gyzlaryn gybaty:) oglanlara duybinden bloga girmek bolanok GADAGAN

ay oglan name gormedinmi blogyn adyny girmek bolanok diyip dura:))) cyk! cykjak dalmi blogdan ashagyna okaman onda cykay

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Garagoz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

gyzlar gelin biraz gybat

gyzlar gelin biraz gybat edelin:)
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

bilyanizmi name ucin

bilyanizmi name ucin acandyryn shu blogy gybat ederis oydyanizmi yok:))) sizem gybat dinlemani gowy goryanini boyuna alayyn name ucin girdiniz bu bloga oglanlara girmek bolanok diyip dura
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

okuw dowrumiz bilgishleyin

okuw dowrumiz bilgishleyin oglanlardan gizlenipjik gybat etjek bolyadyk welin hic dinlejek bolup helak bolyadylar Bize gybatcy diyyadiler ozlerem gybat dinlejek bolyadylar:))
Onsonam name ucindir gadagan diyilyan zatlary tersine etjek bolyas biz:))_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Indi sizem akyllyja bolunda

Indi sizem akyllyja bolunda menem girayipdirin diyde blogda komment yazda cykay yazmasan in sony adminden soraryn kim giripdir diyip:))) menem name gybat edyalerka diyip girdim diy juda bolmasa bizi yamanlayarsynyz oytdim diy, ya -da gadagan diyilyan zatlary pozmany gowy goryan diy:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

barde kop komment yazyaryn

barde kop komment yazyaryn gelenler gyzlar gowy gybat edyar diyip hemmesi girer yaly:))) a icine girseler welin:))) ozleri gapana dushyarler:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

wi seret yokarda telpek

wi seret yokarda telpek goyubam icine girmedim diyjek bolyar hany akyllyja bolda wi menem gybat dinlejek boldum diyde komment goy
Kim oglan girse men girdim diyip bellesin!!! :))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

vahahay gulup hezil edaydim

vahahay gulup hezil edaydim :))) Mahri senem tapyanay shular yaly zatlary :)
viy tazeden hosh geldin :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

howa kop salam iberdiler

howa kop salam iberdiler diydima ol yerde okap gor durdynyn acan blogyny _____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

okadymla :))) gulup ichim

okadymla :))) gulup ichim gyryldy :)))

biraz gybat edeli :)
viy zu-zu jan edipdir duyn, suratlar barada bolmaly. haa hem-de menden son salyuda gitdinizmi?
ynanmarsyn, toyda tas uklap galyadym :) bir lezginka sazyna chykdym ukydan derman yaly oyanaydym :)
name tazelik? joran natya? viyyyy hana yadyma dushdi hat yazayyn ona :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Ay joramdan habar tutamok

Ay joramdan habar tutamok ozem bara suratlary mana mugytja berdi diydimmi:))) wi yogsada haysy joram diyyanay kan joram mende:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Aslynda gaty gowy pikir

Aslynda gaty gowy pikir admin-moderler bolup pikirlenmegimiz ahmal.
Gyzlaryn we oglanlaryn otagyny doretsek nader.Gyzlaryn otagynda dine gyzlar yazyar,oglanlar okap bilyar,yone yazyp bilenok.wiiiii...nadip biljek kimin oglandygyny,wah boljak dal ekeni:(

anketada genderini belli

anketada genderini belli etdirsen bolara

ba sheylemiiiiiii oglanlar

ba sheylemiiiiiii oglanlar okap biler yaly diyyanmi onyna bolmaz tersine etseniz bolaymasa:))) ay yone onda-da men oglanyn niki bolayaryn bir gunlikce:)))
____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

way hile bir okamadym diyjek

way hile bir okamadym diyjek bolyalar bardakiler bilip duryn hemmaniz eyyam girdiniz gorkman how yazayyn komment girdim diyip:) urjak bolup duramoga men _____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

menem girdim

menem girdim shu bloga, haysi blogy okasamkam diyip durdum welin, oglanlara bolanok diyilgi yazgyny okap giriberdim..kim bu wagt etmeli dal diyenin bn etman gezyaray;) bizde dine birje duzgun bar, olam "duzgun yok" diyyardilermi:D

Wii akpamyk gitmediga

Wii akpamyk gitmediga salyuda oye gaytdyk sen natdin taksici dayy akitdimi
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

akitmejekmay :) bazaryn

akitmejekmay :) bazaryn ichinden surdirip edil gapyjygyna getirtdim :)))

***!!!***
!!!Dine sen!!!

ha ha

ak-pamyk wrote:

akitmejekmay :)

ay ol taksica dayyjana yuregimi awatdynay:))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

haha aljak puluny odemelida

haha aljak puluny odemelida jorajan :)))
bilyanmi name shol gun prazdnik diyip bahasyny galdyran ekenler. ozem men howlukyan diyemson 140 bilen surdi gowja dayy ekeni :)))

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Nireden nira

Nireden nira gitdin, Ashgabatdan-Nebitdagamy, onuninizden duye chykmadyk bolsa bolya::))

wi mena ozumi owsemem bolyar

wi mena ozumi owsemem bolyar menin acan blogymy bash sahypada goyayypdyrlar:))) hemme kishi billerler menin gelenimi:))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

ay bolya-da girmediksiran

ay bolya-da girmediksiran bolyanyz ertir adminden gowy edip soraryn nace sapar acylanny:)))
wi men ertir int gelmerina:)) ertir Saglyk guni Serdar yolyna gidyaris TMdakilerin hemmesi Hemmanizi Saglyk guni bilen gutlayaryn Jan SAGLYGAM arzuw edyarin 8 km gecesima gelyarin gorerinda:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

ay bolyada onda sag bolun

ay bolyada onda sag bolun gynanyanlaram bar bolsa menin gelenime gynanc bildiryarin yuzuni beyle sallap otyrma gerek daldir:)))begenenlere bolsa sag bolsun diyyan, hazir otuz ikin gorunyar yumay agzyny:)) wi ol dishin cuyrap bashladyr:))) bejertmeli bolupdyr:)))
men iki gunlik yene marsa aylanyp gaytjak nesip bolsa 1 gelerin ay gaty gitse arasynda-da aylanaymagym ahmalam kim bilyar:)))
bye-bye
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Men bu bloga girmedim

Men bu bloga girmedim:)

gybat bardyr diyip girdim

gybat bardyr diyip girdim welin.. hiç gybat yok-da :D
_________________________________________
Aşyk bolanda saçyn düşyarmika? Kelleşip başladym.. :)

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Arch_Angel 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

yaman jomart

yaman jomart ekeninay dost;) goni bash telpek berayyanmi?? Telpegin gadyry yok oydyan sende:D

manada 5 telpek berseniz

manada 5 telpek berseniz menem 4-nji ya 3-nji yere birden gechyan :)))

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Supermyrat Ga1tamanbaşy 5 telpek goyyar we yazyar: "sen orun 1nji yer welin.. :)"

hmmmmmmmmmm

ak-pamyk wrote:

manada 5 telpek berseniz menem 4-nji ya 3-nji yere birden gechyan :)))

name barde mena blog acyp yekeje telpek gazandym sana-da bashlap beryaler:))) hakyky gybat edele indi:)))

_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Mahri tmolympiad-yn

Mahri tmolympiad-yn ortasynda seni agzalara masgara edip uraryn...:D .....akyllyja bol:):):)
......................edebi edepsizden öwren.......................

ha ha

el_mariachi wrote:

Mahri tmolympiad-yn ortasynda seni agzalara masgara edip uraryn...:D .....akyllyja bol:):):)

wi Anna gybatcydygy boyun alaysana:))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

way

way şeydeyinmi:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

haaaaaaahahahhahahahhhaahhahah

BEREKELLA:)

5-6 gezek yazanyn 4-5

5-6 gezek yazanyn 4-5 sanagyny ayirdym habaryn bolsun.

BAGYSLAN GIRMEK GADAGAN

BAGYSLAN GIRMEK GADAGAN EKENI. aK-PAMYK BAGYSLA, GEC GUNAMI:)))

haha men name uchin

haha men name uchin bagyshlamaly seni? haaa viii yoook boldy, senin tanapyn uzulip baryar :)

viy seret klaviaturan chep gapdalynda Caps Lock diyen duwmejik bardyr, shona basyp goyber hany :)))

***!!!***
!!!Dine sen!!!

BASYP BASYP DOWDUMA ONY,

BASYP BASYP DOWDUMA ONY, KICELENOK MEN NADEYIN. MENEM BIZAR SHUNDAN.:)

yuwashja basyo gor hany:)

yuwashja basyp gor hany:) bolmasa sheyle dowam ediber:D

onsan bara :) halki Anna

onsan bara :) halki Anna bara şu satdaky el maryaçymy namemi..way gyw ana şol oglan bara hakyyyt

:D
......................edebi edepsizden öwren.......................

Eý Hudaý bar, menä bir

Eý Hudaý bar, menä bir ahyr-soňy manyly gep okaryn diýdim... :)
Ertiriň irinde, ukydan açan tema boldy
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

sorry, chykyp baryan:D

sorry, chykyp baryan:D

gibat

Kichi kelleler -ADAMLAR hakda
orta kelleler - WAKALAR hakda
uly kelleler - PIKIRLER (IDEYALAR) hakda geplesher.

sizinki shularin haysisi???

<<>>

Aý bir gün kiçi kelle,

Aý bir gün kiçi kelle, ertesi orta kelle, aýda-ýylda bolsa, uly kelle :)
---------------------------------------------------------
Adam bolup adam gadryn bilmeýen,
Ondan ýene otlap ýören mal ýagşy.

wi men dusunmedim kimler

wi men dusunmedim kimler girmeli muna choto gyzlar diyya welin oglanlar hem bar bay-ba nira barsan bular goyjak dalda:)

gyuw dogan,düzgün name

gyuw dogan,düzgün name üçin goyulyar?bozmak üçin

ondada beydip bozmaly dala

ondada beydip bozmaly dala bolyar biri onda gecerli yok sizin hemmanizbarda:)

Ondan biri

bomako_girl wrote:

biri onda gecerli

Barde yazyanlaram ondan birida:),(beylekiler dineje okayar)

DNA

uuuuu bu gybatcylary yene

uuuuu bu gybatcylary yene gyzlar gybatcy diyyerler:))) sereda bulara oyun edyanle Sizhakykady boyun alyanlar a bashgalar bolsa girmedik diyyaler bilyane hemmesinin girenni:)))menina gybat bilen ishim yokdyr diyyerler wahey:))))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

bie yerda okapdym. bir

bie yerda okapdym.
bir patysha gybaty yatyrjak bolup "gybaty dinlanin gulagyny kesmekligi perman beripdir" tasir eden bolara chemeli.

hehe Sag bol

hehe Sag bol Myrat!
telpeklerimi paylanymda in tazesini we in owadanyny birinji sana bererin!!! :)

***!!!***
!!!Dine sen!!!

wah oglanlary bloga

wah oglanlary bloga girizmejek bolsangyz "gyzlaryng gybaty" diyening bolmandyr, ol oglanlara "biz barde" diyen yaly bolyar:).PS.

ha ha

unknown wrote:

wah oglanlary bloga girizmejek bolsangyz "gyzlaryng gybaty" diyening bolmandyr, ol oglanlara "biz barde" diyen yaly bolyar:).

yok goymaly bize diymersiniz indi siz gybat dinleyaniz diyip:)))

_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Way girayipgirin

Way girayipgirin
Bagyşlan...Girjek bolup girmedlm Eyway barde oglanlaran bara how.

:)

There is only one thing in the world worse than being talked about, and
that is not being talked about.

Oscar Wilde

bäh, online, onda nämeka

bäh, online, onda nämeka ol zat gyýbat bolmasa?!
ýaz-a how Tm-çede!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga

Ata aga sizin gepinizi etseler begenin diyyaler, hich kim gepinizi etmese name etjekdiniz?:)

agyz ak pamyk gel barde

agyz ak pamyk gel barde biraz indi gybat edele indi giren bolmazlay:))) manysyz diyyerlerde gecerler girmejeklerin gybatyny edeli ozem:)
shu gunler Ata aga gorunenoklay name bolupdyr:( _____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

galyna pul

galyna pul yygnaya:))))))))))

......................edebi edepsizden öwren.......................

haýt, garagol,

haýt, garagol, diýsänim:)
maňa-da erkek halyňa meň blogyma giripsiň diýäýme, temmiňi bermeli bolaryn!
Akyllyja bol, ýogsam akyl taýagyny ulanmaly bolaryn :)
Bu gyzlara ne döw çaldyka, bir ýerden Mährijik, beýleki tarapdan ak-pamykjyk, ýene bir ýerden Akgüljik, kämahal Jemaljyk, bir seretseň Tomirisjik,...?!
Indi gyz agzalara oýun ederligem galmandyr, göni ýapyşdyraýýalar-a :))
Onda-da oglanlardan käbirleri gyýbat edýäler-laý, ady hökman däl, baş harpy Baýram Saparow-lay :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Inede men :) name gybat

Inede men :) name gybat etjekdin Jora???

***!!!***
!!!Dine sen!!!

hehe howwa shola gornenok...

hehe howwa shola gornenok... Gadyr agamam kan girman bashlady, saphire-da yok.
name tazelik bar sende?

***!!!***
!!!Dine sen!!!

agyz name bolyarka yokardaky

agyz name bolyarka yokardaky joram habary bar oydyan galyn yygnaya diyya cyndanam shelemika Gadyram indiki gezek meninki diyip yygnap yorendirda oza sholam sonky wagt taze blog acanok:(
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

agyz howalay name ucin

agyz howalay name ucin saphire girenoklay name boldyka ona:(
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

haha olam chesnik bolup okuw

haha olam chesnik bolup okuw okan bolyar :D

***!!!***
!!!Dine sen!!!

Anna agam senin joranmy???

Anna agam senin joranmy??? vahahay senem onaryanay :)))
name Mergen senin shu yere giryanini bilemizokmykak diyyanmi? a beylekiler haha ichinizde shu yere girmedik barmyyy???

Jorashkam, ish nadya? Mena bashlykdan bukulypjyk girip otyryn, gorayse yuregi yarylar. Sonky wagt olam uytgap yor :)))

***!!!***
!!!Dine sen!!!

name boldyka senin

name boldyka senin bashlygyna ya menin bashlygym habar berdimika:))) ay ishem oz bashyna gidip durandyr wi gowy tazelik erte biri gun bashlyk komandirowka gidyar hana shonda bolar Mahra shagal mesligi:)))
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Wi akpamykjan men bu agsham

Wi akpamykjan men bu agsham toya gitjek ertir gurrun bererin nahili gececni oza gyzykly bolmaly:) ol toy, yone name akitjegimi bilemok:( name akitsemkam:) wi ol gun prokada aylandyk shonyn koyneginden ucin agyz gyza galyn diyyaler diyip bardakiler
ekeje gunlik koynek 200$ dushyale
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Tuweleme

Barde bashlyklarynam gybaty gidyan ekenow, bu dowurde bashlyk bolarlygam galmandyrlay:::)))

men gybatynyz nahili

men gybatynyz nahili bolyarka diyip girdim. "Girme" diyip yazylsa hasam uns cekyar, yazmasan belki girmezdim weli eee natjek.
önem bari barada onanyn gybatçylary "başlyk bolyamyş" diyip gybat edipdirler. Ol adamam ynanmandyr emma belli wagt son başlyk bolupdyr.Son ayaly aydypdyr obanyn ayallary sen tutulyamyşyn diyyaler" diyse yene ynanmandyr emma belli wagt son para almakdan tutulyp turma goylypdyr. Yzyndan ayaly baryp "obada şeyle şeyle zatlar uytgedi, sawçy çykmak kyn diydi, adwakat hökman çykarys diydi, eyle beyle diydi" diyip gurrun berse adam "goy o gurrunleri oban ayallary name diyyar " diyipdir. (hakykysy uytgeşigrak öytyan)
gybat ka yarym dogry çykyamyş diyyaler
---------------------
Säher turup syl yüzüne dünyani
Ginliginde bolup bilsen şonça bol!

bu gün işde , 4 erkek- 3

bu gün işde , 4 erkek- 3 gyz işleyas , erkeklera haydap uzakly gün işledi welin gyzlar dyr-dyr dyr- yadaman ahli Türkiyan gybatyny-başlygyn sekretar gyz bilen eden gürrünine-düyn agşam bişiren naharlaryna-adamsylarynyn eden sowgatlaryna - eger adamsy ölayse naçe pul premiya aljaklaryna----çenli--gybat etdiler edil çigit çigitleyan yaly...son 3 sapajygym bardy...klasa gelip dynç aldymay....

ne bela gybat ekenlay,bahana bn kimin naçe yaşynda gyzy bardygynam öwrendim,myhmançylyga gidip başlamaly:):):):)
......................edebi edepsizden öwren.......................

oho akpamykjan bamynay duyn

oho akpamykjan bamynay duyn toya gitjek diydima yaman gyzykly boldow indi toyda agsham gelin bilen oglan lezinka oynamagy cykarypdyrlar:) onam gaty owadan oynadylar:) oglan dyzyna cokyar gyzam dashynadan pyrlanyar:))) wi bu gunem genajysyna gitdim bary yogy 40 000 manatjyk gazanaydym:))) cemodan tutup dilije bolmasan shondan kop gazanmarsyn diydiler:(
__________________________________________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

haney gyzlar

haney gyzlar kilchermansenay,peydalyja gybat tapmadynyzmay

yumshajyk, senin gybatyny

yumshajyk, senin gybatyny edaymesek bashga name edeli :)
***!!!***
!!!Dine sen!!!

ha ha

yhlasbey wrote:

haney gyzlar kilchermansenay,peydalyja gybat tapmadynyzmay

gowyja gybatyn bashyny tut biz alyp gotereli:) sizede peydala shol gybat shu wagtdan oziniz owreniberin lezginka etmani
_____________________________
Dunya yuzu menzar duzsyz tagama
soz icinde gelin gyz hem bolmasa

Tuweleme toychygul

Tuweleme toychygul bolupsynow :)
haha 40 000 gazanan bolsan bolyarda, Saibaba-dan iyjegini odapsin :)
wow lezginkadagy oynasalar wayy ozum goz onume gelip gitdi :) birden menem oynamaly bolaysam oglandan galmajak bolup bay bokerinaa :) massgara :D

***!!!***
!!!Dine sen!!!

adam pahyr ölmese her zat

adam pahyr ölmese her zat görjegay şu TM-de:)

biz öylenyançak RnB başlarmykaray:)
RnB bilyan gyz yokmy:)

......................edebi edepsizden öwren.......................

yazmagy yadymdan

yazmagy yadymdan cykarypdyeryn mena 4.gezek giryan. ayby yokdyrla Mahri.
....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................

yekeje manyly zat bolmarmy

GYZJAGAZLAR:Gybat bolsa da gyzlar manylyrak birzatlar yazymali ekeney

ylymsyzsyn gök sineksin...
ylymlysyn hökümdarsyn...