Daşary yurtlarda maşynlaryng bahasy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

salam agzalar!
şu wagt taze pikirlenip başladym maşyn söwdasy hakynda, Egerde US'den maşyn getirtjek bolsam Türkiya dengiz üstü bilen naçe gelip gowşarka, türkiye'daki vergi dalde US'den daşary çykarmak üçin tax yagny salgyt barmyka? dengiz üçin yol krey naçeka? US'de 1998 towerek bmw we mercedes ongatja maşynlary( yagny turkmenistanda 5500-6000 dollar arasynda münülyan maşynlar) ol yerdaki bahasy naçeka, şu iş bilen gyzyklanyan ya-da şeyle iş etyan oglanlar agza dal hem bolsa maslahatlaşmak üçin e-mail adresini berip bilersingizmi?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Gyzyklanyan zadym dine logistik puly

Men mashin sowdasyna hakda bilesim gelenok, yone bilyan bolsanyz OAE- Turkmenistana, nache gunlik, bahasy,tamozhnya etc zatlary bolya. Mashynam Toyota ya-da Nissan 2005 - 2006 yyl Dvigatel ob'emy 1.6- 2.2, automat korobka )))

bilyan yokmay?

bilyan yokmay?

gyzyklanan 1 dostum bar,

gyzyklanan 1 dostum bar, sorap bir göreýin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

shahsy 1 adamyn yukuni

shahsy 1 adamyn yukuni getirmek uchin ylalashyk edyan yuk dashayjy kompaniyalar tapsan bolardy. men oz bilyanjam bilen bolusheyin. ol hem TM'daky firmalar bilen dashary yurtdan yuk gatnatma boyuncha ishleyan "Shipping" kompaniyalar, USA'den denzin usti bilen konteynerde Turkmenistana chenli $10000 golay getiryaler. 1.5 ayyn dowamynda gelyar. competion bar, ondan arzan hem bolup biler. dine yol puly+yoldaky salgyt, goshmacha hyzmaty shol tolege giryar. TM'na gelenson yuki gumrukden gechirip dokumentleri duzetmek uchin pul ayry.

maşyn jemi 10 000$-a

maşyn jemi 10 000$-a gelýärmi ýa diňe shipping bahasymy?! Shipping-hä däl bolmaly.
Hasap edip otyrkalar, maşynyň jemi 10 000$ töweregine geljegini hasap edýädiler, ýogsa 1998-den öňdäkileriň 5-6 müňe-de geljegi aýdylýardy öýdýän.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

hava..

hava, shipping . belki firma uchin sheyle gymmatdyr.

mümkin, şeýledir. Birem,

mümkin, şeýledir. Birem, firma näme getirtýär, gabarasy, mukdary, hili we ş.m. faktorlar hem täsir edýärmikä diýýän "shipping" bahasyna!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

10 mun$ bir konteynerin

10 mun$ bir konteynerin shipping bahasi.. Bir mashinin dal.. Bir konteynere 4-6 towerek mashyn sigyar, yagdaya gora..

hava..

hava, menem 1 konteynerinki diyipdim. yone 1 x 40ft konteynere 2 yenil mashyn sygyar.

Shona 6 yengil mashyn

Shona 6 yengil mashyn sygdyryarlar.. jeep bolsa 4 sany..:) Nadip?? Bilemok menem..:)

aslymarly wrote: US'de 1998

aslymarly wrote:

US'de 1998 towerek bmw we mercedes ongatja maşynlary

Nemis mashynlaryny US'den getirdip name etjek ?? Yevropada-da dolup yatyra olar,
galyberse-de 98'in dagy mashynlary hasam arzan, sebabi yevropan kop yurdy(Rumyniya
hem sheyle) 2000'den on chykan, 2-nji el mashynlary salanok yurda, onson olar
hasam arzana dushyar...US'den getirtjek bolsan Ford dagy yaly, anyrda gaty kop bolan
mashyn markalaryndan getirt, beylekilerini oz kontinentinde-de shol pula tapyp bilyan.

toyota amatly bolaýmasa

toyota amatly bolaýmasa ýene-de US-dan getirtseňem. Ford we ş.m. maşynlaň şaý-sepi (zapças) az-a tm-da! BMW, mers ýalyu maşynlary Germaniýadan almak has amatlymyka diýýän men hem

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Toyota araplardan getirsen

Toyota araplardan getirsen amatly, US'den has arzan !!

mümkin, ýöne

mümkin, ýöne US-däkileriň modeli täze, içi giň we ş.m. aýratynlyklaryny gürrüň eden ýalydylar.

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Natdinay muny ata

Natdinay muny ata aga...
Toyota taze 1 model chykaryan bolsa, onda shol model 1-2 yilin ichinde
dunyadaki Toyota fabrikalarynyn kopusinde chykyp bashlar, bu-da bizin
kontinentimizde-de chykyandygyny gorkezyar eger gurrun 2005'den zatdan
onki modeller barada gidyan bolsa...Onsonam araplaryn pullysy kop, US'de
gechyan mashyn sholara-da gelyar artykmajy bilen, islan mashynyny tapyp
bilersin araplaryn 2-nji el bazarynda, US'den getirme puly bilen sholaryn
nyrhy kop tapavut etmez, etse-de araplarynky arzan bolar !

US'den getirtjek bolsanyz yokarda yazyshym yaly, yerli marka getirtseniz
amatly bolarmyka diyyan, yagny anyrdaky SUV'leri zady, yogsa kop gazanch
edesiniz yok...Ya-da mashyn azajyk bolsa-da urdyrylan zatdyr, shu yagdayda-da
anyrda itin arzany bolyar mashyn...

umuman, seňki dogry,

umuman, seňki dogry, Mergen!
Ýöne seret, germaniýa maşyn öndürende, ölkeleriö ýagdaýyna görä ýasaýan bolmaly, meselem, UK we ş.m. üçin sag rol, Aziýadakylar üçin içi giň(maşgaladaky adam sany), US-däkiler üçin rahatlyk (komfort) ýewropalylar üçin oňat dizaýn we ş.m. Garaz, ilkinji Dubaý, soňam US "rotasy" meşhur bu babatda diýip eşitdim gyzyklanýanlardan, mümkin, ýalňyş eşidendirin!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

Internete biraz goz gezdirsen

Belki bu zat uchin ozin hem gozleg edensin velin internetden kabir saytlar ha bar., Elbetde senin islegine gora quote etmeli ve olar sana PO tayarlap bererler.

ww.movermax.com/Shipping-and-Delivery-Companies.asp
ww.shipping-worldwide.com/turkmenistan.htm

Ýaňy ýakynda bir klasdaş

Ýaňy ýakynda bir klasdaş USAiiidan maşyn ugratdyrdy, her bir maşyna shipping üçin 2.000$ çykdy diýipdi. New York töwerekden goni Eýranyň bir portyna gelýa diýipdi.
Başga bir tanyş hem şoň ugrunda, pursadyna garaşyp bilseň has arzana hem ugradyp bolýan eken. Aziýadan baran ýük gämileriň boş gaýtyanlary gabat gelýän eken.
paid tha cost to be da Bo$$

mugt shipping))

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • Slava 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy chozgit! Berekella!"
  • Mylayym 1 telpek goyyar we yazyar: "bah"

hmm

bah bize gelyan mashynlar sholar yaly diyyadiler welin, indi suradynam gordumay, bizem barde taze mashyn alyas diyip begenyas olaryn musura tashlan mashynlaryna,

arada bir oglan us'den

arada bir oglan us'den mashyn ibermekchi bolup bir blog achipdi shu yerde.. Maili bolmali mende..

menem su sowda barada kelle

menem su sowda barada kelle dowyadim bir wagtlar. men pikirim dubaiden getirmek. sebabi ol tayda nalog yok. yone her gezek gidip gelmek dalde, dubaiden ynamdar satyjy tapyp internedin usti bn sowda etmek. mysal ucin gerek masynyn ayratynlyklaryny yazmaly, bahasyny yazmaly.olam dubaiden konteynere yuklesin. menem tm-dan bankyn usti bn pul gecirsem.seydip arzana masyn getirip bolarmyka diyyan? sebabi zakaz boyunca getiryan. elinde alynman galmaz. hemem arzana getiryan. bolmasa su wagtky satyjylar yol harajatyny hem mashynyn bahasyna uryarlar (otel, motel iyip icgi zadyny :)
goldayan bar bolsa yazsyn. bir oglana tapdym yanyma. yene birnace bolsak pul zatlary toplasdyryp baslasak bolar diyen umyda bar.

Aman jan, edil şu wagt-a

Aman jan, edil şu wagt-a gerek däl maňa welin, soňky talyplylaryňyzdan biri men bolaýaryn :)
ýa bile işlemek üçin soradyňmy :)

Hawa, seň diýýäniň bolsa, örän amatly welin, şu çaka çenli muny eden/edip bilen barmyka tm-dan?! Hökman ynamdar biri(işgär, dogan, garyndaş we ş.m) bolmasa onda bolmaýmasa?!

"Elinden we dilinden beýleki ynsanlara zeper gelmeýän kämil ynsan bolmak dilegi bilen!"

yokday ata aga bir oglan bn

yokday ata aga bir oglan bn birden bayajak bolyas :)

baslayjak wagtng konteyner

baslayjak wagtng konteyner doldurmak ucin 1 yada 2 mashynlyk yer bolsa bile etse bolar sowdany yone men senden satyn aljak dalde dubaidan aljak, yone konteyneri doldyrmaga komek bolup biljek.,.

Men Amerikada. Mashyn barada

Men Amerikada. Mashyn barada gyzyklanamok. Gyzyklanyan, yone sowdasy, ibermek we yene barada dal.
Oz koneje Hondamy tazelesem bolya. Bizar azar sowdasyna girmage.
-------------------------------------------------
Dostuň garga bolsa, iýjegiň... ehm..
Dostuň garga bolsa, näme iýjegiň bellidir!

...

2007 accord münyamişin dyip eşitdim :))
gaty köne ekeni :PP

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

medman ol diyyani etmek gaty

medman ol diyyani etmek gaty kyn. sebabi biz wagtynda etdik yone bolmady sol onki bahasyna den gelya. arzan gelenok. birem diyyan masynyny iberenoklar. yene de pikirlenip gorda....
....................Ya Bolsun Yaly Gorun,Yada Gornusin Yaly Bol.......................