Oraza tutanlar barada bir hadys

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

“Oraza perdedir. Biriňiz bir gün oraza tutanda, erbet söz diýmesin, gygyryp azgyrylmasyn! Biri özüne betgelşik söz aýtjak bolsa ýa-da uruşmakçy bolsa:”Men orazaly!” diýsin (we oňa ähmiýet bermesin)!”

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

— Hadys

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Sag bolun Ata aga

Sag bolun Ata aga maslahatynyz ucin kawagt birden gaharyn gelen wagtam bolyada

menin-a biri erbet gaharymy

menin-a biri erbet gaharymy getirdi welin, gatyrak diyishmeli boldum, elbetde, bardaki oglanlaryn ualanayan 3 harply we s.m. sozlerini ulanamadym:)) Hapa sowunyanleri halamok, ozumem dine ejemin yanynda sowunmesem bashga yerde akyllyja:D

Ejan yaninda sovyanmi

Ejan yaninda sovyanmi ?????????????
Mena nirede sovsemem ejemin yaninda agzyma erbet soz almajak bolyan, ejeler chagalarynyn kichilikdaki yali pak
bolmaklaryny isleyaler, olary "disappoint" etmek gerek dalmika diyyan...

mena hayran ejesinin yanynda

mena hayran ejesinin yanynda sowyana :)) ;)

mena ejem 1 gezek mana

mena ejem 1 gezek mana ______ diyaydi..:)

......................buda geçer.......................

Turkmence dal howww,

Turkmence dal howww, natdin-a muny:)) Kawagt dine isnlisce, ony ejemem ulanyar kawgat, shonun ucin:)) Turkmence hijem hapa sowunemok diysem, owunmek bolar:))

baybaa.. o nahili bolyaray

baybaa.. o nahili bolyaray ..
İnni ejelere inlisce sogünmanam öwretyanizmi..
wii ola bolmandyr :)
(haysy sögünçkaray ol ?:D)

Hahaha..Shu vagt kellesi

Hahaha..Shu vagt kellesi oymelije gelnejanin "Holy crap/f**k..." zat diyip oturanyny goz onume getirdim,
ach ach gulup otyryn :)))

Turkmenceden gowy-da

Turkmenceden gowy-da birhili! Oymelije dal-a men ejem, menden yash gorunyar:)) dine yaglyk danynyar, ozem dasharda sowunip yormeyar, oz aramyzda dine:)) Mergen, bu sowuncleri yazmaly dal-da senem, sen diyyan welin, godek bolyar:))

beh, yene-de ejeli gyz

beh, yene-de ejeli gyz bir-birlerinin yanynda her ikisi hem manysyna dushunyan yagdayda dashary yurt dillerinde sowup dursalar - beh, bu-la birhilirak bolyar dalmay :)

Shu Mergenin yildyzlyja yazan sowunji barde sheyle bir adaty welin, kamahal 3 sozun 2-sini shol sozden ybarat bolan gysgajyk sozlemler aydyalar welin, onem uly bolan gulaklarym capak calyar diyyalermi:)

Ey, gorkyan-ow, bu gidish bn mana-da adaty soz bolarmyka oydup :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ejesini görde gyzyny al

ejesini görde gyzyny al diyyalermi?

Tomrisem indi baran yerinde ar-heley bolup özara maslahatlaşyp sögünjer bolmalyda:):):)

......................buda geçer.......................

Vay, indi siz diyeninizde

Vay, indi siz diyeninizde bolya-da
men aytsam godek gorunyami ?? :))
Men aslynd govy dalam bolsa crap/shit/damn
yali sozleri kop ulanyan, f***'ninem her
hilisini ulanyan, koplench "ing"-li
versiyasyny :)) Ay menem keyp edip
diyemok elbette, yone kabirlerine rumyncha
sovenin yetmeyan bolsa yzyny inlische bilen
yetiryan...Rumyncha birhili sovunje garyp dil,
biderek sovunchleri bar..

türkmençe söw mena

türkmençe söw

mena halamayan adamyma duş gelemde köplenç "salamsamsyk" diyyn...hem gelişya hem düşünyan yok;:)

......................buda geçer.......................

Ay men sovsem koplench

Ay men sovsem koplench dushundirip sovyana, yagny olaryn
dushunjek dilinde sovyan, yogsa manysy yoga sovmegin.
Ozleri sorasa Turkmenche-de sovyan, yone san manysyny
hem dushundiryan...Barde dil ovrenyankam Vietnam/Suahili/Albania/Hitay yali yurtlaryn dillerinde-de
sovmani ovrenipdim, 1-inden ovrenen zadyny gaharyny getiren
vagtyn shol bir yurtdan bolan bashga bir oglana aydyan velin
pahyr minishock gechiryar, ay son guluship yors bizem..

Menem bir razborkadan

Menem bir razborkadan "halas" etdi/niz :-)

---
DON'T WORRY, BE ZORRY!

wiiiiiiiiiiiii

Ata aga sana sogjek bolanlarynda-da menin agzym bekli mana sogmek bolanok diysen bolanokmay :)))))))

Mahri, jigim, shu wagda

Mahri, jigim, shu wagda denic mana nace gezek sowduler, yuzume seredip, kan pitiwa etmedim, shahsym bn baglanshykly zatlara bashardygymdan uns bermejek bolyaryn!

Onun dashyndan, men-a soz bn ka ynsanlara dushundirip biljegimi pikir edemok, goy, ozleri bilsinler, menin hal-hereketlerime seredip, ozleri goysunlar diyayyan.
Sygyr copanykam, sygyrlarym sebapli, kop urlupdym, shonun ucin sygyrlaryma sowunyardim aram-aram, Turkmen-Turk mekdebine giremson olam galdy:)

Ha, TC-dekam 2 gezek agzymdan erbet soz cykdy, 1-i futbol oynap yorkam, bir oglan erbet gaharymy getiripdi, olam shahsym bn baglanyshykly dal, bashga birine ezyet bermek isleyan birine gaharlanypdym, agzymdan cykanyny duyman galypdyryn.

2-njisem 1 dostum bn futbol oynap bolamyzson, obshyaga(umumy yashayish jayi) yorap baryarkak, sawlik bn agzym cykdy, yuzume hayran galyp seredenson bilip galdym:) Oran utandym-ow:)

Sizde-de sheyle yagday bolyarmay?!

Garaz, Mahri, jigim, senin pikirin hem oran amatly, yone hemmeler ona dushumez, yene-de aytmak has amatly, elbetde!

Sebabi, erbet yagdaya dilimiz bn dushundirish berip garshy cykmak bolyar!

Allah sabyr bersin-da!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sana 1 telpek bu yazanlan

sana 1 telpek bu yazanlan üçin yaşuly..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Al, Abdylla, menden sana 1 telpek :) Yazan hadys we onat yazgylaryn ucin!"

telpekmi :) ay, bolyar-la,

telpekmi :)

ay, bolyar-la, alan yaly boldum :)
shu payish sozleri barde oran adaty,...

wagtym gutardy :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga

Ata aga shu futbol sihi kyn oydyan. sowmeyanlerede sowunch soz aytdyryar oydyan, ozi uchin bolmasada. Menede bir waka bolupdy yone men sowmedimde gaharlandym. Oyundan sonra bir oglanjyk sen gaharlananyny birinji sapar gordum diydi, ozumem hayran galdym, koplench yylgyryp yoremson:)))

wey, sen-a mendenem 5 beter

wey, sen-a mendenem 5 beter ekenin onda :)
futbol agyr synag-lay, men-a barde futbol oynamasamam sheyle sowunesim gelyar kamahal welin, yene-de jylawayyan ozumi.

Sowunc barada ayratyn blog hem acarmykam diyip yordum, indi bu blog shol ishi yerine yetirdi, gerek dal:)

Ay, senem 1 gun gorerin-da ensallah, nahili dayawkan :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ay ata aga

Ay ata aga bizde dayawlyk name ishlesin, mena bir horja zatdyryn, gorkayma gorsen. Mahra gorende gorkdy dushushykdan ::))

Bah, Mahri gorkan bolsa,

Bah, Mahri gorkan bolsa, onda men-a ozumden gidermikam diyyan:)

Hay, sen-a ustesine alcakgowunli hem ekenin :)

Hic sowmedik bolsan, iki-yerde gaharlanan bolsan bary-yogy, onda men-a geplabem oturjak dal:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Oynap diydimlay

Oynap diydimlay, Mahrem bir adamdan gorkarmay, eyyam men senden hachan gorkdum diyip urjak bolup dura::))
Ay Ata aga soendirinlay menem, yone koplench ichimden:)))

Yimpash'a geleninde Mahri

Yimpash'a geleninde Mahri seni
50 metr'den ysyndan tanady :))
"Hanaaaa, shol gelyan Reschik bolaymaly"
diyip yen berenok :D

Mahri korkan daldirow..

Mahri korkan daldirow.. Yöne oykinayendir..
Ol gorkuzaymasa, gorkjaga menzanoga :)
mena şona arka baglap gezip yörin şu yerlerde :)
biri azar beraysedagy dat-bitat....;)

he he

Way Resul sena meni barde gorkak edip goyypsyna mena gorkak daldirin,
Psiholog biri bir zat diyse guk diyay Goshun gullugym bilen yetisherin ozum:)

Mahri senem

Mahri senem bolmasan kimin yazgylaryna gulerkam men :)) chabalanyp chabalanyp guldum ::)))

Hadys-y kudside, (Her

Hadys-y kudside, (Her yagşylyga, on essesinden 700 essesine çenli sowap beriler. Yöne oraza mana(Alla Tagalla j.j) degişlidir, ong sowabyny men(Alla Tagalla j.j) bererin) buyuruldu. (Buhari)

oran onat ekeni, bah,

oran onat ekeni, bah, hezil-a bolar shol sogaplary alamyzda, hemmamize miyesser etsin, ensallah!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hmm

enşalla!!

gel ne olursan ol yine gel...