Serdar Rejepow, "Melhem" estrada ansambly

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

- - - - - - - - - -

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

mengkida achynok bu , bir

mengkida achynok bu , bir zat yalngyshlygy bar bolaymasyn

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

şu sahypa gireniňde,

1. şu sahypa gireniňde, sahypaň ýokarysynda sary duýduryş çykýandyr, bir zatlar üçin rugsat soraýandyr, iňlisçe! şoňa syçanjygyň sagy bilen basda "rugsat ber" diý!(iňlisçe de Allow bolmalydy öýtýän)

2. play basanyňdan soň azyjak garaş, açylmasa ýene 3-4 gezek dürtüşdir, açylýança muçit etmelide gepiň gysgasy
__________________________________________
I'm not anti social, society is anti me...

mena achyp bilmedim, ashak

mena achyp bilmedim, ashak boldum welin beter komp dowjek bu:)dongdy ay borla hokman dal

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

Aý Serdarjan senem

Aý Serdarjan senem tapýaňaý biderek quick time ýaly zady. Ahow, muny install edip şonça wagt ýitiribem aýtdyryp bilemok, gidenok ilkinji 2-3 sekundyndan soň.
Päh, bolmady bula
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

mengkide ilki boolmady welin

mengkide ilki boolmady welin , indi aytyar , gowy aydym eken:)) bokup tans ediryan aydym:)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...

Baýram Quick Time men

Baýram Quick Time men tapammok, seň computeriňdäki default programma şol, men diňe mp3 formatyndaky faýl goýdum, seň komputeriň bolsa quick time bilen açýa!!!

ilkinji 2 -3 sekunt gitýän bolsa, pause basyp azyjak garaş, soňky sekuntlaram geler!
__________________________________________
I'm not anti social, society is anti me...

Bäşim Söýünow


Täze çykýan, aslynda ogurlanýan aýdymlary diňlär ýaly däl, belki erbedem däldir, ýöne ol aýdymlaň hakeýkisini diňleýäň welin janyň ýanyp gitýär, türkmen aýdym saz sungatynyň şu derejä gelenine ynanyp bolanok. täze ýaşlar azat oraz, begga, seýdi ýaly aýdymçylary diňleýärler, sebäbi studiolar diňe şolar ýaly bagşylary öňe çykarýar, emma bizde has gowy bagşylaram bar, ýöne köp kişi tananok, we studiolardan olaryň ýazgylaryny tapmak kyn. menem şol sebäpli özümiň azyjygam bolsa tanaýan we aýdymlaryndan tagam alýan bagşylarym bilen sizi tanyşdyrmak isledim.
Bäşim Söýünow, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň "Daýhan" daýhan birleşiginde ýaşaýar, öňler ady azyjygam bolsa eşidilýärdi indi kän görünenok. esasy gitarada(ýanynda mandalin) aýdym aýtýar, we aýdymlarynyň köpüsi söýgi barada, menä gowy görüp diňleýän, siziňem göwniňizden turar diýip tama etýärin.
_______________________________________________________________________________________
Doňdurdylarmy ýa seni - Bäşim Söýünow

_______________________________________________________________________________________
Maralym - Bäşim Söýünow

_______________________________________________________________________________________

Her aydymchy/aydym uchin

Her aydymchy/aydym uchin ayry mowzuk achmak gerek dal, hemmesini bir bloq'da uyshurip bilersin, 100-200 post bolanda #2, #3 diyip dovam edibermeli bolarda !

P.S. Mowzugyn adyny govnune gora uytgedip bilersin, "Turkmen estrada aydymchylary" we etc manysynda, yagny hemme aydymchyny ichine aljak shekilde!

Olar biziň üçin "her

Olar biziň üçin "her aýdymçy däl"!!!

başga biderek mowzuklarda aýratyn block açsaň bolýa, ýöne her bagşy üçin aýratyn block açmak bolmaýan bolsa!!! bilmedimdä, diýere zat tapammok!
__________________________________________
I'm not anti social, society is anti me...

Shu yerde Akysh, Atabay yaly

Shu yerde Akysh, Atabay yaly aydymchylaryn birgiden aydymyny, klibini bir yere goyduk, bularam goyarys, sholardan yokarda dal hichisi, we yeke ozune 1 bloq achmak, ol aydymchylaryn derejesini belli edenok, bloq achmagyn maksady uns chekmek dalde, goyup bileninden kop info'ny 1 yerde goymak, aydymchylaryn ady, infosy, aydymlary hem shu kesgitleman dashynda dal!!

Biderek hasap edyan mowzuklaryna-da girde ashagynda biderekdigini bildiryan yazgy goy, son ichi dolmasa olara-da duydurysh beriler !

Adamlaryn pikirlerini yazan

Adamlaryn pikirlerini yazan mowzuk bashysyny ayirmaga hakyn yok, ony yazan sen bolsan hem !! Adam shekilli, adam dilinde aytdym shol 1 mowzuga degisli zatlary 8 post edip achmagyn manysy yokdygyny, gaty gorsen gaty yerde otur, minnetli zat gerek dal bize, yone adamlaryn yazanlaryna hormatyn bolsun, shol hormat uchin, olaryn yazgylaryny manysyz hala getiryandigin uchin, banlendin !!!

Tmolympiad'a hosh geldin !!!

"han özüm, soltan özüm"

Mergen wrote:

Adamlaryn pikirlerini yazan mowzuk bashysyny ayirmaga hakyn yok, ony yazan sen bolsan hem !! Adam shekilli, adam dilinde aytdym shol 1 mowzuga degisli zatlary 8 post edip achmagyn manysy yokdygyny, gaty gorsen gaty yerde otur, minnetli zat gerek dal bize, yone adamlaryn yazanlaryna hormatyn bolsun, shol hormat uchin, olaryn yazgylaryny manysyz hala getiryandigin uchin, banlendin !!!

Tmolympiad'a hosh geldin !!!

Mergen han!
ýalňyşy özüňde gözlemäni öwren! bir sapar bir türk ýaşyula azap edip bir zatlar düşündirdim, olam düşünmedi, onsaň men "deşenmediňiz öýtýän" diýdim welin, ýaşulyň beren jogaby gaty manylydy; " düşünmediňmi diýmeli däl, düşündürip bilmedim öýtýän diýmeli" diýipdi!

erkin pikir, we herket barada, 2 tarapdan seredeli!

1. seniň tarapyňdan: bir agza öz kellesine görä bir zatlar ýazdy, ýazylan ýazgyň duran ýeri seň göwnüňe ýaramady we agzadan bi rugsat ýerini üýtgetdiň. bu ýagdaý erkin hereket, hatda eden etdiçilik, diktatorstwa diýsegem ýalňyş bolmaz.

2. meniň tarapymdan: Men öz gyzyklanýan mowzugymda, agzalaryň pikirini we bilýän maglumatlaryny öwrenmek maksady bilen bir ýazgy ýazdym, ýöne ol ýazgym pozuldy we başga bir ýazgyň aşagyna jogap hökmünde goýuldy!
öz erkimden daşary. soňam şeýle et, beýle etdiýip diktowka berildi!!!

şony etmänkäň iň bolmanda " şuny şeýdäýeli" diýen bolsaň, belki beýle ters täsir görkezmezdimem.

eger, sahypa meniňki, islänimi ederin diýýän bolsaň! her gelene açyk etmede, öz dost aýlagyňy içine alda soň agzalyga kabul edilşigi bes edäý, ýöne sahypa hemme kişa açyk edip soňam eden etdiçilik edip ýörseň, oňa arassa diktatorlyk diýilýär.

ony muny etmäge hakyň ýok diýip ýazypsyň! sen meň ýazgymy üýtgetmäge hakyň bar, ýöne men öz hatymy üýtgetmäge hakym ýokmy?

sen yazgyn ichini uytgeden

sen yazgyn ichini uytgeden daldir ol.
Men gaharym gelyani, sen bir zatyazyp, yzyndan shuncha jogap yazylanson ayirishin.
Mundan on Hytayda okayan bir oglan sheytmani halayardy, her yazanyny birnache wagtdan son ayirmagy. Ony men banlapdym.
Ya yazma, ya-da yazanyn arkasynda dur. Yone gepini yzyna alyp duran yaly yazgyny uytgedip durma, ya ayirma.
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar

1.0. Men han dal, yonekey

1.0. Men han dal, yonekey Mergen, oyun we etc edibem han/man diyilmegini halamok !

1.1. "Yazylan yazgyn yeri men govnume yaramady" -- Hmm...Men yazgylary oz govnume yarap/yaramayishlary sebapli edit'leyamikam ?? Moderligi keypime gora, shahsy isleglerime gora yoredyanmi ?? Ya-da bashdan bari 78 gezek aydyp gelyan, sahypanyn tertip-duzgunli bolmagy uchinmi ??

Tmolympiad'da adama hemishe-de dushundiriljek bolunyandyr, sana-da sheyle edildi, yazgyny pozubam bilyadim, yone adam shekilli hormat gorkezip, durshy bilen menzesh mowzugyn ichine goydum, 1 harpynam uytgetman. Onson nadip gelip utanman "diktowka berildi" diyyan ?? Sana etjek ishini diktovat edyan adam, govnune yaramayan(?!) zadyny sen govnun diyip ayirman goyarmy, ya-da pozup goybarmi ?? Eger gurrun yazga hormat barada gidyan bolsa, onda oz eden ishine goz aylamagyny maslahat beryan, jogap yazan adamlaryn zahmetini 1 kopuk edeninden habaryn bolsun !!

Yashuly senin diyyanine dushunmeyan bolup biler, yone sen ol dushunmedi diyip duzgun-tertibin pozulmagyna rugsat berip bilmersin, eger edyanin dogry bolsa, yashulam bir gun dushuner we hak berer, asyl mohum bolany hem shol !!

Diktator, palan, pismidan...Mena owrenishdim, name diysenem kan bir rahatymy pozup duranok, hudaya shukur vyjdanym rahat !!

Hormatly

Hormatly ceriumoxide©!

Saydin yonekeyje kanunlarina hormat esasli garamagini hayisht bilen sorayarin! Senden absurd zatlar soralanok imho..

Salam Gadyr aga! gowymy

Salam Gadyr aga! gowymy ýagdaýlaryň? ýitip gitdiň.

öňki prezidente gaty uly hormat goýýan, gowy işler etdi, ýöne ýekeje tarapyny halammokdym, hemme işe goşulýady, hemme zady özi etjek bolýan ýalydy.
Mergeniň etjek bolýanam şonuňka meňzeýä. Her zady düzeltjek bolmak nämä gerek, belki seniň gowy hasaplaýanyň başga adamlara görä erbetdir. öz diýeniňi tutdurmak nämä gerek!!!

onsoňam men aýdym-saz bilen gyzyklanýan, we esasasy aýdym-saz barada ýazgylar açjakdym, emma ol menden hemmesini bir blockda goýmagymy isledi, belki özi düşünen däldir, ýöne men häzir bir blocka 40 50 aýdymy media player bilen goýsam şol sahypa soň şol block ýuwaşlap, açylmaýaram!!!

Şunyň dogry welin,

Şunyň dogry welin, aýdymlary download eder ýaly linkde berip bilmersiňmi Serdar?
-------------------------------------------------
Pyragy sözlär tilinden,
Namysyn bermez golundan,
Kyýas ediñ gyz gelinden,
Ýyl ýyldan bihaýa bolar