Sahypadaky bar bolan agzybirligi jebisleshdirelin, bolup bilayjek agzalalyga-da rugsat bermalin!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Magtymguly Pyragy:
"Turkmenler baglasak bir yere bili,
Gurudarys Gulzumy, deryayi Nili." - diyipdir.

Uyshup Nil deryasyny guratmasagam, ensallah, birlikde Turkmenistan Watanymyz ucin, shol bir sanda, bir-birimiz ucin peydaly zatlar ederis diyip umyt edyarin! Bu babatda bir-birimizin, bar bolsa, ayiplaryny ortmek, kemciliklerini duzeltmek, basharnyklygyna begenip owmek we owunmek, cykgynsyz yagdayda galan bolsa komek bermek, islese maslahat bermek ya-da almak, bir-birlerini oz yerlerinde gezdirmek, sapak we sh.m. zatlarda birek-birege goltgy bermek yaly zatlar etse bolar. Yagny, bir beden mysaly yaly....
Doly okamak ucin shu yere basyn!

Telpekler (5 kisiden 11 sany)

Bu yazgi ucin

 • vatan 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • dayhanoglan 1 telpek goyyar we yazyar: "sagja bol aga !!!"
 • mermaks 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • diplomat 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
 • vVv 5 telpek goyyar we yazyar: "al agam toyda gey.. mende çüyrap gitmesin.."

— ata

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Magtymgulyny okap,

Magtymgulyny okap, düşünip we şoňa görä ýaşan bolsam, bir eýýäm adam bolardym.
Nesip bolsa, öňdäki maksatlaryň biri hem şol!
---------------------------------------------------------
Magtymguly, pendiň illere söýle,
Öz halyň niçikdir bir pikir eýle

Ata aga dilde aytmak,

Ata aga dilde aytmak, dushunmek ansat yone ine berjay etmekde problema barda :))

hawa, yanyja senin gownune

hawa, yanyja senin gownune degayjek yazgy yazdym, yone juda yuregimden syzdyryp, shol yagdaylary indi goyalyn, gowy bolalyn diyip umumy manyda hayish we dileg etdim-da!

Meni hemmaniz bagyshlan, yazgym sebapli otunc sorayaryn gownune degen agzalarymdan!

Elimden dilimden ziyan getirmejek bolyan, kamahal bolanok, ozume erk edip bilemok!

Hemmamiz agzybirje yashalyn, agzalar, myhmanlar, adamlar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ata wrote: Sahypadaky bar

ata wrote:

Sahypadaky bar bolan agzybirligi jebisleshdirelin, bolup bilayjek agzalalyga-da rugsat bermalin!

ok..:)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 5 telpek goyyar we yazyar: "Agam size de bereyin.. Telpeklerimi paylayyn diydim.. durup durup porsajak bolya.. "

geldinmay, jigim, hosh

geldinmay, jigim, hosh geldin :)
nirelerde otlap-suwladyn?! Iyip-icenin ozunki, goren-eshidenlerinden habar ber!
Barde bolmasa-da taze blog arkaly :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 5 telpek goyyar we yazyar: "başyny okap özüme çekdim welin dal ekeni.. mi acaba"

iyen-icenimi bir ozume

iyen-icenimi bir ozume goyanin ucin minnetdar ata aga:)

1-2 gune cenli oye net bagladyan.. Liniya ckilen eyyam.. Sonda has kop didarlasarys insalla akgam..:)

bah, bizden yeser cykdyn-ow,

bah, bizden yeser cykdyn-ow, tijenmeli oydyan bizem :)
gutlysh, Gadyr aga!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
 • vVv 5 telpek goyyar we yazyar: "eydip beydip gutarmaly "

výatladýaryn ýene-de:

Adamyn bir mätäç zady hoş sözdür.
Hoş söz aỳdyň, depesine täç bolar.
Dirilikde aỳdyň, dirika sylaň!
Kim bilip dur, bir ỳyldan soň giç bolar!

Gowa gowy diỳiň entäk dirika!
Gerek ỳerde ỳyly bir söz güỳç bolar.
Hökman ölerine garaşyp durmaň!
Kim bilip dur, bir aỳdan soň giç bolar.

Yagşy sözler gaỳnap ỳürekden çyksyn!
Şol närseden bärde çyksa hiç bolar.
Goldaberiň bir-biregi söz bilen!
Kim bilip dur, bir hepdeden giç bolar.

Kalby çoỳuň, alkyş alyň adamlar!
Alkyş alanyň işi rowaç bolar.
Erte tapylanok bügün göreniň.
Şu gün çoỳuň, erte, belki, giç bolar.

Sahawatsyz ömür gury bir töňňe,
Sahawatsyz ömrüň sony puç bolar.
Sylaň bir-biregi wagtyňyz barka!
Mümkin, ỳene bir sagatdan giç bolar.

ps: hemme setiri hem garaldylyp görkeziläýmeli, şoň üçin seçmedim.

Ynha, goşguda hem goruşiniz yaly, birek-birege goldaw, hoshamay soz, sylanyshyk we sh.m. onat zatlar undelyar, gowne deishlik dal!

Hemme jandar olumi dadar ayaty boyunca, hemmamiz bir gun oleris, yone haysymyzyn hacan, nirede we nadip oljegimiz gumana! Shol sebapden hemme pursatda hadys aytmyshlayin:"Elinden we dilinden, asyl-a hic bir yagdayindan beyleki ynsanlara hic-hili ziyan bermeyan kamil ynsan" bolmak dilegi bn!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

"soýüp sarpa goýuň

"soýüp sarpa goýuň birek-birege,
söýüp arka boluň birek- birege,
dogan bolup ýaşamany öwreniň,
rysgal-döwlet ýagar,
bereket ýagar
agzybirlik pajarlasa nirede."

kiçiräk bir haýyşt: şu ýerde gödeklik gerek däl, bu babatda hemme agzalary salyhatly bolmaga çagyrýaryn!

"Agzybire Taňrybir, agzalany gaňrybir!" Görşüňiz ýaly, nakylda agzybir bolunanda, Allahyň hem ýardamynyň, razylygynyň boljagy we haýyr netijäniň beriljegi, agzalalyk bolanda welin, ýeňlişe sezewar bolup bilinjegi beýan edilýär!

Geliň, birlikde Turkmenistan Watanymyz ucin, shol bir sanda, bir-birimiz ucin peydaly zatlar edeliň! Bu babatda bir-birimizin, bar bolsa, ayiplaryny ortmek, kemciliklerini duzeltmek, basharnyklygyna begenip owmek we owunmek, cykgynsyz yagdayda galan bolsa komek bermek, islese maslahat bermek ya-da almak, bir-birlerini oz yerlerinde gezdirmek, sapak we sh.m. zatlarda birek-birege goltgy bermek yaly zatlar etse bolar. Yagny, bir beden mysaly yaly. Bir gozumiz beyleki gozumize nahili dushmanlyk etmese, biz hem agzalarymyza sheyle bolarys, bedenin haysy organy agyrsa, hemme organlara tasirinin duyulyshy yaly, biz hem gerekli wagtynda birinin kyn yagdayini duysak. Gozun nygmaty gorushi, dilin tagamyny bilishi, gulagyn shapyrdysyny eshidishi, agzyn nygmaty iymegi ucin elin herekete gecishi we dishlerimizin uweyshi, bokurdagyn icegelerin komegi bn garna iberishi, yolda shol nygmatlaryn gana owrulip, durli organlara gitmegini yuregimizin gonukdirishi,..., yaly biz hem bir bedeniň funksiyalaryny(işini) yerine yetireris diyen umyt bar mende.

Geliň, agzybir bolalyň! Geliň, birek-biregiň göwnüne degmäliň! Geliň, hemmämiz birimiz üçin, birimiz hem hemmämiz üçin alada edeliň we watanymyzy şeýlelik bn ösdüreliň!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

admin / Gorkut, 28 - 2008

yslam.info sahypasyndan bu babatda bir yazgy:

Pygamberimiziň agzybirlige berýän ähmiýeti

Pygamberimiz içki bütewlige aýratyn ähmiýet berip, düşünişmezlikleriň wagtynda öňüni almak, tersleşenleri ýaraşdyryp, oňuşyksyzlyklaryň döremezligi üçin aladalanardy. Pygamberimiziň aýtmagyna görä, Allah agzalalyk döredýän, kesir adamy ýigrener".68 Resuly Kerimiň: "Esas bolmadyk ýagdaýda hem ynsanlaryň agzyny birikdirmek üçin peýdaly bir söz tapanyň" ýalançy bolmajakdygyny aýtmagy hem ünsüňi çekýär. 69

Bu meseläni söýgüli pygamberimiziň içki agzybirligi berkitmek hem-de ynsanlaryň arasyny sazlamak bilen baglanyşykly eden birnäçe işlerinden käbir mysAllahr getirmek bilen tamamlalyň:

1. Mureýsi Gazasynda, Mureýsi guýsynyň başynda ensardan biri bilen muhajirler arasynda bir dawa ýüze çykdy. Iki tarapdan hem adam ýygnanyşyp, arada uly bir gowganyň turaýmagy ähtimaldy. Mynapyklar hem bu dawa ot berip, olaryň arasyna duşmançylyk salmak isleýärdiler. Bu olaryň köpden bäri ýetip bilmeýän arzuwlarydy. Pygamberimiz bu habary eşden badyna oňuşyksyzlygyň dörän ýerine baryp, dawalaşýanlary ýaraşdyrdy.

dowamyny yslam.info sahypasynda okap bilersiňiz!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"