Istanbul Ashgabat Turkmen Howa Yollary

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam agzalar. Kimem bilyan bolsa Istanbul Ashgabat Turkmen howa yollarinin bahasyny yazyp bilermika ullakan kömek bolardy.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

0-212-233-93-06 jan edip

0-212-233-93-06 jan edip goray ashyrjan :D..

bah men bu yerde dinge meng

bah men bu yerde dinge meng adym Aşyrmyka diyyardim?:D

Hawa onsong ashir atmagi

Hawa onsong ashir atmagi halayangmi senem..:)

PS: Biz-a ashirlara "USHER" diyyardik..:)

name atmagy, tupengmi?

name atmagy, tupengmi? tupeng-a bir saparjyk atyp gordum welin şu wagt atmaly adamlar kopelip başlady ataysak kem bolmaz:)

ashyr atmak.. terslikkan

ashyr atmak.. terslikkan bokmek bar-a.. ata agang bir videosy bardi shu yerde..:)

PS: Ata aga pahir bolaydimay?:)

Gadyr aga, al-aýt, ýykdyň

Gadyr aga, al-aýt, ýykdyň walla soňky günler "öldüňmi, ýitdiňmi?" diýen ýazgydyr sms-leriň bn :)

Kakyşyň açan şol blogyny häzir aktiw etjek we soňky 1-2 aýlykda ýene aşyr atyp, onam wideo alypdym, onam goýjak, şonda görersiň entägem bir zatlar bardygyny we ilkinji görşenimizde 1-2 depik iýjegiňi :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

ay men kachatsa edip

ay men kachatsa edip tayyarlanip yorun-a.. Body building zat eyle beyle..:)

nira gidip, name edende

nira gidip, name edende name, yene shooool onkije Gadyr agadyr-da, elim bn pyrlap zynarmykam diyyan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

bahh boy haçan haysy

bahh boy haçan haysy çatrykda nirang oglanlary bilen nirang oglanlary uruşyar, :):)

Gyrgyz welayatynyn UK

Gyrgyz welayatynyn UK etrabynda bolmajagy-ha ayan, mumkin, Tm-nyn bir yerinde bolar, yone hacanlygyny hem takyk biljek dal, bir Allah biler. Kimler urushyar diysen welin, ony-ha takyk bilyansindir-lay, aytmagyma gerek yok, Azat jan :))

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Aslymarly oz adinin

Aslymarly oz adinin Ashyr'digini aytdi dalmay yokarda! Ya ol azatmi?

Men Aşyr Aşyrow-a bah ata

Men Aşyr Aşyrow-a bah ata aga..

Wiy, howa, Ashyrdygyny

Wiy, howa, Ashyrdygyny bilyan, men "Azik" yazaydymyka oydupdirin shol mahal, ay, 1 gram ganymy gecewerin:)

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yangyrakda biledin bahasy

yangyrakda biledin bahasy sheylerakdi: ekonom klass 13,578,000 man, biznes 17,218,0000 man

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • GaraDag 1 telpek goyyar we yazyar: "sagbol"

namang bahasi ol? Kime reply

namang bahasi ol? Kime reply etdinay ony??

wii, Garadag'yn soragyna

wii, Garadag'yn soragyna reply etdim ashgabat-bangkok uchar yolunyn bahasy

Pekine dine gelmek uchin

Pekine dine gelmek uchin 7,2mln beryas, a Bangkok bolsa Pekinden hem uzagrakda! O nahili bolyaray? 2 tarap bilen bile 14,4mln bolyar. Birhili Bangkok'a okamana gitsekmikak diyyan indi:D

...

gidiş-geliş 4.9 mlyn MT BOLMALY

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Ашхабад -

Ашхабад - Москва стоит 5 117 000 манат
Стамбул и обратно стоит 6 547 000 манат
Франкфурт и обратно стоит 12 933 350 манат
Алматы и обратно - 8 077 625 манат
Лондон и обратно - 14 367 750 манат
Киев и обратно - 9 969 000 манат.

Студентам до 23-х лет предусмотрены скидки - 30%.

1$ = 14 250 манат

08.05.2008

paid tha cost to be da Bo$$

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Myrat aga, telpek saňa! Minnetdar!"
  • Gadyr 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

dost ashgabat-bangkok

dost ashgabat-bangkok aralygy nache bolupdyr bilip bolmazmyka?

shu tayda bolmalydy o

shu tayda bolmalydy o yokarda bahasyny yazanym :D

23 yash'dan kichi

23 yash'dan kichi okuwchylara Ashgabat-Istanbul-Ashgabat 4.582.000 manat = 321$ dollar bolyan ekeni. Name bolsa-da London yaly ennere etmandirler.

Turk howa yollarynda okuwchylar uchin arzanladylyshyk bilen gidish we gidish gelish biletleri nache YTL duryaka ?? Internet sahypalarynda skidka zat edilen halyny gorup bolanok, olaryn nacherak skidka edyandiklerini hem bilemok.

men 2 3 gun soradym , Türk

men 2 3 gun soradym , Türk Howa yollary bln Istanbul-Ashgabad dıne gidiş 330 yewro diydi talyplar üçin

...

Barden sorasang sheyle diyaler... yone anyrda beyle gymmat dal bolmaly!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

WOW dine gidiş poçti 500

WOW dine gidiş poçti 500 dolar,pda talyplara bolsa.Normal adamlarynky naçeka.Menem sentyabrda öye gitmekçi .Yaman gymmatlay :(

Türkmen Howa Yollay

Türkmen Howa Yollay Mary-Stambul we Stambul-Mary aralygynda taze gatnaw başladypdyr ya-da başlatjakmyş diyip muyş myş bar welin urunda barmay...?

Mary'da taze aeroport ha

Mary'da taze aeroport ha gurulyar, mumkin acharlar)

taze aeroport gurlyp

taze aeroport gurlyp bolupdyr, acylysham bolandyr ya bolar gysga wagtda, ensallah

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Sagja bolun

Oglanlar beren kömekleriniz üçin köp sagbolun.

Arzanlapdyr?

Bilet arzanlapdyr diyarler habary bolan barmy?

asb-ist bilemok, yone

asb-ist bilemok, yone asb-lon 1000$-dan 400$-a dushupmish diyip aytdylar, takyklygy degishli sahypalardan owrense bolar.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

onda asb-pekinem

onda asb-pekinem gaydandyr-lay :)), olam-a 14 mln gowrakdy...

okamana London'a gitsek

okamana London'a gitsek arzanrak boljak yali:D indiki yil london'a transfer edilsek nahili bolar?!:D:D:D

Menem bir zat sorayinla

Menem bir zat sorayinla bilyanleriniz bardyr içinizde belkem.

İstanbul - Ashgabat üçin biledimin wagtyndan ön gitmek islesem gidip bilyanmi ya pul tölemelimi ya-da düybinden yatyrypdyrlarmy ? Eger pul tölemeli bolsa naçe $ tölemelikan . Bilyanleriniz bar bolsa gayrat etseniz ... Wi birem dosatka yagdayini bilyanleriniz bar bolsa ...
Şuwagtdan sagbolsun aytyan ...

Gechen yil men Istanbul'da

Gechen yil men Istanbul'da THY'nin Taksim'daki ofisine gidipdim, shonda oz biledime we yene-de bir oglanynka wagt goydurmalydym...Menin biledimde gaydysh wagt goyulgydy(Achyk dal), yone 8 gun son gaytmalydym, "Bosh yer bar bolan in yakyn sapara(reys) alyp bolmazmyka" diyip hayisht etdim welin ertirki uchara muner yaly edip berdi, pul zadam almadylar, yone beyleki oglanynky achykdy, ona data goydurjak bolamda 50$ ustune aldy. Yagny, achygy Ok'letmek uchin tolemeli, yapygy one suyshirmek uchin tolemek gerek dal yaly 1 zat bar oydyan.

Hawa THY alyan bolmagi

Hawa THY alyan bolmagi mumkin! Yone Turkmen Howayollary alanok eger Tstanda OK'letsen!..

THY diyyanim Turkmen Howa

THY diyyanim Turkmen Howa Yollary, men TM'e Turk howa yollary bilen gidip goremok, Taksim'daki ofisem Turkmen howa yollarynky, Turklerinki her kunjekde bar, taksime gitmek gerek dal.

50$ gymmat dalmay TMHY

50$ gymmat dalmay TMHY biledini OK'letmek ucin! Biza yekeje kopugem beremzok. Yone Tstana iberip OK'letyas!

Dine wagtyny suyshurmek

Dine wagtyny suyshurmek uchin pul tolemeli oytyan! Yagni, eger sen biletin 1 tarapyny yarim yil achyk edip, onson yenede wagt goshdurjak bolanda! Bolmasa tolemek hokman dal!

menki açykdy; mugt goydylar

menki açykdy; mugt goydylar şol taksimdaki.
yöne aeroportdan goydyrjak bolsan, pul alyalar..hatda köp alyalar..
_________________________________________
Söygi - yasama arak yaly, gözi kör edyar...

Türkmen Howa Yollaryna T5

Türkmen Howa Yollaryna T5 diyayin :D.. Ady şolar yalymyka diyyan..
Men geçen hepde taksimdaky ofisa jan etdim, biledin senesini (çislo) üytgedip bolanok, dine açyk bolsa goyup bilers diydiler. Dosadka barada soradym, onam bilemzok, alman bilerler diydiler. Dosadka bilen gidip bilen bar bolsa habar berseniz öran şat bolardym..

Biledin wagtyny uytgetmek

Biledin wagtyny uytgetmek her howa yolda-da bolaymaly, yone extra $ alyany bar, almayany bar. Men gechen yil uytgetdirdima Taksim'de, hich zat almadylar. Onsonam jan edende "sen gel, goreris" diyyaler, menem barden jan edenimde shuna menzesh 1 zat diyipdiler, yone ofise baranymda dushundirydim "Men Rumyniyada okayan, TR'de hepdelap galyp bilemok, gayrat edip in yakyn wagtda bosh yerli uchar bilen iberayin" diyip, shu wagta chenli ha 3 gunden kop garashyp gormedim, koplench yer tapylyady.

P.S. TR'daki studentler hachan oye gidishlik edyaleray ?? T.e. okuw yilini zadyny dynyp, gaydybermeli wagt hachanrak bolyar TR univerlerinde ??

İst.Tek.Unw-01/0/08 İst.Tek

İst.Tek.Unw-01/0/08
İst.Tek.Unw-07/06/08
İst.Unw(bütünleme bn bile)-15/07/08
Marmara.Unw-../06/08-ahyryna yakyn okuw yyly tamamlanar.

Eger talyplar tomusky okuwyny gatnaşmasalar onumizdaki ayin ortalaryna yuwaş-ywaşan bararlar.
Tomusky okuwa gatnaşanlar hem awgustyn ortalaryna bararlar.

Bu yyl hem saydaşlar bn TM-da, geçen yyl bolşy yyl yygnanyşyklar bolarmy?

***MENZİL***

Ay geçen yildan döwür

Ay geçen yildan döwür geçendirle .
Geçen yil menem 5 gün ir gidipdim biledimin wagtyndan . yene şeyle etmek isleyan weli kabir miş mişlar eşitdim .
Synaglar gutaranson Göksel agan yanina çaylamana gidip sorap göraymeli bolarda ...
Sagbolun beren bilgileriniz üçin ...

Not Valid before 18/08/2008

Not Valid before 18/08/2008 birem Stambul-Aşgabat-Stambul bolany üçin üytgedip bilemzok diyen boldy.
Gidip görmeli boljak öydyan..

:)

Şu wagt TR'den bilet alsan TMHY'na 227 $ gerek ? bu baha 23 yas usleri ucin uytgeya mi ? bilen bar my?

Biledin wagtyny uytgetmek

Biledin wagtyny uytgetsen taksimden 50$ alyar. ozam in yakyn gunedam goyup beryar.mundan bir ay on şeyledi. açyk bolan biletleri bilemok

Bah, olar kellelerinin

Bah, olar kellelerinin keypine almak/almazlyk barada karar beryalermay ?? Meninki data goylandy, 1 hepde one almak uchin hich zat soramady(soramalam dal, sebabi 3 gun galyancha biletde herhili uytgeshme gechirmage hakyn bar), yone bashga 1 oglanyn achyk biledini OK'letmek uchin 50$ sorady. Yokarda munyn tersini edipdirler, yagny achyga mugt data goyup beripdirler(bulam sheyle edilaymeli aslyna seretsen)...Dushuner yaly dal.

Onsonam ayraport'da "terminal vergisi" diyip 1 zat goyupdyrlar, 15$'my namemi, o naman salgyday ?? Bilet'de ayraport'yn hyzmatlary uchin ayry pul tolenyara, name uchin ustune ol pulam alyalar ?? + hich hili kvitansia zat yok, biledin ustune-de yazylanok. Legal'my sheyle tolenen toelg ?? T.e. tolane hich hili delilnama berilmese ???
Shol wagt men yanymda dine euro bardy, 15$ shol dovur 11-12 euro aralygyndady welin, anyrdaky oturan ozuni beter akylly goryami namemi "Dollaryn bolmasa 15 euro berip goyber" diyyar...Hamala ol yerde kakasynyn dukanyndaky 1 harydy sovdalashyp satyan yaly.

Howa, tebigat salgyty! Hemme

Howa, tebigat salgyty! Hemme yurtda hem bar, mundan on TMHY'da yokdy! Yalnishmasam gechen yildan bari bar oytyan!;)

"Terminal" bilen "Tebigat"

"Terminal" bilen "Tebigat" sozlerinin arasynda nahili baglanyshyk goryan Hajy ??
Menem birgiden ayraport gordum, yone hich hili kwitansiasyz ya-da biledin ustune
bellik etman pul alynanyny gormedim. Tebigat salgyty diyyaninem gormedim shu wagta
chenli, asla ayraport'da girish vizasy ya-da ekstra yuk bolmasa, artykmach pul
toledyanlerini goremok men, haklaram yok kwitansia yaly bir zat bermeyan bolsalar.

Mana shuny Pekindaki TMHY'n

Mana shuny Pekindaki TMHY'n koordinatory aytdi!
Onson hem bu yalnishmasam hemme yere degishli dal bolup biler!

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AmcBGJPdyNus7BfPGD5WmNsjzKIX;_ylv=3?qid=20070828192141AAdYGkn
http://www.state.gov/ofm/resource/imp/tax/20129.htm

....

Hemme yerde-de ayraport

Hemme yerde-de ayraport uchin ayry, howa yollarynyn hyzmaty uchin ayry pul alynyar, we
bu toleglerin hemmesi biledin ichinde bolyar...Mena shu tomus extra pul sorasa "kvitansia ber,
yogsa berjek dal" diyjek, goreli haysy haklaryny one surup meni alyp galyaka.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hatyja 1 telpek goyyar we yazyar: ":) alyp galaslary yok, yone galdyrjak bolsa berde gayda"

"Oz hakingi talap etmek"

"Oz hakingi talap etmek" gowi zat welin, bizin edaradir-guramalarimizda gowi netija eltmaymese..

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Hajyjan 1 telpek goyyar we yazyar: ":D?:(?"

:)

oglanlar mergenin diysi dogry. eger kvitansiya bermese (name ucin aldiklarini yazan) bu 15 $ almalari bolanok. haji nin diymek isledigi 'ayak basdy' pul hemme airportlarda da alinyar. yone kabirlerinde bilet pulunin icinde bolyar, kabirlerinde bolsa ayra alinyar.

İstanbul - Ashgabat

İstanbul - Ashgabat türkmen howa yollary bilen siyahat etjek yolagçylar üçin ...
Biledin wagtyny öne ütgedip ir gitmek isleyanler gitmeginize 1 ay wagtdan az galan bolsa ütgetmek üçin 50 $ isleyaler .Bilet gününe 1 aydan kop wagt galan bolsa hiçhili artykmaç töleg tölemeden ütgedip beryarler .
Eger bilediniz açyk (open) bolsa yene hiç hili töleg tölemeden wagt goydurup bolyar .
Yene bir tazelik .Yanynyzda akidip biljek " el-goş " kilosyny 20 den 30 kilo çenli köpeldipdirler ...
Hemmenize sagaman gidip gelin dilegi bilen ...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Mergen 1 telpek goyyar we yazyar: "30 kg gosh gowja habar :)"

...

Yashuly oglan köp sagjabol shu habary eşidenima gowy boldy, gutarjaklar bilyandirle...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Iki taraplayin biletlerde

Iki taraplayin biletlerde ikinji tarapynda almatadan ashgabada gaydanda Biledin wagtyndan gijrak ucjak bolsan onunden jang edip, "men gijrak ucjakdirin, meselem pylan cislo'da ucjak, habarynyz bolsun!" diymek yeterlik ekeni!!

Hezillikdigini..:)

öň asb-lon-asb 4,300,000

öň asb-lon-asb 4,300,000 manatka, içine "tax" puly ýok ekeni. bärden uçjak bolaňda, oňa £40 gerek ekeni. Indiki biletlerimizde "tax" nyrhy hem bar ekeni. häzir bilet bahasy 400$ töweregi diýen myş-a bar, takyk welin biljek däl.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

sonky alan habaryma

sonky alan habaryma gora TMHY ASB-IST gidish gelish 4630000 diydiler, turk howa yollary 1 hepdelik bolsa 360 dollar,1 aylyk bolsa 480 dollar diydiler...Menem ISTe gidip gelmekchi bolamson soradym...