Bir sagatjyk..

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

BIR SAGATJYK..

Gapyny acyp oye girdi. Eyyam sagat gor nace bolup gidipdi. Bu taze bashlygam yaman kelle agyry bolup bashlapdy. Sherekedin kop ishlerinin ona ynanylmagy aslynda gowam bolsa oye gic gelmek yokush degyardi birneme.. Yadawlyk bashga bir tarapy, yadawlyk bilen bir hatarda doreyan gaharam beyleki erbet tarapydy meselanin. Kowshunin bagjyklarini chozup bashlanynda alkymyna gelip duran gyzyny gordu. Yuzi yadaw we ukuly gorunyardi gyzjagazyn. “Henizem yatanokmy?” diyip gygyryp jogap berdi onun “Hoshgeldin kakajan” sozlerine.. Gyzjagaz tisginip gitse-de azajyk gorky bilen garysyk mylayim sesi bilen “Kakajan sen bir sagatda nache pul gazanyan? diyip sorady.

“Hany boldy et.. Yumruk yaltjak bolup sorayan soraglaryn dagyn nahili? 20 mun manat.. Boldumy? Bah bu gyzy.. Bar derrew yerine gecip yat.. Senin samsyk soraglaryna jogap berer yali wagtym yok.. Yadaw men..” diyip gahar bilen ashana ugrady.. Bir gyrada suw ichip oturshyna gyzynyn “mana 10 mun manat karz ber-ay?” diymegine gaharlanyp bashlady. Name etjekka oncha puly, indiki chagalar na-tenet bolup bashlady.. Huday saklawersin.. Gunde nache manat sowalga beryarin, name edyarka oncha pullary.. Ejesi hem chaltrak gelaybilseydir.. Yas bolanda name 3 gunluk gitme-de diydim welin, shumjaryp bashlanson rugsat beraydim-da.. Ol bolan bolsady gowy bolardy.. Ol eyden bolyar, beyden bolyar, ballym diyen bolyar gusum diyen bolyar garaz ugruny tapyar bu bihepbe gyzyn.. Men basaramok beyle zatlary men kaka men ishleyan, ishdaki wakalar meni tasir astyna alyar ahyryn..

Ol yene birneme ozuche gaharlanyp oturshyna yarym sagat chemesi wagt gechdi. Yadawlyk azaldy, kosesdi.. sowady birneme gahary.. Indi bolsa eyjejik gyzjagazyna nebsi agyryp bashlady.. Ozunin sowuk jogaplaryna garamazdan nahili mahirli gurleshyardi kakasy bilen.. Ol entek gor nahili kicijekdi. Nahili mahir we soygi bilen doludy eyjejik yuregi.. Birhili yylgyryp gitdi yatlamalarynyn arasyna gireninden.. Gyzjagaz kakasyny at edip, arkasyna munup heziller edyardi onun keypi kok wagty.. Sadyyan gulkusi nahili yakimlidi onun. Yone sonky wagtlar isinden gic gelenson beyle wakalar azalypdy gyzjagazyn durmusynda..

Eden herekedinin yalnishdigina dusundi, ahmyr edip bashlady.. Bat bilen yerinden turdy-da gyzynyn otagyna girdi. Otag garankydy. Eyjejik gyz bolsa yassygy kellesinin ustune basyp aglap yatirdy. Sojap-sojap aglayan sesi nahili nayinjar chykyardy. Usullyk bilen onun yanina oturdy. Yassygy ayirdi, gul chyrany yakdy. Gyzynyn aglamakdan yana cym-gyzyl bolup giden gozlerini gorup ozunin agysy tutup gidipdi. Gozlerinden gayta-gayta ogsap bagryna basdy mahribanyny.. Ine indi onun ozi hem aglayardy, gyzyndan otunc sorayan jumleleri gaytalayan dodaklary bilen bir hatarda gozleri hem dek durmayardy.. Bir tarapdan bagyshla gyzym, samsyk kakany bagyshla mahribanym!! diyyar beyleki tarapdan bolsa ka onun yumsajyk yanaklaryndaky gozyaslaryny supurse, kate bolsa ony berk bagryna basyardy.. Gyzjagaz bolsa kicijek eljagazy bilen kakasynyn agzyny tutmaga calishyar we shol bolshuna-da men kakama samsyk diyme diyip mahirli yilgiryardy..

On minut chemesi dowam etdi bu taryhy pursat. Sonunda gyzjagazam onun samsyk kakasy hem kosheshdi.. Sonra name uchindir jubusinden 10 mun manat cykardy ol we gyzynyn ayasyna gysdyrdy.. Gyzjagaz seyle bir begendi welin begenjinden yana incecik sesi bilen gygyryp goyberdi. Kakasynyn apet gollary arasyndan sypyp yassygynyn ashaklaryny dorjelemage bashlady kakasynyn gen galyjy seredishlerine uns berman.. Bir yerlerden akja yaglyk cikardy gyzjagaz, emay bilen eplenip goylan akja elyaglyk.. Seresaplyk bilen yagligin arasyny achyp bashlan gyzjagazyn begenjini gormage goz gerekdi shol wagt. Kakasy bilesigelijilik bilen yaglygyn arasyndan chykan bir topar mayda pullary gorup birhili gen galdy. Ichinden oylanmaga bashlady: Munca puly bar bolsa name uchin menden pul soradyka diyyardi..

Gyzjagaz sowalgalaryndan tygshytlandygy derrew bildirip duran mayda pullarynyn arasyna sonky on mun manady hem goshdy-da, yenish gazanan bir serkerdan hereketlerini yatladyan gadamlar bilen kakasynyn yanina gelip ona uzatdy:

- Al kakajan! Goni 10 mun manat yetenokdy, ony hem senden karz aldym. Indi bu pul 20 mun manat boldy. Sen 1 sagatda 20 mun manat gazanyan diyipdin-a.. Bir sagatjygyny men yanimda geciray-da..

Cesme: (Terjime+emotional fantaziya:)

Telpekler (4 kisiden 8 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Gadr aga, aA aganyn yoklugyny bildireñok, tuweleme, minnetdar!"
  • mc_merw 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men onem shuna menzeshini

Men onem shuna menzeshini okadym, gozlerim yashdan dolanyny bilmandirin.

Nahili, namede bolsa mashgala birinji yerde durmaly!!!

Kop Sag bolun!!!

Aý gaty bet waka ekeni. Men

Aý gaty bet waka ekeni. Men pahyram birhili boldum.
Biziň hemmämize-de şeýle mähirli çagalar miýesser etsin!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Gadyr aga, Allah senden razy

Gadyr aga, Allah senden razy bolsun!
Agajan aga-da tijener-da indi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

gowy hekaya. * başynda

gowy hekaya.

* başynda gyzy, "bir günde naçe gazanyandygyny" sorayar..
sonunda bolsa.. "bir sagatlyk puluny" beryar.

Çynymy aýtsam, menem şony

Çynymy aýtsam, menem şony okap bulaşypdym.
Günlük 20 000 manady az görüp, ilki şol adama gaty gynanypdym. Aýda 25 gün işläňde 500 000 manatjyk edýär diýip. Indi soňuna gelibersem, sagatda 20 000 manat ekeni.
Onuňam hasabyny geçiripdim==> 20 müň * 8 sagat = 160 müň
160 müň * 25 gün = 4 million manat. Bu hakyka has ýakyn.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Bay-baa:) Ol zatlara-da uns

Bay-baa:) Ol zatlara-da uns berilyan eken-ow:) Ol mukdary men-a kelleden yone ozumche goyayipdim welinim..:)

PS: Duzeltdim turkmen-che guevara:)

Ata aga dusunmedim-le!! 1.

Ata aga dusunmedim-le!!
1. aA aga yokmy name?:)
2. Ol hekaya terjime edyardimay?:) Birhili uns bermandirinmi namemi..

1-nji soragyna

1-nji soragyna dushunmedim,
2: aA aganyn goyan sheyle kop prozalary bar barde, gormedinmi name olary, kop wagtdan bari goymanson diydim-le, tijener diyip!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bu forumda nache sany ata

Bu forumda nache sany ata bar? ata1 mana 1 hem dal 5 telpek goyupdyr hehe sagja bol.

Gygy :D Dogry aýdýaň! Ol

Gygy :D
Dogry aýdýaň! Ol ata1'yň stili Atamyrat agaňka meňzeýä welin, şoldyrla...
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

ata we ata1 men;ata1 adyny

ata we ata1 men;
ata1 adyny nadip hasap acmagy gorkezmek ucin ulanypdym, telpek babatda ishe yarasyn diyip etdim.
ata2 we ata22 bolsa, menin bardaki tanyshlarym, olara-da sogup zat edip telpeklerini berdirjek bolup yorun :) bashga-da agzalar bar ulanyjy atlaryndan ata ady gecmeyan :)
ata2 adyny uytgedipdir :)
ata22 tm-da, beyleki ata-laram barde:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Tuweleme atalarymyz kan eken

Tuweleme atalarymyz kan eken :D

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Guldurenin uchin:)"

Guldurip bildin Feya:)

Guldurip bildin Feya:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Ey, Gadyr aga, telpek sana, men-a oran duygylandym yazgyny okap!"

ey, Gadyr aga, gozume yash

ey, Gadyr aga, gozume yash aylanyp gitdi, sesli aglasym gelse-de aglamadym, yanymda bir oglan bardy :)
Doly shu wagt okadym. Muny oz sahypana-da goshaymaly ekenin:)
men hazir yazgylary sayhallap otyryn, ensallah, duzedip, bulary hem goymakcy "Dini hekayalar" bolumine!
Minnetdar, Gadyr aga, Allah senden razy bolsun we sheyle hyzmatyny hemishe bize peshgesh hokmunde berip dursun!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Minnetdar ata aga! Sahypan

Minnetdar ata aga! Sahypan diyip yslam.net diyjek bolupsynyz oydyan.. Bu hekaya dini dal-a ata aga..

Men nesip bolsa bir sayt gurmakchy yakinda.. Shol yerleri doldurjak bu hekayalar bilen..

Terjime etmek gaty kyn onsonam.. Bu hekayanin asly yaman gysgajyk.. Okansynyzam, yone men fantaziyalar bilen bezedim.. Ozem halamayan zadym motomot terjimeler.. Yagny sozme-soz terjimeler, yaman yurek gysgync bolyarlar..

Shon uchin ilki wakany alyan, son ozumche oz sozlemlerim bilen yazyan.. Shonda has gowy bolyar..

HTTU'daky Hudayi Can bu stili gownemedi bir wagtlar gurleshemizde.. Yone mende bashga hili bolanok:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! "HTTU'daky Hudayi Can bu stili gownemedi bir wagtlar gurleshemizde.. Yone mende bashga hili bolanok:)" ucin! Dowam et, Gadyr aga, sen usulyn has onat!"

Dushnukli, men senin bu

Dushnukli, men senin bu stilini has haladym, terjime, elbetde, sozbe-soz bolsa gowy dal, ony haysy dile terjime edyan bolsan, onda shol dilin halkynyn dap-dessuryna, duygusyna gora terjime etmeli, terjime edilen dildaki halkyn dap-dessury we sh.m. duypgoter tapawutly bolsa, onda onun kan bir peydasy bolmaz, gury maglumat bolar ya-da has az peydasy bolar!

Yslam.net sahypasy barada:
Hekayanyn dini bolmagyna gerek yok, ol, barybir, dini hekayalar olceglerinde. Shol sebapli, gowun hoshlugy bn goyup bilersin, sen goymasanam, eyyam men senin adyndan goydum ony :)
Taze acjak sahypanda basharnyk dileyarin, Gadyr aga!
Mana-ha:
1- www.yslam.net ;
2- www.tmolympiad.org ;
3- www.talyplar.com ;
sahypalary yetyar, kanem bolyar. Galyberse-de:
4- www.nirede.name sahypasy hem bar indi!

Yene hekayany goymak babatda rugsat almadym senden, bagyshla, Gadyr aga!

Yene bir gezek gutlayan we minnetdarlyk bildiryarin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Minnetdar ata aga!!

Minnetdar ata aga!!

Bu hekayadaky kaka obrazy

Bu hekayadaky kaka obrazy menin hasiyedime yakyn.. Shol sebapli-de mende bu hekayanin yeri has ayra..

Meselem kaka gyzyny ilki nahili erbet edipdir.. Menem kawagt sheyle hasiyedim bar.. Jigilerim-a owrenishipdirler men bilen yashamaga TM'de..Hehe.. Bir gezek jigilerin biri gaharymy getirdi.. Pis hasiyedim gaharym gelen wagty menin bilen gidishseler has beter bulashyan.. Son yuwmarlamak shonca-da kyn bolyar.. Gurrun berjek zadyma aylanip geleli: Jigime gaharlandym, sahel zat-la.. Olam mana gaytargy bermage bashlady.. Menem el galdyrmasamam dilim zaherli-da.. Gyzyp bashladym welin beyleki jigim onun elinden tutup usullyk bilen beyleki jaya alip gitdi ony.. Son gapydan dinlap oturshyma akyllyja jigime hayran galdym.. Men bilen gidishen jigime diyyan zatlary:
- Name uchin Gadyr bilen gidishyan..Gordun gahary geldimi umsumjek oturay senem. Bilyan-a ol yureginden aydanok ol gaharly sozleri.. Son oni-sony umsumjek gelip bagyshla diyyar, buzgaymak alip beryar:) Gidishibersen oz aydan zatlaryna son senden beter ozi gynanyar.. Gaharly adam akylsyz adam bolyar-a.. etc etc..

Haha shonda gulup hezil edipdimay.. Ol akyllyja jigimin yeri bashga mende.. Yuzum gyzarip bashlasa aram-aram yuzume yilgirip seredyar-de beyleki jaya gidyar.. Son oni-soni elim buzgaymakly baryan yanina..Haha yeserje-da:)

mende beyle dal, mende-de

mende beyle dal, mende-de jigi kan welin :)
yene-de gadyrly garshylayalar-la :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"