Askabat turk anadolu lisesi !!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yanyja Youtube'de entap yorkam shul video'ya dushdum, ozum birhili bolup gitdim..
Mugallym synpda bolsa-da chigit chigitlap oturany haysisi, telefony bilen video chekip yoren haysisi, orta barmagyny gorkezip yorenler.....Anadolu lisesi shular yali zatmy chyndanam ya bular pis chagalarmy ??? Ozlerem turkdi oydyan, gorsen sylanylyan adamlaryn chagasydyr blin...

http://www.youtube.com/watch?v=x94veCL75fw&

Tuana, sen shol yerde okadyn, okuvchylaryn mugallyma sylanyshygy, sapaklara uns berishleri sheyledimi ??

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Yene shol hayvan kadiler

Yene shol hayvan kadiler yone indi informatika sapagynda...

http://www.youtube.com/watch?v=qfM_fNpARUY&

Anyrda adam shekilli mugallym yokmay okuvchylary sychyryp oturan ?? Mena manlaylaryny yarardym menin sapagymda chigit chigitlap synpda aylanyshyp yorseler telefonly...

adam shekilli mugallym?!

Aslyna seretsek ol yerde govy mugallym kan.Yuvashrak mugallymam bar yone..bu okuvchylaram sholardan peydalanyalar.Menem shol yerini gutardym..bilyan zatlarymyn kopsunem shol yerden ovrendim..dinem,edebem, terbiye-de beryan mugallymlar kan..okuvchylaram bar bash taji edilmeli..yone suri agsaksyz bolmayshy yali,ol okuvda-da bar gara tegmiller..
diskoteka zat yok ol yerde, muny nirden eshiden bolsanyzam yalnysh eshidipsiniz.

Telpekler (2 kisiden 8 sany)

Bu komment ucin
  • ata 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Ozunde-de az-a, beydip 5-lap telpek bersen derrew gutarar, al sana 5 telpek :)"
  • akgül 3 telpek goyyar we yazyar: "yazanlarynyza goşulyan..men hem şol liseyi gutaran.. ve köp zady şol yerde owrendim.."

hmm

tuweleme, indi shu liseyin ucurymlary hem bu yere gelip nashladylar, begencli yagday :)
Elbetde, onem yazyshym yaly, oran onat talyp tanyshlarym bar shol yerden, galyberse-de, tuana we intizar hem shol yerden ekeni, belkem, student hem shol yerden bolmagy mumkin, yazgylaryna sine seretsen shol netije cykyar!?
Garaz, edep-terbiye barada her sapagyn sonunda 5-10 min sapak gecmeli oydyan, azyrak ya-da gerekli berklik bn, yadam, jogapkar guramalar bn ozgerlishik girizilmelimi name...!?

salam

Akgul salam,
sag bol comment'in ucin ve telpeklen ucin:)).geyiba bilemok,yone shonda-da sag bol.Sen hacan gutardyn Anadolyny?Belki tanayandyrys biri birimizi.Men 2004'de gutardym.

Jogabyna garashyan

salam menem 2004

salam
menem 2004 uçurymy..men-a seni tanadım.. sizin gonşy klasynyzyndan tr'de mugallymçylyk kim okaya bir pikirlenip gor :))

tanan wagtyn PM goyber.. garaşyan

PS. toyuna geip bilmedim, bagyşla

Sokulýanym üçin

Sokulýanym üçin bagyşlaň welin, men täze ýazylanlary okap ýörkäm okaýdym. Onsoň seniň adyňyň Akgül däldigine gözüm ýetdi...
Aý sorag kellede oýandy: türkmen gyzlarynyň internetde 100 dürli ady bar, hemmesem ýalan, näme üçin?
Käbirleriniň niki Maral, anketada Jeren, anketada gorkezen email adresinde Shemshat, öz asly ady Jynjyn Bike. Düşüner ýaly däl...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

tomus2007-de gelseler belli

tomus2007-de gelseler belli bolar-da, barde yazanoklar, bir say-sebap hem yokmuka diyyan, eger, barybir goruship tanyshyljak bolsa, ay, bor-la, mana kop yerde burnuny sokyan her ishe diydiler, barde-de sheyle boldy, bagyshlan!

1.men akgül'i saylanymyn

1.men akgül'i saylanymyn sebabi.. ak bagüli gowt goryan.. yone ak bagül yazasym gelmedi, şonun üçin akgül.. normalde uytgeşik gyz adyny nette ulanamok.. onki nik'im hem zümrüt'di..

2.turkiyede dal-de başga yerde okayan bolsadym belki öz adymy hem goyardym.. yone tr de okayan gyzlaryn yagdayını özuniz hem bilyaniz.. çala bir zat bolsa çişirip çişirip adyny ile yayradyp yörler.. şonun üçin öz hakyky adymy yazasym gelenok..

başga soraglarynyz barmy??

Makullandyng!!!

Dogry aytyang "Akgul"! Sening shu pikiringi oran makul gordum! Men habarym ber Turkiyeden! Oyyy oyyyo oyyy!
cheers
------------------------------
Bahslalyna Bashlalyn
kusht depmane bashlalyn.
Sonam otyryp balyk iyelin.

Akgul jigim, TR-de okayan

Akgul jigim, TR-de okayan gyzlaryn yagayi barada uzyn yazgylar yazyldy, hem-de nace blogda. Shol yerde senin yokardaky yazgyny goldayan yazgylar yazypdym, TR-de okamayanlar bolsa tersiragini. Umuman, men seni we sen yaly edyan gyzlary goldayaryn. Dine bardaki agzalaryn biljek yagdayinda, ses berlishikde dogry yazan bolsanyzam bolyar, onam bashga yazmarsynyz-la :)
Gaharlanana menzeyan, 1 cemce ganymy geceweri!

Ay şolara manem düşünemok

menem kan gabat geldim şeyle zada menem düşünemok ona kellane göra 60-70 at goyubermelimi onsonam haysy at owadan bolsa yada bir halayan aktyorun zadyn adyny goymaly bolsa menem Roberto Karlos diyip goyjak ya da Kezman.
_________________
**FENER FOREVER**

Sen...

Sen.... Shu vieony gorip yaman gaharlandym hersinin 70 sharpyk payy bar. Youtube bir goymaly dala beyle zatlary.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

Azajyk milletparazlyk

Azajyk milletparazlyk edýändirin welin, şeýle samsyk çagalaryň köpüsi türkmikä diýýän. Aý türkmenlerdenem baýyň çagasy, lälik bolany şeýdýändir, käbirisi. Türkler, Türkmenistanyň şertlerine görä, baý bolansoň çagalarynyň köpüsi pis bolýa.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

men bizin mekdepdaki iki

men bizin mekdepdaki iki sany turk barada on yaly dushunemok.gyzyl yaly oglanlardy.ulumsulugam edenok,lalik hem daldi,pisem daldi
''Sözlegende, söz manysyn bilmeýen,
Ondan ýene sözlemeýen lal ýagşy.''

Doktor, men "hemme türk

Doktor, men "hemme türk şeýle" diýemoga!
Meniň aýdýanlarym şol wideodaky lälik çagalaryň köpüsi! Meniň aýdanlarymy gyzlar soň dogruladylar, okada göräý! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

gynandyryjy

tuweleme videony gowy tapypsyn. bizin mekdeplerde yagday seyledir diyip pikir kellame gelmezdi. ( biri cigit cigitlesin beylekem ony kamera dusurip youtube a goysun )

dusurenler turkmen bolman biler yone gynandyryan zat sapaklaryn su yagdaya gelenligi. elbetde, okuwcylara-da dogry dusunmek gerek, sapak dinlemek ucin sebap az. edil gutarandan son yokary okuwa girmek pursadynyn az bolsy yaly.

Yokary okuwa girmek kyn we

Yokary okuwa girmek kyn we sapak okamaga sebap az diyjek bolsan mekdep nama gerek woobsheda? Okamasynlaram onda "sapak dinlemage sebap" yok bolsa...

Yokary okuw jayina girmek kynlygy terbiyesizlik ucin bahana bolyp bilmeyar.

p.s. student, Hosh geldin.

Bah, biz nadip bu yerlere

Bah, biz nadip bu yerlere gelip okap yorkagay yokary okuv jayda okamaga mumkinchilik yok bolsa ?? Ya menin 2 doganym nadip TDU'ny gutardylarka ??

name bolsada

name bolsada beyle çekişleri bolanok :(

Oba mekdebinde-de chagalar

Oba mekdebinde-de chagalar dek oturanokla, uly klaslarda. Yone ona derek, olar kawagt it yenjilen yaly urulya...
Bular hem asgerenoklar, hemem bulara hich zat diyip bolanok.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bu lisey Mir'de yerlesyar

Bu lisey Mir'de yerlesyar Asgabatda.. Menem gecen yil towereginden gaty kan gecmeli bolyardim.. Son ucin bular barada kelam agyz gurlemekci:

1. Bu film turkmenistani erbet gorkezmek ucin yorite cekilipdirmika diyyan. Seyle bet niyetli adamlar bolup bilyar.

2. Ol liseyde edep gutaran derejede bilsime gora. (bilyanler bar bolsa yagni icinde okap cikanlar bar bolsa yazibersin, pikir alsali) Misal ucin hepdan altinji bazar gunleri ol yerde uli sagalan guralyar esasanam tomuslari (yokari synp taliplari ucin diskoteka)

3. Okuwcilarin icinde turkler gaty kan. Yokarda bellap gecilisi yali lalik bolayr olarin kopusi. Onun sebabini hem Bayram gaty dogry edip yazan bolaymasa. Ondan basga-da orslaram az dal. Yone ol yerdaki turkmen cagalaram gaty owerlikli dalmika diyyan.. Ay garaz okuw yok, edep terbiye yok, ahlak yok..

Ministrlik ol mekdebe tazeden yene bir gezek garamalimika diyyan..

bay-ba !!! Beyle-de bir zat

bay-ba !!! Beyle-de bir zat bolarmay, ol mekdebi kabir ynsanlar(kabir Turkler) belli bir maksat ucin ulanyana menzeyar-le?! Menin kabir tanyshlarym bar ol mekdepden, altyn yaly, indi bu na bolushay!? Bah, in gysga wagtda barlag zat gecirilse amatly boljak ekeni!

TUANA

Gerek wagty tuana nirede diýsene... :)
TUANA GORAN!
GORA MEKDEBIŇI!
Has dogrusy, bize hakykady SEN AÝT! :)
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

bu video men pikirimçe

bu video men pikirimçe bilgeşleyin liseyin adını erbet çıkarmak üçin goyuldı.
bizin liseyimizi gutarıp,şu wagt gowı yerlerde okayan studentlerimiz köp.

Bushluk, Tuana geldi :))

Bushluk, Tuana geldi :))

salam:)) men videonı

salam:))
men videonı görüp gatı gınandım.
men sonkı sınıpdakam videodakı çagalar hazırlıkdı,klasın köpüsü türk ve çındanam lalik çagalar.
lalik çaga hemme yerde de bar yöne bizde köp bolup biler çünki köpsi türk ve türkler türkmenistanda bay hasaplanya.
sapak dinlemejek çagalari hiç kim zor bilen dinledip bilmez ahırı.
hem bizde kolejlerdaki yalı dini egitime kan üns berilenok.
yatımlık bolmanı üçin hem,kolejlerdaki yalı kömek edyan "abi-ablaları"yok.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "edil senin aydışın yali.. esasan hem din egitimin bolmanlygy ve yatılı bolmayanlygy dogry.."

Mugallymlar name gulakmy ??

Mugallymlar name gulakmy ?? Name uchin hay-kush diyenok chagalara ??
Menin sapagymda 1 sheytsinler, ya kovaryn ya-da "bok iydik sheytdik" diydirerin..

name dinlemeseler ursunlar

name dinlemeseler ursunlar mı okuwçıları
islan dinlar,özüne gerek bilimi alar
düşünmeyan adama naçe aytsanam biderek,dine özün yadayan.

2 sany samsyk diyip

2 sany samsyk diyip beylekilerin hem unsi bolunse bolyami ??
Mugallym diyen adam synpdaky terbiya seretman name edyar ??
Islese ursun, islese kovsun, islese direktora akitsin-- onyn biljek
zady, yone synpda beyle masgarachylyga rugsat bermeli dal ol...Chaga
kichi vagty namanin dogrydygyny bilenok, shonyn uchinem "islanok" diyip,
okatmazlyk yalnish bolyar..

Mergen mugallymlar beyle

Mergen mugallymlar beyle okuwçylary urup bilenoklar.. sebabi liseyde bay çagalar kan.. tersine bir zat bolsa mugallymlary gorkuzyan çagalar hem bar.. "senin tm'den ugratdyraryn" diyip..

tuana

senem kolejler hakynda birazajyk yalnyş bilyan ekenin! kolejlerde dini eğitim yok ahyry. Din sapaklary ayrylaly bari 10 yyl bolup geçendir...

kolejlerde din sapaklary

kolejlerde din sapaklary ayrıldı.. anadolu liseyinde hepdede bir gezek din kulturu ve ahlak dersi geçilya.. yone o sapaklara kan uns berilenok.. kolejlerde bolsa ahlak owredilya ve belletmenler ve mugallymlar hakyky "ornek" bolanlary sebapli ahlak has gowy..

2006'in tomsunda sol

2006'in tomsunda sol mekdebin yanindan enceme gezek gecipdim agsamlarna.. Has takygy tomsa yakin wagtlar may ayinin ahyrlari ortalari bolmagi hemahmal. Yone okuw wagty dowam edyardi sol wagtlar. Sonda her gezek gecemde mekdebin howlusinda uli sowhuna gabat gelipdim. Tans edisyardiler. Sazyn sesi gaty cikyardi..

Belki planli bir disko bolyan daldir. Yalnisan bolmagim mumkin. Yone sol bir-iki sayatligim we ol yerde garindaslari okayan bir-iki tanis oglanlarin sol tarapli gurrunleri meni seyle gepletdi..

mayın sonuna da bir gije

mayın sonuna da bir gije edilya,aydım sazam bolyadı.yalnışmayan bolsam "döner gecesi" di adı.19njı may bolup biler yalnışmasam.

gündizler garalık, gijeler yagtı.
her kim bir yerden gözleyar bagtı.

liseyimizde tomus

liseyimizde tomus "diskoteka" gurulanok,siz yanlış bilyaniz.
mezunlar üçin yılda bir gün,awgust ayında,"palaw güni" edilya.
herkim biri birini bahana bilen görsün diyip.

Sen gaydanson kop zat uytgan

Sen gaydanson kop zat uytgan bolaymasin?

Sen nacenji yilin ucurimi?

menin okayan döwrüm menim

menin okayan döwrüm menim klasımam bıraz "ders kaynayan"dı,yöne videodakı yalı daldı.
gidenim bari köp zat üytgapdir.

türk çagalar YÇS diyen

türk çagalar YÇS diyen examene giryaler üniversitet okamak üçin.YÇS bilşime göra ansatmış.şonun üçin bularda bilim alma aladası yok mıka diyyan...

aslında,mugallımlar

aslında,mugallımlar birnaçe examenden geçip gelyaler bizin liseyimize.
türkiyede, daşarı yurda MEB okuw we liseylerine gelmek üçin birnaçe examenlerden geçyaler.
Türkmenistana gelmek başga döwletlere göra haz kınırak,orta aziya boyunça Türkmenistana saylanan Türk mugallımlar arasında gowuları gelyar.
yöne kabir mugallımlar üçin maddı yagday has önde duryan bolup biler

YCS

Men bilishime gora YCS ansat dal-de, ekzamene giryan adamlar alynmaly kwota-dan az. Shon uchin gowy et, erbet et, ekzamenden gechyan. Men bir turk klasdashym bardy, mugallymlar shona Bogazichi ya-da ODTU-ni saylama diyip kan tabshyryardylar, sebabi Ol o yerlerde okabilmez oydyadiler. Umuman Tm-daky turk chagalary uchin Universitet problema dal, arkayyn girip bilyarler.

Where is Hereket, There is Bereket!

duzedis :)

yokarky setirlerime birneme yalnys dusunulipdir oydyan.
rugsat edin dusundirjek bolayyn:

okuwa girmek ucin mumkincilik az diymek hic hili mumkinciligi yok diymek dal, bir.
ikinjisi, kabir okuwcylar mekdebe hokman yokary okuwa girmek ucin gidenok, olara dine diplom bolsa bolya. ya da 'barybir ansatjyk ycs bar-a' diyip sapagy bulasdyryan okuwcylar gynansagam bar. men turk okuwcynyn tarapyny tutjak bolamok. yone umuman aytsak okuwcyny bu psihologiya getiryan zat okuw talabynyn pes we okuwcyny motivate etyan esaslaryn az bolsy (nace gowy okasan sonca uly ustunluk... yaly), menin pikirim.

gynansagam dine ataturk liseyinde dal basga mekdeplerde-de menzes kemcilikler bardyr (her bolyan yagdayy youtubeda gorup bilmesegem :( ). esasy zat barde, yokarda kabir agzalaryn hem belleysi yaly, degisli abraylar su meseleler hakda kan kelle dowmeli. okuwcyny yenjip duzedip bolmaya

ps 2 Atamyrat: hos gorduk, sagjabol!

mugallymlaram sheydip gorkup

mugallymlaram sheydip gorkup yormuka onson!?
Name ol yerde bashga mugallymlar we direktor ozara maslahatlashanoklarmyka, ya ene-atasyna caganyn yagdayi barada maglumat berlenokmyka, ya ene-ata-da sheyle etmegini isleyamika, ya ol cagany bashga mekdebe iberip bolmayamyka, oz isleyanje ayratynlyklary bolan bir yere, garaz, men-a gen galdym, Zumrut, senin hem aydyanlarynda dogrulyk payi, elbetde, bar, yone beyle-de bolaymaly dalmika diyyan!?
Birem, sen hem shol mekdepden ucurym boldunmy!?

howwa men hem şol mekdepden

howwa men hem şol mekdepden uçyrym ve kop zada şol mekdebe borçly hasap edyan.. bilim sistemasy edil turkiyedaki anadoly liseyleri bilen den yone ahlak taydan kemçilikleri kan.. muny kabul edyan.. daşarda disko gurulanok.. yone her hepde 5.nji gunler istiklal marşı ve gimn aytmak uçin kolonkalary ve teybi daşary çıkaryalar.. ve başga hili aydym sazlary hem goyberyaler..

men uçyrym bolanyma kan

men uçyrym bolanyma kan vagt boldy.. yone aramy kesemok.. okuwy gutaryp tm de staj işledim ve şol wagtlar hem okuwa kan gidip gelyadim.. hatda okuwyn yagdayı barada psikolojik danışman rehberimiz bar şon bilen gurleşdim..
şonda onga name ucin dine ahlak taydan dal eysem olimpiyadalar hem kolejler has başarıya ulaşyalar diyip soranymda onun beren jogaby şu
"kolejler oglan gyz ayrı okadylya, ve yatılı.. mugallymlaryn olara has peydası degya.. edil bizin mekdebin yanına bir turkmen turk mekdebi aç ve yurt bolmasın ve oglan gyz garışık bolsun.. şonda şol mekdebin hem bizin mekdebimizden kan tapawudy bolmaya" diydi..

hmm

shol yagday-a hakykat, umumy yagdayda. A bizin kolejlerde-de shaherli cagalar etjegini edyardi, ayratynam, hepdanin sonky gunleri. Yone, goniden-goni gyzyn bolmazlygy hem unsuni bolenok, hem-de has onat mukdarda terbiye we bilim almaga sebap bolyar menin pikirimce!
Garaz, yagday sizin mekdepde owerlikli-ha dal, belki, kolejlerde-de birdir-ikidir beyle yagday bolyandyr, gowrumi welin, gyz bolmanson, oncakly uly dal!
Ensalla, has onat kadrlar yetiship, has onat yagdaya geler, bu babatda bilim min we komekcisi ozara maslahatlashyp onat netiej cykararlarmyka diyyan, ensalla, sheyle bolar!

Gülşirin we zümrüt Näme

Gülşirin we zümrüt
Näme üçin baýlar çagalaryny şol mekdepde okadýalar?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

on bir vagtlar exam bilen

on bir vagtlar exam bilen girilyadi.. men hem şol mekdebe exam bilen girdim.. ve kazanmak oran kyndy.. yone sonky dowurler orta "para" diyilyan zat garyşdy..

para

pul yagdayi kolejlerde-de bar, esasy sebap bashgadyr, yokarda-da yazylyshy yaly!

ol mekdepde okatmalaryn hem

ol mekdepde okatmalaryn hem sebabi şeylerak.. "çagam beyleki turkmen mekdeplerden uytgeşik mekdepde okasyn, turk, inglis dillerini owrensin"..

Wah

Beyle bir pursatlaryn video düşürilmegi bir masgaraçylyk.
Eger-de ol okuwçylar Watandan ayra düşüp daşary yurtlarda okan bolsalardy,beyle zatlaryn bir Türkmene gelişmejegini bilerdiler.

ol video düşüren

ol video düşüren turklerin çagalary.. turkmenler dal.. ya da ozlerinin turkmendiklerini yatdan çıkaran, hatda turkmen dilini hem bilmeyan çagalardyr.. yone bilşime gora ol turkler

bah

ol videony TM ya TC dushurenem bolsa biljek dal welin, ony Turkmen cagasy youtube-ha goymaly dal, eger bet pal bn goyan bolsa, onda, hayt, nejis Turk cagasy diysani diyleni-da!

Gynandym, Yone onat tarapy, sheyle yagdayi yuze cykarmagymyka diyyan!?

synpdan galmak

synpdan galmak yali duzgun bizde-de bolsa gowy bolar oydyan.her kim nahili edip okanda-da gechyar, yagni okamasada.onson duzgunlerem has berkedip bolardi shonda.hich kimin yikilmak yali gorkusi yok bolanson okamayanlaram kopdur oydyan.

ay indi daşardan okuwçy

ay indi daşardan okuwçy hem alanoklar bilşime gora.. onler turkmenistanyn hemme yerinden gelip okayadylar.. bizin klasdada welayatlardan gelip okayan okuwçylar kopdi ve olar okuwyn gadyryny gowy bilip okayadylar.. 2 yıl mundan ozal ashgabat propiskasy bolmayanlary hem alman başladylar.. gecen yıl bolsa dine ilkokuldan alyas diydiler.. (anadoly liseyinin ilogretimem bar.. bilyansiniz belki de)..yani yuwaş yuwaş yapılar oydyan men-a..
synpda galmak bizin dowrumizde bardy.. synpda galan klasdaşlarymam bar.. son ayrylypdyr oydyan..

zümrüt:daşardan aydilyan

zümrüt:daşardan aydilyan gepler köplenç yalnişrak bolyar.Gülşirin şu mekdebin özünden uçurum boldy.o bizden has gowy bilyandir okuwun yagdayini.Menin jigim we doganym şol mekdepde okady.Bilmi başga mekdeplerden mün esse gowy.Tabi türkmen-türk mekdeplerçe bolmasa-da.:)

yone menem şol liseyin

yone menem şol liseyin uçurymy.. yagdayı menem bilyan..

menem sol leseyi

MENEM SOL LİSEYİ GUTARDYM. ASLYNDA LİSEYDE BEYLE ZATLAR BİZ OKAN WAGTYMYZ YOKDY. OL HARAMZADALARYN HEMMESİNİ TANAYAN WE HEMMESİ HEM TURK. İÇİNDE TURKMEN YOKDY. OLARA NAMAN NAMEDİGİNİ BİR GEZEGA KORJEZİPDİK WELİN YENE DE İSLEYARLER HERHALDE. HEMMANİZE SALAMLAR

mezun 2007

Walleykum Essalam hepinize! menem shu yil gutardym shu liseyi, tanayan bar bolsa men Maksat. gayrat edin birden biriniz nadip bolsada skachat eden bolsanyz shol videony manada gorkezayinda. onunden teshekkurler!

Şu video olayını anlayabilmiş değilim...!

Selam olsun hepinize ,
Doğanlar,nedir bu video olayı?Anlaşılan bir ahlaksızlık sözkonusu...Ve söylediklerinizden anladığıma göre bu okulun Türk öğrencileri mezuniyet zamanına yakın bir eğlence ya da toplantı düzenlemişler ve bunu da videoya çekip yayınlamışlar ...Bu görüntüler ve yaşananlar da sizin hoşunuza gitmiyor.Türkmen çağalarının bunları yapmayacağını ,mutlaka Türklerin yapmış olduğunu söylüyorsunuz,doğru anlamış mıyım!!1??
Arkadaşlar ;her topluluğun içinde iyisi de olur ,kötüsü de.Biz mugallımlara düşen vazife ;çağalara iyi şeyler öğretmektir.
Benim geçmişte hizmet verdiğim bu saygıdeğer mektebin Türkmenlere ve Türkmen Kültürüne aykırı işler yapacağına inanmak istemiyorum.İnşallah yapmamışlardır.
Hepinizi selamlıyorum,Allaha emanet olunuz...

saytyn agzalaryndan turkçe

saytyn agzalaryndan turkçe yazyanym ucin otunc sorap jogap yazasym gelya..

ben bu liseden mezun oldum ve bu tatilde okulumu ziyarete gittim ve bu videolar hakkında mudur yardımcımızla konuştum.. bu videolar hoca arkası dönükken arka sıralardaki turk çocukların aralarında yaptıkları, bir ogrenciye yakışmayan "yaramazlıkları" hakkında.. şunu söylemeliyim bu videoları youtube'e koyanlar turk ogrenciler.. hem cep telefonuna kaydedip daha sonra turkiyeye geldikten sonra youtube'e vermişler.. ne bu okulu ne de o ogrenciyi suçlamak istemiyorum.. sadece şunu soylemeliyim ki okulun kalitesi baya düşmüş durumda.. siz ne zaman o okulda gorev yaptınız bilmiyorum ama bir zamanlar sınavla alınan bu lise şuan dışarıdan ogrenci alamıyor.. tüm ogrenciler ilkogretimden direk geçen ogrenciler.. o yuzden boyle goruntulerin olmasını ben şahsen gayet normal karşılıyorum.. bundan 3-4 sene oncesinde kesinlikle boyle bişey söz konusu olamazdı tabiki ama şuan durum boyle..

Salam Satukca ! Men bu

Salam Satukca !
Men bu blog'y achanymda asyl maksadym okuwchylaryn eden-etdiliklerinden bashga, okuwchylaryn sheyle masgara bolup oturshyna zat diymeyan mugallymlary tankytlamakdy. Akgul "arkasina donukken" diyipdir, yone menin yadyma dushushine gora olar mugallym olara tarap owrulende-de akyllyja bolup oturanokdylar, kısaca "hocayi takmiyorlardi". Men T-Ozal'yn uchurymy we Tozal'yn synplarynda gaty kop "prikol"-laryn edilenini bilyan TM'nin elite boleginin chagalary kop bolany uchin, yone chigit dagy chigitleseler gizlap chigitleyadiler, 1 mugallyma erbet zat diydikleri/etdikleri mugallym hokman 1 chare goryadi, butin synp bolup urlan wagtlarymyz hem bolupdy shu sebapli ya-da kabirleri birnache gun mekdebe gelmez yaly edildi + okuwdan kovuldylar. Menin asyl janym yanyan yeri mugallymyn yagdaya biparh garamagy, chagalar lalik bolany uchin samsyklyk edip bilerler, yone mugallym name otaya biderek yere goyulanmy ?? Hiy bolmanda gygyrmaly dalmi ?? Kayemeli yerinde kayemejek bolsa, ondan mugallym bolarmy ??
Chaga kimin chagasy bolsa-da mekdep'de mugallym oz etmeli ishini edip bilmeyan bolsa, onda birinji bilen ol mekdebin muduri "idili" dal, onun bilen birlikde-de mekdebin principleri. Tozal'da Kemal Oksuz barka bay adamlaryn chagalaryna gygyryp, kayap, chalaja urup goyyadylar, direktor Sait hocam bolanson goni birnace okuwchy kovuldy kakalarynyn isleyan yerine seredilman, we nadayersin herkim bashga yerinden demini alyp dursa...Yone yene-de belleyan, Tozal'da hiy bolmanda gygyrylyady/kayelyadi/kamahal urulyady, beyle biparh bolunan wagty yadyma dushenok turkmen/turk mugallymlarynyn.

Sizi şimdi anladım...!

Akgül,Mergen...
Size selam olsun.Daha önce de yazdım;ben 94-96 yılları arasında o lisenin ilk kuruluş yıllarında müdür yardımcılığını yaptım.O yıllarda en son sekizinci sınıf vardı ,henüz Lise öğrenimi başlamamıştı.Bütün öğrencilerimiz çok terbiyeliydi.Türkmeni, Türkü,Rusu...Hepsi de iyi çocuklardı.Ama henüz çok çocuktular,küçüktüler.İçlerinde o kadar iyi çocuklar vardı ki;onları hala sevgiyle hatırlıyorum.Şemşat Matyakubova,Ferhat,Atacan,Batır,Nargile,Yelena,Mehri ve daha niceleri...
Yine Türk dili dersleri okuttuğum Azadi Enstitüsündeki Türkmen öğrencilerim kızlı ,erkekli çok yahşi delikanlılar ve hanımefendilerdi.
Sizin bahsettiğiniz videoyu görmedim,bu siteye de yeni üye oldum. Ama anladığım kadarıyla bundan sizler çok rahatsız olmuşsunuz,hoşunuza gitmemiş.Çok haklısınız.Böyle bir terbiyesizliği ben de kınıyorum.Ama ne Türkiyede ,ne de Türkmenistanda bizim okullarımızda diskotek yoktur.Tıpkı Türkmen çocukları gibi ,Türk çocuklarının da çoğunluğu iyi çocuklardır.
Bana cevap yazdığınız için size teşekkür ediyorum,hoşçakalın...

Ben çocukların

Ben çocukların terbiyesizliginden daha çok hocanın ihmalini, baştan savmalıgını kınadım yukarıda, tam anlamamış olmalısınız.
Herneyse, video'lary kaldirmislar, konu'da eski...