Doglan Gunun Gutly bolsun Milka (Mylayym)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Gadyrly hemmeler!

mazaly hich kim achmandyrow :) yetishaydim oydyan

Shu gun yalnyshmasam iiin mahriban agzamyz (joram) Milkanyn Doglan guni! Milka diysem kimka diyip oturman Mylayym Hanyn Doglan guni!
Menem oz gezegimde we joralamyn adyndan senin Doglan gununi tuuuuuyyyys yurekden Gutlayan! Gutlamak bilen sana berk jan-saglyk, uuuuuzak omur we ishlerinde durmushynda dine ustunlikler bolmagyny arzuw edyan. Jorajan myyydamada guler yuzundaki shatlykly yylgyryshyn yagtysy sachyp durmagyny isleyan!

tush :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gutlayan!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

:))

:))
menem Mylayym name gornenok diyip yordum:D
asyl bu dine oz doglan gununde gelyan ekena;)
Doglan gunun gutly bolsun!

way

way meninem gorunmeyan yerim bar ekenay:) menden kop adam yogarow:)

Mylayym

Mylayym sag bol zat diyiber-da:D ya entek kop adamin gutlaryna garashyanmy??:))

In gowy arzuwlar, shol sanda

In gowy arzuwlar, shol sanda jan-saglyk we bagt arzuw edyan
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

menem gutlap galaýyn!

Doglan günüň gutly bolsun jora..! Jan-Saglyk, dürmuşdaky arzuwlaň hasyl bolmagyny dileg etýan! Janyň sag bolsa galan zadyň bir çäresi tapylar...!

artık olan, zorunlu olanın düşmanıdır..

Hmm, gutlayan, Gulnar!

Hmm, gutlayan, Gulnar! Yokardaky gutlaglara goshulyan! Ustunlik, bagt, jan-saglyk arzuw edyan!!!

sag bolun hemmanize

sag bolun hemmanize gutlaglarynyz ucin:) Feya sana-da ayratyn sag bol, PM gutlasan bolyadarow:)bir hili utanjak bolyanlay, he he
way yone aglasan shol yash gidip dur gulsenem, shonyn ucinem gulup yashanyn gowy oydyan:)

viy bagyshlaweri men taze

viy bagyshlaweri men taze tema achyp yetishjek bolup pm-da yazmandyryn :)

Doglan gunun gutly

Doglan gunun gutly bolsun,sana jan saglyk,uzak yash,bagtly we shatlykly durmush arzuw edyan.
beter klasiki boldy,bagyshlarsynyzda:)

uzak ömür,bagtly

uzak ömür,bagtly durmuş,hyyallaryn arzuw arzuwlan hyyal bolsun ...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Doglan gunun bilen

Mylayym menem senin doglan gunun bilen gutlayan! Gutlamak bilen sana berk jan-saglyk arzuw etyan! Dogrulygyndan ayrylma, Dogrulyk seni paklige, paklik bolsa JENNETE yetirer. Yene bir gezek gutlaaaaayan!!!

mylayym han bu in sonky

mylayym han bu in sonky gutlagymyz bolsun
mundan sonkyny toy gutlamak isleyass...
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

way

way menden shonyn yaly bizar boldynyzmay:) oyden gacyp int gelsem indi barde-de sheyle diyyanizmiiiiiiiii:(

mylayym name etse şony

mylayym name etse şony etsin biza toy görsek bolyar:):):)

gyz bolmagam kyn öytyan:)
__________________________________________
no ash no dyrdyr only shamata only gyrgyr

Jorash ilin sonunda bolsamam

Jorash ilin sonunda bolsamam seni doglan gunin bilen gutlayan .Bagytly bol .Su gunler Intde idili islemanson girip bilemok .Sana bagt arzuw edyan .Arzuwlaryna yet :)

Janyň sag bolsun, ömrüň

Janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun.
Ýeneki ýyllarda hem şeýdip çar tarapdan ýaş toýuň gutlanyp dursun.
paid tha cost to be da Bo$$

Mylayym gutlyş!:))bir wagt

Mylayym gutlyş!:))

bir wagt menin bir mugallymym mana aydan sözleri bar:

"kuvvetli iman, saglıklı irade, dogru bilgi nesip etsin"

tmça doly terjime dip bilmaymesem, bilyanler etsinle?:))

menem gutlayan.. indiki

menem gutlayan..

indiki doglan gununi yanyoldashyn bilen "pri swechah" gutlamagy arzuw edyan!!! :)

(No subject)

Selmonelk dur ilin

Selmonelk dur ilin sony sen dal men boldum oydyan...Gulnar menem yokarda edilen arzuwlaryn hemmesine goshulyan, ak atly prinsine satash diyjekdim welin, yokarda toy gormek isleyas diyen bolupdyr::))Biz gorsek gormesegem bagtly bol....Shu yazgyny 3nji sapar ugradyan, shu saparam gitmese bara...

wagtynda gelayipdirin, entek

wagtynda gelayipdirin, entek turkmenistanda yari gije bolmady.
doglan gunun bilen iyaaa(yemşijek):))) multik yadima düşüp gitti doglan gün diyilse...
***
doglan gununiz bilen gutlayan,bagtly we manyly uzyn durmuş arzuw edyan. goy size dunyanin ahli lezzetlerinden dadyp görmek nesip etsin. ayratynam şeyle gunlerde(bu gutlaglar entek 1-2 hepde dagy dowam eder) kop kop dileg edin. bizem dilegleriniz hasyl bolsun diyip dileg edeli...
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

wii yene bir zady yadimdan

wii yene bir zady yadimdan çykarypdyryn
goy size 'oglanlary ansatlik bilen tanap bilmek' zehini berilsin:)))
____________________________________________
gelse celalinden cefa,yahut cemalinden vefa;
ikisi de cana safa,lutfun da hoş,kahrin da hoş

hay o diyyanin şetdaly

hay o diyyanin şetdaly bolaymasa..:P
----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

mylayym doglan günün bn!

mylayym senin yylda naçe sapar doglan günün bolyar?önkü ayama gutladymmyka diyyan!
neyse,mylayym elmydama jan saglygyn,akademiklenki yaly akyllyk,BİLL GEYTSENKİ yaly baylyk,elmydama men yaly dostlan bolsun,ay galan zadam bar yaly sende mylayym,onda name şu bokaly senin üçün içyan!
bu suratlar senin üçün mylayym!
http://www.el-aziz.net/img768.htm
http://www.el-aziz.net/img1985.htm
http://www.el-aziz.net/img1665.htm

ha ha

Wah name edeyin Harmandali men 8 aylykmyka diyip pikir edipdir:) 1 ay on bellejek bolup acayypdyrda:)

Aydylan zatlara menem

Aydylan zatlara menem goşulyan!
Gül dek yüzün gülüp dursun ylayym!
Gijanin bir wagty goşgy goşulyar!
Doglan günün gutly bolsun, Mylayym!

* * *

Eden arzuwlaryn hemmesine yet!
110 yaş toyunam pellesine yet!
Ondan sonam Alla Jennetine yet!
Doglan günün gutly bolsun, Mylayym!

* * *
Wepaly bol ene-ata, yaryna!
Peydaly bol ata - watan yurdyna!
baterey gutaryp gelya yazaryn da .. son
...
oglana goşgy goşsan arkayyn çyrşabermeli welin gyz zenan maşgala bolsa he ma ünslirajik yazmal y hemem oglana dilenjek zady diles en olam gelşiksiz.. gowusy şujagaş bilen onuşay Mylayym han! .. sen çölde yagan yagyş yaly gymmatly, nahalynda açylan açylan güller yaly owadan we yitirilmage dözülmejek, yitirilse de tapyp bolmajak.. nem e bol .. neme o zat.. nameday şo.. şuna çenli getirdik ... bulaşdyrmankak yazzyny bereli...:)

----------------------------------------------------
Söygi bar yerinde gülki hem gerek!
Yöne ol gerekdir öz çeni bilen!
Öz iline hözir berdigin daldir,
Dünyaden jakgyldap geçenin bilen!

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • Mylayym 3 telpek goyyar we yazyar: "gaty erbet begendimlay, muny okap sagja bol!"

eh tyyy beyle goshgy

eh tyyy beyle goshgy yazyljak bolsa men doglan gunumi uytgedayjek :)
tuweleme gowy yazypsyn.

Doglan gunun bilen Gulnar,

Doglan gunun bilen Gulnar, gijirak galan bolsamam bagtly bolmagyny arzuw edyandigimi aydyp galayin...

esssssss...... essagjabola...

esssssss......

essagjabola....dal.. :)

----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

mana yazdynyzmay? eger mana

mana yazdynyzmay? eger mana bolsa menin yazanymyn ashajygynda reply bardyr shona bassanyz meninkin ashagyndan yazyp dushnikli bolardy.

esss .. essapyralla diyjek

esss ..

essapyralla diyjek boldum la...
----------------------------------------------------
Başa iş düşende hasratam gerek!
Yöne olam gerek öz çeni bilen!
Öz ilin hasratyn çekenin daldir,
Öz derdine aglap geçenin bilen!

wayyyyy menin bu doglan

wayyyyy menin bu doglan gunum hic yatdan cykar yaly etmedinizarowww:) gaty gowyja gutlaglar yazypsynyz sag bolun hemmaniz, son sonlar agtyk cowluklara gurrun berinde owunip menin shol doglan gunumde Butun Dunyaden gutlap yazdylar diyip, kop kop sag bolun

Mylayymjan, yaňja jaň

Mylayymjan, yaňja jaň edibem gutladym. Yene-de saytde hem gutlagy yazmaga gaty gijä galmayyn diyip ine gutlayaryn! Ahli gowy arzuwlar bilen! Janyň sag bolsun. Bagtly bol we mydama şadyyan bol! Öpyän :)

Men hem yokardaky gutlaglara

Men hem yokardaky gutlaglara goşulyan.
Yaşyn uzyn bolsun.
Arzuwlaryn hasyl bolsun!!!!!

***MENZİL***

doglan gününg gutly bolsun

doglan gününg gutly bolsun çalaja gijem bolsa...
..........................
yatyp galandan atyp gal

Men-ä has gijä galanam

Men-ä has gijä galanam bolsam gutlaýan!

Sen dälmidiň meni gutlap, täzeden şu ýerde gögermegime sebäp bolan :))
Neme-le, men TM-dedim-ä, ýogsam, Feýa ýetirmän özüm açardym :))

Entäk Intizar uýamyz gutlap ýetişmändir, onuň meşhur 2 gutlagyndan 1-ini ulanaýyn, eýlekisini hem özi ulanaýsyn :))

Mylaýym, jigim, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Allahyň dergahyna baranyňda, bu dünýäde eden ýa-da edip bilmedik zatlaryň üçin içiňde hiç-hili puşmanlyk bolmasyn!

Geljekki ýoldaşyňam seniň Oňa we Onuň Habibine(SAW) has ýakynlaşmagyňa sebäp bolsun!

Ýokardan garaňky dünýä seredileninde, siziň gurjak öýüňiz ýyldyz ýaly parlap dursun!
Firdews jennedinde-de maşgalalarymyz bir-birine goňşy bolsun, enşallah!

Doglan günüň gutly bolsun!"

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

men hasam gija galypdyryn

men hasam gija galypdyryn bagshyla
daglon gunin bilen gulnar

yene bir sapar hemmanize kop

yene bir sapar hemmanize kop kop sag bolsun