Yzyny dowam et – 3 (yene-de garynja barada)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

bu garynja mekdepde gowy okamandyr.
sebäbi «iň soňy ýokary okuw jaýyna girip bilmerin» diýýämiş. şoň üçinem gowy okamandyr.

bu garynja gowy işlemändirem.
sebäbi iň soňy aýlyk az berýäler. wagtynda-da berenoklar. «şoň üçinem işlejegem däl» diýýämiş.

– Hana Gadyryň ertekisindäki agsak garynja işläp näme gördi? iň soňunda-da «ferrarinem» tomzak mündi. ýanynda-da gyzlar.... diýip gazanç barada pikire gidipdir.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Amanmuhammet 1 telpek goyyar we yazyar: "gowy eken:)"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

1.bir gün aç garynja yere

1.bir gün aç garynja yere birzatlar çyzyp otyrka,elindaki çöp döwülya hay ..diyip söwünip çöpüni zynyada yere çyzan zadyna tüykürya we agşama çenli selpap yadap yatyar.Gije sagat 00:00 bolanda garynjan çyzan zadynda tüsseler çykyp başlayar:))))

......................buda geçer.......................

2.

2. oýanyp görse tüsse onuň çyzan zadyndan däl-de tomzakdan çykýamyş. onuň başujunda tomzak tirýek tüsseledip otyrmyş...

3. Garynja bat bilen bir

3. Garynja bat bilen bir urya welin tomazak neresse yere sinip gidyar. Garynja oz icinden seyle samrap baslayar: Blin senden basyldym halys.. Beyleki ertekide-de gunume goymadyn sen:)))

4- biznes plan

4. Tomzak ýerinden seňsenekläp turýar.
–sen, garynja dost, zrýa meni urdyň– diýip döwülen altyn dişini tüýkürýär.
-gowusy gel geç-de şu simi gyzdyraly-da biznes-plan biçeli. saňa pul gerek dälmi? – diýipmiş...

5. Ay namesini name edeyinin

5. Ay namesini name edeyinin tomzagy bar name etdirip gel su yerden diyip tomazagy kowan garynja ylgap baryp bildirmanjik onun yere gacan altyn disine yapisyar:)))

6.tomzak "her sherde hayir

6.tomzak "her sherde hayir bardyr"-diyip,dishini yatlap gidip baryarka kellesine bir uytgeshik pikir gelyar."chyndanam hatda altyn dishimin gopmagynda-da hayir bolup biljek ekeni"-diyip,garynjalary yigrenyan tomzak onunden chykan hemme garynjalary yanky gopan dishinin boshlugundan tuykurup oldurup bashlapdyr.

7. Habary kimden al? Garynja

7. Habary kimden al? Garynja joradan al..:)))

Yanky bizin garynjamyzynam

Yanky bizin garynjamyzynam hemme dogan-garyndashlary, tanyshlary zalym tomzagyn tuykuliginden olen ekeni. Garynja uchin "mini"ahyrzaman dushen yaly bolya, gynanyp ozuni garynjalaryn kodeksi boyuncha garnyna uly tikeni sokup, harakiri edip olduryar.
Olenson ertekinin rejisserlary Gadyr, Anna we beylekiler durmushyn onunde.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bayram aga yokardan okap

Bayram aga yokardan okap gulup gelyadim.
Ony oldurip goyduna :D
------------------------------------------------
9. Halki garynjan garyndashlarynyn biri doly olmanmish. Zordan yerinden turup, ust bashyny kakyshdyryp tomozokdan ar almaga gitjek bolup durka, yureginden tutup paralich bolayypdyr.
------------------------------------------------
saglygynyz

Agajan yureginden tutup

Agajan yureginden tutup paralich bolmayana,infarkt bolarsyn bolsan.

10.Yone gonshy obada onler

10.Yone gonshy obada onler gochup giden yanky agsak garynjanyn bir garyndashy galypdyr.ozem yashdash we ustesinede agsak ekeni.

Garynjalanky tersine

Garynjalanky tersine :)
-------------------------------
saglygynyz

11. ubežişşe

11. obasyna gelip görse garyndaşlary gyrlyp gutarypmyş. onsaň goňşy obadan 5 sany gyz-garynjany özüne aýal edip alyp ýedi gat ýere aşak gidipmişler. Köpelmäge... Köpelmäge we altyn dişli tomzakdan ar almaga...

12.Agsak garynjanyn her

12.Agsak garynjanyn her ayalyndan 77 sany chagasy bolupdyr.hemmesem agsakmyshyn:).

13. altyn zynjyr

77 çagany ýetişdirmek üçin biziň garynjamyz ir garrapdyr. Bilinde kuwwat galmandyr. Ýöne iň körpe aýalyndan bolan oguljygy edil biziň başdaky Agsak-Garynjamyza gaty meňzeýärmiş. Onsaň ony ýanyna çagyryp boýnunada tomzakdan galan altyn dişden ýasalan altyn zyjyry dakyp:
–Oglum atalarymyzyň aryny almak seniň baş wezipäň. Git-de ar al. Bizi ýene-de ýeriň üstünde arkaýyn gaýşaryp işlär ýaly et... – diýipdir...

Korpe agsak garynja gozlege

Korpe agsak garynja gozlege chykypydyr.daglary,cholleri,deniz deryalary gechip ahyr sony altyn dishli tomzagy tapypdyr.gorse tomzak onki altyn dishinin yerine platin dish goydurupdur.agsak tomzak elinin tersi b/n bir serse tomzagyn 7-8 sany dishi gopayipdyr.tuykurup garynjalara azar bermezligi uchinem tomzagyn kellesini goparyp boynuna monjuk edip dakynypdyr.

15. Tomazak hem yerden yeke çykan dal eken

15. Tomazak hem yerden yeke çykan yetim dal elbetde, ahli tomazaklar toplanyp garynjalary yok etmek üçin 3-nji Jahan urşyny başladypdyrlar. Olar taze döredilen lazerli toplary we raketalary, uçarlary we tanklary, btrleri we söweş gamileri we uçar gamileri bilen garynja cemhuriyetine od beripdirler.Bombalanmadyk yer galdyrman ahli garynja şaherlerini haraba öwürmage başlapdyrlar.

şu tomozak bn garynja

şu tomozak bn garynja düyşüme girip başladooooow agalar baytmana how

......................buda geçer.......................

16. Garynjalar SPES grupba

16. Garynjalar SPES grupba guryarlar diyya.. 10 sany bet garynja hemmesem Professional.. Ahli bombalardan basy cikyar, ahli yaraglary ulanip bilyarler, ucar, dikucar, tank, masyn hemme zady surup bilyarler. Rukopashniy boylaryn hemmesinde ussat..:))

17.tomzaklar bir atom

17.tomzaklar bir atom bombasyny zynypdyrlar welin specnazlan hemmesi garynjalary iyyan mutantlara owrulayipdir.

18.Garynjalaryn sony..

18. Tomazaklar garynja iyijileri hem(Муравьеды, anteater) çagyryalar we garynjalaryn tohumyny guratmak üçin ellerinden geleni etmage and içip awy yalamaga dil düwüşyaler ilçilerin üsti bilen, garynjalaryn sony dinazawrlarynky yaly dal-de has hem erbet boljakdygy belli....

19. maslahat

19. garynjalar gyssagly howpsuzlyk maslahatyny çagyrýalar. maslahatda şeýle karara gelýäler.
tomzaklara geroin öwretmeli...

Bu ertekide garynjalary

Bu ertekide garynjalary halayan dine ikimiz bar yali Agajan aga!! Tomazaklaryn namesi goway:)))

20.

Hawa, garynja halky ozara maslahatlashanlarynda, sheyle netije cykaryarlar:

1-Bizin bu gunlere dushmegimize esasy sebap bolan zatlar:
a-Garynja halkynda geroin we sh.m. harytlaryn rowac bolmagy;
b-Bilim taydan oran yza galmagymyz we dowrebap tehnikadan yzagalaklygymyz;
c-Kop wezipedar garynjalaryn para almagy;
d-Onat gylykly we ynancly garynjalaryn onat planlarynyn onune kabir bet pyaglly garynjalaryn bowet bolmagy;
e-Guycli garynjalarynam bu erbet yagdaylaryn ahlisi zerarly ruhdan dushmeleri, hyjuwlarynyn sonmegi;
f-Garynjalaryn gerekli yerlerde-de yarag ulanylyshyny onat ya-da hic-hili owrenmezlikleri;
we shm. ozumize degishli sebapler;

2-Dushman tomazaklar we olaryn guycli bilim hem-de mumkincilikleri;

3-Tomazakla her-hili goldaw beryan dashky guycler;

4-Ozara agzalalygymyz;

we sh.m. sebapler.

Care hokmunde bolsa, garynja halky sheyle netija gelyarler:

düyn tozak bn düyşümde

düyn tozak bn düyşümde uruşdym nayzalaşyp boldy edelilay:)düye diyyanler ellerini galdyrsyyyyyyyyyn

......................buda geçer.......................

Duyeeee:)))

Duyeeee:)))

21

hazir yazjak
-------------------------------------
saglygynyz

22.Elbetde hemme zadyn

22.Elbetde hemme zadyn duzelmeginin ansat we chalt bolmajakdygyny bilyadiler.yone her kim agzybir bolup,ellerini chermap jan edip ishlese,iru-gich hemme zadyn duzeljegine ynanyadylar.Sheydip garynjalam kichijik dowleti bilime uns berip bashlady...

Garynjalary turkmen edip

Garynjalary turkmen edip goyaydinizmy?:)))

Bizin hemmamiz garynja ey turkmen doganlar!! Aramyzdaky tomazaklara garsy goreselin!! :)))

menzetme gowy bolupdyr :)

menzetme gowy bolupdyr :)