Jumgamyz Mübarek Bolsun!!!

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam dostlar doganlar jumanyz mübärek bolsun. Hemme metjitlerimiz gowydyr yone Cehowdaki Omar metjidinde ýaňyja wagyz diňledik. Ymam köp zat aytdy, mahirli hemde owadan wagyz etdi. Şol wagyzdan bir iki hekaýajyk size hödürläsim geldi.

*-Umuman tema Ýamanlyga Ýagşylyk baradady. Bir gün Hezreti Isa Aleýhisselam Hawarileri bilen barýarka önünden bir adam çykyp söwüp başlapdyr. Ol bolsa `Näme boldy gowymy yagdaýyn, Maşgalanyz gowymy, gaty gaharyňyz gelipdir` ýaly sözler bilen adama gowy sözler aýdypdyr. Adamlar bolsa Ya Isa Aleýhisselam bu ne hal ol Size söwdü Siz bolsa gowy sozler bilen jogap berdiniz diýse. Hezreti Isa Aleýhisselam Şeýle ýüzlenipdir ` Her kim öz hazynasyndan sarp eder. Meniň hazynamda gowy sözler bolsa Ol benäniň hazynasynda bolsa Erbet sözler bardy` diýipdir.

*-Bir gün Soltan Harun Reşit Behlu-l Dana `Eý Dana metjide gitde kim namaza gelen bolsa agyz-açar berjek getir` diýipdir. Olam yzyna on-onbir adam bilen gelipdir. Harun Reşit `Eý Dana! Name adam aza getiripsiňle` diýse
Olam Metjitden çykanlara namazda haýsy süräniň okalanyny soradym. Diňe şular bildi, diýmek hakyky namaz okanlar şular` diýipdir