Goşgylary söýýänleriñ burçy 6

Şu sahypada köp agzalýan temalarymyzdan biri söygi, mynasyp ýar, maşgala hakynda Magtymguly akyldarymyzyñ hem birnäçe setirleri...

Şahyr söýup-söyulmegi, birek biregi tanap maşgala gurmagy undeýär.

”Magtymguly, nesihatym bolmasa,
Sana geçmen hiç kim gulak salmasa,
Ýigit göwun söýenini almasa,
Dynç alyp parahat ýatyp bolmaýar.. ”

Maşgalada ýagşy zenanyñ ornuny kesgitläp, akyldar şahyr şeýle diýýär:

”Ýigidiñ abraýy ýagşy zagyfdyr,
Ýagşy zagyf näkes äre haýypdyr..”

Maşgala durmuşda birek birege mynasyp duşunşip ýaşamak bagtyna ýetjek zadyñ ýoklugy, tanap almagyñ/barmagyñ möhumligi nygtalýar.

”Hak her kime bir ýagşy ýar bermändir,
Sozi ahdyr, içi doly armandyr.
Ýüz ýaşasa, bäş gun ömur surmändir,
Her kimiñ mynasyp ýary bolmasa”

“Itiñ boýnuna göwher daksañ, it hem aglar - göwherem” diýlen nakyla görä Magtymguly,

“Ýatan ýeri ýylan goýny,
Asylany itiñ boýny,
Pis äriñ ýagşy hatyny,
Dürri bigymmata meñzär”

Şahyr ýagşylaryñ garşysyna erbetleri goýup, olary ýazgarýar we goşgylaryñ üsti bilen ýamany terbiýelemek isleýär.
“Dowzah nyşanaly bir ýaman hatyn,
Her kime duş bolsa alar huşuny..”

“ýylan zähri bolup ýaýrar tenine,
Ýigit garrar, aýal ýaman ýoluksa..”

”kelte diñden bolmaz beýik minara,
Ýallak hatyn duşsa bir ýagşy äre,
Başyn kesip, ganyn döküp kenara,
Ýa öldürip ýa-da satyp bolmaýar..”

Şahyr türkmeniñ agzybir maşgala ojagynyñ durmuşda uly uly orunda durýanlygyny, eger şeýle bolmasa, ömrüñ hayp geçýänligini gaýtalaýar.

”Är ýigidiñ içi doly armandyr,
Gara göz, inçe bil ýary bolmasa...”

Köpden bäri goşgy ýazylmandy, şu temaly blogy täzeden janlandyralyñ..goşgulary tutuşlaýyn gury goýman, içinde öz halan bentlerinizi ya setirleriñizi ýazsañyz we öz pikiriñizem (öz düzen goşgylaryñyzam) bolsa arasynda.. sagboluñ!

P.S. yokardaky Magtymgulynyn goshgularyny Turkmen dili gazetinden aldym we pikirleri biraz ozumche gysgaldyp uytgedibrak yazdym.

Telpekler (6 kisiden 11 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella !!!"
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Feya 5 telpek goyyar we yazyar: "Berekella! jorajan al sana 5 "telpek"lik :)"
  • ata22 2 telpek goyyar we yazyar: "Dash edipsin!"
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "ähli goşgylaryňa"
  • azat 1 telpek goyyar we yazyar: "analize seredina"

dost in gowy goryanim

dost in gowy goryanim diyme-de bilyanim diyaysene :)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ceriumoxide© 1 telpek goyyar we yazyar: "bilýänimmişindä :))"