Üstünligin syrlary

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Okan dowrümüzde köp talyplar wagtyn yetmezçiliginden yakynyalar. Egzamenlere 1-2 gün galanda tayynlanmana başlanya. Hawwa, onsonam bardy geldi 2-3 synag bir gune düşayse dat gününe. Özüne erk edip edip, hemme sapaklary, şol ders wagtynda öwrenmek gerek.
- Özüne erk etmek uçin hem, öz önünde maksat goymaly we ol maksatlary hyyalynda güyçlendirmeli. 5-10-15-20 yyl önünü hyyal etjek bolmaly, hyyalyn bahasy yok satynam alamzok.
- Hyyallarymyzy amallar bilen janlandyrmaly. Amalsyz hyyal yelkensiz gämä menzeyar, hyyalsyz amal hem yelkenli yöne haysy ugurda baryanyny bilmeyan gämä menzeyar.
Şu daş töweregimizde göryan beyik binalar, eserler, we ş.m,zatlar, düyn birinin düyşüdü (hyyaly), bugün bolsa huşy.

Bu barada gürrün edere zat köp, yöne gysgaça aytsak, durmuşda hemme zadyn öz wagty we yeri bar. (Hyyal+Amal+Dogry wagt we Yer = Üstünlik)

Ekzamenler (Synaglar)şolar yaly. Wagtynda sapaklara gatnaşyp, mugallymlary dinläp öy işleri wagtynda etmek gerek. Netıjesinde, okuw jayy wagtynda tamamlanar, dogan garyndaş hossarlarymyzyn we Watanymyz önünde yüzümüz gyzarmaz. Näçe ir tamalap milletimize we halkymyza ir hyzmat edşp başlasak, şonçada öz peydamyz.

Bahanalardan uzak durjak bolmaly, yollarymyzdaky kynçylyklary arz dälde, gayta olary pursat bilip höwes bilen çözjek bolmaly. Bahana dälde çözüm gerek!

Yene de Duşuşyançak,saglygynyz!

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu yazgi ucin

  • talyp 2 telpek goyyar we yazyar: "onem bir kinoda aydyslary yaly "sen-a men yurejigim boldun" :)"
  • CRP 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

7 habits of highly effective

7 habits of highly effective people kitabyny okamagy maslahat beryan! Şonda üstünlügün syrlaryny gowy görkezyar.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

hm

Turklerde-de kan kitap bar bolmaly "basharynyn syrlary" diyip, garaz, gguvanc oran onat yazypdyr, kan soze hajat yok, berekella!
Gadyr aga Plan blogy acypdy, shol yerde-de azyrak bu yagday barada yazylypdy, bu yere okuw tejribelerini, haysy ulkede we haysy bolumde TM talyp oz uni, fakultet we boluminde , hatda, synpynda 1-nji boldy, shol zatlary hem yazsanyz, bizem hem gorelde alarys, hem-de buysanarys, ensalla!
Ibret (?) alynjaklaram bardyr-la, men yaly, olaram at berilman yazylyp biler, nama sebap boljagy bilinsin hemme agzalar tarapyndan. Galyberse-de her bir TM talyp dashary yurtda okayan bolsa:
1-Ozi;
2-Mashgalasy(ene-ata);
3-Mugallymlary(orta mekdep, ttm, ...,);
4-watany
we sh.m.
adyna oz sapakdyr ahlagy bn cykysh edyar we netijede sholaryn hemmesinin yuzuni ya al-asmana galdyryar, ya-da yere salyar!
Shol zatlary her bir TM talyp pikir edip, shona gora-de okamaly, calyshmaly we wagtynda gutaryp, sholara peydaly bir ynsan, rayat, bala, talyp,..., bolmaly!Bu yagdayi atmak mana dushmez, sebabi, belli rowayat bar, hakykat ozem, ynha ol:

Ebu Hanypanyn oyune bir ar-heley, oz cagalarynyn kop bal iyyanligini, urup, sogup, yalbaryp, her durli yol bn tasir edip bilmediklerini we bu babatda ozlerine komek etmegini sorap gelipdirler. Ebu Hanypa bolsa:"Gidin, caganyzy 40 gun son getirin!" diyipdir. 40 gun son getirseler, ussat ona bary-yogy:"Bal iyme!" diyipdir. Olam gaydyp bal iymandir, ursalaram, sokselerem, yalbarsalaram iymandir. Munyn sebabini soranlarynda ussat sheyle jogap beren:"Men siz ilkinji gelen guniniz ertirlikde bal iyipdim, oz eden zadymy maslahat berip, caga tasir guyjimin bolmajagyny bilyadim, iylen zat bolsa, bedenimizden 40 gun son, gan, energiya, nejasat we sh. sebapler bn doly cykyp gutaryar. Men 40 gunin dowamynda hic bal iymedim, shonun ucin tasiri boldy!"

Ynha, tasir etmek ucin we gorelde bolmak ucin bashda ozun mynasyp bolmaly, maslahatlary yerine bashda ozimizin yerine yetirmegimiz zerur, yogsam, 1000 loshka maslahatdan, 1 loshka amal (TC-de musibet=bela) has peydaly we tasirli bolar.

Hemmanize okuwynyzda basharnyk dileyan!

Gowy maslahat

Berekella yerinde bir yazgy

Guvanch G.

:)

Guwanc, aslynda, gowy yazgylygyna gowy welin, ozum etmamson tasirsiz bolar, birem, seninem yazyshyn yaly, okara basharnyk barada kitap sanardan kan welin, esasy zat, olary okamakdan ziyada, oz durmushymyzda gonuden-goni amal etmeli, has amatly bolyar, yogsam yokardaky hakykat yuze cykar!

:)

name uchindir okuw yylynyn sony geliberende hic okasymyz gelmeyar.
mena dogrymy aytsam kanikula howlugup bashlayan.
aslynda okamak yada owrenmek uchin hich-hili wagtyn tapawudy yokdur welin...

hmmm

talyplaryn umumy yagdayi sheylemika diyyan, oran az sanly talyplar munyn tersinedir-le :)
Yone shuny aytmakcy:
Okuwyn in mohum yerine gelinyar sonunda, hany TM aga/ene sheyle diyyar-a:"Pycak guyruga gelende", anha, shol wagt has hem unsli/aga bolun, sebabi, 1 yillyk gayratynyz biderek bolup biler, 1 yil toweregi cydap sabyr bn okapsynyz, ony biderek yere harjaman/kul etman! Menki yene-de Ebu Hanypaly mysala baryp duryar-la, yone yagdayi yene-de aydayin diydim, shol sonky 1 ay dykgatlyja we onat okamsanyz, ol uninin 5-nji ya-da altynjy, hatda, 7-nji yila cenli dowam etmegini, hatda, ucurym bolmakan, mejbury uni-den cykyshy netije berip biljegi ucin, shol sonky ayin nahili wajypdygyny pikir edin we shona gora-de boljak bolun!
Sag bolun!

Gyzykly sowal

Aydayanlaryn dogry Guljemal. Men pikirimce, sebabi, shol kanikulyn bardygyny we wagtyny bilyanimiz ucin okuw yyl sonunda gowsayars. Egerde kanikulyn wagtyny bilmesek, beyle bolmanam bilerdi.