In kop girilyan turkmen sahypanyz haysy?

Tmolympiad.org
48% (48 votes)
Talyplar.com
4% (4 votes)
TurkmenCafe.com
18% (18 votes)
Turkmenworld.com
1% (1 vote)
Tm-music.net
2% (2 votes)
Teswirler.com
15% (15 votes)
Yashlar.biz
1% (1 vote)
Tmhits.com
2% (2 votes)
Tmchat.ru
6% (6 votes)
okamak.com
3% (3 votes)
Jemi 100 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Baybaaa... bu sahyplaryň

Baybaaa... bu sahyplaryň köpüsini bilemok ekenim
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Menem sahypalaryn

Menem sahypalaryn birgidenini bilemok, yone bilyanjeleriminem kopusi ayry ayry kategoriadaky sahypalar...Yene-de 1-nji tmolympiad, sebabi ondan basga sahypalaryn hicisene-de ayda-manda 1 gezekden kop, onda-da biri link dagy berip iberaymese giremok...

hmm

ine bilenok bolsanyz indi girip barlarsynyz baryny :P

hemmamiz tmchatdan

hemmamiz tmchatdan bashlapdyk... :P

ýoo menä tmchatden

ýoo menä tmchatden başlamok. Otaýda orsça gürlemeseň bolanok :P iň bolmanda öz ö,ç,ş,ý,ň,ä,ü ýaly harplarymyzy ýazanymyzda &4fg%82 şular ýaly alamatlar çykýa, onsoň menem ol ýerden başlamadym )))

ööööňler aA agaň agajan.8m.com diýip sahypasy bardy, menä ilki şondan başladym, birem Farzad agaň turkmens.com-y bardy


Maru Şahu Jahan

Tmchat'yn yashy nache,

Tmchat'yn yashy nache, "hemmamiz" ol yerden bashlar yaly ?
Ondan on yuvaşşşşşş isleyan ashgabat bardy, ady bulam-bujar
yazylyan...Tmchat'y anyrda reklama edip, kovulyp dagy yorlen
dovurleri hem yadymda :)

birem turkmenonline.com

birem turkmenonline.com bardy. Öňler iň gowy türkmen sahypady, ýöne ýapyldy...


Maru Şahu Jahan

turkmence.com diýen

turkmence.com diýen sahypada "ýazyp" başlapdym menä :)
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

men hemmesinem bilyan diyen

men hemmesinem bilyan diyen yaly, ing bolmanda eshitdim :D
tmolympiad kop giryan bolaymasam, yone inet. wagtym bolsa turkmencafe.com okamak.com, kate talyplar.com hem girip chykyan...
____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

wow

wow, olympiad chat'dan ondemi????

chatdakylar bu yerey gelip

chatdakylar bu yerey gelip ses berseler megerem kop bolardy sesleri, yone shol yerden bu yerik giryan gaty az bolaymasa :)
_____________________________
Haçan bir suprada taýýar kylynar aşlar?!

u r rgith

Edil shu wagt 1 user we 3 myhman bizde otyr.
gel dyeli 10 kishi, chata girip seret... talpamyrat

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Mena talyplardan bari

Mena talyplardan bari geldim, barden yene talyplara bardym o yerden yene teswirlere bardym indem hersine giryan has kopem teswirlere giryan. bu yerini onki yaly yene ayaga galdyrmak gerek.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "hak aytyang:)"

teswirler gyzyklyja eken. o

teswirler gyzyklyja eken. o tayda hem Feya ekenina sen :)

ay pasportymy chalyshyp

ay pasportymy chalyshyp oturmayyn diydim shonun uchin ;)

taze habarlar... indi menem

taze habarlar... indi menem teswirlerde yazip bashladym...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Teswirler? Yooooooook duryn

Teswirler?

Yooooooook duryn hemmaniz!!!... hic yerik gitmaaaan... Name diyseniz edeyin :-)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayat-Hajy 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella! :)))"

name diysekkak ?! :)

name diysekkak ?! :) teswirlere gideli.

jiginge sozung gechenok

jiginge sozung gechenok oytyan seng jiging dami shol sayty achan bozgak:):) ushmeleng edeling yzly yzyna, ata agany getireling, :D:D

indi barde taze blog

indi barde taze blog achmaly...
-nadip tmolympiady onkisi yali gyzykly etmeli... boshrak bolsam acharynda...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Bäri hiç hili gyzykly

Bäri hiç hili gyzykly dälä. Iň soňky ýazylan ýazgy 12 sagat oň ýazylypdyr. Gyzykly temalar ýok. Online adam ýok. Onsoň gelen geçip gidýä. Ýogsam açyp seredýän weli birwagtky açylan mowzuklar, ýazylan kommentler....
Gyzykly däl.

Teswirlerde bolsa köpüsi aktiw agzalar. Tüweleme. Gyzykly ýer.
_______________________________
Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

ay goysanay namesi gyzykly,

ay goysanay namesi gyzykly, men shu gunler sheyle gyzykly saytlar bilyan, mysal uchin bir saytda kusht oynayan, her gochumum uchin 1 hepde wagt berilyarem welin yenede gaty gyzykly..
tmolympiad hem sheyle, seng ol teswirlerde achylan temalang eyyam barde 2 yylyng ichinde jedelleshildi we belli bir pikiler bilen jemlenildi, ol yerde bolsa minutda 30 komment yazyarlar, kommetlering segsen prosenti hem, goysanay, baaa, natdingay, tuweleme, salam bamyngay, gowy yzypsyng(sebabi yok), ynanamok, name uchin..... shung yaly commentler, sheyle kommentler bolanyndana shu durshy hem gowy barining, yogsa menem ol eyrede seretyan kayarym:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Belle 1 telpek goyyar we yazyar: "haha..menem shol yerde shu gunler welin chyn! :P"

...

Nach komment yazanyny sanayan sistemasy bar,shong uchin kop gysga kommentler yazylyan bolaymasa...

2-3 hepde on talyplara

2-3 hepde on talyplara jyklapdym, in yokarda Faraba gargynyp yazyp duranlar,
on asagynda biri talyplaryn "adam eden" sahypalaryny yazyp dur ekeni, arasynda
tmolympiad'am bar :D Yagny, biz barlygymyz, bolanja agzamyz dagy uchin olara
sagbolsun aytmaly ekenik yatyp turup :)) Gulkim tutdy, yapyp gaytdym.
Teswirlere seretdim son. Barden birgiden kone agza bar ekeni, kabirleri
yazysh stilimize chenli "owrenipdir", okap gulen yerlerimem boldy...
Yone her name diyselerem, etselerem, tmolympiad'yn "agyrlygy", yazgy manylary
we etc bashga sahypalarda 10-20% hem yok...Hudaya sukur az bolsa-da uz diylenine
uydyk, birgiden manysyz zatdan doldurmagyn yerine, gaty kop manyly we gyzykly
zatlar gurleshdik...İndem herkim okuwyna/isine baslap, ornasandyr, nesip
bolsa bu yylam yzyny alyp chykarys.

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • yhlas 1 telpek goyyar we yazyar: "dilinge doneyin... "
  • Agam 1 telpek goyyar we yazyar: "Nesip bolsa ýene janlanar öýümiz! Berekella!"

menem shu gunler teswirlere

menem shu gunler teswirlere oturyan..bu yere girseng "agras" gurrung etmeli 1-2 sozlemde zat jemlap aydyp bolanok ya-da yuz ugra :D
teswirler-a jajek yaly owadan her hili zatjagazalar bilen bezelen barmanam goray :)

Mergen wrote:

Hudaya sukur az bolsa-da uz diylenine
uydyk, birgiden manysyz zatdan doldurmagyn yerine, gaty kop manyly we gyzykly
zatlar gurleshdik...İndem herkim okuwyna/isine baslap, ornasandyr, nesip
bolsa bu yylam yzyny alyp chykarys.

enshalla :)
____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Belle wrote: barmanam goray

Belle wrote:

barmanam goray :)

Ey way, barmasan uyship gelip depyanlerin dagy saytymy ol ? :D

Biza sana ulyja, akyllyja gyzymyz diyip, moder dagy edip yorduk,
senem gelip "jajek", "owadanja" diyip, "gyzjagashlyga" tutdyrdyn :)))

hak aytyang, sanga goshylyan

hak aytyang, sanga goshylyan wii, hany suratlar, ya barmadyngmy Ruminya entak:):)

Bardym welin, gochha gochluk

Bardym welin, gochha gochluk barde-de, okuw taze bashlady, 5'e chenli okuw, ondan son ene-ata yignaklari, son mekdepde mugallymlar yignagy...Gije suynip oye yetyan oza..
hazir gozleshdireyin, tapsam goyjak :)

Edit: Tapmasyna tapdym welin, gury goyasym gelenok, ertir photoshoplap, prikol tutup goyjaga barsyny :)

way, aslymaryly,

way, aslymaryly, otursangyzlang! sizem bar-la shol yerde, manga diyenje bolan bolup,bee, muny :P
_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Hanymlar we

Hanymlar we Jenaplar,

Gynansakda bizin aramyzda bashga saytin ichalylar bar eken. Bar telpeklerini ellerinden alyp, ban-lap sonam nicklerini bash sahypada goymagy teklip edyan.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "goldayan!!"

kim

kim olar?
____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Tmolympiad Howpsyzlyk

Tmolympiad Howpsyzlyk Gullygy gozlap yor..

Bah nache vagtdyr shu

Bah nache vagtdyr shu mowzugy girip okaman yordum. Bu ichalylar name etdilerka, menem merak edip bashladym. eger gelip tmolympiaddan idea alan bolsalar onda elinden geljek zat yokla dine kimlerdigini aydarsyn bizem bilip galarys sheydip olam taryha goshulyp gider. emma tmolympiady garalam maksady bn ichalylyk eden bolsalar onda ola erbet.Telpekleri durubersinde dine kimlerdigini bileli ve name erbetlik etdiler shony bileli.

Prikol tutandyrlay Atamyrat,

Prikol tutandyrlay Atamyrat, t.e. basy seyle baslana menzeyar, yogsa basga sahypalar bilen sene-mene edyan dovurlerimiz bir wagt on gutardy, indi "ulaldyk" :)

Quote: Mergen Ey way,

Quote:

Mergen Ey way, barmasan uyship gelip depyanlerin dagy saytymy ol ? :D

uyshup depyan bar diyemok wayy..toba.. :P (yone shol saytdana gengem gorjek dal.degishyandirin-ey :D)

Quote:

Mergen Biza sana ulyja, akyllyja gyzymyz diyip, moder dagy edip yorduk,
senem gelip "jajek", "owadanja" diyip, "gyzjagashlyga" tutdyrdyn :)))

ehm..ehm..gaty tolgundyryjy yagday :) siz men hakda beyle pikirdemidingiz ya asyl?!:D
bah, onda ynamdan gachmak biz yalylara gelishmez :)
p.s.2hepde bari giremok diyen yaly ol yere:sayt gaty owadan sozum yok, yone many azrak, gynansagam :( kop gerekmejek temalar achylyar, yogsa aram-aram bir "akylly" gurrungem edilyar, yone sizi tashlap men nira gideyin? :D :)

_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Men sen ol sahypa

Men sen ol sahypa girip-girmezligin barada pylan diyemok, herkim elbetde islan yerine giryar, yone barde gorshun yaly "jajek"-den has kop "jajegin ichi" mohum bolanson, anyrsy birhili koplench chaga gurruni yaly gorunyar chyndanam...
Galyberse-de, govja zatlary tashlamak govy dala :)

Aý wagt bir zatdan alnyp,

Aý wagt bir zatdan alnyp, başga zada sarp edilýär. Men tmolympiad'a soňky döwür kän wagt harjamadym, pikir etdim, ylmy işimi çaltlaşdyraryn, köpräk makala ýazaryn diýdim. Ýöne görüp otursam, menä belli bir sagatdan kän işläp bilemok. Ýagny non-stop işlesem kelläm göçjek ýaly. Arasynda dynç alyp durmaly. Eger tmolympiad bolmasa, futbol sahypalarynda täzelik we habar okap geçirýän, ýa futbol forumlara girip pikir okaýan, ýa ýene futbol we kino görýän, ýa fantasy football oýnaýan...

Şoň üçin "iki otuzyň bir hasap" diýýänleri dogry ekeni. Bärden alan wagtymy başga ýerde sarp edäýýän...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Bayram wrote: Eger

Bayram wrote:

Eger tmolympiad bolmasa, futbol sahypalarynda täzelik we habar okap geçirýän, ýa futbol forumlara girip pikir okaýan, ýa ýene futbol we kino görýän, ýa fantasy football oýnaýan...

Ey way...Ol "wagt sarp edilyan"-lerin arasynda "gelneje" yokla Bayram ? :D

Oň ýaly detallara girilip

Oň ýaly detallara girilip durlanok. Meň sananlarym wagt "biderek" sarp edilýän zatlardy. Günüň dowamynda nämelere wagt sarp etýänimi birin-birin sanasam, nahardan tut, suwdan tut, başlabermeli...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Nahar, suv we etc

Nahar, suv we etc tmolympiad'da aktiv yazyakanam bar zatlardy, men gechen yildan bu yana uytgan zatlar barada aydypdym, olarynam bashynda gelneje gelenson, degiship "ona wagt sarp edenokmy ?!" manysynda yazdym...

Ok, gelnim bilenem wagt sarp

Ok, gelnim bilenem wagt sarp edýän. Ertir turup ýagyşyň aşagynda söýgi aýdymyny aýdyp, tans edýäs :D Onsoň men işden gelemsoň, bile el tutuşyp Family Guy diýen multigi görýäs.

Geçen ýyldan bu ýyla üýtgän zat kän ýalam, az ýalam. Ylmy iş känräk, başga zatlar azrak. Aslynda öýlenemsoň, öte başga zatlara wagt etmäge has kän mümkinçilik bar. Sebäbi gidip nahar bişirjek, ýa gap-çanak ýuwup wagt ýitirjek gumanyň ýok.

Ýokarda ýazanym gödegräk bolan bolup biler, elbetde smaýl goýmaly ekenim. Umuman, öýlenenimiň täsiri tmolympiaddaky aktiwligime täsir etmedigini aýdasym geldi-dä. Esasy zat, has kän işleýänim, we wagtymy tmolympiada däl, kino/futbola sarp edýänligim.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Dogrydyr, yone biz sallah

Dogrydyr, yone biz sallah bolamyzson oylenen gunin 1 yildirim dagy chakyp, kop zat radikal shekilde uytgayjek yalyda :) Yogsa barde ishleshyanlerimin hemmesi oylenen we social 1 zat bolsa olaram menden galman gatnasyalar, yagny mende internede/beyleki zatlara gidirmek uchin bar bolan wagt, olarda-da bar, we ol wagty olaram shol bir zatlara sarp edyaler, arasynda "Men bugun futbola gelip bilemok, chaga/ayalym yaranok" dagy diyaymeseler :)

Hawa, şoň ýaly. Mümkin

Hawa, şoň ýaly. Mümkin aýaly bilen wagt sarp etmegi wajyp görýänler bardyr, menem wajyp görýän. Ýöne irden işe gidip, agşam gelseň, bir üýtgeşik edýän zadyňam galmaýa hepdäň içi. Asyl Türkmenistanda bolsaňa, munça işläňok, ýöne aýalyň öýüňizdäkiler bilen ýa ýene bilen wagt geçirýä, sen dostlaryň bilen.
Är-aýal bolsaň, bile bir zat etmeli diýen düşünje has kän amerikanlarda bar. Bilmedim, Türkmenistanda aýalyň bilen gün boýy kän güýmenmeýäniň ýaly. Amerikada ýöne adamlar ýalňyz, şoň üçin aýal bilen entäýmeseň, entäre adamam kän däl.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

tmolympiad tmolympiad

name diysekde tmolympiad'yn orny ayratyn. men ozuma beyleki turkmen sahypalara agza bolup girsem-de shu yere owrenshishim yaly owrenshemok. kabir agzalar bilen hakyky durmushda hem gatnashyp jora bolup giderin diyip otursam tursam oyumda daldi. chyndanam, gyzlarymyz bilena sheyle, nache yildir tanysh yaly. 9-10 yyl bile okan klasdashlar bolup shoncha kop tanan daldiris biri birimizi.
kop turkmen saytlar her hilije bezegleri bilenem "gyzyklyja" ekeni diyip ozune chekdi welin, tmolympiad sahypasy durmushymyn bir bolegidiyip biljek :)

tmolympiad'a gelyan agzalaryn pikirem biri birinden tapawutly, yashayan okayan yerlerem bashga, shonda-da sahypanyn gymmatlygy hemmamizi bir yere jemlap saklap bilishi. ichini dokmage-de tmolympad'a gelyaler-ow :)

men ong bir gezek yazypdym

men ong bir gezek yazypdym wrote:

hany dertleri gozgamalyn-la :)
men onem iki-uch gezek aytdim, yene-de aydibermeli, we shonun uchin bir nache telpegem aldym:)
shu sahypa edil bir mashgala yali, oyuni, watanyny kuysesen shu yere gelayin, dunyan ginap gider...

yene-de gaytalap oturybermeli... shu vagt oye(ashgabada) barsamam shuna menzesh yagday chykar, doganym bir yerdedir, jigilem okuwda, ejem-kakam ishde, yeke ozum oturaryn. tmolympiad mashgalasy hem sheyle, tuweleme agzalarymyzyng birnachesi eyyam oylendi, beylekiler okuwyny gutardy, yeneleri masterlik okayar... yeke ozum oturaryn...
_______________________________________
nice insan gördüm,üzerinde elbisesi yok.
nice elbise gördüm içinde insan yok

Mena dogrumy aytsam

Mena dogrumy aytsam turkmenligime buysanmana gelyan şu sayta:) Yash turkmenlen (bu yere gelyanlen) şeyle aktiw, akylly,ynsanperwerdiklerini edil uly adam yaly gurrunlerinin bardygyny görüp buysanyan.Özüm kan zat yazmayan yöne yazylan zatlary hiç hili gaçyrman okayan. Bari gaty agzybir bir sayt.Yhlasynam aydyşy yaly agzybir bir maşgala da menzedip bileris.Özüm inlis dili we edebiyat okayan.Bu sayt mana kritik etmani,comment etmani ögretti.Edebiyat okuwçusunda in gerekli zatlan birisem bular.

''Özüňi süýt saýsaň, Dostuňy gaýmak, Onsoň gaýmak saýar Dostuňam seni. Onsoň senem gaýmak, Dostuňam gaýmak.''

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • aslymarly 1 telpek goyyar we yazyar: "tuweleme klasdash:)"
  • azatcentury85 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

owaz.org-a giryan yokmay

owaz.org-a giryan yokmay :P.


Maru Şahu Jahan

Tmolympiad, Teswirler,

Tmolympiad, Teswirler, Tmchat, Turkmencafe, Talyplar, Turkmenworld, Terjime.com, Tmmusic, Tmhits, Turkmenpress, ....

Hmm, hemmesi T?

Hawwa. Bary T bilen

Hawwa. Bary T bilen başlaýalaý.
Bäri gowja sahypa. Ýöne agzalar gaty aktiw däl :(
Azajyk aktiw bolup köpräk gowja mowzuklar açylyberilse gowy bolar. Giren çykanam köpeler.

Mestana ýorinçäň gaýry ýurdunda,
Önüp ösen ýurduňdan aýrylma.
Magrur käkilik deý nebsiň ugrunda
Dama düşüp ganadyňdan aýrylma.

Tmolimpiad-yñ agzalary gaty

Tmolimpiad-yñ agzalary gaty gowy. Hormatymam uly. Gyzyklyja mowzuklar, commentler ýazýarlar. Dünýä garaýshlary giñ. Her soraga jogap tapýalar. Berekella, sheýle-de bolmaly.

Ýöne men adminleri we moderatorlarynyñ (olary tanamogam) etýän ishlerine düshünmedim. Agza bilen ýazgy saýlaýalarmy, nämemi?! 3-4 sany blog açypdym. Biri-de bash sahypa goýulmady. Käbirleride pozulupdyr. Comment ýazýan, ertesi gün jogabyny okaýyn diýip girýän. Ne jogap bar, ne-de öz commentim bar. Kanunlara pozmadym öýtýän. Belki meniñki ýalñyshdyr. Ýöne sebäbini bilesim gelýär.
Bu ýagdaýa gaty görüp 3 aýdan bäri giremokdym.
Shu mowzuk sebäbini soramak üçin gowy ýer eken.
Kyn görmän düshündüräýseñiz?

Bayram salam, senem barde

Bayram salam, senem barde barow :)
Tema bash sahypa gechirilmegi uchin telpek almak gerek. Achan temana telpek berilse ol bash sahypada peyda bolyar. Yone name sebapden pozulanyndan habarym yok. Admin moderlaram adam saylayandyrlar oydemok, bu hili yagdaya dush gelmedim.

Dogrydanam bu yeri beyleki yerler bilen deneshdirip bolmaz. Menem bir wagt aktiv agzalaryn biridim, yone son ishim bilen kan wagtym bolmady, yogsa on hich chykman oturyadym, bir wagtlar chykman oturanym uchin islam bilen sogushenimem yadyma dushya ;) indi welin bashga yere owrenshdim, bu yerine her wagt jyklap durmasamam bolanok.

Bash sahypa bloqlaryn nadip

Bash sahypa bloqlaryn nadip chykyanyny Feya dusundiripdir, men tazeden gaytalap durmagym gerek daldir diyip umyt edyan. A pozmak barada - barmak basyp gorkezaymesen, nadip aytjak sen haysy blog barada aydyanyny ? Elbetde pozulyanlaram bolyar, yone shol pozulyan blog senki bolany uchin pozulyan daldir, bardyr bir sebabi. So, aydyshym yaly, "Shu" diysen "shunyn uchin" diyjek bolaly, eger biz pozan bolsak.

...

shu taydanam belli in successful sayt, TURKMENCAFE
entek 1 yil bolmaka... Cerium agam ve colleagues alla razy bolsun

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • ceriumoxide 1 telpek goyyar we yazyar: "o diýýän saýdyň ýapyk! :S"

Men in kop giryan

Men in kop giryan saytlarymyn arasynda dine tmolympiad hemem turkmencafe.
Omrumde giren birinji saytim bolsa turkmens.com. Birinji gezek internet ulanamda giripdim.

Tmolympiad'y has-da gyzykly etjek bolsan "politika girmeli"! Ol hem duzgunlere layik gelenok((

Bu sahypa'ny tazeden

Bu sahypa'ny tazeden direltmek uchin mumkin duzgunlerine tazeden seretmelimikak?! Meselem "Politika girmek gadagan"yna! Bey diyenim uchin meni "ayaginizin ashagyna" alayman yone. Ya bolmasa bashga teklipler bar bolsa dinlalin! Sebabi, edil men ozum barada aytsam, ilki bashlarda, shu sayti yani tanap bashlan batlarym o diydi - bu diydi yazan bolyadym. Son-sonlar okan bolyadym, indiler bolsa 2si hem yok. Her gezek giremdede gynanyp chykyp gityan! Birhili, sonup baryan sheme menzeyar((

Bolýar, ýazybermeli, eger

Bolýar, ýazybermeli, eger has gyzyklandyrjak bolsaň, meň pikirimçä. Özümiňä wagtym ýok, şondanlaý...
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

gep onda dalmika diyyan,

gep onda dalmika diyyan, bilmedim, men-a girsem bir ongki bloglara goz aylayan, gerekli maglumaty alyan, asyl yone wagt yok shu gunler...durmush bashagay edyar :-*)
_____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Belle, ol ýyldyz * burundan

Belle, ol ýyldyz * burundan soň welin seniň smaýlyňda
:-*)
Näme manyny berýär? Burnuň akýarmy? Sümmügi akýan smaýl näme manyny berýärkä? :D Kesellediňmi?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

meng bar bolaymasyn

meng bar bolaymasyn belleda:D h

toba, toba bir yyldyzjyk

toba, toba bir yyldyzjyk uchin butin sayty ayaga galdyrmak nama gerek :P
*-turkmenche name diyilyan shu wagt yadyma dushenok, orscha "yamochki" diyyarler, yylgyrangda bolyar :-*) men-a yone goyaydymla bir tuysli smaylik ich gysynch bolyar, biraz fantaziyamy ulanaydym 8-)

____________________________
Ýürek urýar tolgunýar,
Emma galam dur ýerde,
Ak kagyzlar zyňylýar,
Söz çykanok leblerden.

Teswirler

Menem agza boldum. ilki dine goz ayladym son ay yenede diydim hich zat yazmasamda dine site uchin reytingi gowulashar diyip agza boldum son 2 mowzuk achdym 2 sagadyn ichinde konelerin arasyna girip gitdi. hich keep up edip bolanok. diysen kan mowzuk achylyar ve diysen kan gysga teswir yazyarlar. ve temalar gayta gayta achylyp yatyr. kabir gowy temalar bar hatta men ozumem kabirlerinden bir giden zatlar owrenip galdym. hakykaty aytmaly bolsa biz eyyam barde bir giden temany yazip gechdik. bilmedimda name etmeli bir zada etmeli.

Tmolympiadyn sheydip sen

Tmolympiadyn sheydip sen yazanyna kommentariya yazyp bolmagynyn ozu bir zada degyara))

=)) ola dogry, ana menem sen

=)) ola dogry, ana menem sen yazanyna yazdym welin hezillik :D

menem birnace başga sahypalara jyklap gordumem welin tmolympiada geljegi yok.. beyleki sahypalar gowy, olary garalamok yone barsi yaman onayly, ulanmak ansat we yakymly..

kawagt dagy kooone mozuklary okayan yuregim gysan wagtlary welin.. eeeh eeehhh diydirya :D

hany menem yazyp goreyin

hany menem yazyp goreyin nahili bolyarka:) "edil ong yazyp gormedik yali menem":):):):)

In kop giryan turkmenistan

In kop giryan turkmenistan baradaky sahypalarym,
turkmenistan-ru bilen turkmenistan-gov-tm. Bular yokarda yok eken.
Yokardaky sanananlardan bolsa dine shu sahypa giryan.

Umuman aytsan bolsa, gmail-com, google, news-google, scholar-google in kop giryan sahypalarym.
Ha dogry, birem bankymyn sahypasy bar. Pulum azalypdyrmy yada aylygy bank hasabyma geciripdirlermi
diyip shona hem kop seredyan :)