planlanan durmush

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

siz oz durmushynyzy planlap yashayarsynyzmy?
Yagny ertirki ya da sonky guninizi dal-de 1.2.3....30 yyllyk gelejeginizi...
kabir adamlar gundelik etjek ishlerinem sagatlara bolup planlap yashayarlar...
aranyzda sheyle etyanleriniz barmy?
men uchin sheyle yagda oran ichgysgynch gelyar...

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

menem shu planly yashamagy

menem shu planly yashamagy nace wagt bari owrenjek bolyan welin, mende hic bolanok. Yone gunlik etmeli ishlerimi yazyan, ya-da kellede tutyan, son bulary yerine yetirjek bolyan. Turkmenlerin durmushunda kop zat garashylmadyk yagdayada bolyar, meselem: garashmadyk gunin bir yere gitmeli bolyan ya biri myhmacylyga gelyar, "bagyshla planlarymy bozup bilemok" diyip bolanok-da!

planly yashayan adamlara uly

planly yashayan adamlara uly hormat goyyan, sebabi olar wagtyny tygshytly ulanyp owrenen adamlar diyip hasaplayan. Men yalylar gunde 10-12 sagat ayak ustunde ylgap name ish bitirendigni bilenoklar, oz yagdayima sheyle gynanyan, kawagt motive edip duran birine matac bolyan, name bolsa yanymda gyzlar bar, "bugun ony-muny etmedinmi" diyip sorap dursalar has berkirak bolyan

Motive etyançiler diyyanine

Motive etyançiler diyyanine goşulyan, şeyle adamlar bolsa kem bolmazdy. Men özüma planly yaşamok songky günler,yeke ekzamenlere taynlanyan,galan zat plansyz. Yöne üstünlük gazanmak üçin plan hökman.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

shu tema barada onem bir

shu tema barada onem bir blog acylypdy. Sho wagt-a bardakilerin kopusi planly yashamagy halanokdylar :)))...
aslynda, ishin kopelen wagty, gununi planlasan has peydaly bolya.

plan

Plan duzmek yaman kyn sebabi shertler uytgap bilya. Geljekde yone azajygam bolsa planlarym bar.

40 yyl maya gezinchan, butun 1 yyl ner gezgin!!!

hmmm

durmuşda kabir uly hereketlerin bolyar şolara planlayan:mysal,25-de öylenjek,indiki yyl okuwy dynjak,2 yyl son şu kitaby 3yyl son şu kitaby dynjak....yaly...yada...1.gün garayollara,2.gün demir binalara,3..4..5.gün betonarme sapagyna tayyarlanjak...yada...her gün irden 6-da turup azajyk maşk edip sonam ertirlik edinjek...hergün agşam şu şu kitaplary okajak yaly planlarym bolyar...
...
...
...
elbetde plana göra hereket etyanmi?? bu başga mesele...

Menem edil esasy zatlary

Menem edil esasy zatlary planlap goyyan, yagni oylenmek, okuwy okamak.... Yone ertirki planlarymy hem gije yatmakam duzup goyyan.

Hajy-el Mubarek

Planli yaşamagyň +

Planli yaşamagyň + taraplaryny şeýle köp eşitsemem, özümde şeýle ýaşamaga isleg birem döremedi. Eger gaty islän bolsam, şeýderdim diýip pikir edýän. Ýöne içgysgynç gelýä gaty...
Plansyz diýemde, sagatlara bölemok güni! Aýam günlere bölemok. Ol mümkin däl ýaly, her gün, her wagt bir iş has möhümräk ýaly görünýär.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Yigrenyan planly

Yigrenyan planly durmushy...In azyndan oylenyanchama planly bolmaryn :))

planly...

menin pikirimçe planly yaşamak has peydaly bolarmyka diyyan. Eger planly bolup bolsa günlük edyan işlerimize wagtymyzy has gowy bölüp bolar/bolyar. Elbette kawagtlar edil planyna göra yaşap bolmayar, şertler üytgap bilyar. Yöne yene de planly bolmak, esasanam studentler üçin, has amatly.

Menin uchina "Planly

Menin uchina "Planly studentlik yillari" = "Yurek gysgynch 4-5 yil" ...Student bolanyna gora bir hezil etmelidahow, yogsa oka oka gutaranoga bu gyran degen sapaklar...

Mergen!

Planyny tayyarla, iç gysdyryan işler üçin. Olar gutarar weli elinde köp wagt galar, onson name boş wagtynda basybermeli!!!

Onem biri seyle bir soz

Onem biri seyle bir soz aydipdir diyya:)

Kabir adamlar wagtini nadip harc etmegin aladasyny eder. Beyleki kabir adamlar bolsa nadip tygsytly ulanjagyny..

Bu sozun bu blog bilen azda-kande baglanysygy barmika diyyan men-a:) Sebabi wagtyny tygsytly ulanmak isleyan adam PLANLY hereket eder..

Aslinda bulara yene bir kategoriya gosulsa bolyar, olam: Naman namedigine dusunmanjik wagt geciryan oran uli kopculik:)))

plan

mena planly yasamagy halayan.. onunden name etjegimi bilmesem bolmayar :) yone plan guranda uzun vadeli dal de gysga vagt ucin gurmaly diyip pikir edyan....

Menem liseydekam planly

Menem liseydekam planly boljak bolyadym.Shol hakynda herhili kitaplary okapdym.Peydasy degdimi diysengiz,kellede dinge info bolup galdy.:)Sebabi planly yashamak agyrrak dushyar.Shu wagt name islesem,nama howesim bar bolsa shony edyan.Planly yashamagy owrensengem bolar,bolmaz diyemok,yone adamyng nebsi barda.Men yone kabir zatlary planly etjek bolyan.Mysal uchin egzamene tayyarlanmak yaly zatlar.Onam izigli edip bilemok.Ay,orta mekdepde ol diyenem mohum dal eger okamaly zatlangy wagtynda okasang.Yone universitetde hokman.
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

Quote: Ay,orta mekdepde ol

Quote:

Ay,orta mekdepde ol diyenem mohum dal eger okamaly zatlangy wagtynda okasang.Yone universitetde hokman.

Uniwersitede baranson shu sozleri uniwersitet uchin aydarsyn! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Liseyde yatybam(oldurip

Liseyde yatybam(oldurip dal)5'lik alsang bolyar,a unversitetde okamaly bolar.Ing azyndan USAda sheyle.Yone adam bir endige owrenisheninden song ondan dynmak kynrak bolyar.Garaz,"balance"saklamaly planly bolmak bilen plansyz bolmagyng arasynda.Beter owrenishmez yaly.Nesip bolsa universitetde yaltachylyk etmerin.Mena koplench yagdaya gorarak boljak bolyan.
-----------------------------------------

"Shahsy maglumatlaryngyzy dolduryng!"diyip dilimden tuy bitip gitdi!

Aslynda okasan hemme yerde

Aslynda okasan hemme yerde sheyle, dine USAda dal. Okamasanam hemme yerde sheyle, dine USAda dal :)
USAda mekdepler pes bilim berenson, uniwersitetlerde okamak BASHDA yenil dushyamika diyyan. Mekdepde gowy okan bolsan, diyeli TTMde, onda barde birinji kursda hezillik bolmaly :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

menin arzuvumdi

midama arzuv edyardim planly yasamany. planly yasayan dostlaryma menzemek isledim midama. planlamaga calysdym, calysyanam. adamyn durmusda maksady bolsa planly durmus hic hili ic gysgyc bolmayar. esasy zat planynyz govi bolmaly. icinizin gysyp gysmazlygy size bagly. sizin planynyz ic gysgync bolsa gunakar planmy?

Planly yashamak hich hachan

Planly yashamak hich hachan arzuw etmeyardim, yone duurmushda imet' sel' eto horosho.
Menin pikirimche planly yashsmak yaman kyn, sebabi kajdaya minuta raschitana bolyar, a eto usajno utomlyaet i napregaet.
Mena bir mahal 3-4 planlam etjekdim, yone her gezek wagty gelende bashga bir ish chykyardy onson planlam hich hachan amala ashmayrdy, shondan sonra indi hish hachan plan duzjekdal diyip goydum.

Life is just so wonderful!!!

plan

Gysga wagtlyk plan edemok, yone ony diysen uzyn wagtlyk hem ullakan plan edip baramok :D
Garaz planly yashamak gowy zat, yone eden planlaryn amala ashmagy ondanam gowy zat.

Where is Hereket, There is Bereket!

planly

planly plansyz diyip okuwchilara plan duzmegem gerek dal.her gun okuw bardir sapak bardir bir bosh diyyaninem altinji otduh gun bolaymasa.onunam bir gunini sapaklara bir gunini ozune dinch almana ayirsan durmushi planlamagam gerek dal.hokman etmeli zatlan bardir, sholari dogry duzgun edyan bolsan galan wagtini nahili eglenesin gelse eglenibermeli chizikdan gechman:)

Hitay, "chyzygy gechman

Hitay, "chyzygy gechman eglenmek" name bolyaray ? :D

ol hytay dal, "yapon"

ol hytay dal, "yapon" :)))...

Hitay'da yashayandir oydup

Hitay'da yashayandir oydup yazmadym how "Hitay" diyip, ol sozun "history"-si bar birnache yillik :D Ozi dushunyar Yslam'yn..

sa

yapon dal, "turkmen":)))...
hitay shu gunem mana sen braziliyadanmi diyip sorap yorenler bar:) from which angel do i look like brasilian mena bilemok:)

Yslam jan!

islam wrote:

yapon dal, "turkmen":)))...
hitay shu gunem mana sen braziliyadanmi diyip sorap yorenler bar:) from which angel do i look like brasilian mena bilemok:)

Ha-ha-ha! Yslam jan, senem bizar edyalermya, ay, seni-ha hic gormedim welin, mana bu sahypada her yerde goltgy beryanin ucin, indi seni ansat-ansat yatdan cykarman:)
Sag bol, jigim, senden men-a razy, Yokardaky hem razy bolsun-da, ensalla!
Senem azyndan 1-2 gunluk planyny yazaymal-a men yaly copanlara gorelde bolsun diyip, ya senem men yalymy:)
Hytay boldun, Yapon boldun, Brazilyaly boldun, hacan Turkmen diydirjek how bardakilere we Yaponlara :)

uli

uli planlar barada bolsa mena entek name etjegimem bilemok.esasi shu wagtima odaklanyan.yone kabir uli owrumler bar durmushda shonda yaman kin bolyar dogruja yoli sechmek.we shol wagt oz pikirinem oz pikirin welin oz ynanyan adamlarina sorasan gowumika diyyan name etjegini.uli plan diyyanlem menina uniwere girende okajak bolumin, uniweri gutaranda mastermi ye ishmi,girjek yada etjek ishin, elbetde oylenmegem bar:)

chizgi

eglencelerin chyzgysy.chyzykdan chykyan eglenceler eyyam guna zatlar bolup bashlayar, menin diyanim has uli gunalarda. bizin yali oglanlarinam ejizlap biljek esasi hem yekeje problemasi bar.olam shu saytda kop tartishilyar zaten.

Sen Turkchan gursyn ...Mena

Sen Turkchan gursyn ...Mena ol "eglenmek" sozi uchin yazdym, senem oturyp "chyzgyny gechmegi" dushundirip otyrsyn...Eglenmek'sozi turkmenche bashga mana gelyar, turkche bilmeyan turkmen okasa dushunmez onyna...Bashga-da 1 giden yerde turkche yazipsin, bu na bolush how ?? Biderek yere Kurnaz'dan 100 gep eshidip oncha edebi kitap okadynmy ?

sawlik-guna we sogap...

bah, men hem Yslamyn yazgylaerynyn sonynyn Turkca owrulmegini gorup, bay-ba, bula oran osupdir oydyan Turkcede, katmenjik zatjyk sowgat edaysekmikak diyip pikir edip bashladym :)

Cyzykdan cykyan beden lezzetleri, elbetde, guna bolup biler, bu yerde atlary doly yazylmany ucin belli 1 zat diyip bolmaz, elbetde, emma, ayatdyr hadyslarda sheyle cyzgylary oran onat dushundiryar we shol cyzykdyr serhetlerin biz tarapyndan gecilmezligi talap edilyar, islenyar!
Elbetde, biz yaly yetishen ynsanlar ucin umumy sawliklerin goyberilmegi oran adaty zat yaly gorunyar, yone nace gunlap ybadat edip gazanjak sogabyny, yekeje harama seretman ya-da shony etman uzaklashmagyn sogaby olardan has kan bolup bilyar, hadys subuty bolmaly, doly bilemok, shol sebapli hem goymadym!

dur

duraweri ata aga katmen lom pil zat diyip bashlaman entek.onem kop sipaladilar bizi ol yol bn.siz bir mumkinchilik berin yalnishi duzetmane:)

hay

men bol-a Yslam jan, ay, menden kan iyen dalsindir-lay tayak!? Bah, sen yaly mubarege kim beydip el galdyryarkanayt, dushunip bilmedim-le :)
Men sana yrsaraman-lay, ay, sen gowa-how, mana golaw beryan-a hemishe, men hem sana goldaw bererin :)
Yslam jan, basyber Turkce ! :) Bey diysem, yazayma-how, son Bayram bn Mergendenem gorkyan, olara name jogap bereyin :)

tartyshma, bir meselede jedelleshme diyip ulansa bolar, yone senin bir yazgyn duypli Turkce giden ekeni, shona diyen bolaymasa Mergen!?

ay

ay shu men yazsam hokman bir problema chikjagini bilyanle.eglence-hezillik,keyp haysini goysanam gelishenok,menem chaltjak yazjak bolup hasam pikirlenip durmadim.onsonam tartishma-? bilemok.garpyshmamy?dartyshmamy?

bor bagyshlan indi sap turkmenche gider shundan son. kawagt howlugip yazsana yaman kin yone:)

Idili turkmenche

Idili turkmenche bilmeyanlerin gulagyny guradyp otyrys "Turkmenche yazyn" diyip, senki name diysene ? :)))
Senem turklerin arasynda bolanson ovrenishyansin, yone oz onunde "dine turkmenche yazayin" diyip shert goymasan oz ozuni aldap oturarsyn...Menem bashda orscha-da garyadym, inlische-de, yone son 10 minudymy alsa-da Turkmenche yazjak boldum, hudaya shukur indi garamok hich haysisini hem...

Bah, plan barada sheyle

Bah, plan barada sheyle gyzykly zatlar yazylan ekeni, sona baka-ha gulubem bashladym :)
Yslam jan we Bayat-Hajy, birem Mergen-bu ucusi hezil beripdir, sag bolun, oglanlar!

Guljemal bu mowzugy, elbetde, Gadyr aganyn acan blogyny gorman acandyr, yene-de, minnetdarlyk bildiryarin, sheyle onat zatlar okamagyma we owrenmegime sebap bolany ucin! Yene-de Gadyr aganyn acan planlar blogy barada gyzyklanybam, men copan yaly tapmadyklar, ynha, shujagaz yere jyklap bilerler :)

Planly yashamak in amatlysy-la welin, welini bar-da:) Eger guran planynyz, hakykatdanam, kyn gelse, onda planynyzy yenledin, bolmasa has yenledin!

Garaz, "In erbet plan, plansyzlykdan has amatlydyr" yagdayi hakykat. Ensalla, in erbedem bolsa bir plana gora yashajak bolayin, yogsam, dargap gitdim-a men:)

A gerek ekonomika taydan, gerek guyc taydan dunyani elinde tutyanlar bolsa, in az 50-100 yillyk plan gurup, wagty gelende yeke-yekeden amala ashyryarlar diyip eshitdim, Serdar aga bu babatda ayratyn bir blog acypdy, atdasham gyzyklanypdy shonda!

Garaz, planly yashajak bolun, yenilem bolsa, plansyz ynsan, miwesiz agac :)
Bu yerde welin, gorup otursam men yaly miwesiz agac kan eken-a :)

ATA

Ata wrote:
Bu yerde welin, gorup otursam men yaly miwesiz agac kan eken-a :)

Ay ata aga siz miwesiz agach zat diyip sipmarsiniz, entek sizin miwelerinize garashyas:)

:)

senem yrsarap bashladynmay indi :)
Ynha, Merwezi tuwleme-le, elbetde, kabir online agzalarymyz kopden bari yazgy yazman at uytgetselerem, olarynam bir plany bardyr, yazayanoklar-da :)
Aramyzda Zumrutden agzalaram bolsa, Yigit Turkmenlerimizem oran Gadyrly welin, kan yazgy yazanoklar-da:)
ata-lary yaly bosh yazgy yazyp name etsinler, goy, manyly zatlar yazsynlar, yone yazsynlar, ensalla :)

Hmm, bir zat, men kabir yazgy we hekayalary terjime edip yazayyadym, ensalla, yene yazjak bolaryn, kabirlerine sozem-a berdik welin, dunya olumli, tijensem amatly bolar, sheyle dalmi, agzalar!?

Düyn uniwersitetden gelip

Düyn uniwersitetden gelip yadap uklajak bolyp yatyrdym. ONkusi agsham hem idli yatyp bilmandim, ekzamen, 2 lerde yatmak uchin gyshardym, bolar yaly dal, nejis horlayar gapdalymdaky, umuman 3-4 lerde yatdym. Onson duynme ekzamen boldy zat boldy, yadaw da. Onson yany bir uka gidip ugradym weli biri jang edyar. Menem ukyng arasynda turkmenche gepleyan. Tmolympiada biri agza bolypdyr, chat yaly gepleşmek isleyar eken. Ay ong bn zordan dushunshdik. Onson bar ukym gitdi:D

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler