Beyik shahsiyetlerin we durli halklaryn sozdur nakyllary!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ynha, size yene bir terjime, nakyldyr sozler barada:

Ynsanlaryn in hayirlysy, in gozel ahlaga eye bolandyr.
Hz.Muhammed(SAW).

Men nebsimi aklamaryn. Cunki ol hemishe erbetligi islar. Biribaryn dilemegi munyn dashynda!
Hz.Yusup(A.S)

Ynsanlaryn nahili erbetdiklerini gormek meni hic-hili gen galdyranok, yone bu sebapli hic utanmayandyklaryny goremde welin, bu yagdaya oran gen galyaryn!
Goethe

Ynsanlar beyik wezipelere/yerlere yetenlerinde, ozlerinin tanrylashyanyny pikir ederler, ol yerden ayrylan/kowulan wagtlary bolsa, adamkarciligini yitirendiklerini gorerler.
Sokrat

Ynsanlar beyleki ynsanlaryn yalnyshlaryny gormekde edil burgutinki yaly goze eyedirler, oz yalnyshlyklaryny gormage gezek gelse welin, edil kellesini guma sokan duyegushyna menzarler.

Ey, tiken gozleyan adam! Jennete girsenem, ol yerde senden başga tiken tapylmaz!

Nace adam gordum, ustunde eshik yok; nace eshik gordum, icinde ynsan yok!
Hz. Mewlana

Ynsanlar agaclardan gorelde almalydyr. Ne ustlerinde yashayan gushlaryn, ne kolegelerinde yatan ynsanlaryn, ne-de oz beren miwelerinin hasabyny sorarlar!

Onat pikir edip, erbet hereket ederis. Ikisini nebsinde jemlan ynsan; oz gabygynyn icindaki syrek hunji danesi yalydyr. Bir ynsan nace zatdan utansa, shol mukdarda hem hormata layikdyr!
Bernard Shaw

Ynsan her yerde shol bir ynsandyr; bir ynsanyn yaradylyshynda beyiklik yok bolsa, alemin tajini geyse-de yalanac galar.
Montaigne

Üç gezek gocme bir yangyna dendir(!?)
Dumany yelpewac bn dagadyp bolmaz!
YAPONYA

Şöhrat basharnygyn kölegesidir.
ANGLIYA

Ynsan gorki bilen garshylanar, ici bilen ugradylar.
MONGOLİSTAN

Altyn ot(atash) bilen, zenan altyn bilen, erkek bolsa zenan bilen synag ediler.
U.S.A

Nace pesden uçsan, düşen wagtyn shonca az yaralanarsyn/injinersin.
TİBET

Tikenlerin arasynda güller yetişer.
GERMANIYA

Zenanlar gülüp bilen wagtlary gülerler, islan wagtlary hem ağlarlar.
VENEZUELA

Zenanlar kölege kimindir, ozi yzarlayandan gaçar, önünden gidenin yzyndan ylgar.
KONGO

Durmush gurmakanyz gozunizi dört açyn. Durmush guranyzdan sonra bolsa yarysyny yumun.
PORTUGALIYA

Ysh bilen usgurmek hic bir wagt tutulmaz!
AWUSTRALIYA

Bagt biri ucin hemishe bir gezek hokman bolar.
VENEZUELA

Ynsanlar yashayandyklary ucin garrayandyklaryny pikir ederler, aslynda, yashamadyklary sebapli garrarlar!
SHOTLANDIYA

Hakyky soygi ayrylyk bilen unudylmaz.
BELGİYA

Allanyn guli tikenli yaradanyna gen galjagynyza, tikenlerin arasynda gul yaradanyna gen galyn!
ARABYSTAN

Biri beyleki yaly bay bolsa, doganlar bir-birlerini soyerler!
UGANDA

Oylenmek/mashgala bir gala yalydyr. Daşardakylar ol yere girmek uçin, içindakilerem daşaryk çıkmak için gayrat edip durarlar.
TAYLAND

Yaşyny aydan zenan ya yash bolany uçin yitirjek bir zady yokdur, ya-da garry bolanson gazanjak bir zady yokdur.
MALAZIYA

Soymek gyjak çalan yalydyr, bilmeyan erbet sesler çykarar.
BOLİWIYA

Çalt gelen erbet şans, giç gelen onat şansdan gowydyr.
ARNAWUTLYK

Kone yşklar yanyp sönen kömür yaly sheyle ansat tutushar.
KOLOMBİYA

Erkek yashyny gizlemage, zenan bolsa gizlemezlige bashlan wagty garrandyr.
PERU

Gozellik, Tanrynyn zenanlara beren ilkinji sowgady, shol bir wagt yzyna alan ilkinji zadydyr.
ŞİLİ

Ömrünin sonuna cenli eşeğe munmekden, bir yıl ata munmek has amatlydyr.
Yatagymda yatan wagtym, problemalarymy eshiklerimbilen tashlap yataryn.
GOLLANDIYA

Yşkın shapbady üzüm yaly tagamlydyr.
MUSUR

Daşı deshen suwyn kuwwaty dal, damjalaryn dowamlylygydyr.
BRAZİLIYA

Hiç bir ashhana/mutfak=kitchen iki zenany oz icine aljak yagdayda gin daldir.
SUDAN

Aprel yagyshy, May guluni getirer.
KANADA

Bir yalan nace calt bolsa bolsun, hakykat ona yeter we geçer.
KENYA

Uly gynanclar sessizdir.
İTALIYA

Kici dertler geplarler, uly dertler dilsizdir.
NİJERYA

Birleşmek başlangyçdyr, birligi dowam etdirmek osushdir; birlikde ishlemek başarnykdyr.
U.S.A

İdeyaller yıldyzlar yalydyr, olary tutmak mümkin bolmaz, yone garanky gijelerde yolumyza olar shohle sacar.
FRANSIYA

Oynuzde bagtly/rahat bolmak isleyan bolsan, yanyoldashyn hemme isleglerini yerine yetir.
NİJERYA

Yalan dört nala gider, hakykat adimme adim yürar, yone yene-de wagtynda yetişer.
NORVEGIYA

Biri sizi bir gezek aldatsa guna onkydyr. İki gezek aldatsa guna sizinkidir.
RUMYNYA

Bir yagdayda doglar, yone mun yagdayda öleris.
YUGOSLAWIYA

Hak iyiler, yone sindirilmez.
GRESIYA

Bir adam in kop soygulisini, in onat yagdayda mashgalasyny, in yzygiderli hem ejesini soyer.
İRLANDIYA

Agaç nace beyik bolsa bolsun, yapraklary yine-de yere döküler.
Dünyada sawliksiz iki ynsan bardyr. Biri ölendir, biri hem doglan daldir.

Beylekilere yrsarayshyn yaly ozune yrsara, ozuni bagyshlayan yaly hem beylekileri bagyshla! (TM-cede:Ody ozune bas, otmese keseka)
HYTAY

Kici girdeyjiler baylyk getirer.
YAMAİKA

Kone soygi poslanmaz.
SHWESIYA

Dama-dama kol bolar, hic dammasa col bolar!
TURKMENISTAN

Ynsanlar ilki saglyklaryny zayalap pul toplarlar,, sonra bolsa pul baryny sowup, zayalanan saglyklaryny bejertjek bolarlar.
Bilemok:)

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu yazgi ucin

  • aA 5 telpek goyyar we yazyar: "berekella. kompyuterime gocurip aldym."
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "suyji soz sadakadyr(guzel soz sadakadyr).tuweleme"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Arasynda Türkmenistan barmy

Arasynda Türkmenistan barmy ýa ýok?!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

aslynda, yokdy, men goydum,

aslynda, yokdy, men goydum, in ashaklara bir seret:)

Splif

ata wrote:

Kici girdeyjiler baylyk getirer.
YAMAİKA

Bi kiçi girdeýji diýilýäni beň bolýami ? Joint paketleriň üstüne "Legalise Cannabis" ýazsaň, has çalt girdeýji bolar...

paid tha cost to be da Bo$$

Myrat, sen o taraplary

Myrat, sen o taraplary menden onat bilyan yaly-la:)
biljek dal, belki-de sheyledir! Sen hem shona menzeshrak zat yazayipsyn oydyan:)

Mergen, seninem, hemmanizin hem jumanyz mubarek, eden dilegleriniz kabul bolsun, meni hem yatlarsaynyz-da dileglerinizde!

Sag bolun!

Hemmanizin juma'nyz mubarek

Hemmanizin juma'nyz mubarek bolsun, bize-de dileg edin "adam bolsun" diyip, kyn gormeseniz elbette :)

ay, ata aga, duyn okamaga

ay, ata aga, duyn okamaga yaltanyp gidipdim :)), bu gun gelip okadym... munca zady yazmaga ozunizde gayrat tapyanyz-ow :)))), hemme telpegimi bersemem, size layyk bolmajagyny bilip, beremok :)))...
kop sag bolun, menem gocurip aldym...

Bayat-Hajy, inim, menin bar

Bayat-Hajy, inim, menin bar yazanlarym senin yazan nakyllaryna degmaymese, hany, senem 1 tijen-how yene:)
owgune mynasyp dal, telpeklere-de, yene-de oran minnetdar, jigim!

mena sag elimde muskulan

mena sag elimde muskulan üstjagaşynda HIRS &İNAT yazylan:)))))

......................buda geçer.......................

ata aga in sonkusyny eflatun

ata aga in sonkusyny eflatun aydypdyr :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Hay, Berekella! "ata aga in sonkusyny eflatun aydypdyr :)" diyenin ucin:) "

nireden tapyp yorsun-ay, shu

nireden tapyp yorsun-ay, shu gozleg motory diyenime shubhelenman bashladym indi:)
on okapdym, yone kimin aydany yadyma dushmandi, terjime eden yerimde-de pygamberlerin sozleri(hadys-ayat), TM nakyly we shol Eflatunyn sozi yokdy, ozum goshupdym!
Sag bol, jigim!

Şu wagt şular ýadyma

Şu wagt şular ýadyma düşyar..yazasym geldi..soñ köp ýazmakçy bilýänlerimden.

Ajyda bolsa hakykaty aýt.
MUHAMMET PYGAMBERIMIZ (S.A.W)

Sana yamanlyk eden birisine yagşylyk edip jezalandyr.
HZ. ÖMER (R.A.)

Mährem çopan zyñan taýagyna öküner.
TÜRKMEN atalar sözünden

Ýüz dili bilseñ hem, öz diliñi unutma.
NOWAÝY

Gerek ýerinde aýtmadygyñ üçin bir gezek ökünseñ, gerek ýerinde dymmadygyñ üçin ýüz gezek ökünersiñ.
RUS- Lev Tolstoý

Hakyky dilewarlyk gereginden artyk gürlemek däl, eýsem geregini gürlemegi başarmakdyr.
RUS