Tmolympiadanyn birinji adimi yetimlere komek bermekde

aradaky dushushykda biz gideris diyip belledik Hudaya shukur nesibamiz cekip aylanyp-aylanyp tapdyk Buzmeyindaki yetimler oyuni
bardyk hemme cagalar eline seredip durlar erbet duygulary bashyndan geciryan
iyip ichilyan zatlaryn hemmesini ozlerine berdik
soda sampun sholara menzesh zatlary direktory gelip olaryn eline berman olar baryp satyalar diydi iki arada name etjegimizi bilmedik cagalar bir tarapdan bize sampun berin diyip durlar direktory bolsa sheyle diyip dur in sonynda cagalar sabyny berdik sampun bashga zatlary direktoryna berdik, belkide onun diyyanini manysy bardyr sebabi cagalaryn hemmesi diyen yaly dashynda aylanyp dur.
onson uly gyzlar yokmy bularyn arasynda diyip sorasak olar ishlemage gitdiler diydiler doly dushunmedik haysy nahili ishe gidenelrini. edil oglanlara dalde shol yerdaki gyzlara gowy ish tapylsa has gowy bolardy olar has ejiz.
onson olaryn biraz ulyrajyk oglanlary (ay olaram 5-6 klaslardaky) ozleri pagta gidip ishleyan ekenleri ozleri oz bashdaklaryna (ashakda bolsada) telewizor alypdyrlar gunde 20-25 mun manatdan gazanyarys diyyaler. menin ucina oda uly bir gazanc ozbashdaklaryna gazanyp bilyan bolsalar onson olara ol yerde dwd beripdirler terbiyecileri
ozleri bizin diskoteykamyz barisi diyip gorkezyarler
olar ol yerde zatdanam mahira uly matac. men birazrajyk ozumi yiterenimden son akn tank bolup duryn welin bir gyzjagaz gelip elimi alyp boynuna goydy welin menem name boldy diysem ol gyzjagaz ozunin gujaklanmasyny isleyar eken bir erbet bolyan sheyle yagdayda
hemmanizi sag bolsun aytdylar (sebabi shu yerde uyshup oylanyp tapylan plan)kabul bolsun diydiler
bashlandygy bolsunda sheyle ishlerin

Telpekler (7 kisiden 25 sany)

Bu yazgi ucin

 • el_mariachi 3 telpek goyyar we yazyar: " Berekella!"
 • agajanh 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Tomiris 3 telpek goyyar we yazyar: "Alla razy bolsun, senden we bashga giden we ylgan gyzlaradan! Macha gidayasmi indi?!:D"
 • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • Atamyrat 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • yhlasbey 3 telpek goyyar we yazyar: " Berekella!"
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Men hem birini goýaýyn! Goý, Tomirisiň bu babatdaky rekory geçilsin:) Allah haýyr amallaryňyzy iň gözel ýagdaýda kabul etsin, jigilerim!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bagyshlarsynyz

kim kimin gidenini aytmandyryn
Men, Leyli, Tomiris, selmenok85 dort bolup bardyk baryshymyza uly bir prikol tapman ol koceden bu koca yglap
birinji yolda duran PYGG soradyk olam Buzmeyine nahili girmelisini aytdy
yolda bir oglandan sorajak bolduk, ol oglana signal bersek gorguljik bir gorkdy (name gyzlar urar oydimi) ellerini galdyryp titrap name boldy diydi, ay sheyle yeri gozleyaris diydik calaja salgy berdi olam
ay yene 5-6 adamdana soradyk nahili barmalysyny bashymyza bashymyza ayladylar ahyr sony tapdyk name bolsada

saňa daýaw diýýääler

saňa daýaw diýýääler welin, gör-ä, men çopan näbileýin, ynha, saňa hakyky daýawlyk, berekellah, jigilerim! Mähri, jigim, saňa telpek ggoýýan-how, hem-de haýyr amallaryň dowamyny we Biribaryň has söýgüli bendeleriniň hataryna goşulmagyňy dileýärin!

Seňem, Tumaryňam, Selmonelkiňem, hatda, futbol bn gyzyklanýan Lelii garagoljygyňam futbol barada kän bilýän zadyňyz ýok ekeni :)
Aý, gyzlar-da, nätjek :))

PS: Mende-de telpek az bolanlygy sebäpli, sende aşa än bolanlygy sebäpli, saňa ýekeje telpek berýärin, gaty görjek bolsaň öňünden aýt, aglamazyň ýaly ýene birini bermekçi, galyberse-de, 2 daýaw agzadan soňra, seňem gulagyňy towlamaly öýdýän telpek barada:))

häzirlikçe ("na poka") gatnaşanlaryň her biri üçin bir telpek eçilmekçi:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Tüwelem berekella

Tüwelem berekella gyzlar!!

Sizden gorkmaz yalam dal:):):)

Belki suratlarynyz bardyr???

......................buda geçer.......................

Quote:..ank-tank bolup

Quote:

..ank-tank bolup duryn welin bir gyzjagaz gelip elimi alyp boynuna goydy welin menem name boldy diysem ol gyzjagaz ozunin gujaklanmasyny isleyar eken..

edil kino yaly..
gözüm yaşaryp gitdi..
:(

sizin Hemmanizi Huday yalkasyn.

Eger TM-de gyzlar futbol

Eger TM-de gyzlar futbol komandasy diyilse Sizem buysanc bilen aydyp bilersiniz bizem olar bilen saytda yazyshyadyk diyip. olar bilen gurleship durys welin olar biz barde futbol oynayarys diydiler, goz onune getirin 100 lampanyn yanyshyny edil shonun yaly gyzlaryn gozi yandy bizem oynap bilyaris diyip, shol wagt olar yekeje bir sapar gyzlar oynap bilmeyarler diyseler uuuuuuuuu onson............
herna huday bizin akiden topymyza kici futbol oynardan olarynkam terbiyecilerinde
indiki sapara bellap goydylar hujumci Leyli bilen selmononka85 worotaвф kim duryaka diysenin olaram Mahri bilen Tomiris
indiki sapara eyyam leyli oz komandasyny duzup gaytdy selmanok85 sen ozune birinji sayladyn diyip olary aralashdyrmaly bolduk ha ha

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • repa 3 telpek goyyar we yazyar: "Berekella olara komek edeniniz ucin hemem futbol ucin! ;)"

men kellamde bir zat bar

men kellamde bir zat bar öydyan.. hiç zat düşünmedim-a.. :)

indiki plan, 2nji adim gyzlar arasynda futbol oynamakmy??

Futbola taze girizmeler

Futbola taze girizmeler geçilipdir öytyan:)

2 derbezeban... 2 oyunçy ...naçe bolup oynayanyz a gyzlar???

5 -den komandajyk gurup yörsünizmi ya:):):)

ay belli bolyalay gyzlaryn futboly nahili gowy oynayandyklary:D

......................buda geçer.......................

yokla yone olar guruun

yokla yone olar guruun berdiler edyan ishlerini
shondan bizem oynayaly sizin bilen diydik olara diyyana mahira matac a olar bilen has yakynlashyp ozleri yaly caga bolsan olar gaty begenerler

aaa dogry. ine indi

aaa dogry.
ine indi düşnükli. :)
yakynlaşmak üçin hökman gyz bolsanam futbol oynamalydyr.. tasiri köpdir futbolyn yakynlaşmakda.
tüweleme onaryanyz.. :)

wiii şey diyda biz bolsa

wiii
şey diyda biz bolsa 100 çyra zat diyenson ..bah..namekaray ol Championship..zatdyr oytduk..berekellaaaaaaa

......................buda geçer.......................

ay düşer yalak dal mena

ay düşer yalak dal mena kellam gamaşdy :D

Mahri eden işleriniz gaty

Mahri eden işleriniz gaty gowy Berekella. gutlayan..

Yöne şu futbol komanda meselesini tazeden düşündirsene ..
Bolmasa bizde futbolist kan belki kömegimiz deger ??? :)

ay

mendirinda biraz gulup yazayjak bolduk
yok how furbolcy gerek dal olaryn ozleri kan ol yerde olar bilen goshulyshyp oynaly diyishdik
4 gyz bolup furbol oynap bolmayara olar bilen oynajak bolyarys

Mahri wrote: mendirinda

Mahri wrote:

mendirinda biraz gulup yazayjak bolduk
yok how furbolcy gerek dal olaryn ozleri kan ol yerde olar bilen goshulyshyp oynaly diyishdik
4 gyz bolup furbol oynap bolmayara olar bilen oynajak bolyarys

näme näme? hiç zada düşünmedim... :)
saglygynyz

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • turkmen-che 1 telpek goyyar we yazyar: "hhahaha :D"

bolya how futbolly yerini

bolya how futbolly yerini okamayyn
goyberayin yakamy indi
nireden yazypdyryn ony

Ha

Ha oglanlar name diyjek bolyarsynyz .Azar berman ona .Howwa oynayarys .Yeri oynanda name .Dine oglanlar oynamaly diyen zat barmy. Futboly soyyan sonun ucin hem oynayaryn ,gizlamok we su yerde kelle gamasar yaly zat yok

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Al, jigim, menden saňa 1 telpek! Beýlekiler-ä baryny Mähri joraňa beripdirler, goý, men size deň-derman paýlaýyn, azajyk-laý mende, şony bahanalap, hemmäňize ullakan ýekeje telpek berýärin :) Haýyr amallaryňyzyň dowamyn"

Mahrinin yuzi

Mahrinin yuzi agaryp-gogerip, erbet bolandygy dashyndan belli bolyardy. Menem 1-nji gezek sheyle bolupdym, son-sonlar owreniship gidyan:) cagajyklary, goy, bashgalaryn komegi bilen bolsa-da, begendirip bilenime begenyan, yashasym gelyar, energiyadan dolyan:)) Alla sadakalrynyzy kablu etsin, doganlar! Alla razy bolsun hemmanizden!

kim size oýnamaň

kim size oýnamaň diýýä???
saglygynyz

Eden ishleriniz gaty gowy!

Eden ishleriniz gaty gowy! Begendim. Gutlayan!
Okuwa gaytjak bolup yoren wagtlarym Hudayoly beripdik. Yone biz Hudayolyny yetimlere dal-de garrylar oyune beripdik. O yerdaki yagdayam shu yerde dusundirilen yagdaydan uytgeshik daldi. Kabirlerinin chagasy yok, kabirlerinin chagalary bar, yone olary tashlap gidipdirler. Garaz, menem erbet bolupdym shol yerde.

Berekella! Alla

Berekella!
Alla ýalkasyn!
---------------------------------------------------------
Ulalyp, oňalmadyk

Berekella Mahri onsan maykan

Berekella Mahri onsan maykan arkasyna name yazdyrdyn...tmolympiad.org gyzlar yygyndy komandosy..2.derwezewan Mahrimi:):):)

......................buda geçer.......................

Mubarek Remezan ayinda

Mubarek Remezan ayinda sheyle hayirli ishleri edyanliginiz
gaty begendiryar, dovamyny hem Alla yetirsin.

P.S. Mahri, punktuasia bilen dostlashsana, yogsa birhili
dushunip bolanok sozlemin nirede bashlap, nirede gutaryani,
ovalam kellam agyrjak bolup durdy achlykdan, senem ustune energiami alyan :D

Namesine

Namesine dushunmedinizay?!
Mahri halaljak satdynay futbol diyip:)) Menem indi seni satayyn :)) Mahri bir mashyny obgon aldy hehe ozem sag tarapyndan :)) Ay biz Buzmeynin adamlaryny gorkuzyp gaytdyklay. Bir adamdan yol sorajakdyk Mahrem goni ustunden yorap barya pahyryn zahresi yarylan yaly bolup gachdy uzyn ekeni chekirtge yaly :)) Komazlary dagy hasabam edenok “sen entek dur” diydide onunden aylanyp gechiberdi :))
Dunyade in myhmansoyer adamlar shol yetim chagalaarmyka diyyan. Olar yaman begendiler baranymyza zatlan hemmesini olzeri dashadylar ylgashyp. Kopusi horja ekeni. Mena oz atdashymam tapdym adymy aytdym weli begendi “menem adym shol” diyip. Son olara zatlary paylap gaytjak bolanymyzda bir chagajyk “yokaryk chykyp yekejejik aydym dinlayinda” diydi bizem chykdyk. Barsan duybunden bashga atmosfera 3-4 sany kurtoy oglanlar otyr 50 cent, the game, my namemi reperlan aydymyny dinlan bolup. Komnatlary zanaweskalyja diwanlyja TV, centr, video bar zatlary bar ayratyn hojalyk yaly. Sholan birinin ady Guwanch ekeni “nadip beyle yashyanyz?” diysek “biz ishleyas mugallymlara derek pagta gidyas gunde 20-25 kg pagta yygyas” diydi. Mena begendim sebabi ozbashdak bolupdyrlar gerjik zatlary alyp otyr ekenler. Okuwam okayas diydiler Guwanja “men dineje orscha okayn” diydi. Mekan diyen oglanjygyn ejesi bar ekeni kawagt gelip gidyamishin. Shol Guwanjynam ejesem gyz jigisem bar eken Tejende. Bryulogyn bir tarapyna ejesinin bir tarpyna-da gyz jigisinin suradyny goyup yanynda goterip yor ekeni. Gep sozi yerinde akyllyja. “Mashgalanyz bar bolsa name uchin barde yashayanyz?” diydik weli olar “bize son barde yorite oy beryaler, okuwa yerleshdiryaler, ish bilen upjun edyaler” diydiler. Yone mena biraz birhili gordum mashgalaly chagalaryn yetimler oyune tabshyrylmagyny. Galan chagalan barysy mashgalasyz ekeni ozlerininem sahel gowunleri bar kellejiginden sypalayan weli begenipjik moncha bolyalar. Bir sellemde barymyz “dayza, gelneje” boldyk :))
Olar bilen futbol oynajakdyk yone toplary terbiyechisinde ekeni son indiki gezek oynars diyip gaytdyk. Olaryn yorite futbol toparam bar ekeni shu wagt Dubaya gitdiler diydi oydyan. Indiki gezek nesip bolsa oynars. Mena eyyam komandam tayyn selmonek85 bilen kapitan komanda bolaly diyishdik Tomiris bilen Mahrinem derwezewan etjek bolyas weli nabileli olardan pokgi saklan bolarmy bolmazmy :))

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!Al, jigim, saňa-da ýekeje telpek! Jigim, men ýazgyt barada seniň bärde goýanyňy diýmedim-ä, oňatja düşünmeli ekeniň ilki, soň goý, ahyryn:) Wah, seniň gulagyňy ýene towlamaly bolupdyr :) Allah haýryňyzy kabul etsin, has "

Men bir zady pikir edyan shu

Men bir zady pikir edyan shu wagt shol chagalary tashlap giden ene-atalary bilesleri gelenokmyka sholan yagdaylaryny, nahili bolanyny, goz onune getirenoklarmyka, goresleri gelenoklarmyka! Sholan islendigini alyp gowja terbiye bersen arassaja saklasan ne gozel chaga ulalyp gowy adamlan hataryna goshulyp gitjek chagalar. Ata agam yazgydy Alla yazya diyen yaly edipsiniz ol saytda onda mende sorag bar name uchin Allajan olary sheyle gunde goydy?! Name uchin olara-da edil bize berishi yaly ene-ata ayratyn oy-mashgala bermedi?! Olar name ona mynasyp dalmi?! Olar kabir ene-ataly chagalardanam beter mynasypmyka diyyan. Name uchin olan payyna sheyle yazgyt dushdi?! Eger hemme zady Huday yazyp goyan bolsa onda name uchin hemme zady gowy edip yazmandyr?! Name uchin kabir adamlaryn manlayyna adam oldurmek, ogurlyk etmek, haramchylyk etmek yaly zatlar yazyp beyleki adamlara ziyan yetirdipdir?! Ozuniz diydiniza “Hudaysyz chop bashy gymyldamaz” diyip onda name uchin beyle adalatsyzlyklar bolya?! Men pikirimche shulan hemmesine ol sebap dal bilemok weli yone bu zatlar bashga zatlan netijesinde sheyle bolya.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Guyjim yetdiginden yokardaky

Guyjim yetdiginden yokardaky soraglara gysgacha jogaplar berjek boljak bolsam bolyamy ? :D

Soraglaryn 2-nji bolegi babatda: Senin "Alla name uchin kabirlerine, beyleki adamlara ziyan yetirtdiryar ?" diyip soramagyn birhili "manysyz" gorundi, sebabi sen "Yazgyt" movzugynda "ykbal öňüňde her hili ýol goýýa, onyň haýsyndan gitmek bolsa özüňe bagly" diyip yazipdin, yagny eger akyl-hushy
yerinde adam 1 erbetchilik edyan bolsa, bu onun oz hasabyna gidyar, Alla ona ol ishi etdirmedi, ol adamyn ozi saylady shol erbetligi etmegi, dunya synag dunyasi bolanson, ol adamy shol erbetligi edip-etmezlik synagyndan gechirdi, ol adamam gechmedi, o dunyade jezasynyda cheker...Onsonam eger Allajan onumizde
kynchylyklary goymasady, synaglar bolmasady, bizi haysi hasiyetlere gora Jennete goyardy ??
Rast aydilan 1 soz bar "Jennet arzan dal, Jehennem hem gereksiz dal" .

Chagalar barada: Allajan

Chagalar barada:
Allajan hasap gununde herkimden bu dunyade eye bolan mumkinchiliklerine/gymmatlyklaryna gora hasap sorajakdygyny
aydyar Gurhan'da. Bu dunyade ene-atasyz yashamak olara gaty kyndyr elbette, yone ol dunya'de sholaryn yerinde biz bolarys, yagny ene-atamyza garshy bolan borchlarymyzy na derejede berjay edenligimiz hakda hasaba chekileris ve menin pikirimche bu has kyn ish sebabi ortada Jehennem'e gitme risk'i bar...Dash tovereginde nache adam ene-atasyna diymedigini goyanok, olary garran sonlar adam hasabynda goyanok, elindaki bar mumkinchiliklerini erbet zatlar uchin ulanyalar ve etc, a ol yetim, garypja chagalar shu synaglardan gechenoklar, buda olar uchin ullakan plus...
Barde gep kimin nama mynasyplydygy hakda dal, ony dine Alla bilyar, islese seni/meni sheyle synaga ertirin ozunde tutup biler, yagny ene-atasyz goyup biler, shonda biz dine belli 1 vagtlayin ene-atasyz galarys, yone biz synaga doz gelip bilman, Allajana adalatsyz diysek, ana shonda hemme zatdan belli kulli dynarys, onda-da gaty uzyn vagtlap.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • islam 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

bir mahal

bir mahal bir hekaya eshidipdim shony gurrun bereyin...gysgacha...Bir mayypja chaga bar eken, deniz kenarynda yashayan ekenler bular. oz den dushlarynyn hemmesi deniz kenarynda guluship oynashyp yoryaler eken.Perishdelerden biri bu chaganyn halyny gorup gynanyan eken, Hudaya yalbarypdyr, ol chagada beylekiler bn oynasa sagdyn bolup, Huday kabul etmandir, men kimin nahilidigini senden gowy bilyan diyipdir. Perishde yene. yenede yalbarypdyr, sonunda Alla bolyar onda men shol chagany sagaldayyn senem onun kimdigini gor diyipdr. Chaga sagalypdyr, deniz kenarynda oynayap yoren chagalarynam hemmesini oldurupdir..
Leyli menche sen yokardaky yazgynda Allanyn edyan ishlerine garyshyan yaly soraglar soran yaly...Bizin ona hakymyz barmyka. Senem bizin yaly adam, we adam pikir edyan zadyny nahili pikir edyar bilyanmi, gozi nache uzaklygy goryan bolsa shoncha, yagny diyjek bolyanym bizin pikir edishimiz belli bir yere chenli.Belki shu dunyadaki, has ulaldyp alsak beyleki planetalary bilyan shekilde pikir edip bileris. Yone butin galaktika hakda pikir yoredip bilmeris, sebabi goremzok bilemzok, Alla bolsa bu zatlary yaradan we hemme zady bilyar. Kime nahili durmush bermeli, kime mashyn kime jay, kime ene-ata bulary biz bilmeyas...Sebabi bu zatlaryn hemmesinin arkasynda bir syr bar, ynha shol syry biz gorup bilmeyas.
Sheyle bir soz bar, sen etmeli ishini et , Allan ishini garyshma. Sen shu dunyade in gowy shekilde yasha(bu diymek dal dine ozun gowy yasha, hem sen yasha hemde beylekileri yashatjak bol), elinden gelenini et, galanyny Alla goy...

men şu ýerde Quote:

men şu ýerde

Quote:

...Alla ediljek hemme zady onunden bilip yazypdyr elbetde. Uytgetmek barada bolsa, Allanyn 'ata'sy diyip 1 zat bar, olam onunden bilinip yazylan zat, wertolyot we mashyn mysalynndaky yaly. Yone ata diyip nama diyilyanini birje mysal bn dushundireyin:
Gadym wagtlarda Bishr-i Hafi hezretleri (ol mubarek bende hazir Maryda yatan bolmaly, Biribar rahmet etsin!) oz dowrunde yash wagty ickidir mey icip yikylyp-surshup zordan oyune gelyan eken. Ol yene sheyle bir gunde yerde palcyga bulashyp yatan bir kagyz goryar we alyp okasa ustunde Biribaryn ady yazylan eken. Kagyzy eshigine supurup, arassalap, onam hic kimin yetmejek yerine yokaryk goyyar. Shol gun gije duyshunde shony edeni sebapli Biribaryn soygusini gazananyny we shol durmushyndan we ynsanlaryn ıcınden oran uly merteba seciljegi bushdulanyar. Shondan son sheyle onat bir toba edyar(Nasuh tobasy) we ynsanlaryn icinden saylanyp bilinyar,hatda, ol Medinede yalanac ayak gezyar diyip hic bir haywan koce we topragyn ustuni pislemeyar! onun serhosh durmushyndan veli/mubarek durmusha alynmagy Allanyn ata-sy. Yone Alla oz atasyny we gulunyn name etjegini onden bilip yazyar,sozun doly manysy bn, yazgytda hic-hili uytgeshiklik bolmayar,

diýip ýazan ekenim . Bulam oňat bir mysal ýokardaky ýagdaý üçin.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ýetimler-ýazgyt we Biribar...

Leylii wrote:

Ata agam, yazgydy Alla yazya diyen yaly edipsiniz ol saytda onda mende sorag bar name uchin Allajan olary sheyle gunde goydy?!

beh, men şeýle diýäýdimmkäm?! :) we yene men-may :)

Elbetde, kysmat babatda Allah bolan, bolýan we boljak ähli zady (KAZA) öňünden bilýäni üçin ýazýar, ýagny, Ýazgydy. Ýogsam:"Allah ýazgydy şeýle ýazdy, şol sebäpli-de şeýle bolaýmaly hökmany ýagdaýda!" diýmek dogry däl, ýalňyş!
Men bu babatda öň şeýle ýazan ekenim "ýazgyt" blogynda:

Quote:

yazgyt...
Submitted by ata on Wed, 2007-02-07 01:53.

Mergen oran onat dushundiripdir, ony gutlayan!
Galyberse-de yazgyt-yn beyleki ady Kader, birem kysmat ya-da manlay, pelek, alyn ýazgy we ş.m. diyibem bar, onun beyleki ady KAZA. KAZA bu dunyade bolup gecyan wakalara diyilyar, Kader bolsa shol wakalaryn onunden Biribar tarapyndan bilinip yazylmagyna diyilyar. Yagny Kader Kazanyn yazgydy bolyar, bu in gysga dushundirish bolsa gerek.

Dilinden we elinden ynsanlara zeper yetirmeyan kamil ynsan bolmak dilegi bilen!

»
delete edit reply Quote
ansatjak 1 mysal...
Submitted by ata on Wed, 2007-02-07 01:58.

daglyk 1 yerden mashyn bn siz gidip baryanyz, onde-de 90 degree(derece) owrum bar, siz shony daglykdan gorup bilenzok, yokarda wertolyot sizi gorup baryar, wertolyot sizin az salymdan dagdan ashak dushjeginizi bilyar we raport beryar, siz onun beren raporty boyunca dushenzok, asyl ol sizin dushjeginiz ikucsyz boljagy ucin yazyar

dowam edyas:

Quote:

Name uchin olara-da edil bize berishi yaly ene-ata ayratyn oy-mashgala bermedi?! Olar name ona mynasyp dalmi?! Olar kabir ene-ataly chagalardanam beter mynasypmyka diyyan. Name uchin olan payyna sheyle yazgyt dushdi?! Eger hemme zady Huday yazyp goyan bolsa onda name uchin hemme zady gowy edip yazmandyr?! Name uchin kabir adamlaryn manlayyna adam oldurmek, ogurlyk etmek, haramchylyk etmek yaly zatlar yazyp beyleki adamlara ziyan yetirdipdir?! Ozuniz diydiniza “Hudaysyz chop bashy gymyldamaz” diyip onda name uchin beyle adalatsyzlyklar bolya?! Men pikirimche shulan hemmesine ol sebap dal bilemok weli yone bu zatlar bashga zatlan netijesinde sheyle bolya.

Men bu babatda şol ýerde:

Quote:

Birinin bu durmushda sana tasiri hem onun erki, elbetde, hemme zady oz erkimiz bn secip yazgydymyzy ozumiz yazyas diymek hem umumy manyda dogry, ara bashgalarynyn hem erki bn secen ka zatlary bizinem yazgydymyza tasir edyar.
Gysgacasy, yazgyt, umumy manyda bizin erkimiz bn baglanyshykly!

Garaz, Allah şol çagalar şeýle bolsun, ýetim bolsun diýip ýazgyt ýazanok, jan jigim, şuňa göz ýetiräy! Olaryň ene-atalary saý-sebäp bn aradan çyksa ýa taşlasalar, güna ne taşlanlary ýaradan Allah-da, ne-de çagalarda, günä olary taşlanlarda. Olar öz etmişlerine degişli ýerde zabun jogap bermeli bolarlar. Çagalar bolsa, bärdäki çeken kynçylyklary üçin aňyrda has beýik aýratynlyklara we haýra we mzmkinçiliklere Allahyň Rehmeti boýunça eýe bolarlar. Aradan çykma bolsa, örän adaty ýagdaý! Onuň hasabyny hem Allaha soramak bize düşenok, hemmamize mälim bolşy ýaly!

Ähli zatdan Biribar habardar. Biribar Öz bendesiniň şer işlemegini islänok, bendesi ýer depip şer islese, şonuň amal edilmegi üçin şeri ýaradýay, şeri ýaratmak şer däl, ony amal etmek şer. Ene-atanyň duçar bolan ýagdaýy ýa-da olaryň erki bn saýlanan ýol, elbetde, çagalaryna-da täsir edýär. Bu babatda Allahy günäkarlemek örän ýalňyş!

Men-a häzir şulary ýazmakçy, berlen linke serediň, köp zat ýazylan bolmaly.

Başga-da täleýnama ynanmalymy diýip Çynar ýa-da Aýka0207(?!) bir blog açan bolmaly, men-ä entäk girmedim welin, ol ýerde-de bardyr bir zatlar!

PS: Leýýlii, jigim, şeýle soraglaryňy şol bloglarda sorasana, ýetimler bn hem baglanşygy bar welin, ýene-de degişli blog amatly-da!
"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Bagshlarsynyzda sorag baryny

Bagshlarsynyzda sorag baryny yagdyrdym “men nireden bileyin?” diyinsene :))) Shu wagt birhili boldymlay. Yone siz koplench bir zat bolsa kop zadyn sebapkarini Huday edip goyyanyz onda shonun yaly zatlarynam sebapkari ol bolyamy?! Ay bolyada yene sorag berip bashladym :)))

Gowulygy Alladan

Gowulygy Alladan bil, yamanlygam ozunden. Hemme adamlaryn bir yazgydy bardyr, hemmeler shona kayyl bolmaly. Yone men yazgydym shu diyip yormeli dal, mysal uchin bir narkoman ay name edeyin Alla mana sheyle yazgyt beripdir diyip yorese bolmaz, bashda shol yola bash goshmanka pikirlenmeli, sonam shol yaman zatdan uzaklashjak bolmaly...hemme yerde shol bir mysaly bersen bolyar...Yone shu dunyalik baylikdyr odyr budyr olary biljek dal...Yone hemme adam bu yerde edeninin garshylygyny alyar..ne kem nede artikmach...

Hawa men sheyle pikir edyan

Hawa men sheyle pikir edyan yone sizin pikiriniz beyle dal shonun uchin sizin pikirinizi goz onune tutup aytdym.
Yatdan chykaypdyr aytmak dineje dushushykda yygnalan pullar dal olan hemmesi. Tomiris gyzlar bolup okayan yerindenem pul yygnapdyrlar sholary uyshirip alyndy alynan zatlar. Bu plany hem durmusha gechiren, esasy sebapkar ol, shol tijemedik bolsa hich kimem gymyldamayady.
Mena on bashga bir yetimler oyune gidip gorupdim onda-da chagalary gormedim shonun uchin yagdaylaryny bilemokdym. Yone Tomiris Yolotendakilen yagdayy bulankydan has erbet diydi olar bulara garanda matach diydi sonam anyrda mayyp chagalar bar eken a Buzmeyndakide 3-4 sanjagy bar.

gyzlar gowy ish

gyzlar gowy ish bitiripsiniz.eden ishleriniz edil syrlar dunyasine yazyp iberibermeli.sadakanyzy Alla kabul eylesin

Berekella jigiler:)

Berekella jigiler:)

leyli alla razy bolsyn..

leyli alla razy bolsyn.. tuweleme.. yone gayrat edin yıgı-yıgıdan baryp durun.. çunki çagalar gelmeginize hemişe garaşar.. özümden bilyan.. barde yetimler oyunde her 6-njy gun gittim gecen yıl.. inlis dilinden etud beryadik.. yone çagalar inlis dilinden komekden has kop mahre mataç.. we gaty yuregi don adamlary şonun yalı yerlere akidip bolsa has gowy bolardy.. yuregin hemme kişa merhemet bilen dolya..

hmm

Alla razy bolsun gyzlar!!
başgada goşant goşan dostlara,doganlara öz minnetdarçylygymy bildiryan!

gel ne olursan ol yine gel...

hmm

men youtube gorup otyrdym weli şol yetimler hakda bir klibe duşdym.aydymçy özbek oglan Şohruh !
Çagalygym diyen at bilen klip çekipdir!!
görmek isleyanler :

http://www.youtube.com/watch?v=NK1NLMMrZQQ

gel ne olursan ol yine gel...

Men kellejigim biraz

Men kellejigim biraz gijirajik ishleyanligi zerarly esasy zady aytmak yatdan chykypdyr :))) Mahrin yaman uly komegi degdi shol bolmadyk bolsa biz yola chykyp gitmeli bolardyk onda-da taparsmy tapmarsmy Huday bilya. Buzmeynin nache yerine baryp chykdyk gozlap zordan tapdyk wiy Mahri dal-de on mashynynyn komegi degdilay :))) oyun edyanlay Mahrin uly komegi degdi.

Telpekler (6 kisiden 24

Telpekler (6 kisiden 24 sany)
Gecenki rekort nacedi? yadyma dushenok :(
saglygynyz

he he

Agajan name rekorda saljak bolyanmy onda telpek boyunca giraymesek komment boyunca has yzda galyarys

oye gidip geldim gecen

oye gidip geldim gecen hepde, gitmankam uniden sadaka yygnadym:)) Cagalar ucin bolsa, utanc diylen zat gidyar menden:)) on bir gezek hem gepleship gormedik oglanlarymyn onune pully pakedi uzadyp "cagalar ucin sadaka yygnayas, mana ynansanyz, gownunizden cykaranynyzy berip bilersiniz" diyip aylanamda, kopusi ilki hayran bolup seratdiler, yone elbetde, "yok" diyip bilmeyarler, sonam pullaryny goydular:)) gomparyp yoren gyzlardan hem aldym, gomparanyna gora bir hayyr ish edip gomparsynlar:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! Ynha, saňa ýene bir daýow :) Eý, Allah bar, şul edenleriňi men-a edip biljek däl, telpek saňa, jigim, başga näme diýeýin! Hä, edip biljek zadym bolsa "guk!" diýäý, elimden gelninden etjek bolaryn, enşallah!"

hawa, Tumar, jigim, saňa-da

hawa, Tumar, jigim, saňa-da telpek berdim, indi-hä dynaýddy öýdýän :)

Bolssa-da ýeserje ekeniň, gorkup başladym sendenem Mähri jigimden gorkuşym ýaly, onun daşyndan Leylii we Selmonelk jigilerimizem goşsan, bäh, ynha, daýaw gyzlar "otrýady" bolup, Büzmeýýine ilkinji çozuş... :)

Selmonelki-hä bilemok welin, galanlaryňyz-a ot ýalyjak bolup baransyňyz, çagalary görübem pagyş-para :)

bolýar-daa, kän samahyllap oturmaýyn, sizi we eden haýryňyzy goldaýaryn!

Tumar, jigim, şeýle bir baý ýa-da gompy-ha däl welin, TM gelemde saňa haýyr babatda azajyk hasabat bermegi özüme borç bilýärin:) Baýram dagy hem şeýle pikir edýärdi welin, bolmady öýdýän! Bähbit bolsun! Sen azyrak aladalanýaň, gel, biz-a gidemzok, gidene bir goldaw bereli diýipdik öz aramyzda, ol-a şol haýry berip bilmändir, enşallah, men bererin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ha, ona odeyalo aldyk, we

ha, ona odeyalo aldyk, we hitrowkadaky yetimler oyune iberdik

bah bolasy seni tapyp

bah bolasy seni tapyp bolmadyla oyine baryp gaydypsynda,

Bah siz

Bah siz hachan gidip yetishdinizay, bizina zatdan habarymyz yok...diymek turbalaryn yarylanlygyndan peydalandynyz oydyan...Eden ishiniz uchin gaty begendim,inshallah dowamy geler diyip umyt edyan..Tuweleme gyzlar aktiw eken.
Mahri mashynlaryn chepindan dalde sagyndan gechyan ekenin welin, name sen hazirem mashynyn rolyny uytgetdirmedinmay:::)))ay onada shukur, ters linyadan surmesen razy::))

ay menda natjek:)))

ay menda natjek:)))

hazirrak bolaweri..okamda

hazirrak bolaweri..
okamda gorkyan mena :)

Eden we edyan ishleriniz

Eden we edyan ishleriniz uchin sizi Alla yalkasyn! Shun yaly gyzlar koprak bolaysady...

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

berekella

Oran gowy zat, berekella. Dowamy gelsin-da herna

Where is Hereket, There is Bereket!

Sagja bolun! Menem sebap

Sagja bolun! Menem sebap bolup bilenime sheyle begenyan!
Wii, Mahri, agzacar etdiniz kabul bolsun! Men baryp bilmedim bagyshla, 5 minut sizinkiden on biri cagyrdy, ona "bor" diydim! Son barayyn diysem, giyc boldy!

Wii mahri menem baryp

Wii mahri menem baryp bilmedim bagyshla.. Sacymyn bir tary gachdy.. Yzyna kleylap goyjak bolup kop guymenipdirin.. Son-a gumune gitsin diyip aylap saldim welin sagada seretsem wagtam ep-esli bolayipdir..

Bagyshla gelip bilmanim uchin:) haha:)

menem

menem oran islapdip shol yere gitmegi yone oye mara gitmeli boldum inshalla indikilere gatnasaryn.
gidenlerden we komek edenlerden Allah razi bolsun!

Menem Nesip bolsa basym

Menem Nesip bolsa basym barjak sizin yanynyza, shonda menem sizin ordanyza goshuljak. Hudayjaaaan mana wagt tapyp beray shu islegimi bir bitireyin Nesip bolsa!!!
Mahri, jorana aytdym ola garashyp otyr hehe sizi gormek bir nesibamde bolsady!

Ynha olaryn suraty, goresin

Ynha olaryn suraty, goresin gelse :))
/?q=node/1908#comment-49700