"Arassa" anekdotlar

Dostlar, senzura gabat gelýän, hapa däl we gowja anekdotlar tapsaňyzlaň men okuwçylaryma aýdar ýaly :)
Polisiýa akademiýasy. Ekzamen gidip dur.
Ekzaminator şeýle soragy soraýa indiki talyba:
-Ine şu suratda jenaýatkär şu adam. Surada seredip, ol barada näme aýdyp bilersiňiz?
Birinji talyp:
-Aý göze görnüp duran ilkinji häsiýedi, bu jenaýatkäriň bir gulagy ýok...
-Tuf... muňa seredä... eý pekge, bu surat profilden alnypdyr, ikinji gulagy görnenok. Çyk, gidiber!
Ikinji talyp gelýä
-Neme, ilki görünýän zat bu jenaýatkär bir gulakly...
-Eý tur güm bol! Görnenokmy, surat profilden alnan!
Onsoň üçünjisi girýä
-Bu adam kontakt linzasyny ulanýan bolmaly
-Dur, göreýin bizde şeýle informasiýa barmy... Hawa, dogrydanam! Nädip bildiň?
-Aý nemedä... bu adam oçki dakyp bilmez öňi soňam, bir gulagy ýoga :)

Dünýä Feminist

Dünýä Feminist Birleşiginiň ýygnagy bolup geçýärmiş. Şonda bütün dünýä aýallary bir netijä gelýärler: bir aýlap öý işleriň baryny ärlerine etdirmek, şeýlelik bilen aýallarynyň gadryny bildirmek we bir aýdan soň netijeleri analiz etmek üçin ýene bir gezek duşuşyk geçirmek.
Bir aý soň ýene-de jemlenýärler. We netijeleri bir-birden öňe goýýarlar. Öňünçä Fransuz aýal:
“Adamym maňa:”Nahar bişir diýdi”,diýdi, men-em gerek bolsa özüň bişir diýdim. Bir gün hiçzat görüp bilmedim, iki gün hiçzat görüp bilmedim, üçünjü gün adamym akyllandy, öz naharyny özi bişirip başlady.”
Yzyndan ors aýal:
“Adamym maňa “Kirleri ýuw!” diýdi. Men-em “Arassa geýim gerek bolsa özüň ýuw diýdim”. Bir gün hiçzat görüp bilmedim, iki gün hiçzat görüp bilmedim, üçünjü adamym ahyr çydaman özi ýuwup başlady."
Soň Mergen-agaň aýaly çykyp:
“Adamym maňa “Çagalara seret, aglap bizar etdi!”, men-em “Dogurdan-a sen, gerek bolsa özüň seret”, diýdim. Bir gün hiçzat görüp bilmedim, iki gün hiçzat görüp bilmedim, üçünjü hiçzat görüp bilmedim, dördünji gün çep gözüp çala açyldy, birazrak görüp başladym.”
*******************************************************
Yollara çykardyk nije zenany ,
Yoldan çykardylar ençe merdany ...

Telpekler (4 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "haha :))"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! :)))"
  • tirkis85 1 telpek goyyar we yazyar: "hehe :)"
  • Bayram 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"