Kime oýlenmek/durmuşa çykmak islärdiňiz ??

Shu movzugy nache gundir achayin diyip yordum, Anna'nyn
taze achan gonshy blogyny gorup, hokman achmalydygyma dushundim :)))

Gelin shu blog'da, dunya'de Tmolympiad'yn ulanyjylaryndan bashga adam galmandyr diyip pikir edelin, yashayshy indi biz dovam etdirmeli, gepin tummek yeri indi ozli-ozumize gyz bermeli, oglan oyermeli :)))

Eger siz oglan bolsanyz:
"Shu yagdayda siz Tmolympiad'yn haysy gyz agzasyna oylenmek islardiniz ??"

Gyzlar uchin:
"Siz shu yagdayda Tmolympiad'daky haysy oglan agza bilen durmush gurmak islardiniz ??"

Flud'lary pozjakdyryn, onunden aydayin :D Shonun uchinem
gayrat edip chynynyz bilen jogap berin, yone munyn bir
degishmedigini hem yatdan chykarman ve gayrat edip
"Bashga ishim yokmay"/ "Oynap gelinsenay" yaly postlary
yazman, bulary hem ayirjakdirin :)))

Meselem, 1 jogap azyndan sheylerak bolmaly:
Jogap:
Men gyz/oglan. Sahypadaky Plan lakamly ulanyja oylenerdim/chykardym, sebabi onun shu, shu ve shu hasiyetlerini govy goryan, gelejekde durmusha chykjak/oylenjek yoldashymda/gelnimde hem shu hasiyetlerin
bolmagyny isleyarin.

Ozunizden bashga detalleri hem goshup bilersiniz, yagny
ovadanlyk, akyllylyk ve sh.m. adamda govnunize yarap biljek
name bar bolsa yazyp bilersiniz.

Gayrat edip utanman, bu bir hakyky dunyadaki yaly dal son sizi yazyan zatlarynyz uchin 1 zatlara borchly tutar yaly,
yagny "Yaz, oka, ve unut" diyyanlerinden bolar...Sizin
yazyanlarynyzdan yola chykyp, agzalarymyz oz govy hasiyetlerini hem bilip galarlar ve....

Bashladyk onda :DTelpek goy

Ikuchsyz bolar yaly "ozem

Ikuchsyz bolar yaly "ozem Rumyniyada" diyaymeli ekeni diyyan mena :D
Ya has gizlinrak etjek bolsan, "Lord Drakula in yakyn yerleshyan agzamyz" diysede boljak :D
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • selbishka 1 telpek goyyar we yazyar: ":D"