(TAZE) Turkmenler bilen gurrundeshlik ucin in kop giryan sahypanyz haysy?

teswirler.com
42% (40 votes)
talyplar.com
8% (8 votes)
turkmencafe.com
2% (2 votes)
facebook.com
24% (23 votes)
tmch.at
0% (0 votes)
Hic haysi, bashga
23% (22 votes)
Jemi 95 ses berildi

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

In kop teswirler boldy

In kop teswirler boldy shuwagtlykca yone facebook'ada az girilenok, atamyrat online agzalary gorkezenokdy welin ozunuz ayyrypmydynyz?

ozi ayyrypdy dalde, gelip

ozi ayyrypdy dalde, gelip yagdayy gorup ozi duzelden bolmagy mumkin :)

menin ucinem in kop tesirler.. yone olam sonky dowur taze we yashajyk agzalary kopleneni uchinmi ya men hakykatdan garrap baryanmy name ozumi onaysyz duyup bashladym :) onkisi yaly oz oyumde yaly duyup bilemok name ucindir :)

in kop teswirler bolsada

in kop teswirler bolsada yone ondanim bolaydig .

agzalar hemmamizem şu

agzalar hemmamizem şu sahypany gowy goryas. gelın muny tehnıkı taydan onardalyn atamyrada hayışt edip goy barde hem pikirlerem bolsyn hemem wap bolsyn...

barde pikirler bolmany has

barde pikirler bolmany has gowy bolaymasa, sahypan agraslygy gider, yone wap gornushinin bolmagyny goldayan.

dogry, barde pikirler, çat

dogry, barde pikirler, çat zat bolmasyn. goy mundan song agtyklarymyz hem birine agras diyjek bolsa "tmolympiad yaly agras" diyip ulansynlar :), yagny diyjek bolyanym barsining ayratynlygy shol agraslyk
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Ooon bir gezek "garran

Ooon bir gezek "garran wagtyk chagalarymyza name gurrun berers" diyip tema achylypdy, sho wagt prikol tutulyady, tmolympiada giryadik zat diyip :D o wagt kan tasir edenokdy, yone shuwagt tasir edya :)
mena chagalaryma we agtyklaryma turkmen dilinde uzyn yazgylar yazmany tmolympiaddan owrendim diyip gurrun bererin :P

biz bir hili teswirlere

biz bir hili teswirlere arkayin owrenishdik, sebabi biz tmolympiadda yetishdik :D
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Teswirlerin mowzuklarynda

Teswirlerin mowzuklarynda idili, yzygiderli 1 pikirin tarapyny ya-da garshysyna yazylan yazgy 5-10'i gechenok koplench, a bir zat chyrshasam bolyar diyilendenem bir zat bolarmy? T.e. ol bir wagt gechirmek ucin edilyan zat, bir sapak aljak/berjek, taze zat owrenjek/owretjek, oz pikirini gorap boljak, tankytlary goz onunde tutmaly boljak atmosfera yok...Birhili, chaga gurrunida kopusi, ya pikirlerini beyan edip bilmeyandikleri sebapli, ya-da chyndanam pikirlerinin agyrlygy sholar yaly..

shunynga jogap yazmana

shunynga jogap yazmana yaltanyp bashga zatlary doreyin diyip chykjakdym welin birden ozumi teswirlerdaki yaly pikir yoretmane yaltanyanlara menzetdim :D

anyrda agras, gowy pikir yoretyanlerem yok dal, hatta shu vagt giryan shahyrlar dagy bardakiden has kopdir. emma ortam/etrabyndakylar hemme kisha tasir edyar. bir hili yashuly agzalaram pikirlere girselere caga yaly bolayyalar, ya shol dizayni bir hili detskirakmi, ya-da gunluk temalar yashlaryn elinde bolany uchin...
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Shol sebapli hem men "adam

Shol sebapli hem men "adam yok" dalde, "atmosfera yok" diyip yazdym yokarda :)
Adam hemme yerde-de bardyr, yone 1 idili zat yazanda ol 30 sany "wala-wala"nyn arasynda yitip gitjek bolsa, indiki gezek pikirlenip 1 zat yazmaly bolsa, oturyp pikir edersin "shu wala-wala zatlary yazyanlar okarmy?" diyip. Yany bir goz ayladym anyra, 1 uzyn text bolsa, asagynda 5 post "Okamadym, yone..." bilen bashlayan. Okamaga-da yaltanylsa, yazmak barada gurrun edip bolarmy..

We menem teswirlere-de giryadim, birgiden zadam yazdym. Yone her yerin agyrlygy ayry, duyulyar tapavut ve yash/interes tapavudy..

Didar, Gandym aga, Kab,

Didar, Gandym aga, Kab, Derwush, Gara pişik, Asly marly, yhlasly...

shul agzalaryng mowzuklaryna yazylyp goyyang, song tema okajak bolsang dinge sholarynkyny okarsyng yaly. kop tema biderek boshuna wagt gecirmek uchin gyz oglan dawasy
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

Olaryň haýsylary bärde

Olaryň haýsylary bärde agzadylar? Nikleri nämedi?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Gara pişik - aA :) yhlasly

Gara pişik - aA :)
yhlasly - yadyma dushenok, bilyadim oza
asly maryly - asly maryly
galanlaryny bilemok
____________________________
Hakydañda bolsun Hakyñ barlygy.
Ady dilde bolsun, hyýaly serde,
Biribardan gaýry sende hem mende,
Pena boljak yokdur ulaşsañ derde.

kopchilige gora hereket edya

kopchilige gora hereket edya adam.
okuwdakam menem biraz kopchilige gora bolyadym, hemem dizayn hem tasirli, chunki teswirler birhili jajek yaljak yer, in halayanym hem sowgat sistemasy :D sowgat alsam chaga yaly begenyan :D
yone son birdenka ozune "dur, chagalashma" diyen wagtym, Jean Renonyn temalaryna kop yazyp bashladym, chunki in seryoznyy, manyly temalary achya (edebiyat mowzuklaryndan bashga), yone son bardaki shertlere gora bolmlay diyip syyasata hem goshulman otyryp bashladym welin, temalardan elimi chekdim.. we wagtyn gecmegi bn owrenshdim, kan yazasymam gelenok.
Pikirler bolumi gowy, eger tansyhlaryn bolsa, olar bn fludlashyp bolya, yone tansyhlar hem sonky dowur azalyp baranson anyrsam galyp barya..

Hä, Jean Reno ünsüňi men

Hä, Jean Reno ünsüňi men çekdimmi ýa tagam gyzyklanýadyňmy?

Jean Reno erbet temalary açanok, azajyk syýasy, ýöne umuman, gowy informatiw gürleşilip bilinjek adam. Ýazgylarynyň bary bilen ylalaşmasamam, okaljak ýazgylar ýazýa köplenç.

Teswirler ýaşlara görä ýer, ters tarapam ýok. Azajyk "meň janym, meň balam" zat diýip suwjaryşyp oturmaklary birhili tersräk gelýä. Bilemok TMda häzir oglan gyzlar şeýlemi, ýöne men obada ulalanymda edil beýle däldi. Meň özümem gyzly temany ters görmeýän, öýlenen bolsamam :D, ýöne bir hili olaryň ulanýan terminologiýasy eýýäm gülkünç we suwjyk gelýä.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Jean Reno teswirlere girenim

Jean Reno teswirlere girenim bari yazyan zatlaryny yzarlayanla, onler tema achsa 2-3 gunden artyk saklaman pozyady, son yone mowzuk pozmaz yaly etdiler..

a gyz oglanly temalaryn biraz suwy chykdy, belli bir argumentlar getirip, adam shekilli oz pikirlerini beyan etseler yenede ok welin, hazirki yazylyanlar yaman biderek.

sabyn yaly yuwan,

sabyn yaly yuwan, tmoolympiad yaly agras taze soz duzumi hehehe

Atamyrat shugun ucin

Atamyrat shugun ucin tmolympiada girilme statiskasyny cykaryp bolmazmyka, server'a dos attack diyip bellandir birden sayt herekede gecdi diyip :D

Shugun girip, shu online

Shugun girip, shu online agza we telpek yerina duzedip gidipdir, bu aydanynam okar yakynda :)

herkim islän ýerine

herkim islän ýerine girerdä how.
Teswirler bilen tmolympiad deňeşdirip otyrmak gerek däl, esasan hem Mergene degişli.

Şu saýdyňyzy adam ýaly etseňiz, teswirlerden blog tarapyny biz aýyryp size geçiräýeris. Blog aňyrda ýitip gitdi. Adamlar wagt geçirmäge gelýäler, köp döwletli gep edenoklar...

Telpekler (2 kisiden 2 sany)

Bu komment ucin
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "kosheshin.."
  • nazar_tm 1 telpek goyyar we yazyar: "Näçe berip bolýa telpekden?"

Bäh, herhili zat ýazjageý

Bäh, herhili zat ýazjageý şol Mergen diýilýäni. iPhone hakda mowzukdaky debatda utulan soň teswirler çagalar gürrüňi bolaýdymy :D

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 5 telpek goyyar we yazyar: "häzir gelip telpek systemany ogurladyň diýerow :D"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "yorite urshmaga geldinizmay? :)"

Köşeşeliň, menä

Köşeşeliň, menä teswirler diýip ses berdim. Dogrymy aýtsam, türkmen dilli sahypa kän giremok, wagt ýok, ýöne barlap durýan teswirleri, birden gowja tema bolsa okar ýaly.
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "oýun oýun, ýylgyrypjyk otyrys :)"

Köşeşdirmäň bizi! :D

Köşeşdirmäň bizi! :D Köşeşer ýaly zat ýoga. Objectiv komment ýazmaga öwrenmeli. "çaga ýaly gürrüň" diýmek ol subjectiv bolýa. Beýle pikir edýän adam iliň arasynda geplemän özünde saklamaly, birhili görünýä daşdan

Yene shol chaga gurrunin

Yene shol chaga gurrunin nazar, ya-da koche gurruni. Barde sen maslahatyn bilen geplejek ya-da geplemejek yok, isin bilenjik bolubermeli.
Shu yerde yazylanlar anyrda-da yazyldy, senin ucin tazelik bolmaly dal menin teswirler baradaky pikirlerip, shonun ucinem Iphone'ly temada utulanmysym, palan, pismidan yaly, koche gurruni garylan yalanlaryny gyzyklandyryanlara gurrun beribermeli..

Hää, teswirler çaga

Hää, teswirler çaga gürrüň saýty, teswirler eýleň beýleň ýaly gürrüňler "köçe gürrüňi" däl diýjek bolýaň? Onda bagyşla, leksikonymy update etmeli bolarn.

Täze blog edip açmaga

Täze blog edip açmaga birhili gördüm welin, ýakynda ýene-de täze saýt açdyk. Belki köpüňiziň habaryňyz bardyr.

http://www.tolkunfm.com/about/

Telpekler (2 kisiden 6 sany)

Bu komment ucin
  • Zemmi 5 telpek goyyar we yazyar: "Zemmlinin yeri otayi :)"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "ustunlikler!!"

Serdara kuvvat dilalin!!!

Serdara kuvvat dilalin!!!

bulasiklik

adamlar habariniz bamy name ucin teswirler sahypa hacandan bari ishlanok?
sebabi name?

bunda regstrasya

bunda regstrasya ýapyldymaý??