::..MUGALLYMLAR GÜNİ ..::

MUGALLYM
Mekdepde her mugallym öz okatmaly sagadyny okadyp, galan wagtyny öýünde ýatyp geçirse, çaga köçe terbiýesini alar. Köçede bolsa ol çilim çekmegi, betlik etmegi öwrener. Eger biz geljekki neslimiziň köçeden çekilmegini islesek, hökman maşgala terbiýesini hem mekdep terbiýesini göwnejaý guramalydyrys. Biziň ertirimiz şu günki çagalaryň
elindedir. Ertir Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar, baý, ylymly-bilimli döwlet bolmagyny islesek, şu günden geljekki nesliň terbiýesine üns bermäge borçludyrys! (345)
Mugallym okuwçydan rüstemdir, çünki okuwçy dokuz ýyl öwrener, mugallym ömürboýy öwrener.
Iň oňat mugallym öwredýärkä öwrenip bilýän mugallymdyr
Hemmeler jemgyýete bergilidirler, mugallymyň bergisi - ýaş nesle ylym we bilim bermekdir.(349)
Mukaddes Ruhnama – Beýik Saparmyrat TürkmenbaSy
Bugun Mugallymlar Güni... Yöne bir yylda bir gezejik... Olar üçin her gün bayram yglan edip, bayramlarny gutlasak yene az bolar.. Olaryn azabynyn hakyny biz ödap bilmejekdigimize güwa geçyan.. Olaryn Hakyny Allajan o dünyade beraymese, biz a heni olaryn bize öwreden yekeje harpyny hem doly ödao bilmeris.. Hz Aly (kv)"Mana bir harp ögredenin kyrk yyl guly bolayyn (bolaryn)!" diymegi hem yöne yerden daldir.. Eger şeyle mukaddes bir wezipe bolmadyk bolsa onda Muhammet Pygamber (saw) hem yer yüzüne (adamlara) mugallym bolup ugradylmazdy. ol doly okap yazyp bilenokdy.. Yöne bu hem onun mugjyzalarnyn biridir.. Ol (saw) okap yazyp bilmese de adamzada köp (çaksiz) zat öwretdi.. Ençeme mollumlary her yere iberdi.. Gepin gysgasy olar hakda aydara yazara zat kan.. Naçe yazylsa şonça da azdyr..
Yetip gelen "Mugallymlar Güni" niz bilen hemmamizin mugallymlaryny (we gelejekdaki mugallym boljaklary) çyn yüregimden gutlayaryn we önlerinde edep bilen başymy egyarin.. Aramyzdaky mugallymlara berk jan-saglyk, sapaklarynda üstünlik, işlerinde rowaçlyk, maşgalalaryna agzybirlik asudalyk, döwletli ojaklaryna bereket arzuw edyarin.. Goy olaryn güler yüzleri solmasyn! Hiç wagt gülki we bagt olaryn yolundan ayrylmasyn! Aramyzda bolup bilmedik mugallymlarymyza hem Allatagaladan rahmet, maşgalalaryna Sabr-y Jemil dileyarin..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

aramyzdaky geljekki

aramyzdaky geljekki mugallymlaram gutlayan men-a:)) özümem gutlayan:))

Gutlysh :))) Hemme

Gutlysh :))) Hemme mugallymlaryn ve boljak bolyanlaryn
bayramy bilen gutlayan, sag aman ishlap, bilimli nesil
yetishdirin...
Ozumem azajyk gutlayan, meninem mugallym bolaymagym gaty
ahtimal :D

ahtimal'lary

ahtimal'lary gutlamzok:))

yone gutlish ve dilegler ucin Alla razy bolsyn:))

Gutlaglary pul berip alyan

Gutlaglary pul berip alyan yalyla :))

Yone men dine mugallymchylyk bilen onup
bilmerinmikam diyyan, yanynda-da 1 ish etmekchi
nesip bolsa, shu sebapli ozumi chalaja goshyan gelejekdaki
mugallymlaryn hataryna :D

etjek işin hakda gür

etjek işin hakda gür beraysen belki gol tutuşaly:)
......................edebi edepsizden öwren.......................

Ozum bilen vagtym, seni-de

Ozum bilen vagtym, seni-de habarda ederin :D
Entak karar beremok name etjegimi, yone yanyndan
hem birzatlar etmekchi oza...