7-nji Halkara Internet Matematika Olympiadasy

Gadyrly Turkmenistanymyn yashlary we ylym bilen meshgullanyan gardashlar size shu hosh habary aytmagy ozume mertebe hasaplayan. Gecen Aprel Ayyn 14-15nde gecirilen
7-nji Halkara Internet Matematika Olympiadasyna Magtymguly adyndaky Turkmen Dowlet Universitetinin we Turkmen Politehnika Institutynyn talyplary gatnashyp 2-sany kumush we 2-sany burunch medala mynasyp boldular.

Pirmyrat Gurbanow -TDU- KUMUSH MEDAL
Agageldi Samedow -TPI- KUMUSH MEDAL
Yusupbay Ermetow -TDU-Burunc medal
Ikram Jumakuliyew -TDU -Burunc medal

Telpekler (3 kisiden 7 sany)

Bu yazgi ucin

  • Bayram 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • akgül 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"
  • Bashlyk 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

goshmaca

Jemi dashary yurtlardan umumy gaynashyjylan sany 157 adma bolup ona birnace Yewropa universitetleri we Russiyanyn Universitetleri gatnashdylar bizin ildeshlerimiz jemi 10 adam bolup gatnashyp 4 si bayrakly orna dushdi . Umuman jemi gatnashyjylardan bolsa 7-sany altyn, 7-sany kumush ,16-sany buruncmedaly jemi 30 bayrakly orun boldy sholaryn icine dushmek onsanam bir ildeshimizin kumush medalyn 1-njisi bolmagy bizi diysen begendiryar

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

geljekde

geljekde hem edip shunun yaly olympiadalaryn biracesi bize garashyar mysal ucin mayda geciriljek internet olympiad, Eyranda iyulda geciriljek halkara metematika olympiadasy we Bolgaryada geciriljek Butin dunya studentler olympiadasy we shm

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Pirmyrat gutlaýan.

Pirmyrat gutlaýan. Kümüşlerden birinji bolan özüňmi? Özüň barada gysgaça ýazsana: nirede okadyň, haýsy kursda okaýaň we geljekki planlaryň näme?
-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

...

Turkmenler uniwersitetlen arasynda kumus medal alyan bolsa, olimpiyada ansat bolmaly. Entak ol dereja yetendiris oydemok.

jogabym

Dost sen biraz yalnyshyan bolayma biz bir eyyam ol dereja yetdik yone yurdun dine belli seyrek mekdepleri bilen shu gezekgi yer alanlan hemmesihem onden halkara olympiadlarynda gatnashyp bosh gelen vagtlary seyrek bolyar koplenc kumush ya-da burunc medallar bilen dolanyp geldiler. Ynanmasan Imo(INTERNATIONAL MATH OLYMPIAD) SAYTYNA SEREDIP GOR

Wi aydynchada shu gezek hem mekdep okuvchylary yewropa yurtlary uchin gechirilen matematika olympiadada 2 sany kumush 2 sany burunch medal alyp geldiler olam ansat oytsen ozun chozjek bnolup barlap goray men e mail pochtama yaz mysallaryny berip goybereyin islesen ozun choz islesen okayan bolsan shol yerdakilere chozdiril goray ozuni barlasanyz.

Men barada

Men Dashoguz shaherindaki yash matematiklerin we fiziklerin 21-nji yoriteleshdirilen mekdebini okadym.Hazirki wagtda TDU-nyn matematika fakultetinin 3-nji yyl talyby geljekde hem nesip bolsa aspirantura okuva gidip matematika we fizika boyuncha ylmy ishler bilen meshgullanjak

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Gaty gowy, berekella! Okuw

Gaty gowy, berekella! Okuw TDU-da 5 ýyllyk, dogry dälmi? Onuňam soňky 1 ýyly praktika, bilşim boýunça? Ondan soň nirede aspirantura girmekçi?

-------------------------------------------------
Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.

jogap

Entek bilemok yone Germanya yada yewropanyn bir yurtlaryna gitmegi maksat etyan entek belli dal