Ashyk...

Gunlerden bir gun gul bilen suw tanysypdyrlar ve dost bolupdyrlar.
Ilk gunlerde dine bir dost hokmunde gunlerini gecirerler. Elbetde bir birilerini tanamalary ucin wagt gerek.
Gunler gecer, aylar gecer, gul bu tanysyklykdan hoshal bolmaga baslar. Seyle bir hosal bolar welin,suwa asyk bolar.
Birinji gezek asyk bolup goren gul, gowy ysyny das toweregine yayratmaga baslar.” Bu ys dine senin ucin ey suw” diyer…
Seyle bir gun geler.Suwam icinden gule garsy ysynyshmaga baslar. Gule asyk bolandyryn oyder emma olam birinji gezek ashyk bolup goryar.
Aylar gunler gecer we bir gun gul “Suw meni soyyarmika?” diyip pikir eder. Sebabi suw onun bilen kan gyzyklananok. Gul bolsa beyle soyga owrenismedik bolan son cydaman suwa “Seni soyyan” diyer. Suwam “menem seni soyyan” diyer. Aradan esli wagt gecenden son gul yene “seni soyan” diyer.Suw yenede “menem” diyer.Gul sabyrly bolanson garasar,garasar,garasar…
Garasyp garasyp gul seyle bir dereja geler, das toweregine ol owadan, hoshamay ysyny yayratmagyny goyar we in sonky gezek suwa “seni soyan” diyer. Suwam ona “aytdyma menem seni soyan” diyer.We bir gun gul hassalanar.Renki ,yuz kesbi uytgap baslapdyr.Suwam gulun bas ucunda,soygulisine komek etmek ucin durar.
Gulun hal yagdayina seredende gul oljek bolup dur.In sonky gezek suwa seredip kyncylyk bilen “men seni hakykatdanam soyan” diyer.Suwam muna yaman gynanar we in sonky care hokmunde lukman cagyrar.Lukman keseli name diyip sorar.Lukman gule sereder we seyle diyer:” Hassanyn yagdayi agyr,mundan son elimizden hic zat gelmez”.
Suw, soygulisinin olumune sebap boljak keseli bilmek islar we lukmana yene bir gezek keseli name diyip sorar.Lukman suwa dykgatly seredenden son seyle diyer ”Gulun bir hassalygy yok.Bu gul dine suwsapdyr…”
Elbetde suw, soygulisine dine “seni soyyan” diymegin yetmejekdigine ynanypdyr...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

:)

gowuja hekayajyk. sagja bol.

baa erbet dal hekayajyk.

baa erbet dal hekayajyk. thanks

hmm

yzy name bolupdyr?

gel ne olursan ol yine gel...

durmushdan alynan hakykat.

Dogry, gul soyer, ozem yurekden. Goraymage onung yuregining orki yanynda yone ol shonda-da onga teshne. Ol teshneligi dinge soygulisining yureginden syzylyp chykan "soyan" diyen sozi gandyryp biler.Gul omruning songky pursatlaryny-da shol soze garashyp gechiryar. Bu durmush hakykaty. Bizem tanyshyas, soyyas songam omur boyy onga garashyp gezyas. Yone shonda-da biz bagtly, chunki, biz soydik, soyging namedigini duydyk hemem ondan lezzet aldyk. Eysem bu bagt dalmi.Mening pikirimche soygi bu onga yetmek ya-da onung hem seni soymegi dal-de onung bagtlydygyny duyup yashamakmyka diyyan...

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu komment ucin
  • el_mariachi 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "1-nji telpegini men bereyin :)"
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "men şu temany şu wagt paulo colhe diyilyan brazil yazyjysynyng 11 minut diyen kitabyndan okayan. yitije dilng we filosofyang üçin"
  • Myahri 1 telpek goyyar we yazyar: "Nahili owadan sozler!!!"

Bay tüweleme gaty güyçli

Bay tüweleme gaty güyçli we ötgür klavyaturan bar ekeni:)

Hoş geldin sapa geldin döwletli gapa geldin...gel töre geç :)

Edebiyatçy,haysam bolsa bir sungat okuwçysy zada dalsin herna?

......................buda geçer.......................

Shu Anna'da omur sokulyp

Shu Anna'da omur sokulyp gechyar, ana men 2-nji telpegi beren
boldum :))

Senin pikir yoredishin gyzykly, yone toslama'nyn bize berjek bolyan pikiri ""Soyyan" diyip nache kop/ichgin diyeninde-de, bu ish dineje diymek bilen gutaranok, soyyan adamyna ozuni bermeli" dalmi eysem ?? Yagny soymek/soyulmek govy, yone
gul suw'yn ozuni gule bermanligi sebapli soldy, yogsa olam
gayta gayta eshidipdi "seni soyyan" sozlerini...Yagny:
"Hereket gepden has mohum, ve garshydaky adama duygylaryny gep bilen dalde hereketler bilen bildirip durmak hemmesinden hem mohum" diymek islenilen bolmaly! IMHO elbette !

Ay Mergen onardynay:) Taze

Ay Mergen onardynay:)
Taze agzalan önünde anna- soker bolup adym galar how:),Poz ony...Ozal name abray baray:)

......................buda geçer.......................

gija galypsyn, Mergen:) Anna

gija galypsyn, Mergen:)
Anna eyyam beren ekeni :)

Bah, edebiyat cogup cykyar-ow bu blogdan.
Soygi sheyle guycli zatmykar-ayt, dushan adamsyny/zadyny yikyp tashlayan bolsa:)
Bah, uzagrak durjak bolmal-ow:))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay ata aga söyüşmedim

ay ata aga söyüşmedim diyjek bolup yaynyn okuny haysy tarapa atyanyza:)

söygi şeule güyçlimikaray zat diyen bolup hiaayytttt:)

......................buda geçer.......................

soygi hem durli-durli

soygi hem durli-durli bolyar, Anna jan!

yekeje ynsana "soygi" bn baglanmak, elbetde, dogry dal, yone biz ynsan, yaradylyshymyzda bar bolar-a cemeli shol hasiyet, has takygy, ayratynlyk.

Men barada, men wajyp dal-lay barde, dineje pikirimi beyan etdim. Soymek ya soyulmek, elbetde, menin ucin hem oran adaty zat, her nace copanam bolsam :) Shol sebapli-de, gen galyp oturma:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Dogry hokman gyz dal men

Dogry hokman gyz dal men yaly beton-armatur ,manty, öy villa söyyanem kan...biza dine ashyk bolyaslay...kabir güyçli gyz/ayal yazyjylara ashyk bolshumyz yaly:)
kabir güyçli gyzlarada ashyk bolunyada :)

biz - men daldirin

......................buda geçer.......................

Bir adama Turkmen dilini

Bir adama Turkmen dilini ovretjek bolsan, ony 1 gyza
ashyk edip, sonam Tmolympiad'a getirmek yetermikanay ?? :))

hmm

turkmence yazgylar gaty yokary hilli bolupdyr.bah turkmencelogiya okanok gerek Aysuluwer?? :P :)

gel ne olursan ol yine gel...

Mekojan, sen Ankaradaky Meko

Mekojan, sen Ankaradaky Meko my? Ankara siyasal..?

Berekella, gowy

Berekella, gowy hekaya!

------------------------------------------------------------
Bu gün bolmasa, ertir bolar!

Gowy hekaya . dine

Gowy hekaya . dine "guşşam" "janym" diyleni yetenok ona peydaly zatlaram etmeli. başga arzuwlarynam yerine yetirmeli...

Gaty govy hekaye bizde

Gaty govy hekaye bizde suvun yalngyshlysyny etmalin*********************************************************************************************************************men dunyada bir zada guvanyp yaşayan

meninem gownumden turdy, kop

meninem gownumden turdy, kop sag bol!
Shu hili hekayalaryn dowamyna garashyan :)