Germaniýanyň şazadasy Bismarkyñ Pygamberimiz barada aýdan sözi

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

“Eý, Muhammed(SAW), Seniň mugallymlygyny we neşirjiligini edýän bu kitabyň(Gurhan) Seňki däldir! Onuň Seňkiligini kabul etmek, bar bolan hakyky bilimleriň ýalanlygyny kabul etmek ýaly gülkünçdir! Bu sebäpli, ynsanlyk älemi Seniň ýaly birini bir gezek görendir we mundan soňra-da görüp bilmez!”

— Bismark

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Men düýn okap haýran

Men düýn okap haýran galypdym şuny.
Ýöne düzeldiş girizmekçi. Eger meniň bilýän Bismarkym bolsa, oňa "Germaniýanyň şazadasy" diýmek dogry dälmikä diýýän. Belki bir prowinsiýanyň şazadasy bolup biler. Ýöne general Otto fon Bismark taryhda Prussiýa beýleki welaýatlary birleşdirmek bilen belli(umuman häzirki Germaniýany birleşdiren).
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

men kitaoda sheyle gorupdim,

men kitaoda sheyle gorupdim, belki-de, senin aydanyn has sagdyn ceshmesi bolan kitapdyr, goldayaryn!
minnetdar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Lev Tolstoyyn, SSSR döwri

Lev Tolstoyyn, SSSR döwri boyunça gizlin tutulan bir kitaby bar: "Muhammedin Gurhana Girmedik Sözleri" diyip.
Şol kitap 1908 çap edilipdir, kommunizm gelenson, bolşevikler ony halkdan gizlap goyupdyr. Tolstoy, Muhammet Pygamberin (saw) kabir hadyslaryny şol kitabyna jemlapdir.
Şol kitapda Tolstoyyn şul sözi yazylgy:

"Muhammet her wagt Hristianlykdan beyik bolupdyr. Ol, ynsany Alla bilen bir tutanok. Musulmanlaryn Alladan başka hudayy yokdur we Muhammet onun pygamberidir. Barde hiç hili düşnüksiz zat we syr yokdyr."

Bul sözleri bilen eysem Tolstoy kelime-i şahadaty gaytalanok my?

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Telpekler (2 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Hay, sagja bol-a, jigim, dash edipsin!"
  • el_mariachi 3 telpek goyyar we yazyar: "al doss senki bolsun,hak etdin:D"

Beh... gaty gyzykly. Men

Beh... gaty gyzykly. Men Tolstoy barada hem, Bismark barada hem şu ýazylanlary bilemokdym.
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

men hem Tolstoyin bu kitaby

men hem Tolstoyin bu kitaby barada bilemokdym! Minnetdar, jigim!
Belki-de, gor, nace beyik shahyrdyr yazyjylaryn, alymdyr beyik ynsanlaryn enceme eserleri gizlenendir?!

Bolsa-da, yeser yazan ekeni, men-a ona Yslama giren diyibem biljek shol sozleri ucin :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

TR'de TIMAS yayinlaryndan

TR'de TIMAS yayinlaryndan chykan bir kitap bolmaly. Azeri dilinden turkca terjime edilen bir kitap. Monte kristonun aydyan shol kitap bolsa gerek.. Hakikatdanam menem ilki okanymda geng galipdim.. Yone ol kitapda hemme zatlar cheshmelere salgilanip aydilyar.. Maslahat beryan, oran gowy kitap.. Hayp yone ady yadimda dal..

Sagja bol Monte_kristo:) Sheydip gorun-a koprak saytda:)

Musulman Goethe

Germaniyan şa-şahyry Goethe hem musulmandygyny gizlemandir. Durmuşy boyunça Yslama we Gurhana bolan söygüsini şygyrlarynda da beyan edipdir.

Goethe, Pygamberimiz (saw) hakda şeyle diyyar:

"Hiçkim, Muhammet Pygamberin principlaryndan öne bir adim-em adibilmez. Ewropa nesip bolan bütin üstünliklere garaman, bizin goyan ahli kanunlarymyz, Yslam medeniyetine göra yetersizdir.

Biz Ewropa milletleri, ahli mümkünçiliklerimize garaman, Muhammet Pygamberin sonky basgançagyna basan merdiwanyn ilkinji basgançagyndadyrs. Şüwhe yok, bul basleşikde Ony hiçkim geçibilmez."

Goethe'an öz elyazgysy bilen Gurhanyn 114. (Nas) Süresi

Ölüminden dört ay ön Goethe şeyle diyipdir:

"Hemmamiz Yslamyyetde dogulyarys we yene de Yslamyyetde ölyaris."

Yatan yeri yagty bolsun.

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Telpekler (2 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Gadyr 2 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Jigim, sana telpek

Jigim, sana telpek goyyaryn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Menem goyyarin telpek sana

Menem goyyarin telpek sana jigim..:) Ol hezilligi ata aganyn ozune goyayaris oytdunmi?:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • monte_kristo 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Men internetde bismark we

Men internetde bismark we islam barada gozledim hich zat tapyp bilmedim.bar bolsan alan cheshmelenizem yazayin.ine menin tapan zadym:

Quote:

Bismarck's realism showed at a fairly early age. He abandoned religion at about age of 16 when he was confirmed. He writes, "Not out of indifference, but as the outcome of mature conviction, I abandoned the practice to which I had been accustomed since early childhood, and gave up saying my prayers, for prayer seemed to me to be in conflict to my view as to the nature of God.

I said to myself that either God ordained everything in virtue of his omnipresence, that is to say, independently of my thought and will; ... oe else, that if my will be independent of God, it would be arrogant ... to believe that God could be influenced by human petitions." Later as Chancellor he would adhere to the outer trappings of religion, knowing otherwise would upset King Wilhelm.

cheshme:http://biographylist.com/otto-von-bismarck/biography

Belki şeýle detallary

Belki şeýle detallary ýörite ýazanokdyrlar?!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

menem shon uchin cheshmesini

menem shon uchin cheshmesini sorayanda,okap goresim gelyar.yazdyrylmayan bolsada howadan alynan daldira?!

ensallah, tapsam, men

ensallah, tapsam, men goymakcy, hazir wagtym yok, gitmeli!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Tolstoy - Din Namedir?

Tolstoyyn "Din Namedir?" adly kitaby bar. Şol kitapda Tolstoy, hakyky Hristianlygyn galmadygyny, Hristian döwletlerin dine göra hereket etmediklerini, dini syyasat üçin ulanyandyklaryny yazyar. Bu pikirleri üçin Tolstoy, provoslav ruhanylar tarapyn "dinden (hristianlykdan) çykarylyar". Bul kitabam bir wagtlar halkdan gizlap saklanypdyr. Kitap üçin basyn >>>

Bilyan bolsanyz, Hristiyanlan önki injillerinden (bibliyalaryndan) Barnabas Injili hem köp wagtlap gizlenipdir. Bul bibliyada Pygamberimiz (saw) hakynda kabir maglumatlaram bar. Bul injilin ayatlaryndan birini mysal üçin yazayyn: "Alla aytdy: Men ony dünya iberemde, ony halasgar pygamber edip iberern, onun her sözi hakdyr. Asman bilen dünya yykylsa-da, onun dini hiç haçan yykylmaz. Onun ady Muhammettir." Kitap üçin basyn >>>

Beyle zatlar elbetde gizlener. Yöne gözüni yumanyn bilen gün yitenok ;-)

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! GaraDag-yn soragyna-da jogap goymaly ekenin ceshmeli,men-a cykmaly hazir, son, ensallah, tapsam goyaymasam!Minnetdar, jigim!"