Goşgylaryny has köp okaýan we halaýan şahyryňyz kim?

Andalyp
2% (1 vote)
Azady
0% (0 votes)
Baýram Han
0% (0 votes)
Garajaoglan
0% (0 votes)
Gaýyby
0% (0 votes)
Gurbannazar Ezizow
19% (8 votes)
Kemine
2% (1 vote)
Kerim Gurbannepesow
12% (5 votes)
Magrupy
0% (0 votes)
Magtymguly
44% (19 votes)
Mätäji
2% (1 vote)
Mollanepes
5% (2 votes)
Nesimi
0% (0 votes)
Şabende
0% (0 votes)
Seýdi
5% (2 votes)
Şeýdaýy
0% (0 votes)
Talyby
0% (0 votes)
Ýunus Emre
9% (4 votes)
Zelili
0% (0 votes)
Zynhary
0% (0 votes)
Jemi 43 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

YUNUS EMRE....men hayran su sahyra

yaman gowy gosgylary bar.
kop dillerde cap edilen eserleri kan yaman

Agamjan, Magtymguly barka

Agamjan, Magtymguly barka beylekilere orun bermek ayyp bolar! Magtymguly bir derya bolsa beylekiler damjajyk diysenem bolar!!!

ay natyangay jigim, edebiyat

ay natyangay jigim, edebiyat yada sungat lezzet almak uchin okalyar, a men bolsa modern edebiyaty halayan, gurbannazar hem turkmenleng modern edebiyatynyng kerwenabshysy hasaplayaryn, magtymgulyng goshgylaryny okamda kan dushunemok, olam sungatyng lezzetini almakdan uzaklashdyryar meni, Magtymgulyda kyn sozler bar, kyn sozleri bolsa gozlap tapyp okamda lezzet alyp bilemok,

Ay, Asyr dade natyanay

Ay, Asyr dade natyanay senem! Men dine Magtymgulyny beylekilere gora has beyigrak gorup diyaydimlehow. Bay, senem-a, name bar aladan meni yzarlap yormekmay! Hawa name yalnysh zat aytdymmy, Magtymguly beylekilerden beyigrak dalmi eysem! Onsonam, dogry her kimin oz halayan shahyry bar, menem oz gowy goryan shahyryma padyashka bolsun diyip yazaydymla! Bolmasa menem modern shahyrlardan Kerim agany, yada Gurbannazar Ezizi nusga edip ulanyan, her duzyan modern gosgularymda! Yone, shonda-da Magtymguly mana beyleki shahyrlaryn arasynda, cur depede bolup gorunyar.

dur yekeje minut

dur yekeje minut,men Yunus Emrani gowy gormegim Magtymgulyn ululygyna dil yetirdigim dal-a?
men oz gowy goryan sahyrymy aytdm.Aslymarylam modern edebiyat diyipdir.Edebiyady edebiyat edyan shol kyn we cun manyly sozler dalmi eysem???
olar bolmasa men shu yazanja zadymam keyp edip okabermeli bolmayamy?
G.Ezizow taze durmus barada yazan bolmagy mumkin yone ol edil beylekiler yaly guycli shahyr dalmika diyyan?
sagbolun

gurbannazary tanamok üçin

gurbannazary tanamok üçin birnja gowja nahar iy, yzyndanam nas at, çilim çek, onsongam gökje çay demlede:) ümsümlik bir yere geçip pikirlenipjik hemme goşgysyny oka, dinge gysgalaryny dal uzynlaryny hem, ondan hem belki beyik bir düşünür çykardy hem welin pahyr gaty ir ölipdir eken..

Эзизов...

Яшка отен бир гымматлы бири. Мен он Гурбанназар аган бир курсдашынын оглы билен гурлешипдим велин СССР вагты кабир гошгуларыны уйтгедипдирлер(аялы юрегим жиглап гитди дийипдир) гарашсызлыкдан сон болшы ялы окапдырлар. Олумем бирхили. Ягдайлы..!!???

Men bilshime gora Ezizov'y 1

Men bilshime gora gulluk'dan gachyp baryan 1 soldat, Ezizov'y we yene 1-2 shahyry konferensia akidip baryan mashyny aljak bolup atyar, sonundanam ozune gelip, edenine dushunip, ozunem atyar !! Garaz, 1 samsyk esgerin gachjak bolup eden zady !

men de goşulyan aydanlana

Magtymguly-Turkmenistanyn Beyik şahyrydyr. Onun goşgularynyn manysy şeyle bir içini syzlaya. Goşgulary durmuşy elementar tarapdan duşundiryar.

Kerim Gurbannepes hem

Kerim Gurbannepes hem meşhur bolar diýýädim welin bu saýlawda, häzir yzrakda.

A meň özüm üçin Magtymguly öňde. Gaty öňde. Beýle az setir, söz bilen köp many berýän şahyrlary başga görmedim. Her setiri bir nakyl ýalyhow käbir goşgularynda...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Men Kerimi, Gurbannazary

Men Kerimi, Gurbannazary okamda Magtymgulyny okanymdan has köp lezzet alyan.
Başgda önrak, elime türkçe Omar Hayyamyn rubagylary düşdi. Olaram gowyja eken.
Hemmesinde diyen yaly dini, mollalary tankytlayar. Düşünjame yakyn. :)

Mowzugyn adyna seredin

Mowzugyn adyna seredin oglanlar, "Goşgylaryny has köp okaýan we halaýan şahyryňyz kim?" diyilyar, "Haysy shahyr in beyik ?!" diyilenoga ?? Subjectiv pikirimiz soralyar, subjectiv jogap hem berilyar, beydip subjectiv pikir(has dogrysy "taste"/"vkus"/"tat") yaryshdyryp durmagyn manysy name ? Kabirine akyl beryan goshgylar yarar, kabirlerine keyp beryanleri, shona gora-de jogap bolarda !

P.S. Mowzugyn adynda "Turkmen shahyrlary" yaly 1 zat yazylsa hasam yerlikli boljak yaly, yogsa kabirlerinin in halayan shahyrlary turkmen dal hem bolup biler !

Kim kimden beyik, ony biz

Kim kimden beyik, ony biz bilmeyaris! Magtymgulynyng goshgulary chenden asha gowy, emma ezozowyng temalary meng yuregime name uchindir has yakyn, shondan shonga ses berdim.

P.S> blogyng ady uytgedilse menem kemem dal, sebabi aslynda meng ing gowy goryan shahyrym Pushkin.
_____________________________
Laugh at your mistakes, but learn from them!
-Elaiza Wyeldowoyan de Murwuaz

magtymguly Turkmenin in

magtymguly Turkmenin in beyik shahyry, gumanist.. Magtymgulynyn aydip gecen zatlary gaty kop..meselem suwdan elektrigin onduruljekligini, ya bolmasa demir metallaryn yagny samolyodyn gush bolup ucjaklygyny aydya..bashga-da aydip gecen zatlary gaty kop.. Yone Magtymgulynyn goshgulary gaty agyr, gaty kyn . men-a dogrymy aytsam dushunemok.. Gurbannazar Ezizowyn goshgulary welin duybunden uytgeshik.. goshgularynda aytjak zatlaryny sadalyk hem ussatlyk bilen gaty gowy yazipdir. Dogrymy aytsam her oye baramda okayan Gurbannazaryn goshgularyny we doyup bilemok.. esasanam ^Mukaddes Yalan^ diyen poemasy bar, okap gorun-de SHAHYRA baha berin..
G.Ezizow belki-de has kop ve has gowy goshgular yazip bilerdi yone ajal adamyn butun arzuwlaryny puja chykarya.. yene-de 35 yashynda olenine garamazdan okiyijylaryn gownuni awlamagy bashardymyka diyyan..
Kerim Gurbannepesowyn goshgularam gaty gowy.. yone yekeje ses berip bilyanim ucin sesimi G.Ezizowa berdim.

magtymguly

magtymgulynyn gosgularini sonky gunlerde okap basladym
owrenjek kop zadymyz bar onun gosguklarynda hakykatdanam
yaprakpress.com'dan aldym magtymgulynyn gosgularyny, 63 sany:)
bu gosgulary tukrkmen dilinde tmolypiad.org topary komek edipdir KOP SAGBOLSUN AYDYAN eden uly eden komeginiz ucin:):)