Internet we dollar barada tazelikler

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Indi ahyry mysh-mysh dal. Bankda ishleyanlerin aytmagyna gora, olara eyyam buyruk we dushundirish haty gelipdir. 2008-nji yilin Turkmenbashy ayinin 1-nden bashlap banklarda amerikan dollaryny manat bilen chalyshmaly. Dowlet nyrhy, 1 dollor = 20 mun manat.

Ikinji gaty gowy tazelik bolsa, internetdaky censorship-i ayiripdirlar!!! Mundan on kabir sahypalara giryan Turkmenistanlylar sahypanyn yerine "403 - Acess Denied / Forbidden" yali yazgilari goryardiler. Indi bolsa censorship yok. Yenede bir gezek urrraaa!!!

Yokarky okuw jaylarynda internet diysen elyeterli, mugt, calt we tygshytlandyrylmadyk! Islan talyp islan wagty baryp isedigi shekilde ulanybermeli. Bu diyyanlerim Magtymguly TDU we Azady adyndaky dunya diller inst. ucin degishli. ITTU-de entek hem talyp bashyna 30 yada 40 minut, gunlik. Politdaky tanyshlara dushsam sorap gorerin.

Turkmen TV-daky Hoja/Gandym/Ashyr dade toparyna yene bir gezek telpek. Gaty gowy oyunlar tayyarlayarlar. Taze yil agshamsynda 1-nji gezek gorkeziljek "Bagta cenli bash adim" atly taze filmlerine sabyrsyzlyk bilen garashyaryn.

Kabir yagdaylar bolsa diysen gynandyryar, yagni diymek isleyanim, onkusi yalak. Olar barada sonra yazmakcy.

Taze yiliniz bilen.

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • selmonelk85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Ataş gowy habarlaryň

Ataş gowy habarlaryň üçin Alla ýalkasyn!
Menem şu wagt okap begendim. Eger internetden senzurany aýyran bolsalar, menem özümdäki özümiň goýan senzuramy aýyrsam heläk ederlermikä?! :)
Bolýa-da... ýakynda inetde şeýle gyzykly bir material tapdym welin, senzuradan çekinip, şu saýta goýmaýyn diýýän. Nähili pikir edýäň?
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Wiý gowy täzeliklere

Wiý gowy täzeliklere şunam goşaýyn. Her kime 10 telpek paýladym men :)
Atamyrat täze ýasan bolmaly, "bu nämekä" diýip iki gezek basdym. Soň bir görsem, "mugt telpek" paýlan ekenim :D
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "menem sholaryn sebabini bilman otyrdym..:)"

Nirani dorjelap tapdynay

Nirani dorjelap tapdynay beyle hudayyoly paylanylyan yeri ? :))

GSM operatorlar barada

GSM operatorlar barada tazelikler.

MTC (onki BCTI) SIM kartasyny almak gaty ansat, 90 mun manat bolsa bolany. Ulanyjylarynyn sany gaty kopelipdir. Has dogrysy asha kopelipdir we cydanok / goterip bilenoklar. (Network overload) Jan etmek biraz kynrak.

Altyn Asyr GSM (Dowlete degishli)-den nomer almak kynrak. Gelenimde (3 hepde on) tanysh usti bilen 100$ alyp bolyardi. Hazir 120$ diyyarmishler. Konerak trupka bilen bile 200$ satyanlar hem bar. Gecen tomus jan etmek kyndy (network overload problemasy) yone tuweleme stansiyalarini sheyle bir kopeldipdirler, indi beyle kyncylyk yok. Hemme zat dash.. Bir kemi, beyleki GSM operatorlaryna SMS iberip bolmayar. Oz icinde ishleyar SMS. MTC-den TMCELL-e gelyar yone tersine gidenok.

Nesil gazedi ikinji Zaman

Nesil gazedi ikinji Zaman boldymy?

Nesil gazedine tazelikde yash bir oglany bash redaktor hokmunde bellapdiler we shondan sonra gazedin hilinin gowlanandygy barada bu yerde yazdylar. Yalnyshmasam ol oglan saytdaky kabirlerinin dosty.

Gecen hepde Nesil gazedi elime dushdi we goz gezdirmek nesip etdi. Osush bar, yone Zaman gazedine menzap dur.

Chagalara renklemek ucin surat, shol onki gen zatlar barada "Bulary bilyadinizmi?" columni, Amerikada bir yildiz plan kino dushup yorka oyune gelende pishigine plan bolypdyr, Bekham eyle, ol beyle, bu beyle we s.m. jigimin gybat.net-de yazyan yazgylary yali hemmesi.

Has dogrysy, gyzykly diyilyan zatlaryn hemmesin internetden alynan/terjime edilenler.

ay olaram

Atamyrat wrote:

...
Has dogrysy, gyzykly diyilyan zatlaryn hemmesin internetden alynan/terjime edilenler.

ay olaram şol senzuradan gorkyalarda, şonung üçin şeyle zatlar yazayalar, "yöresem yol öner, gymyldasam günüm geçer" mysaly, başdansowma edilyan işda, gorky sebapli...

dollary bilemok yöne

Atamyratjan! dollary bilemok yöne şu internetli meselane mena ynanamok. Sebabi şeyle, golayda TM gidenimde şeyle bir zada şayat boldum, dostymynkyda myhmançylykda boldum, Aşgabatda öyi öz adyna, yagny dokument taraplatyyn bir kemçiliği yok, indi şul dostumyz öyine telefon çekdirjek bolya, bir yyldan bari şonun ugrunda ylgayan eken, yöne netije yok. Bir rus gonshysy göçüp gitjek bolyan eken, şonun telefonyny aldyrjak bolupdyr, olam bolmandyr, şol yigidin yönekeyje bir telefon işi henizem çözülenok. Şeyle yagday köp TMnin hemme yerinde, senemgelip internet boljal diyip ging yering gürrününi edyan. Türkler aydyara "sen onu külahıma anlat" diyip. TMnin hazirki yagdayynda senin diyyanin ömürem bolmaz. TMde umuman resmi işlerin hemmesi şeyle. Siydigini saraldyalar. Parasyz hem hiç işin bitenok. Sizem internet ve dolar boljak diyyanizmi... pah, pah, güldüryanizayt...

Aslynda muňa

Aslynda muňa "býurokratiýa" diýilýä Maksat aga. Ýagny "kagyz işleri". Şu býurokratiýa gaty ýaman, biderek we zyýanly, muny hemme kişi kabul edýä welin... şonda-da gaty ýaýraň.
Býurokratiýa boýunça ýalňyşmasam bir döwür Orsýet birinji ýerdedi. Ýöne Türkmenistan Orsýetden kem däldir, hatda Orsýetde býurokratiýa azaldy soňky döwür.
Öňki sowet respublikalaryň bary şeýle.
Býurokratiýaň kemçilikleri:
1. Halka kynçylyk döredýä
2. Döwlediň/halkyň işini haýallaşdyrýar
3. Pudaklaryň arasyndaky baglar we soňundaky maksat çylşyrymlaşýar==>effektiwlik peselýär
4. Korrupsiýa/parahorlyk köpelýär
we ş. m.
Täze prezident şuňa garşy ýaly, sebäbi çykyşlarda "effektiw işlemek", "pudaklaryň arasyndaky baglary täzeden gurmak we ýeňilleşdirmek" ýaly zatlardan köp gürrüň edýär. Entäk alan galasy ýok, ýöne birje netijesä bar. Indi awtoulaglar(maşynlar) alnanda şol kagyz işleri bir äpişgede dynýamyş, gaty ýeňläpdir.
Ine şeýle ýagdaý her zat üçin getirilsedi...
PS Amerikada býurokratiýa az däl, ýöne biziňkä görä has effektiw we has az. Özem kanitel däl, "bolanok" diýip para sorap duran ýok
-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

Maksat aga, Kan wagt yok

Maksat aga,

Kan wagt yok yazmaga, sagat gije 3. Mailleri goreyin diyip gelshim.

Men internet barada edyan arzuwlarymy yazmadym. Yokardakylar dine fakt. Yakin wagtda oyunizde tmolympiada girmedin arzuwyny hem edip otyrman. Menin yazanlarym TDU we Azadydaky internet mumkincilikleri. Ynanmasaniz gidip soran.

Oyunde internedi bolan we gokrmayan tanyshynyz bar bolsa onki 403-lenen saytlary salgy berip gorun we barlasyn. Sonra gelip tazeden yazin.

Gayrat edip gowja okan we sonra jogap yazin. Gulkunc zat yazmadim men.

Menin 2-3 sany yakin garyndashym banklarda ishleyar. Sholaryn beren maglumady. Yagny olara eyyam buyruk gelipdir we yakinda dollor satmaga bashlamaly. Gara bazarda eyyam 20,000 dollaryn bahasy.

Dogry, Azadydakydan habarym

Dogry, Azadydakydan habarym bar, senin aydyshyn yaly. Azadyda bolsa, TDU barada gurrunem yok.

800$

maksat wrote:

Türkler aydyara "sen onu külahıma anlat" diyip. ...Parasyz hem hiç işin bitenok. Sizem internet ve dolar boljak diyyanizmi... pah, pah, güldüryanizayt...

arada menem biri güldürdi.
şeýleräk boldy.

–internediň barmy?
–biz ýaly «garalarda» internet mäme işlesin...
–öýüňe çekdireňokmy?
–waý. giň ýeriň gürrüňini edýäň...
–tanyşlama bar 800 dollara çekdirdip bilerin.
–ha-ha ha-ha (jogap bermedim. diňe güldüm)

Bank'yn dollary 20.000'e

Bank'yn dollary 20.000'e chykarmasy, bizin manada satyn
alyan zatlarymyzyn bahasyny hem galdyrarmyka 4 esse golay ??

Bahalary galdyrar ýöne

Bahalary galdyrar ýöne diňe daşardan gelýän zatlara täsir eder.
Mysal maşyn, rastamožka öň 300$ (7 mln manat = 1300$) beryan bolsaň indi döwlet bahasyna deň bermeli bolarsyň.
paid tha cost to be da Bo$$

ernim gulagyma

ernim gulagyma gelday--begendim...gaty gowy habar ekeni
sagja bol- gowja bol:)

öylere inet çekip zat edibem bolyandyr onda?
......................edebi edepsizden öwren.......................

Atamyradyň aýdan $

Atamyradyň aýdan $ täzeligi hem dogry, hemem ýalňyş bolup çykdy. Ýene bardak...
http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=ru&elem_id=11913&type=event&sort=date_desc

Quote:

Постановление «О вопросах совершенствования операций, проводимых в иностранной валюте в Туркменистане» подписал сегодня президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Документ, принятый в целях упорядочения оборота иностранной валюты в национальной экономике, предписывает Центральному банку страны с 1 января 2008 года установить официальный курс 1 американского доллара в размере 6250 манатов, коммерческий курс 1 американского доллара, с учетом разницы в прибыли, в размере не выше 20000 манатов.

Постановлением разрешено реализовывать и приобретать иностранную валюту на торгах Межбанковской валютной биржи по безналичному расчету и по коммерческому курсу, с учетом разницы в прибыли, уполномоченным банкам, а также государственным фондам, предприятиям, учреждениям и организациям Туркменистана независимо от формы собственности.

Как сообщили корреспонденту Turkmenistan.ru в пресс-службе главы государства, подписание документа направлено на подготовку к деноминации национальной валюты.

-------------------------------------------------
“Menem” diýen goç ýigidiň, doganlar,
Owwal başda söwer ýary gerekdir.

1-2-3 aydan nokia

1-2-3 aydan nokia telefonunyn turkmenchesi chykyar

onda sen Hytay..

Onda sen %95 Hytayda okayan bolmaly we terjime edyan bolmalysyn.

sheylerak:D kop sozleri

sheylerak:D kop sozleri arassa turkmen diline hem gechirip bilemok edil hazir:(

Hytay sayty

Men bir iş gözlenyan Hytay saytynda turkmen diyip yazyp gözlapdim welin
turkmen native speaker diyip şeyle köp iş çykdy hayran galdym. Hemmesem
telefon menyu terjimesi.
Telefony 100% türkmença öwürmek mümkin dal bolaymasa. Bir wagtlar bir oglan
türkmençe terminler sözlügi bar diyipdi welin kimin aydany yadyma düşenok.
Mana-da gerek bolya.

Shu telefondan galanlarynyn

Shu telefondan galanlarynyn kopusune "native turkmen speaker" gerek dal diysen hem boljak, olara esasy ruscha bilyan bolsa bolyar! Shonun uchin olar onki SSSR dowletlerinden adam gozleyaler, arzanrak bolar yali:)(perewodchik, sekretar, ....)

Salam tmolimpiyadyn hormatly

Salam tmolimpiyadyn hormatly agzalary. Türkmenistanda banklarda dollar 20 mün manatdan satylyan bolsa yewro naçe manatdan satylyarka bilyan barmy? Döwlet tarapyndan satylyarmy?

Men eşdişime göra 35 mün

Men eşdişime göra 35 mün manatdan satylyarmyş onler.İndi welin bilemok.Dollar bahasy üytgedi,belki ol hem üytgandir..

35-den döwür geçdi. Şu

35-den döwür geçdi. Şu wagtlar euro 27~28 müň manat, €/$ arasyny 1,45 edip saklaýalar.
paid tha cost to be da Bo$$

TM'de dayzalar samsygrak

TM'de dayzalar samsygrak bolsan gulagyna depip, 1 euro'na 1,25$'den manat
berjek diyiship durdylar shu tomus ha...1 dayza sheydiyende "Garshynda
samsyk adam durandyr oydyanmi dayza, gelmankam 1.33'di, yene-de galyp otyr"
diysem "Bor bor, 1.31'den bereyin, nache chalyshjak" diyyar :D
Bank'da "yagdaya gora" bahanyn uytgemeyani govy zat, sebabi beyle bolmadyk
yagdayinda mushteri hemishe utulyar...
$/euro gatnashygyny TM isleyshi yaly uytgedip bilmeyar, sebabi bizinkilerem
euro ya-da $'ary TM'de yasanoklar...

TM'de ya-da bashga yerde, tapavudy yok, valyuta alysh-chalysh edilende
Satyas - Plancha
Alyas - Plancha
diyen yazgyny gormeseniz, onda bashda etjek zadynyzyn tersini aydyn, yagny
100$ satjak bolsanyz, "Men 100$ aljak, nacherak bolarka?" diyip soran, size
1 baha aydar, onson shol bahanyn 2%-3%'ni ayirinda, "Mendaki 100%'y shuncha
aljakmy ?" diyip soran...Sheytseniz koplench utulmayanyz !

shu wagt turkmenbanka jan

shu wagt turkmenbanka jan etdim olara calyshanok eken wnesekonam banka jan et diydiler olaram entak calyshyp bashlamadyk tizden bashlarys diyyaler
a gara bazardan bolsa tel yok eken onson habarym yok:(
_____________________________
hacan kim nirede nahili bolup oljegini bilyan bamyka bu dunyade?

Meni pikirlendiryan zat

Meni pikirlendiryan zat şu.Arada 1 oglan barden (Stambuldan) Türkmenistana gitdi .Şonda banka baryp bar puluny yewro çalyşyp gitdi.Önlerem şeytyarmiş.Yöne dollaryn yagdaylary üytgedi welin yewro hem üytgedimika diydim.Aslynda haysyny etsen utarsyn sizin pikirinizçe.Türkmenistana dollar alyp gitsen gowy bormy ya-da yewro?
Meselem Stambulda dollaryn bahasy dün 1,185 ytl.Yewron bahasy bolsa 1,76 ytldi.

TM'e $ alyp git, men gechen

TM'e $ alyp git, men gechen tomus euro akitdim, bizar boldum
aldajak bolmayan valyutchik tapjak bolup...Biri dagy "Euro'ny hem dollar bahasyndan alyas" diyaydi :D :D
Dollar chalyshmana bolsa 1000 durli mumkinchilik bar, birini
halamasan beyleka baraymaly, yagday euro'nynky yaly dine
belli adamlaryn chalyshyshy yaly dal.

P.S. Shu wagt euro/$ 1.48, TR'daki yagday adaty.
Yone dollaryn bu dereje peselishi adamlar uchin govy bolsa-da,
TR'nin biznesmenleri uchin uly minus, olar on 50 YTL'e TR'in ichine satyan zatlaryny, 35$'a export edyan bolsalar, indi shol bir zady 43-45$'a satarlar, bahalaryn beyle galmagy ol harytlaryn bazaryny sowadar, dashary yurt bilen sovda-satygy 100 mlrd $'y gechen TR uchin bu ullakan pul yitgisine-de sebap bolar...

tm-da £-yn kury naceka

tm-da £-yn kury naceka dollar/manat boyunca?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

£'na bilemok weli yany

£'na bilemok weli yany oglanlan biri jan etdi:Maryda zelyonnyn yanynda yewrony 28 mün manada alyarlarmyş.

yewronyn kagyz gornusini

yewronyn kagyz gornusini satyn alyandyrlar welin, kopugini/tennesini(cent) hem alyarlarmyka su wagt turkmenistanda we naca?

bilyanler gayrat edip yazsynlarla! sag bolsun aydyan onunden.

Anyrda kagyzyny zordan

Anyrda kagyzyny zordan alyalar how asyl bahasyna yakyn edip, kopuk dagy nabileyinda. Yone kopugi kop yurt alanok, dine TM dal, TR'de-de alayanlarynda-da has arzan alyalar, Rumyniyada-da.