Çopan we onuñ agajy barada hekaýa

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Men okap haladym, belki siziñem göwnüñizden turar. :)

Ýaşuly çopan sürüsini otly meýdana çykaryp, özi şol ýerde bir alma agajynyñ aşagynda dem dynjyny alar eken. eger miweleriñ bişen möwsümi bolsa, agajyna ýuzlenip şeyle diyer eken: “hany goreli balam, bu gojaña bir alma ber indi”.
Şol bada onuñ öñüne bir alma gaçan. Özem iñ owadany, in süýji bişeni. Ýaşuly çopan ýanyndaky çakgysyny çykaryp, almany böleklere bölüp gatyk we çöregi bilen iýenden soñ, kakasyndan galan Gurhanyny okamaga başlar eken.
Çopan bu agajy ýigrimi ýyl ozal ekeninden bäri ýygy ýygydan suwlar eken. özem bir ulyrak künnükde doldurlan suwa abdest alyp, içinde galanyny hem şöl agaça guýar eken. belki hem şonuñ üçindir bu suwlara alma agajynyñ kökleri berkleşip, gysga wagtda-da miwe bermäge başlapdyr. Çopan ol wagtlar ýaş bolansoñ elini has ýokary uzadybam almany özi alyp biler eken. Emma aradan ençeme ýyl geçensoñ bili bükülip, çopanyñ boýu hem kiçelen ýaly bolup galypdyr. Agaç bolsa bir boýy çynar kimin uzanyp göýa asmana ýetäýjek bolupdyr. ýöne boýy nähilem bolsa, ol henizem çopanyñ balasy dälmi eýsem? Ony edil cagasy ýaly sereden bu çopan bagyny öpüp bu gezegem:
“Ber balam, iber maña bu günki nesibämi.” diýipdir.
We şolbada bir alma gaçypdyr. Birnäce ýyllar bäri şeýle ýagdaý dowam edip gelipdir. Ýaşulynyñ ondan göwni galan güni bolmandyr. Obañ adamlary daşdan seredip bu hadysa geñ galmak bilen dilden dile ol ýaşuly çopana weli bir zatdyr diýip gürruñem yaýradypdyrlar.
Ýaşuly bir gün şol ýerde irdenki namazyny okandan soñ, ýene almasyny isläpdir. Emma şonça köp almalardan birem gaçmandyr. Yaşuly gaýta gaýta ýuzlenip garaşsa-da bu gezek netijesiz bolupdyr. Çagasy ýaly görýän agajy ilki miwe berip başlan gününden bäri birinji gezek onuñ islegini terk edipdir. Gojanyñ gözünde gözýaş peýda bolup, gynanyp agajynyñ ýanyndan täze bolan guzularynyñ ýanyna gidipdir. Gojanyñ ol günler garrylyk haly hasam agyrlaşyp, bili öñküden-de beter bükülipdir, aýaklarynda durmasy kynlaşypdyr. Mallaryny üýşürip oba tarap gelýärka, obañ çetindäki metjitde adaty bolşy ýaly nurana minaralaryndan azanyñ sesi gelipdir. Ony eşiden çopan täzeden dogan yaly bolupdyr-da we bir zerur zat ýadyna düşüpdir.
Çaga kimin begenip alma agajynyñ ýanyna howlugyp baranda, oña mähir bilen: “balam” diýip gözýaşyny saklap bilmän agysy tutupdyr, “meniñ ýalñyzym. Bu huşuny ýitiren gojañyñ göwñüne degmänkäñ, näme üçin öñünden duýdurmadyñ bu günüñ Remezanyñ ilkinji günidigini?”

Telpekler (4 kisiden 4 sany)

Bu yazgi ucin

  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Wajyp bolan telpek üçin :) Höwri köp bolsun!"
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "gyzyklyja ellerin guller "

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

terjime sengkimi hatyja?

terjime sengkimi hatyja?

Hawa, türk dilinden terjime

Hawa, türk dilinden terjime etdim. Hä, okapdynmy ony bir yerde?

turkcesini okapdym.. Yone

turkcesini okapdym.. Yone terjime yaman dal ekeni..:)

Gutlayan..:)

şeyle hekaya okasam tm

şeyle hekaya okasam tm yadıma düşyar. bizin yaşulılarımızın adaty durmuşy yalı gorunyar gözüme
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

On okapdym 1 yerlerde, govja

On okapdym 1 yerlerde, govja hekaya...
Terjime'de gaty govy bolupdyr, kop adam shunyn yarsycha
edip bilenok terjimani, kop turk sozunin shu wagtky Turkmen
dilinde terjimesi bar bolsa-da olary terjime etman, bolshy yaly galdyryp, "Kone turkmen dilinde bar ekeni" argumendini
ulananlaryny govy goryaler...Berekella sana shu kriteria gora
has govy terjime edenin uchin!
Kichirak bellik: Abdest dalde "Arassalanmak"/ "Tamiz bolmak/lenmek" manysyndaky "Taharet"-den gelyan "Täret" sozi ulanilyar bizde, ya-da menin goren garrylarym shol sozi ulanyalar...

Teharet sözüni bilýädim.

Teharet sözüni bilýädim. Täret diýibem ýaszam bolardy , ýöne şony terjime etmän galdyrdym. Sagbol berekellaña ..telpegiñ ýarysy diýip hasap edäýinmi? :)

Telpekler (1 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 2 telpek goyyar we yazyar: "Men yarym yamalak ish etmegi halamok, ya hich zat, ya-da butin bolsa govy :))"

Muny Mergenin yazanina

Muny Mergenin yazanina goshmacha yazyan.
"Ajigyanmi, gyzyl ac bol
Doyjakmi doy doyan yali
Yarimdanam gep bolarmi
Bitay kowush geyen yali"

Bashga-da kabir yetmezchilikler bar yone umuman gowy terjime. elbetde bizin turkmen dili we edebiyatimizda gaty kan yitgiler boldi...shona gora baha bersek onda bu terjime diysen gowi.
Menin pikirimche
1)Kunnuk dal- Kunduk (yalnishyan bolmagim mumkin)
2)Abdest dal Taret (elbetde hakiki arapcha manisini alsan taret sozunin hem arassalanmak diyen manisi bar)
3)aýaklarynda durmasy kynlaşypdyr - bu yerde turkchanin tagami bar yali. has gowi edip terjime edip bolar. mysal uchin durmasi dal-de durmagy...
4) Metjit dal-de eysem Mesjit. elbetde turkmenlerde muni hazire gune chenli metjit diyip ulanipdirlar. yone kabir yerlerde mesjit sozi hem gabat gelyar. menin pikirimche indiki terjimelerinizde mesjit sozuni ulanmak has makul bolarmika diyyarin. sebabi dogrusy MESJIT (D). Goy, mundan beylak adamlar has dogrusini owrensinler.

Muncha tankit edenim uchin meni bagishlan. men yalnishyan hem bolup bilerin. Birem yazish usulinizda BALKAN welayatinin dialektinin isini alyanmikam diyyan!!!:D
Siz balkanlimi? (muna jogap bermani bilersiniz!!!)

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

Yay'laryn ichinde yazan

Yay'laryn ichinde yazan gornushin dogry aslynda, Mesjit dalde
Mesjid bolmaly, "Msjd" harplaryndan emele gelyan soz !!

Men Turkmen diline 1 soz aljak bolsalar, shol sozi asyl cheshmesinden almaklaryny isleyan, Arapcha sozlerin Turkchesini ya-da parscha'laryny almagymyz dogry dal, goni
arapchadan alyberda how.

Dini terminler barada shu dushunja uyup, aljak bolsak Araplar'dan almagyn tarapdary, pars'lardan/turklerden dal.

Tehnologia degishli terminlerin ya Turkmenchesini tapmaly,
eger hokman bashga dilden almaly bolsak, onda shol sozun Inlischesini almaly, orschasyny ya-da turkchesini dal.

we sheydip dovam edibermeli...
IMHO elbetde !

eger ýazyjy bolsam şol

eger ýazyjy bolsam şol kärde iñ ökdesi bolardym. ýöne men özümem bir okyjy we türkden köp terjime-de edip duramok. Terjime edenimde men bu hekaýa baýrak almak niýetim ýokda, onuñ okyjylara manysyny, habaryny we mümkin boldugyça okan adamda täsir galdyrmak niýetim bardy. Şol yerine ýetse gerek.
Balkanly hawa. Indi ysyny dagy alan bolsañ näme üçin jogap bermäýin. :) ysyny, tagamyny alýan diýýäñ welin ajygana dälsiñ?! :) aýdanyñ ýalñyşdyr öydemok, şeýle sözleri dogry we ünsli ýazmagy ündeýän bolsañ gowy, eger özüñ hem ony ýarym ýamalak däl-de doly ýerine yetirseñ. Şonda maslahatyñ yerine barar. “tankit”- tankyt “isini” we umuman “y” harpyn yerine “i” ulanmagyñ birhili dälmi? ysyny diyseñ bolanokmy?

1)menin commentlerim elbetde

1)menin commentlerim elbetde turkmen elipbiyinde bolman biler, sebabi gynansagam mende turkmen elipbiyi yok, islesemem gurup bolanok...shonun uchin kan unsem bermedim.
2) men onsonam sizin harp yalnyshlarynyza hich uns bermandim. isleseniz sizin harp yalnyshlyklarynyzy hem aydyp bereyinmi? :)
3) Menin commentlerim bir edebi yazgy dal ya-da terjime dal, men dine size maslahat niyeti bilen yazdim. hachanda men terjime etsem ya-da bashga edebi yazgilar yazsam nesip bolsa sizin undewinize gulak salaryn. ..gaty goren bolsaniz bir chanak ganymy gechin...
4) "eger ýazyjy bolsam şol kärde iñ ökdesi bolardym" men sizin shu diyeniniz bilen ylalashamok. kimin in okdedigine il baha beryar, onda -da edebiyat yali karde. sizin in gowusy bolmak uchin elinizden gelenini etjeginize ynanyaryn yone beyle sozler gerek dalmika diyyan. siz dowam edin terjime etmage, nesip bolsa siz islemesenizem size bayrak bererler. halk hich hachan edilen yagshy ishi yatdan chykarmaz.
5) Ajygmak temasynda bolsa siz gaty mamla. onda-da edil shu wagt. gije 12 boldy, ertir irden 6-a chenli oturjak, gutarmaly oy ishim bar, gyzgynjak somsa bolsa ha hezil bererdi shu wagt.:) natjek yekelikde yashamak ansat dal.

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

5. Ajykmak temasy

5. Ajykmak temasy: Bah yanyndada duye chal bolaysa nahili gowy bolardy sheyle gerek::))

"y" harpy sendromyna men hem

"y" harpy sendromyna men hem goshulyan, senem Gadyr aga yaly bolup:) Munyn ucin klawisha bahanasy yok, sebabi, "y" harpy bar ingiLAZcada-da:)

Tankytlaram gowy welin, ozumizem bir zatlar yazyp, goshant goshsak, has hem amatly boljak-da, Durdy aga:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Nesip bolsa menem yakynda

Nesip bolsa menem yakynda yazjak, onda-da edil shu wagt yazip yoren Thesis Subject-im barada: Post Soviet Russian Foreign Policy towards Central Asia; Three Levels of analysis. (Three Levels: Individual Level, State Level and International System Level)
Bir wagtlar syyasy temalary gadagan edipsiniz oydyan, eger menin yazjak bu temam sizin rules and regulations-larynyza garshy gelmeyan bolsa yazjak, yogsam yazjagam dal. :)

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

Ay, indi menin agzalara

Ay, indi menin agzalara yrsarar yaly guyjim galmady, ejizje bir zat men, ynha, guycli diyip Bayrama, Mergene, GaraDaga we Atamyrada aytsan bolar, olaram siyasy zatlaryn asha yazylmagyna garshy umuman!
:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

wiy, sen maka;a hokmunde

wiy, sen maka;a hokmunde vazanok bir jurnal yaly zada?!
Asha bolmadyk yerlerinden azajyk sitata alyp yazsan, son link beraymeli?!

Bayramam acypdy SSSR-in peyda we ziyanlary barada bir wagtlar, ol yere-de goz aylansa bolar!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yazyber,gyzykly zada

yazyber,gyzykly zada menzeyar.

Arkayin basyber !!!

Arkayin basyber !!!

Eger yazyanyn ylmy ish bolsa, hokman argumentli,
referansly yazgydyr, oz pikirlerinden has kop
fakt'lara dayandyryansyn, biz ichinde bu 3 kriteria
bolan hich yazga-da garshy dal.

bolyar hokman yazarin nesip

bolyar hokman yazarin nesip bolsa...shu wagt dine Introduction bilen Literature Review yazip boldum. yene 2 chapter yazyp bolanson hokman yazarin , sebabi 5nji chapter conclusion bolmali. onda bolsa men dine oz pikirimi yazmali ya-da bashgalarinin pikirini rephrase edip yazmali, belki sizin hem aranizda mana gowy maslahatlaar berjeginiz bolar.
gysgacha sheylerak CONTENTS:
1) Introduction
2) Literature Review (Levels of Analysis: Individual, State, International System)
3) Post Soviet Russian Foreign Policy towards Central Asia under Yeltsin
4) Post Soviet Russian Foreign Policy towards Central Asia under Putin
5) Conclusion: How to best explain policy change under Putin?

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

5-nji punkt gaty kyn dusher,

5-nji punkt gaty kyn dusher, sebabi orsyet'de policy'nin
2 yuzi bar, 1 yuzuni herkim goryar, gizli yuzi barada bolsa
kop subutnama tapmak kyn dusher, ylmy ishini birgiden conspiracy theory'den doldurmak bolsa manysyzrak...Kyn bolar oza eger chyndanam "Tuweleme" diydiryan ish yazjak bolsan.

P.S. Orsyet barada gurrun edilende "individual rights" meselesi hem edil yokarda yazyshym yaly 2 uytgeshik taraply,
shol mowzukda-da yazmak kynyrak, yone gyzyklydyr menin pikirimche.

wah kynam bolsa eyyam temany

wah kynam bolsa eyyam temany kabul etdiler prof'lar we menem epeslije wagtymy giderdim material tapjak bolup. yone muny nesip bolsa menin achjak blogumda dowam ederis.
Hatyja uyamyz gaty goraymesin onun blogyny siyasata owurenligimiz uchin...
Yene bir gezek bir chanak ganymy gecher-da!!!

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

Göwne degmek niýetiñ

Göwne degmek niýetiñ ýokdurla, bir çemce ýa bir çanak ganyñy geçeyin..her gezek beýle diýip dursanam ganyñ azalaymasyn :)

hmmm,hekaya tasir ediji yone

hmmm,hekaya tasir ediji yone yalan.sokmashak,beyle zat bolup bilmeyar.

hekaya yalan sozunin yerine

hekaya yalan sozunin yerine - gochme manida yazilan diysek has gowi bolarmika diyyan. sebabi bu hekaya, hakykat dal ahyryn. ady aydip dur hekaya diyip.

******************************************
"Ulydyryn oytme etseler taryp,
Kichidirin oytme peseltse gorip,
Ne uly, ne kichi, ne bay, ne garyp,
Tuys baryp yatany, shu bolshun besdir..."

aslynda shuna hekaya diymek

aslynda shuna hekaya diymek nadogry.hekaya bolanda bolup biljek zat bolmaly.a bu bolsa erteki bolyar.

muna erteki zat diylenok

muna erteki zat diylenok oydyan. türkçede 'tımsılı hikaye' diyilyan bolmalı. bizde de bir zat diyilyandir,yaşulılardan soramak gerek
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

"timsali hikaýe", ýagny,

"timsali hikaýe", ýagny, wakalar arkaly mysal berilýän hekaýalar barada gep açypsyňyz.
Aslynda, ýokardaky rowaýat bolmaly, ýagny, gadym wagtlarda bolup geçen kä hakykatlaryň dilden dile “rawi” edilip(aýdylyp) gelmegi.

Elbetde, ýokarky rowaýatyň sebäpler dünýäsine ters gelýäni äşgär, ýöne:

Quote:

kamahal, oran mubarek ynsanlar(pygamber, veli, eren,...,), yogiler, gozbagcylar, jynlar arkaly gipnozcylar bu dunyanin sebapler kada-kanunynyn dashynda kabir wakalary gorkezip bilyaler, yone, umuman aydanymyzda, sebapsiz dash gymyldanok diyleni.

hakykaty hem ýatdan çykarylmaly däl. Şeýle ýagdaýy men-ä henize çenli görmedim, ýöne bu meniň ynanmaýanlygymy görkezmez.

Tebigy göz we sebäpler bn kä zatlara göz ýetirip bolmaz, GaraDag! Şonuň üçin hem äsgermezçilik ýaly ýagdaýlardan uzagrak dursak has amatly bolar pikirimçe, meňki bir haýyş, özüň öz dogrylaryňy gowy bilýärsiň, ýöne herki zadyň bir serhedi bar, şony ätleseň, onda başgalarynyň serhedine girersiň, biynjalyga sebäp bolup biler.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

GaraDag wrote: hmmm,hekaya

GaraDag wrote:

hmmm,hekaya tasir ediji yone yalan.sokmashak,beyle zat bolup bilmeyar.

Hekaýa ol, durmuşda ondan has ýalan ýaly görünýän zatlar bolup ýa bolmanam biler. Emma olar hakykat. Ähli zat adam üçin Alla tarapyn ýaradylypdyr. Alla öz bendesine söýgüsini, gudratyny her bir pursatda görkezýär. şu hekaýada bolsa ýaradan janly zatlarynyñ üsti bilen görkezýär. Sen bu hekaýadan özüñ üçin nähili netije çykardyñ?

ahli zadyn adam uchin

ahli zadyn adam uchin yaradylanyna goshulamok.Adam bolmasada beyleki zatlar yaradylyp bilinerdi,dogry dalmi? Allanyn bendesine soygusini her pursatda gorkezyaninede goshulamok. nirede o soygi?hany?
Hekayadanam uytgeshik netije chykarmadym.bolmayan zatdan nadip netije chykarayin? Dogrudanam sheyle bolan bolsa chykarsa bolardy netije.

shuna menzesh zatlar bolup

shuna menzesh zatlar bolup bilyar. hokman hekayanyn ozunden bir netije chykarmaly diyilen zat yok. mysal hokmunde kop zat bar. yone hekaya gowy ekeni.
menem bir wagtlar sheyle yagdayda boldum :) yadyma dushse entegem hayran galyan :)

hany beray onda mysalyny:)

hany beray onda mysalyny:) nahili yagdayda boldun senem?

Hatyja, jgim, örä oňat

Hatyja, jgim, örä oňat terjime weörän ýerlikli yazgy, berekellah!
Şeýle ýazgydyr eterjimeleriň dowamyna garaşýaryn öz dyma, beýleki agzalaram umuman garaşýandyrlar, elbetde!
Men-ä dynç alyşa çykdym bu babatda, belki, aram-aram men hem ýazmagym mümkin, ýöne täze agzalaryň alyp götermegi örän begendiriji, gutlaýan, jigim!

PS: Telpek wajyp boldy :)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Ata aga, inşallah höwri

Ata aga, inşallah höwri köp bolar. Sagboluñ!!!

Hatice, profile'indaki surat

Hatice, profile'indaki surat owadan ekeni,
menem sho gyzy gaty gowy goryan :D
Ynha ulyragy !

sen ony tanayanmy? ya-da

sen ony tanayanmy? ya-da suraty gowy goryan diyjek boldunmy?

Suratynam, ozunem govy

Suratynam, ozunem govy goryan :D
Gyzy hem tanayan, yany yakynda Tmolympiad'ada-da girip bashlady :)

mana uly bolyar diyen(gozi

mana uly bolyar diyen(gozi kate winsletin gozune menzeyan) gyzyn dalmi shu?
kichi gyz jigisi yokmay bu gyzyn?

Hava, senden menden govy uly

Hava, senden menden govy uly bolanson, umyt hem edip oturma :D
Kichi jigisi bar, yone zanidrak :)

Mergen zanitrak diyip wakany

Mergen zanitrak diyip wakany güpbasdy edayme how...

......................edebi edepsizden öwren.......................

ay bor onda,men gowusy

ay bor onda,men gowusy "machinery and bla bla bla" chalyshayin:)

bayba kimka bu hanym???

bayba kimka bu hanym??? tmolympiadam abraylyja yer ekena onda
_______________________________________
gitti gül,gitti bülbül
ister agla,ister gül

Onda bu suraty eýesi

Onda bu suraty eýesi goýmaly ekendä. Men öz profile’imdan aýyrmaly bolaýmasa :)

Eyesinin profile'inde eyyem

Eyesinin profile'inde eyyem surat bar,
"shol surat meninki" diyenoga sen, kop
adamam bu suraty her yerde gorup owrenishen,
dursa-da ziyani bolmaz..

Durubersin häzir..soñ

Durubersin häzir..soñ gowja surat tapsam üytgedibererin..

ynha-da ýokardaky suradyñ

ynha-da ýokardaky suradyñ dwoýnigi :)

Mergen görmaka ayyr ozalama

Mergen görmaka ayyr
ozalama yşk hesretinden yanyp M.J boldy görgüli:):):)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Mergen ashyk bolup yor diyip

Mergen ashyk bolup yor diyip nireden chykardynay ??
Biz ol tapgyrlary gaty on gechdik, indi nesip bolsa
dine oylenjek gyzymyza ashyk bolarys :))

P.S. Shonda-da 1-nji suratdaky gyz dovyar :))

Tapgyr tapgyr geçen bolsa

Tapgyr tapgyr geçen bolsa dagy, indi her gören gyzyna, özem “suratda görenine” aşyk bolup durmazlay Mergenem. Ayyrmaýyn, goý, blogumy bezäp dursunlar :)

Bezäp dursun diýýäň

Bezäp dursun diýýäň welin, şol surat seňkimi näme?
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

bezap dursuNlar

bezap dursuNlar diydim..olary tanamogam..men suratymy barde edil beydip goyup bilmezdim :)

Name uchin? Men suratlaryma

Name uchin?
Men suratlaryma shu saytyn onlarcha temasyny "bezap durlar" :D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...