyamet guni sende hic bir guna bolmadyk yagdayda Alla gowusharsyn!
A – Kiyamet guni nur icinde hashr bolmak(cagyrylmak) isleyarin!?
P – Hic kime zulum etme, kiyamet guni nur icinde hashr bolarsyn!
A – Rebbimin mana merhamat etmegini isleyarin!?
P – Ilki ozone we ynsanlara merhamet et ki, Alla-da sana mehamat etsin!
A – Gunalerimin azalmagyny isleyarin!?
P – Toba edip gunalerin bagyshlanmagy ucin Alla yalbarsan gunalerin azalar!
A – Ynsanlaryn in kerimi(sahabat) bolmak isleyarin!?
P – Alla bendelerini shikayat etmesen, ynsanlaryn in kerimi bolarsyn!
A – Ryzkymyn kop bolmagyny isleyarin!?
P – Tamizlige dowam etsen, ryzkyn kop bolar!
A – Alla we Resuly tarapyndan soyulmek isleyarin!?
P – Onda sen Alla we Resulynyn soyenlerini soy, soymediklerini soyme!
A – Allanyn mana gazaplanmagyndan ozumi goramak isleyarin!?
P – Hic ime gaharlanmasan, Allanyn gahar we gazabyndan hem gutularsyn!
A – Dilegimin Kabul edilmegini isleyarin!?
P – Haram (we gunalerden) uzak dursan dileglerinkabul bolar!
A – Allanyn meni beyleki ynsanlaryn yanynda rusway(masgara) etmezligini isleyarin!?
P – Namysyny gorap tamiz bol ki ynsanlaryn yanynda rusway bolmarsyn!
A – Allanyn sawliklerimi, ayiplarymy ortmegini isleyarin!?
P – Doganlaryn(ynsanlaryn) ayiplaryny ortsen, Alla-da senin ayiplaryny orter!
A – Menin gunalerimi name tamizlar!?
P – Gozyashlaryn, huduwyn(Alla hormat we isleg bilen ybadat etmegin) we hassalyklar!
A – Allanyn nazarynda haysy hayir has beyikdir!?
P – Gozel ahlak, kicigowunlilik, belalara sabyr we kysmata razy bolmak!
A – Alanyn nazarynda in uly guna haysydyr!?
P – Erbet ahlak, Allanyn emirlerine gorkezilen jimrilik(gysganclyk=islegsizlik)!
A – Rahman bolan Allanyn gazabyny name dindirer!?
P – Gizlin sadaka bermek we silayi rahim(garyndashlaryny ziyarat edip olara seretmek)!
A – Jahennem(dowzah) odyny name sondurer!?
P – Oraza(agyz beklemek)

(Aly el-Muttaki, Kemzul Ummal, 16/127-129)

Birnace hadyslar:

1-Allany bendelerine soydurin ki, Alla-da sizi soysun (we bendelerine-de soydursin);
2-Kishi soyeni bilen birliktedir(ahyretde); (Buhari, Edeb-96)
3-Eger ymmatyma zahmet berjek bolsadym(=bermejegini bilsem), onda her namazda dish tamizligini emrederdim(Buhari, Cuma-8)
Bagyshlan, bu yeri Turkce:
MİSVAK
6043 - Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Dişlerinizi misvaklayın. Çünkü misvak ağız için temizlik sebebidir, Allah'ın rızasına vesiledir. Cibril her gelişinde bana misvakı tavsiye etti; öyle ki bana ve ümmetime farz kılacağından korktum. Ümmetime zorluk veririm diye endişe etmeseydim bunu onlara farz kılardım. Ben öyle (ciddi) misvak kullanırım ki, öndeki dişlerimin (veya diş etlerimin) diplerinden kazınacağı endişesine kapılırım."
6044 - Hz. Ali radıyallahu anh buyurmuştur ki: "Muhakkak ki ağızlarınız Kur'ân'ın yollarıdır, onları misvakla temizleyin."

4-Emin we dogrulykdan ayrylmayan tajirler(sowdagarler) (ayatda syraty mustakim=orta yol ashaby diyip gecyan) pygamberler, syddyklar, shehidler we salyhlar bilen birliktedir! (Tirmizi, Buyu-4)
5-Hemme erbetligin enesi (serhosh ediji) icgidir(arak)!
6-Hemme hatalaryn bashy yalandyr!
7-Tamizlik imandandyr!
8-Gonshusy ac bolup, ozi dok bolan bizden daldir!

Kabir sunnetleri

1-Yatanda sag tarapyna yatar, yuzuni sag elinin ustunde goyup yatardy;
2-Nahar iymage bashlamaka, Bismillah diyer, sonunda Elhamdulillah diyerdi, nahar bilen bedenin(garyn) 1/3-ini, suw bilen 1/3-ini we howa bilen hem 1/3-ini doldurardy, (nahary iyende garnyna dyzyny yaslap iyerdi, nahar wagty geplemezdi. – shu yagdayi takyk bilemok, bilen barmy!?)
3-Yoranda sagyna-soluna bakmadan, kellesi yere seredibrak, adaty yoreyishden caltlyk bilen yorardi.
4-Geplande casly ses bilen dal-de, milayim geplardi, uns berilmeli hadysdyr ayatlary yzly-yzyna 3 gezek gaytalardy.
5-Suw icende oturyp icer, icmanka Bismillah diyer, sonunda Elhamdulillah diyerdi. Suwy 2 ya-da 3 dem alyshda icerdi.
6-Oturanda iki dyzynyn ustunde oturardy ya-da bir dyzynyn ustunde. Ayak-ayak ustune atmazdy.
7-Bir yere baranda gapyny in kop 3 gezek aralyklar bilen calardy, garashan wagty ya gapynyn cepinde ya-da sagynda yzyrakda durar, gapy acylanda gapma-garshy durmazdy.
8-Kadi iymani oran halardy.

Hazirlikce bular, ensalla, yene dowam ederin!
Hemmanizin mubarek(gutly) dogum ayynyz gutly bolsun!
Hemmamiz ucin yokardaky hadysdyr sunnetlere eyerip yashayan ynsanlar bolmak dilegi bn!

Telpekler (5 kisiden 7 sany)

Bu yazgi ucin

 • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "Bar telpegimi beryan. Siz hem bolmasanyz:)"
 • Balkan 3 telpek goyyar we yazyar: "Mendenem goldaw..."
 • annashka 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! peydaly blogynyz uchin!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

pygamberimiz

Musulman bolanyma mun shukur. Sebabi Muhammet pygamberin yzyndan gidyas. In hayran galyan tarapym onun gechirimliligi ve sabry.
Mekkani ele gechirende Mekkedaki adamlan hemmesini bagyshlayar. Eyse olar nahili ecirler chekdiripdiler musulmanlara. Men shotayda bolan bolsam belki hemmesini gyrardym.

minnetdarlyk!

Bashda jigim GaraDaga telpek goyup yazgyny bash sahypa cykarany ucin minnetdarlyk bildiryarin! Kop sag bol, jigim!

Sonam annashka, bu bloga goltgy beren yazgysy mynasybetli, ona-da minnetdarlyk bildiryarin! Sag bol, annashka! Men hem Pygamberimizin shol hasiyetlerini oran halayaryn, bizin Pygamberimizde hemme onat hasiyetler in beyik mertebede bolupdy, ona hemme mahluklaryn(jandar) alan demlerin sany boyunca sala(wa)t we salam bolsun!

Men, ensalla, hadyslardan kabirlerini bu yere terjime edip goyaryn yene-de!
Hemme agzalardanam hayish edyarin, ayratynam shu ay, kim nace shu babatda kop gayrat gorkezse, sholam shonca mukdarda Pygamberimizin shepagatyna eye bolar, munda shubhaniz bolmasyn!

Kop sag bolun!

Palwan Halmyradow-Ya Hezreti Muhammed(SAW)

Bu yerde Palwanyn Turkiyanin STV kanalynda aydan Ya Hz. Muhammet(SAW) atly aydmy bar, dinlan, eshidin, owrenin we yerine yetirin :


Palwanyn Pygamberimize degishli bolan Soltanym atly aydymyny bolsa, tapyp bilmedim, tapyp biljek bar bolsa, shu yere goymaklaryny hayish edyarin!

Bu yerde bolsa, Uludag uniwersitetinde Ylahiyat Fakultetinde Prof bolan
Mehmet Emin Ay, aydymynyn aslyny aydyar, gorun, dinlan we lezzet alyn:


size

Size oran minetdar ata aga
sheyle blogyn achylaryna elbetde bu ayda garashdym
bir ulularymyzdan biri achar diyip.
ine-de siz hydyr yaly yetishdiniz.

her birimize

Her birimize
Allajan pygamberimizin(s.a.w) sunnetlerini owrenip, ony oz shahsy durmushymyzda yashayan we sheyle yashamagy owretyan
adamlar bolup yetishmegimizi nesip etsin!

her gezek

her gezek pygamberimiz(s.a.w)hakda gurrun edilende shu hadis yadyma dushup gozumden yash akanyny duyman galyan.
Sahabalary bn bir otyrka, Pygamberimiz(s.a.w)
-"siz menin dostlarym, kyyamata chenli geljek musulmanlar bolsa menin doganlarym" diyyar
sahabalardan biri:
-"o nahili beyle bolyar,biz seni gorup yanyndakak senin dostlaryn bolup, olar da senin doganlaryn bolyar" diyipdir.
-"Sebabi, olar meni gormedikleri yagdayda soyjekler"
diyyar.
has gowy bilyanin duzeldip yazayyn!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Orazdurdy 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! Göz yashyn uchin..."

sizden

sizden shuny hayysh edayinda!
eger size kyn dushmese, Pygamberimizin(s.a.w)sunnetlerini dolulugyna yagny bilyanlerinizin ahlisini yazayynda.bu barada taze blog achsanyza has gowy bolardy.

Minnetdarlyk!

Guljemal, goldawyn ucin oran minnetdar! Sag bol, jigim!
Ensalla, men yene-de dowam ederin, senin hem yazgylaryn sebapli oran begendim, kop sag bol!
Dowamyny dileyan!

Pygamberimizin ahlagy we dash-keshbi

*** Yaradylyş we ahlak taydan ynsanlaryn in üstünidi.
*** Hemme Pygamberlerin in owadanydy.
*** Kümüş yaly arassa, eginleri we çiginleri galyn, barmaklary uzyndy.
*** Semiz daldi.
*** Uzyna yakyn orta boyly, güyçli we kuwwatlydy.
*** Mübarek teni yüpekden yumşakdy.
*** Yüzi biraz tegelek, gaşlary ay yalydy.
*** Kirpikleri uzyn, gözleri gara, uly we öran owadandy.
*** Yüzi gül yaly gyzyla menzeyan ak we nurana dury we nurly. Dişleri hünji yaly akdy.
*** Gürlan wagty alyn dişlerinden nur saçylyp, gülende bolsa agzynda yşyk aydynlanyardy.
*** Saçlary ne buyra ne-de düzdi.
*** Sakaly gür we doludy. Uzyn daldi.
*** Bedeni owadan, ysy hoşboydy.
*** Hoşboy yslary ulansyn ulanmasyn teni has gowy yslardanam has mylayymdy, gowudy.
*** Mübarek eli bilen bir çaganyn başyny sypalasa, ol çaga derrew beylekilerin arasyndan
saylanyp belli bolyardy.
*** Sünnetli we göbegi kesilen yagdayda doglupdy.
*** Öran uzaklardan eşider, hiç bir kişinin görüp bilmejegi yerlerden görerdi.
*** Bir yere gidende sagyna-soluna seredip yöremez, agras we tizden yörardi. Yüzünde nur,
sözünde güyç, dilinde bir mylayymlylyk bardy.
*** Her kimin akylyna göra söz aydar, her kime güler yüz bilen serederdi.
*** Hiç kimin sözüni bölmez, agyr daramaz, elmydama kiçi göwünli yaşardy. Ony görenlerde
derrew şatlyk we söygi duygusy oyanardy, gürlande hayran galarlardy.
*** Bütin ynsanlary hoş görer, hyzmatçylaryna hem mahir bilen garardy.
*** Özi name iyse, name geyse, hyzmatçylaryna-da olardan iydirer, geydirerdi.
*** Çagalary öran gowy görer, saçlaryny sypalar, olar bilen mylakatly gürleşerdi.
*** Ynsanlyk taryhynda adamlaryn in jomardy, sözüne sadyk bolany we merhemetlisidi.
*** Ahlak taydan ynsanlaryn in üstünidi.
*** Yer yüzünin mahirlisi, Allanyn halany, möminlerin başynyn taji, hassa göwünlerin dermany,
biçarelerin yarany, eziyet çekyanlerin goragçysy, akla gelen her dürli üstünligin eyesidi.
*** Allanyn salawat we salamy Ona we Ona yakyn bolanlara bolsun.

PS: Dost sahypadan alyndy

Pygamberimizin jomartlygy

Kerem we jomartlyk pygamberimizin asyl ayratynlygydy. Esasan-da Oraza aylarynda kerem we jomartlygyna çak yokdy.
Bir gün Resuly Ekrem (saw) öri meydanda otlap yören geçilerini sanayan wagty bir adam gelip birnaçe geçisini bermegini sorady. Resuly Ekrem hem ona ahli sürini beripdi. Ol adam sürini taypasyna elteninde :
– Hemmaniz musulman bolun. Muhammed (saw) şeyle bir jomart welin, garyplykdan hiç hili gorkmayar.- diyipdi.
Resuly Ekrem (saw) ka wagt birinden bir zat satyn alardy, sonra ony yene- -de eyesine sowgat ederdi. Özüne bir zat getirilse, ony yz yanyndan başga adamlara sowgat ederdi. Yanynda bir zat bir gije-de dursa ona gynanar we birahat bolardy.
Resuly Ekremin (saw) gelni Ümmi Seleme (ra) Ejemiz şeyle diyyar:
– Resulullanyn yüzünde bir üytgeşiklik duydum. Sebabini soranymda: “ Düyn alan yedi dinarymy hiç kime berip bilmedip, özümde galdy.”- diyip jogap berdi.

PS:Dost sahypadan alyndy!

Eger pygamberimiz size myhmançylyga gelse...

Bilesim gelyar

Eger hezreti Muhammet size myhmançylyga gelse,
Dine bir-iki günlügine,
Birden gapynyzy kaksa,
Nameler etjeginizi bilesim gelyar.

Bererdiniz, otaglaryn gowusyn
Geleninde myhmanlaryn in hormatlysy
Elleriniz bilen uzadyp,
Saylap bererdiniz azyklaryn onadyn.

Ynandyrmak üçin synanşardynyz,
Onun bilen bile bolmagyn,
Öynüzde hyzmat etmegin,
Çaksiz bagt bolyandygyny.

Emma... Ony gelyarka göreninizde
Gujagynyzy has ginden açyp,
“Hoş geldin” diyip myhmanynyza.
Gapyda garşy alarmydynyz?

Ya-da ... “Töre geç” diymankaniz,
Geyip in tamiz geyimlerinizi,
Ya-da gizlardinizmi zurnallarynyzy,
Goyarsynyzmy yerine Kur’an-y Kerimi?

Henizem edepsiz kinolary görerdinizmi
Telewizorynyzda?..Ya-da öçürmek üçin ylgardynyzmy,
öçüryan dügmesine basmaga?
Bimaza etmankaniz Pygamberimizi.

Öçürerdinizmi radiyony?
“Eşiden daldir-le entek” diyip,
We aytmazlyga çalşarmydynyz?
Aljyranlylyk bilen çykan gödek sözleri.

Edepsiz aydymlary gizlap,
Hadys kitaplaryny ele alyp,
Açarmydynyz tizden girsin diyip,
Ya-da aljyrap durardynyzmy, gorkudan?

Bilesim gelyar, eger Pygamberimiz
Birnaçe günlap sizin bilen yaşasa,
Dowam ederdinizmi?
Hemişelik edyan işlerinize.

Diliniz sözlardimi?
Şol öwrenşen sözlerini.
Durmuşynyz üytgeman giderdimi?
Edil geçmişdaki yaly?

Dowam ederdinizmi gürlemage?
Maşgalanyzda edil önki yaly.
Kyn görerdinizmi?
Her nahardan son töwir okamagy.

Dowam ederdinizmi namaza?
Kyn görman her gezek.
Turardynyzmy her saher?
Ertir namazyny kylmaga?

Hinlenerdinizmi şol aydymlary?
Okardynyzmy önki kitaplarynyzy?
Bilmesini islardinizmi?
Aklynyzyn we ruhunyzyn name bilen doludygyny.

Bile giderdinizmi?
Gitmek islan her yerinize.
Ya-da üytgardimi planlarynyz?
Dine birnaçe günlügine.

Howlugarmysynyz tanyşdyrmak üçin?
Ony in yakyn dostlarynyz bilen.
Ya-da gizlardinizmi olary?
Birden göraymesin diyip.

Sizin bilen galmagyny islardinizmi?
Sonsuza çenli.
Ya-da uludan dem alardynyzmy?
Ahyryn gitdi diyip.

Bilmek syrly bolsa gerek,
Sizin etjek işlerinizi.
Eger myhmançylyga
Hezreti Muhammet (S.A.W.)gelse.

PS:Dost sahypadan alyndy!

we menin yokardaka jogabym :)

Men-a utanyp gizlenere deshik gozlardimmikam diyyan! Sebabi, bilshiniz yaly, hemmamiz (diyen yaly) ozumize musulman diyyaris, bu babatda Yslam dininin adamzada peshgesh edilmegine sebap bolan Pygamberimizdi. Ol her bir musulmanyn eden ybadatlary bn gazanan sogaplaryna shariklik edyar we Ol ilkinji Musulman.
Biz oz Pygamberimiz barada nameler bilyaris, Ondan nahili peydalanyp bileris, haysy hadyslaryny bilyaris, haysylaryny amal edyaris we onun durli beyik ahlak we owut-undewleri barada nameler we nacerak mukdarda bilyaris, ynha, shu yagday mende yeterlik bolmany ucin, kop sawligim bolany ucin Ona gorunmage utanyan!
Men utanmazlyk ucin edilmeli zatlary yene sheyle onat bir hadys bn aytmak isleyarin:
Kim ahyrzamanda ymmatymyn pitna goshulan wagty menin sunnedime(eden we aydan zatlaryma) berk baglanyp amal etse, onda ol yuz(100) shehid sogabyny gazanar!"

Ensalla, utanman, guwanc bn yuzleship biljek gunleri hem Birirbar hemmamize, shol sanda, mana-da nesip etsin!

Hemmamiz ucin 100 Shehidlik sogaby gazanmak dilegi bn!

Mubarek amanatlar

Mubarek amanatlar (Pygamerimizden) barada bir link:

http://www.hicaz2000.com/kutsal_emanetler.html

Mekge-Medine, Pygamberimiz we sh.m.barada link:

http://ailem.zaman.com.tr/?bl=87
http://www.hicaz2000.com/turkce.html

Medineden bir surat

Image Hosted by ImageShack.us

Yene Medine (Uhuddan gorunishi):

Image Hosted by ImageShack.us

Yene Medineden

Image Hosted by ImageShack.us

Kabanin suraty:

Image Hosted by ImageShack.us

Mesjidi AKSA (Kudus=Jerusalem):

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

men şu gün bir zat eşitdim...

we paylaşayyn diydim.
Bir gün Pyygamberimiz (s.a.s) Hz. Ebu Bekire şeyle sorayar: "Sen naçerak yaşarsyn diyip pikir edyan?"
Hz. Ebu Bekir şeyle jogap beryar: "Ertir namazymy okap bilsem öyle namazyna yetjegimi bilmeyarin." diyyar.
Şol bir sorag Hz. Omara da berilyar ol hem: "Öyle namazymy kylyp bilsem ikinda yetişerinmi bilemok." diyyar.
Hz. Osman bolsa : " İkindi namazymy berjay etsem agşama baryp yeterinmi bilemok." diyyar.
Sonra Hz. Aly şol soraga şeyle jogap beren : "Agşam namazymy okasam yatsy namazyna yetişip biljegimi bilmeyarin." diyyar.
Bulardan son yene Pyygamberimiz: "Sizin hemmaniz aslynda biraz yaşajagynyzy bilyan yaly gürleyarsiniz. Men bolsa eger namaz okap oturan bolsam özümem sonky otyryşda sag tarapyma salam beryan bolsam çep tarapyma salam berip yetişjegimi bilmeyarin." buyuryar. (ata aga eger yalnyşan yerim bar bolsa duyduraweri!)

Men şuny şugün bir Pakistanly dostymdan eşitdim.

minnetdarlyk

Moonwalker, elin-gozun dert gormesin, men bu wakany bilemokdym, kop sag bol!
Shol sebapli, gugullap gozlaymsem men bu barada bir zat aydyp biljek dal!

TC bolsada

Senin nurun Ey Nebi
Oyle acap bir nur kim
GUN sana can vermeye
Koshan bir pervane can

magtymguly

Ýa habyp, hak resuly sen,
Çyn jandan söýmüşem seni.
Derwüşler gadyr gijesiň
Söýen dek söýmüşem seni

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

...

men okuw okayan stolumda birgiden yazgylar bar...olardan 2.si...birgün Muhammet pygamber(SAW)sahabalary bn otyka şeyle diyyar:kişi söyenleri bn biledir...bu aydan sözüni eşiden sahabalaryn gözlerinden payrap yaş akypdyr...1.yerde asylan söz hem şu:biz Ona goşgy öwretmedik(yasin suresi 35.ayat)...
we mundan başgada konfiçyüs kan gitler napolyonam bar...

ynsana goterip biljeginden

ynsana goterip biljeginden agyr yuk yuklenmez(bakara suresi sonky ayetlerden birisi)shul shu wagtky adamlara in gerekli ayetlerin birimika diyyan.sebabi farzlary zady etmeli diyyan welin ay men onça wagtym yok diyyalermi ay garaz mun bahanan başyny agyrtyalardaray
merw

hawa

Meylis, shu yazanyny mashgalanyzdakylar diydimi:)
menin-a ejem we gyz doganlarym diyyar, oglan doganlarym bn kakam-a meni dinlejek yagdayda-da dal :) ay, men in kicileri-le, kakam bolsa, kaka bolyar-da:)
Bir gyz jigilerim bolaymasa, olaram kaka tarapdan cekinjen bolyalar, sizde nahilay, Pygamberimizi nace tanadyp bilsek, olar shonca-da Ony soyerler, men oz jigidir tanyshlaryma sheyle diyyarin, diyerinem, ensalla:
Meni gowy gorup bilersiniz, yone ilki bashda Biribary, son Habibini(Pygamberimiz), sonam oz tanysh bilishlerini, sonraklarda bir yerde meni.." :)

Pygamberimiz barada örän

Pygamberimiz barada örän oňat goşgy:

http://youtube.com/watch?v=pWNkF-gm5wE

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ýene-de: "Elinden we

ýene-de:


"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

mendenem...

mendenem azajıgam bolsa peydalı bolar umıdı bilen...terjimamde kabir kemçilikler bolup biler(hatda kaniragem).şu wagtdan boynuma alyan we jezam name bolsa çekeyin :(

“Hakıkatdan hem Allanı, ahıret gününi höwes edyanler we Allanı köp zikir edyanler üçin Allanın Resulunda (s.a.w) in gowı mısallar bardır.” (Ahzab,21).

Sizden biriniz, meni öz çagasından, ene-atasından we ahli ınsanlardan has köp söymese, hakıkı mümin bolmayar.(Hadıs)

Onun (s.a.w) ımmatına mirası sünnetidir. Sünnet, kıyamat gününe çenli, ıbadatlarımızda sadık bolup galmaga , duygı we düşünjelerimizden kalby we ruhı yaşayşımıza çenli we ondanam durmuşımızı durmuş edip bilayjegimiz ahli temada dogı prinsipleri bize hödürleyan tükeniksiz çeşmedir. Bu babatda sünnet, durmşın mahenk daşı we dogrılıgın ılham çeşmesidir. Bu hakıkat Pıgamberimizin(s.a.w) öz dilinden şeyle dile getirilyar. “Size iki zat goyup gidyarin, egerde şolara berk yapışsanız dogrı yoldan ayrılmarsınız. Olar, Allanın kitabı(Gurhan) we Resulunun sünnetidir.

dowamı...

Insanların in jomardı
Pıgamberimiz(s.a.w), kim özünden bir zat islese onı boş goybermezdi. Sahabadan Jabir b. Abdılla, “Resul Alladan(s.a.w) her kim bir zat islan wagtı garşılıgında “yok”jogabını alan daldir” diyipdir. Pıgamberimiz (s.a.w), özüne gelen zatların ahlisini ınsanlara paylardı. Özüne hiç zat goymaz ekeni. Harun b. Riabın aydışına göra, bir gezek Pıgamberimize(s.a.w) 70 mün dirhem gelipdi. Bu, şol wagta çenli gelenlerin arasında in kanidi. İki Jahanın Soltanı(s.a.w) oların hemmesini bir döşegin üstüne goyup ınsanlara paylaşdırdı. Her isleyane berdi. Ahlijesini paylap gutardı. Bu Onun(s.a.w) umumı ahlagıdı.
Insanların in merhemetlisi
Ol(s.a.w), bütin alemlere rehmet hökmünde iberilendir. (Enbiya,107). Resul Allanın(s.a.w) merhemeti, musulmanları, musulman bolmayanları, dostlarını, duşmanlarını, azat kişileri, gulları, uluları, kiçileri, hatda ınsanların yanı bilen heywanları we ahli janlı jandarları gurşap aljak şekilde merhemetdi. Uhudda yara almagına we sahabadan Hz.Hamzanın hem aralarında bolan 70 kişinin şehid bolmagına garşın müşriklere “beddua” etmandir. “Kavmini” Alladan bagışlama dilemegi, köp yıllar özüne ejir jepa çekdiren we Mekgeden göçmage mejbur eden Mekgelileri, Mekgani ele geçirenden son oları bagışlamagı Onun(s.a.w) rehmetinin anık şayadıdır.
---------------------------------
YEKEJE BİR AGAÇ TOKAYIN BAŞLANGIJI BOLUP BİLER, YEKEJE BİR GÜL BAHARIN BAŞLANGIJI BOLUP BİLER, YEKEJE BİR DAMJIK SUW STAKANI ÇOWDURIP BİLER, YEKEJE BİR GEZEK DEGMEK IŞKIN BAŞLANGIJI BOLUP BİLER, YEKEJE BİR YILGIRMAK BUZLARI EREDİP BİLER, YEKEJE BİR OY SAYLAWLARI GAZANDIRIP BİLER , YEKEJE BİR DOGA JENNEDİ GAZANDIRIP BİLER.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekellah!"

Türkçe:

Geçmiş peygamberlerle birlikte, geçmiş mukaddes kitaplardan Tevrat ve İncil, Hâtem-i Enbiyâ’nın peygamberliğine birer delil ve şâhiddir. Tahrif edilmiş olmalarına rağmen, Hüseyin Cisrî gibi allâmeler, elimizdeki Tevrat ve İncil nüshalarında, bu mevzû ile alâkalı pek çok işaretler bulmuşlardır. Bunlardan sadece dört tanesini vermekle iktifâ edeceğiz:
1- “Onlar için kardeşleri arasından, senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım”
(Kitab-ı Mukaddes, Tesniye Bâbı, âyet: 18).
“Gerçek, Mûsa demiştir: “Rab size kardeşleriniz arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak, her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. Ve bütün peygamberler, Semuel (İsmail) ve sıra ile gelenler, hep söylenen bu günleri ilân ettiler”
(Rasullerin İşleri, Bâb: 3, âyet: 22).
“... ve Rabbin... Mûsa gibi bir peygamber daha İsrail’de çıkarmadı.”
(Tesniye, Bâb: 34, âyet: 12).
Kitab-ı Mukaddes’in Ahd-i Atik (Tevrat) ve Ahd-i Cedid (İncil) bölümlerinden alınan yukarıdaki âyetlerde:
a) Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İshak’ın soyundan gelen İsrail Oğulları’na Hz. Mûsa’nın “kardeşleriniz” şeklindeki hitabı, Hz. İshak’ın kardeşi Hz. İsmail’in soyuna, yani İsmail Oğulları’na işarettir. İsmail Oğulları’ndan gelecek olan peygamber ise ancak Hz. Muhammed (sav) olabilir; çünkü İsmail soyundan yalnızca Efendimiz (sav) gelmiştir. Hz. Yûşa ve Hz. İsa, Hz. İsmail’den değil, İsrail Oğulları’ndandır. b) Hz. Mûsa, “benim gibi” sözüyle Peygamberimiz’i kasdetmektedir; çünkü, cihad, getirdiği kanun ve hükümler, koyduğu cezalar, cemaati arasında sözünün dinlenir olması.. gibi yirmi kadar hususta Hz. Mûsa’ya benzeyen, Hz. Yûşa ve İsa değil, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’dir. c) Hz. Mûsa gibi bir nebînin İsrail Oğulları’ndan bir daha çıkmayacağı açıkça ifade olunmaktadır. d) “Sözlerimi ağzına koyacağım” ifadesi, Efendimiz’in ümmî olup, okuma-yazması bulunmadığı halde Allah’ın Kelâmı’nı kolayca hıfzedip insanlara okuyacağına işarettir. 2- “Rab, Sina’dan geldi ve onlara Sâir’den doğdu; Paran dağlarında parladı ve mukaddeslerin onbinleri içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman vardı”
(Tesniye, Bab: 33, âyet: 2).
a) “Sina’dan gelme”, Hz. Mûsa’ya Tûr-ı Sîna’da ilâhî hükümlerin verilmesini; “Sâir’den doğma”, Hz. İsa’ya İncil’in verilmesini ve “Paran dağlarında parlama” ise, Efendimiz’in Mekke’de çıkacağını ifade eder. Paran, Arapça okunuşuyla Faran, Mekke’nin eski isimlerinden olduğu gibi, Kitab-ı Mukaddes’in Tekvin Bölümünde de Hz. İsmail’in Paran çölünde oturduğu anlatılmaktadır
(Bâb: 21, âyet: 21).
b) İçinden gelindiği belirtilen mukaddeslerle, Peygamberimiz’in her türlü ayıptan uzak bulunan Âli’ne, Ehl-i Beyt’ine ve Ashâbı’na işaret olunmaktadır. c) “Sağda ateşli ferman”, İslâm Dini’nde Cihad’a işarettir. 3- “Taş, köşenin başı oldu... ve o, gözlerimizde şaşılacak iştir... Allah’ın melekûtu sizden alınacak ve O’nun meyvelerini yetiştirecek bir millete verilecek ve bu taşın üzerine düşen parçalanacak; o da kimin üzerine düşerse onu toz gibi dağıtacaktır”
(Matta, Bâb: 21, âyet: 42)
. a) Yukarıdaki âyette geçen “köşe taşı” Hz. İsa (as) olamaz; çünkü, Hz. İsa ve getirdikleri altında parçalanma, toz gibi olma meydana gelmemiş, bu Peygamberimiz’le olmuştur. Zâten, hükmeden Hz. İsa değil, Efendimiz (sav)’di; hükmetmek için gelmediğini söyleyen de bizzat Hz. İsa (as)’nın kendisidir.
(Yuhanna, Bâb: 12, âyet: 47).
b) Buharî ve Müslîm’in rivâyetlerinde, Peygamberimiz (sav), kendisinin Peygamberlik binasının köşe taşı olduğunu bizzat ifade etmekte ve dolayısıyle köşe taşı konmakla, yani Peygamberimiz (sav)’le Peygamberlik tamamlanmış olmaktadır. 4. “Rab, size başka bir Faraklit verecektir; ta ki, daima sizinle beraber olsun”
(Yuhanna, Bâb: 14, âyet: 15).
“... O, size herşeyi öğretecek ve size söylediğim herşeyi hatırınıza getirecektir.”
(Yuhanna, bab: 14, ayet: 26).
“... Benim için o şehâdet edecektir...”
(Yuhanna, Bâb: 15, âyet: 26)
. “... gitmezsem, Faraklit gelmez... ve O geldiği zaman günah, salâh ve hüküm için dünyayı ilzâm edecektir”
(Yuhanna, Bâb: 15, âyet: 7-8).
Yukardaki âyetlerde Faraklit olarak geçen kelimenin aslı Yunanca’da ‘Piriklitos’ olup, Arapça ‘Ahmed’ kelimesinin karşılığıdır. ‘Ahmed’, Efendimiz (sav)’in ismi olduğu gibi, Kur’ân-ı Kerim’de de O’nun İncil’de ‘Ahmed’ olarak geçtiği açıkça ifade edilir. Ve, burada sayılan bütün vasıflar sadece Efendimiz (sav)’de vardır. Kaldı ki, Efendimiz (sav)’in geleceğini ve vasıflarını açıkça anlatan pek çok İncil bugün elimizde mevcud değildir.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, siz tuwelemelay.

Ata aga, siz tuwelemelay. dinimiz babatda bolushyan ayatdyr, hadyslara we yene kop maglumatlarynyza nache telpek goysanam azlay size. Allah razy bolsun sizden!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "sen has beýig-ä bu babatda!"

Görelde alalyň, görelde

Görelde alalyň, görelde bolalyň
admin / Gorkut, 28 - 2008

Pygamberimiz hem syrat tarapdan ýagny, beden gurluşy, hem-de siret ýagny, ahlak, edep-ekram, özüni alyp barşy babatda-da iň bir kämil ynsan bolupdyr. Allah Tagala Onuň bu baradaky dileglerini kabul edip, yslam ahlagyny iň kämil derejede ýaşandygy üçin Ony ymmatyna görelde bolarlyk iň ajaýyp nusga edipdir.
Bu Allah Tagalanyň adamzat we Muhammet ymmatyna eçilen rehmetidir. Aslynda Kurany Kerimde aýdylyşy ýaly, pygamberimiz ozalbaşda älemlere rehmet edilip iberilipdir.
Bu rehmet nämedir? Ýagny, hezreti Muhammediň (s.a.w.) ymmatyna görelde bolarlyk iň ajaýyp nusga edilmegindäki rehmet nähili rehmetkä? Muny düşündirerden dil gysga, galam ejizdir. Şeýle-de bolsa munuň ähmiýeti barada kelam-agyz gürrüň etsek peýdaly bolar.
Mälim bolşy ýaly, taryhda ýaşap geçen gözel nusgalar ynsanlara haýry, dogruçyllygy, päk ynanjy, ahlak we edebi öwrenmekleri üçin, iň bir täsirli mysAllahrdyr.
Aýratyn hem Allah Tagala tarapyndan pygamberimize wahý edilip inderilen ýörelgeleriň, Onuň we sahabalarynyň iň görnükli şekilde ýaşandyklaryny hemmämiz oňat bilýäris. Ynha, pygamberimiziň, Ashaby Kiramyň yslamyň esaslaryny nähili ýaşandyklaryny, ýagny şahsy mysalda, maşgalalarynda we jemgyýetde yslamy nähili ornaşdyrandyklaryny we oňa nähili wekilçilik edendiklerini bilmegiň özi Allahyň bize eçilen uly rehmetidir, eşretidir, sagadat çeşmesidir. Bu çeşme diňe bir bize rehmet çeşmesi bolmak bilen çäklenmän, asyrlaryň göwsüni bölüp, şol wagtky arassa-durulygy bilen dynman akyp ýatyr, akyp ýatyr. Biz bolsak şol akyp ýatan çeşmä girip, pygamberimiziň yslama düşünişini, yslam boýunça ýaşaýşyny, Ashaby Kiramyň yslama düşünmekde hem-de ol boýunça ýaşamakda görkezen gaýratyny taryhdan görelde edinýäris. Ruhy taýdan baý, adamkärçilikde öňe giden gadyrdan şahsyýetler bilen tanyşyp bilýäris. Bu biziň üçin uly bir rehmetdir. Ol bize giňlik we ýeňillik döredýän eşretdir. Eger-de şeýle mümkinçilik bolmadyk bolanda, biz yslama asyl nusgasynda düşünmekçi bolsak kynçylygy biçak köp çekmeli bolardyk.
Onda biziň ilki bilen etmeli işimiz näme? hezreti pygamber bize ýörelge goýup gidipdir, ol ýol biziň günlerimize gelip ýetipdir. Biziň etmeli işimiz bu ýolda (yslam ýolunda) nusga bolup taryha giren nurana şahsyýetlerden paý almak, olardan alan ruhy nurymyz bilen bolsa öňe gitjek ýolumyzy ýagtylandyrmakdyr.
Şeýle ýagdaýda hiç bir musulman: "Men kämil ahlagyň eýesi bolmak isleýärdim welin oňa mümkinçilik bolmady" diýen ýaly pikiri öňe sürüp bilmez, sebäbi bu meseledäki her bir zat mese-mälim, açyk-äşgärdir.
Taryha ser salsak, pygamberimiziň döwründäki adamlaryň kämil iman eýesidirler. Olar ymanlaryny goramak üçin, ybadatlaryny doly amal edipdirler. Olar ybadatyň miwesi – gözel ahlaklydyrlar. Olaryň gözel ahlakly bolandyklary üçin, işlerinde, söwdalarynda dürs, wezipelerinde uly jogapkärçiligi duýandyklaryny görýäris. Ruhy päklik – güler ýüz, süýji dil, goňşulary bilen gowy aragatnaşyk, olar üçin umyt hem-de ynam çeşmesidir. Ruhy päk adalatly bolup, zuluma duşmandyr, mü"minlere has merhemetli, kapyrlara, ikiýüzli mynapyklara zamun daraşypdyrlar. Ýýetime, garyba rehimdar, mätäçlere hemişe kömek goluny uzadypdyrlar. Yslamy ýaýratmaklyga jany-dili, maly-dünýäsi bilen baş goýup, haky wagyz edip, bu ýolda duş gelýän kynçylyklary sabyrly geçiripdirler, beýlekilere-de şeýle bolmagy maslahat beripdirler. Töwereginde haýsydyr bir erbetlige duş gelseler, onuň soňuna çykmagy özleri üçin möhüm bir iş hasaplapdyrlar. Eger ähli yhlaslaryna garamazdan, onuň soňuna çykmak başartmasa, onda, hiç bolmanda, şol erbetliklere sebäp bolýanlary ýürekden ýigrenipdirler. Olar şahsy tarapdan geçirimli, güler ýüzli, mylaýym, jemgyýet planynda agras, doganlarynyň gynançlaryny öz gynanjy, begençlerini öz begenji hasaplapdyrlar.
Bu nukdaýnazardan biziň döwrümiziň musulmanlary bu waspy belent sagadat asyrynyň jemgyýetini hem-de şol jemgyýeti emele getiren adamlary doly öwrenmelidirler. Sebäbi öwrenmezden görelde alyp bolmaz. Ýöne bilmek, öwrenmek ýollary hem her hili bolup biler. Kim bu döwür barada ýazylan kitaplary okar, kim bu meseleleri oňat bilýänleriň gürrüňini diňlär, kimler bolsa güýçli alymlaryň, uly ahunlaryň söhbet-nesihatlaryna gulak asar.
Biziň günlerimizde bir musulman iman, ybadat, ahlak hem-de durmuş bilen baglanşykly meselelere geregiçe ähmiýet bermese, söwdada halaly-haramy seljermese, yslamyň buýrýan işleriniň käbirlerini berjaý edip, käbirlerini bolsa berjaý etmese, diniň gadagan edýän zatlarynyň käbirlerini äsgermezlik etse, şol wagt özüne yslamy şahsyýetdirin diýip ynamly aýdyp bilmez. Şeýle musulman Kurana-da, sünnete-de oňat düşünýän däldir, musulmanlara görelde edilip dünýä inderilen pygamberimizden hem ýeterlik görelde alyp bilen däldir diýdigimizdir. Eger pygamberimizden hem-de Onuň sahabalaryndan görelde alyp bilsedi, dini şahsyýet hökmünde göze görnüp duran belli bir ösüşe eýe bolardy.
Indi şeýle bir zat barada oýlanyşyp göreliň. Eger-de biz özümiz musulmançylykda görelde bolup bilmesek, onda özümizden soňky geljek nesillere görelde bolmak borjumyzy ýerine ýetirip bilerismi?! Bu uly webaldyr. Biz geçmişe nazar aýlap, sagadat asrynyň neslinden we olara eýeren bagtyýarlardan görelde alyp, öz barýan ýolumyzy nähili ýagtyldýan bolsa, gelejek nesiller hem geçmişe bakanlarynda edil biziň ýaly göwünlerini rahatlandyryp bilmekleri üçin ruhy yşyk galdyrjak, goýup gitjek bolmaly.
Bir zady biziň gowy bilmegimiz gerek. Yslam dininiň bar gözelligi oňa ýürekden ynanylyp ýaşalanda ýüze çykýandyr. Bir musulman ýalta, gaýratsyz, plan-tertipsiz, arassaçylygyna üns bermeýän, ybadatlaryna biperwaý garaýan, söwdasynda dürs däl, zekadyny oňat hasaplap çykmaýan, haýyr-sahawat işleri etmeýän, zadyny harçlanda halala-harama tapawut goýmaýan, goňşularyny ynjydyp, mesjitdir, jemagata goşulmaýan, musulmanlaryň agyran ýerine gamlanmaýan, birek-birege kömek etmeli bolanda, tersine iş görýän bolsa, bu onuň Kurana, sünnete, hezreti pygamberiň görelde almaly işlerine bent bolmadygydyr, ol zatlara geregiçe düşünmedigidir. Bu onuň Allahyň aýdanlaryna ýürekden berilmedigidir. Bu taýda musulmanyň ahmaly, gaflaty, äsgermezligi, düşünjesizligi görnüp durandyr. Beýle adam, elbetde, yslamyň gözelliklerini görüp, duýup bilmez. Bu gözellikleriň ynsanyň ýüreginde döredýän mähir söýgüsinden mahrum galar.
Her bir nogsanly musulman Kurana, sünnete hem-de hezreti pygamberimiziň özünden görelde alyp bilýän adamlara ýüz tutup, öz säwliklerini düzetmelidir.
Biziň pygamberimize we Ashaby Kirama nä dereje çyn ýürekden muhapbetimiziň barlygy olaryň ýaşaýşyny nusga edinip bilişimize baglydyr. Biz göreldäni olaryň özünden alyp bilsek, onda biz gelejek nesillere-de görelde bolup bileris.

Çeşme: yslam.info (dogan sahypa-laý:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: "dogan sahypadanlygy uchin! :)"