Günüñ nakyly - Yagşylyk etmek barada

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýagşylyk et, derýa nan at; balyk biler, Balyk bilmese Halyk biler!

— nakyl

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Balyk kichi harp bilen

Balyk kichi harp bilen bolmaly.
Men uytgeshik wersiyasyny bilyan.
Yagshylyk et,
Derya at,
Suw bilmese,
Luw biler.
Bellik: Luw=balyk
Ikinji wersiyasy:
Yagshylyk et, derya at, balyk bilmese, Halyk biler!
PS "...derya NAN at..." wersiyasyny dine Atamyrat agadan eshitdim. Hakyky bolmalysy haysy?
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

way bayram aga nahili

way bayram aga nahili bolanda name? manysy şo dami name??

men pikirimçe yagşylyk etmek, başga birini begendirmek yali ajayıp zat yokmyka diyyan..

ay hich zatlay, mena bir

ay hich zatlay, mena bir pedantlyk edyan azajyk.
Bilesim gelya, asyl dogrusy haysyka diyip :)
Son shony ulanarym yaly. Derya nan atmalymy, ya yagshylyk atmalymy bileli! :D
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

yok bayram aga siz dogry

yok bayram aga siz dogry varianty ulanman, manysyny owrenin dine.. we uytgedip, taze, has modern sözlemler gurup şol bir manyny anladyn.. has gowy bolmaz my?? :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Telpeksiz bir galma, jigim :)"

Ey Atamyrat aganyn muncha

Ey Atamyrat aganyn muncha telohraniteli(=bodyguard=goragchy) bardyr oydemokdym! :)
Men ony yamanlajak bolmadym, yone bilesim geldi. Yone derrew gorayanyz, biz pahyra shagallara sham bolanymyzda hem gorajak yok, ay shu wagta chenli goranam yok!
Ya men goraga matach dalmikam?! Allajan MATACH EYLEME!
PS Yone aydan sozlerin gownumden turdy. Nakyllary uytgedip modernleshdirsen, gulkunch bolya. Sheyderinda...
Yagshylyk et, derya chipsi at, molyok bilmese, Halyk biler
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: ":)) ing sonky telpegimem size beryan.."

Bayram, men bar how, aygy

Bayram, men bar how, aygy etme :)

Gadyr aga, eshitdim we tabyn boldum!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

"semigna ve atagna " diyjek boldunmy ata aga :)

gel ne olursan ol yine gel...

hawa, sheylerak :) bashga-da

hawa, sheylerak :)

bashga-da bardy yone, multikde ya kinolarda jynlar oz eyelerinin buyruklaryna diyyardi :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hawa, men hem manysynya

hawa, men hem manysynya seredilmegi ucin goyupdym, minnetdar, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men nan-ly gornushini

men nan-ly gornushini bilyadim, sheyle-de okapdym, yone has takyk yagdayi onat bilyanler aydaymasa!

Senki hem dogry bir tarapdan, yone derya name atanda balyklar begener, ony az-kem caklap yazsa bolar-la :)

Balykdaky "B" kici bolmaly, yatdan cykypdyr, minnetdar, jigim!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata aga menem nan yok diyip

ata aga menem nan yok diyip bilyan shol yerde.. IMHO Bayram dogry aydyar..

umuman derya birzat atmaly

umuman derya birzat atmaly diyyanzida:):):

......................buda geçer.......................

Menem Hytaylan bir nakylyny

Menem Hytaylan bir nakylyny yazyp geçeyin:

"Bir kişa bir balyk bersen, ony bir gezekligine doyurarsyn.
Bir kişa balyk awlamagy öwretsen, ony ömri boyunça doyurarsyn."

;-)

Koroche ertir balyga gitmeli...

---
DON'T WORRY, BE HAPPY!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Dash edipsin!"

+1 hawa, ediljek sheyle!

+1

hawa, ediljek sheyle! Shu hytaylaram bizin Tm-lerden owrendimika diyyan shol nakyly :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

garypja çatmam ... açyp

garypja çatmam ... açyp yatmam
:D

......................buda geçer.......................

Movzugyn ady "Günüñ

Movzugyn ady "Günüñ nakyly" diyip bashlayar velin, tazeden bari nakyl'lar her gun taze quote sheklinde yazilyarmi ??

yok, Atash "Gunun hadysy"

yok, Atash "Gunun hadysy" diyip 1 hadys yazanda, ona edil shol manyda sorag soralanok-da, bu yagday ala-bole name ucin mana soralyar?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ala bole sana soramok, men

Ala bole sana soramok, men asla avtoryna uns hem beremok, menin yazyan zadym achylan
quote'e degishli, ony achana dal. Bula 1.

2-nji'denem Atash'yn shol blog'yna seretsen 7 sanyja post bardygyny gorersin, olaryn hemmesi hem sen ve Atamyradyn ozunki. Senin achan http://www.tmolympiad.org/?q=node/1830 blog'ynda giden gurrune hem sala salmak gerek. Shulardan 1 netije chykarylsa bolar, oda hadys/nakyl yali zatlar uchin her gun ayri blog/quote achmak gerek daldigi, olaryn suvuny chykarmaly dal, her 2 blog'yn biri ichinde 3-4 sanyja post bar bolmaly dal. 1-2 blog'da hemmesini yzly-yzyna yazilsa has govy bolarmyka diyyan, kopurak bolsa #n diyip taze achylsa-da bolar, yone suvuny chykarmalyn.
Gepin gysgasy, yene onki gurrune gelyas, yagny hemme zadyn chaky bilen yazilmagy gerek.

Sen shuna-da bir sala sal

Sen shuna-da bir sala sal mergen.:)

Onun ichi "razborka"-dan

Onun ichi "razborka"-dan doly, ya her movzuk sheyle bolsa govymy ?

Senin beren linkinde-de

Senin beren linkinde-de bar-la razborka..

Yone men-a razborkan usti bilen birzat barada pikir alishilsa halayan..

Razborkasyz blog az-az bolaymasa bu saytda..

Her movzugyn ozune mahsus

Her movzugyn ozune mahsus razborkasy bolsa govy, a bu razborka hemme yerde 1, yagny "dini movzuklar nirede/hachan/nacherak yazylmaly"...Mena chynymy aytsam yadadym shu razborka'dan, sizi bilemok.

men-a shu gyzly

men-a shu gyzly mowzuklardaky gurrunlerden has beter yadadim. sizi bilemok..

Gyzly movzuklarda

Gyzly movzuklarda razborka edilenokla, diskusia bilen razborka uytgeshigrak zatlara...
Anyrda pikire garshylyk yazilyar, yone yokardaky yali movzuklarda eyyam adamyn hereketine
garshylyk yazylyar...Ay borlay, eyyam yadadym mena, geregi yok shu gurrunin.

garaz, kimin problemasy bar

garaz, kimin problemasy bar bolsa bldiryar.
menin hem belki kabirlerinin yazgysy bn problemambolup biler, men hem razborka edip bilerin biderek yere, yone edemog-a how!?

Birem, men hem yadadym ka zatlardan, bolgusyz sebaplerden bahana cykarylmagyndan!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

umuman, shol gun acanym

umuman, shol gun acanym ucin, shol gunun nakyly bolupdy!
hazirem dur, ynamdar agzalar ya-da moderler uytgedyanca-de durarmyka diyyan!

Men asha gidyandirin oydemok, sahypanyn gyzygyny hem gacyryandyryn oydemok, gaytam, sahypa nace agza gazanan bolmagy mumkin shol yazgylarym sebapli, biljek dal! Kabirlerini ozum takyk bilyan!

Ondan dashary hem, men bir zada dushunemok, onam taze blog bn aydaryn!

Garaz, menden bu sahypa kan ziyan yetmez, ensallah, bu babatda rahat bolun!
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

düyn türke

düyn türke diydim...düşünendirda...

güjüge güjü güjü diysen görkezer...
:D

......................buda geçer.......................

koroçe hemme kişi bir

koroçe hemme kişi bir zatlardan yadapdyr.. onda-da kimler yadapdyr?? saytyn in active agzalaryn kabirleri.. hmm..

Kop aktiv daller hemme

Kop aktiv daller hemme yazilani okanok, onson olar az bizar bolyalar shol bir zadyn gayta gayta yazilyanini bilmeyandikleri uchin...

yagşylyga-yagşylyk her

yagşylyga-yagşylyk her kişinin işidir,yamanlıga yagşylyk ar kişinin işidir!!!!
eden yagşylygyn haçanam bolsa bir gün özüne gaydıp gelyar,hökman yagşylykda bolmany başaralın!!!