Tmolympiad we siyasat 2.

Siyasat shu sahypanyn gyzygyny gachyryar, hich kime-de peydasy yok!
44% (22 votes)
Siyasat shu sahypany has gyzykly edya, ulanyjylara kop peydasy bar/bolar !
22% (11 votes)
In govysy siyasat duybunden bolmasyn!
20% (10 votes)
Siyasat hokman bolsun !!
14% (7 votes)
Total votes: 50

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ses bermedikler ses

Ses bermedikler ses berseler govy bolardy, a ses berenler bolsa 2-nji gezek ses bermesinler beyle pursat doran bolsa-da(post yazmaga rugsat berleni uchin)...Her ses beren, oz kararyny paylashsa hasam govy bolardy, yagny "Men plan zada ses berdim, shu shu sebapli" menzesh, hemmemiz sozumizin/hereketlerimizin arkasynda duryandyrys diyip umyt edyan !!

Ozumden bashlayin:

Duybunden bolmasyn' diydim, sebabi agzalaryn arasynda "Cheni bilen yazilsin" diyyane, ozleriche chen goyup bilmeyanler bar, chen goyanlara-da "sen kim" yali sorag goyyanlar bar, nache adam "Eytmalin, beytmalin" diyse-de, muny ol shahyslaryn shahsy pikiri kabul edyaler, ve ozlerine chyzan yollary bilen dovam edyaler, bu gidish bilen durjaga-da menzanoklar "Siyasat gadagan dala" diyiship !! Gadagan etmekden ansat zat yok beyle bolmagy islense, yone her dushunja yer berelin diysen hem, munyn suvuny chykaryanlar bar !!!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ittu 1 telpek goyyar we yazyar: "syvasat seytandyr diyip aydypdyrlar. shonux ucin bolmasyn. Syyasatdan bashgada yazara zat kan diyip pikir edyan."

Mana tapawudy yok. Yanyp

Mana tapawudy yok.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Tapavudy yok adam siyasi

Tapavudy yok adam siyasi movzuklara goshulmayar Muhammet, telpek zat hem bermeyar, eger yazyan bolsan, diymek tapavudy bar. Sen bar jogapkarchiligi bashgalaryn boynuna atyan sheyle etmegin bilen, yazjak bolsan ya oz ayri dushunjelerini yaz, ya-da umumy gurrunde arasyna goshulyp, shahsy jogapkarchilikden gachma, Shirhan'yn arkasyndaky syrtlanlara menzedesim gelenok, yone sholaryn edyaninden kan tapavutly hem bolanok shu hereket !!

Merhemetlimiz, gudratlymyz,

Merhemetlimiz, gudratlymyz, palanymyz, pisgänimiz diýip eglip duranlar bara,

Mergen wrote:

Shirhan'yn arkasyndaky syrtlanlara menzedesim gelenok, yone sholaryn edyaninden kan tapavutly hem bolanok shu hereket !!

Jeňňelde Mawgli, Ka, aýy, pars we maýmynlar bilen sanasaň sogaby bar beýleki janawarlar hem bardyr.

Ay ynha-da 2'mizin

Ay ynha-da 2'mizin tapavudymyz, mena Merwezi'nin yazanyna jogaplap, ozune aydyan name aytsamam, sende-de gayrat bolsa gidip shol adamlaryn yuzlerine aydardyn, a onun yerine dash yerlerden, onda-da arkalaryndan gybatlaryny edipjik oturmak senin yalaklaryn edayjek zadyda...

Şu ýerde ýazanlarym

Şu ýerde ýazanlarym hemmäniň görmegine açykdyr. Elbetde seniň diktaturaň sebäpli käbiri aýryldy. Olary görüp bilmezler. Ýöne şolardan başgasyny islän wagty şu ýere girip açyk şekilde görüp bilerler.

Seng pikir edişin

Seng pikir edişin nahilay? Barde sylanyshyp jedelleşmek isleyan.
Nirang bilen pikir edyang diyyalera:D Tapawudy yok mening uchin. Bolsa da bolmasa da öz dushunjelerimi yazaryn. Bir adam bilen pikirdeş bolmagym meni Shirhanyn arkasynda gizlenyan bolmayan.Gün geler senem dushunersing.

Tmchatdaky Gexden öwrendingmi Shirhanam?

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Jedel isleyan adam yok,

Jedel isleyan adam yok, sholardan 1000 bizar bolanym sebapli achdym shu poll'y.
1 adam bilen pikirdesh bolup bilersin, ona goshulyp hem bilersin, yone goshuljagyny goshulybam "mana tapavudy yok" diymegin manysyz, tapavudy yok adam ne anyryk, ne-de barik bolyar !!! In sonky yazan sozlemin bilen "bash-basha" goyyan seni hem, 1 gun jemgiyetde oz yerini alyp, illerin pikirlerine goshulyp-goshulmazlyk hakda gurleshman, oz pikirlerini yazip bilersin diyip umyt edyan !!!

Gex'in sana aydanlary yadindan chykmadyk bolsa bolyarla,
sana govja zatlar aydipdi oza, yone dushunmandin shol vagtlar...A shirhan bilen syrtlanlar bolsa in klasiki menzetme, 1-nji bolup Gez'in ulanan zady dal.

Hehe. Mergen no comment.Gex

Hehe. Mergen no comment.

Yanyp duran Ataş men sönmenem begler

Iller "prime-time"

Iller "prime-time" habarlarda syýasat görýändir. Syýasat gyzykly, hemişe-de "hökman bolar".

Biziňkilere "prime-time" habarlarda guçukdur, towuk-ketek ýa-da atyzdyr, traktor görkezilýär. Düşünýärin ýagdaýa.

:))))) Sizin obanyzy

:)))))
Sizin obanyzy bilemok, menin yashayan yerimde-ha 2 adamyn birinde hot bird'i bilen bar antenalar, Ors'laram zorladyp otyrlar her zat barada...Sen obanyzdakylaryn yagdayina dushunyansinda, Turkmenistan'yn beyleki yerlerinden habaryn yoga menzeyar...

Şol sputnik antenalaryň

Şol sputnik antenalaryň sany "prime-time" habarlarda görkezilýän zatlardan bizar bolunyp, adam şekilli ýaşap bilmesek hem adam şekilli ýaşaýanlary göreli diýip alynýar. Işlemäni ýumşak ýerini asmana galdyryp ýatanlary aýdamok.

Farabi, sena gepe-de

Farabi, sena gepe-de dushunmeyan bolmaly, 2 gezek ses berman diyip adam shekilli aydildam velin, yene-de eshek suva siyen yali..!!

Bu anketa kimleriň ses

Bu anketa kimleriň ses berýänini diňe sen görüp bilýäň! Men we men ýaly beýleki garamaýaklar görüp bilenok!

:D Sen oz ses

:D
Sen oz ses berip-bermedigini bilenokmy ?? Garamayaklyk bardaki ulanyjynyn kategoriasyna gora bellenyan bolsa, sendenem has kop garamayak bolan, ulanyjy dal adamlar hem goryar haysisina nache ses berilenini !!
Ay borlay, sana gep dushundirenimden sonunda 1 sesi ayiranim govy..

turkmennews.com dan

turkmennews.com dan habarlary göreýin diýdim. Azajyk diňläp ýapyp goýberdim.

men-a 1-nji ses berlishikde

men-a 1-nji ses berlishikde oz pikirimi beyan etdim, duybinden garshyny hem ysharatladym, sebabini, ynha, yokarda-da goryaniz, shu sahypa siyasatyn ziyany bolmasa, peydasy-ha bolmajagy aydyn mana!
Mergeni goldayaryn, goy, mana-da diktator diyseler diysinler, shu yagday ucin!

menem

menem 1
----------------
saglygynyz!

XX

Eý dawasyz oňuşyp

Eý dawasyz oňuşyp bileňizokmaý oglanlar? Uly oglanlar, ýokary okuwly oglanlar. Şu saýtda oňuşaňyzogaý... soň beýlekilerden nämä garaşjak?!
PS eý siz barada pikir edip otyrkam elime gaýnap duran suwy guýaýdym, waý barmajyklarym...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

aý siz zerarly çep eliň 3

aý siz zerarly çep eliň 3 barmagy gowy ýandy şu wagt...

---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

byah..hayran galaymaly

byah..hayran galaymaly ..
pikrimçe başga bir gyzy-zady pikirlenip bolaymasyn :D
_________________
1 söz az, 2 söz köp.

Aý ýok, şu gezek näme

Aý ýok, şu gezek näme ýazyp bulary kemala getirjegimi pikirlenip, garaňkyrak ýerde gaýnan çaýy krujkama guýup otyrdym welin, gözümem indi oçkisiz garaňky ýerde çyzanok, suw gaýnap duransoň böküp stakanyň daşyna çykyp barmajyklarymy ýakdy...
uuuuw.... barmajyklarym, awysyna çydamok.
"Iki eşek urşar, arasynda at öler" boldy
PS ýa tersine, iki at urşar, arasynda eşek öler :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

g

bolmasyn!!

birem hakykaty aydyp bilyan

birem hakykaty aydyp bilyan we onga dushunyanler we onyng gowy cozgudini gozleyanler we cozyanleri goldayanlar. bara bar yoga yok diymegi basharyanlar. "gerek erinde mekirligem bir batyrlykdyr"

Yöne batyrlyk hiçwagtam

Yöne batyrlyk hiçwagtam mekirlik daldir..:)

......................buda geçer.......................

sheyle adamlar bilen gurrung

sheyle adamlar bilen gurrung atmek kabir halatda kynam bolsa gyzykly.

hazirki yagdayi bn siyasat

hazirki yagdayi bn siyasat geregem dal oz-a, yene-de ses berjek tapylar, shonda ymykly netija geliner.
Mertligem, batyrlygam, mekirligem, ikiyuzliligem, yalanam we sh.m. gerekli bolyar suyasatda. Kelle kan agyryar. Bu sahypa TM-den hem giryan kop, bilim sahypasynda siyasat arkaly oz watanymyza shyltak atyp otyrylmagyny kim islar, shu sahypa ucin pallleri bet bolanlar islar, elbetde, shu yagdaya dushunman edyandiklerine-de ynanamok!

Shol sebapden, siyasy gurrun shu yerde hic-hili bolmaly dal, goy, ony habar sahypalary aytsyn, goy, chat sahypalarynda gepleshilsin, ylym-bilim, oka-doretde siyasatyn ishi yok!

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • annashka 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • unknown 1 telpek goyyar we yazyar: "sen bu yazgylaryng bilen adamlary telpeksis goyjak. mena kelle yalangach goydung shu wagt,,men bir jomart adamda!hahaha"

Dogryn Dosty Yok

İlkinci gezek şu web site giryan hökmünde bütün agzalara Salam:Tüweleme hemmanizem hakykatdanam İntelligent derejesinde meselelere garamagy başaryan AGZALAR.Yöne Beygelyandirin öydüp peselyaninden habary bolmayan agzalar hemde dine jogap yazmak üçin(meselanin çözülmegi üçin diyemok) yazyanlarama bar yalı.Ay bolya esasy zat ayaga uly çarık geyilmese (yagny sıyası temalara girilmese )yagşı.Yogsam büdrap ayagy agyrdyan mahalları hem bolayyar.
Sagbolun

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Keymir aga, hosh geldin-how,

Keymir aga, hosh geldin-how, yekeje yazgy yazyp gornenogam-la son, nireden tapdyn barini:)

ensalla, bosh wagtyn bolup, bu yere-de yazarsyn diyip umyt edyarin!

Senin hem yazgyn mynasybetli, bu yerde azda-kande ozgerlishikler-a boldy oydyan :)

TM gitme wagty yakynlashsa, towshanly degishmelerin hakyky netijeleri bu sahypada-da gorunmeli bolyar oydyan:)

siyat barada gurung edilse

siysat barada gurung edilse hokman erbet zat aytmaly diylen zat yok, erbet tarap aydylar yaly bizde beyle erbet siyasatam yok, edil shu wagt watanymyz ozuni dunya tanadyp baryar ahli taraplayin edilyan ishler ongat halkyng bahbidine gonukdirilen, bize dinge okamak, ishlemek Turkmenistanymyza guwanyp yashamak we onga elingden gelen goshandyngy goshup yashamak galyar! eger menden sorasalar:"indiki omrungi nirede doglardyng?" diyip,(eger manga bagly bolsa) men Turkmenistanda diyip jogap bererdim.
___________________________________________
Magtymguly sozle herne bilening,
ozunge kemlik bil aytman olening,
tarashlap shaglatgyn, kongle gelening,
senden songkulara yadigar bolar.

Ey "gowy tarapyny" ayda ayda

Ey "gowy tarapyny" ayda ayda suwuny chykardylar. Mana galsa owmelem dal, owere name sebap bar? Name gazandyk? Dowmalinem, owmalinem!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Jedel, dawa

Jedel, dawa islamok!!!

Gulaklar gepe doydy, hany indem bir gymyldy-hereket(icraat) göreli-da :D.

m

bolmasyn!!!!!!

Sen gorkup

Sen gorkup öläýme.
Samsyklap ýöreniň üçin hasabyňy block etdim.
Soň bir gün açaryn
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Mena dushunmedim...2 gezek

Mena dushunmedim...2 gezek shol bir zady yazany uchin
blok etdinmi ony ya ... ??

Yok, ol girip hemme onki

Yok, ol girip hemme onki yazanlaryny, suratlaryny edit edip, olary ochurip yerine
s ya-da
f
yali bir harp goyup chykyp bashlady. Meninem gaharym gelya, yazmada ilki, yazansonam doldurma her temany s we f'den
PS Ine shu temada-da "bolmasyn" dal, bashga zatlar yazilgidi. Indi ony ayirip barde-de uytgedipdir. Bolya bolmasyn hich, yone bir harp goyup chykmak ya "unknown" diyip yazip chykmak gowy dal
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk