YOLAÝRYT (ýollaryň saýlanyp aýrylýan ýeri)

Esselämü Aleýkum! Siz musulman doganlaryma peýdasy deger diýen umyt bilen ýazdym.

YNANJYŇ TOHUMY bir Allahyň (j.j) Atlaryna we Sypatlaryna imandan başlaýar. Allahyň köp Sypatlaryndan biri hem AHAD yagny ýeke-täk ne kömekçisi, ne şärigi , ne özüne deň boljak, ne meňzeş hiç bir zadyň bolmazlygy.
Muhalefetun lil Hawadis- yagny Allah (j.j) ýaradanlarynyň hiç birine (Adam, haýwan, ösümlik ýa gaýry jisimlere) akyl-hyýalymyza gelen hiç bir zada meňzemeýär. Olaryň içine girme, şekline meňzeme mätäçligi bolmaýar.
Allah (j.j.) älemleri ikä, GAÝYP (Görülmeýän) we ŞEHÄDET (Görülýän) alemlerine bölýär. Biz diňe Allahy däl başga-da milýonlarça görmeýän mahluklarymyz bar, Ruhumyz, Melekler, Jynlar, Howa, Duýgularymyz, Sesimiz we ş.m.
Ýene bir Sypaty SAMED hiç bir zada mätäç bolmazlygy ogula(ogullara)-gyza, ejä-kaka, dogmaga-dogrulmaga, iýmäge-içmäge, dynç almaga, Ybadat ( Isa a.s. ybadat edipdir, Hudaý öz-özine ybadat edermi? ) etmäge we ýene... mätäç bolmazlygy, eger Allahyň (j.j.) Ýaradanlarynda bar bolan mätäçligi özünde hem bolsa, onda ol Ejiz we Mätäç bolup Ýaradyjy bolup bilmeýär.
Eger (Estagfirullah) bir pygambere (Yehudileriň UZEÝR-i we Hristýanlaryň Isa a.s.-y Allahyň ogly diýişleri ýaly) Allahyň "ogly" diýilse, onda beýleki pygamberlere hem "ogullary" diýmeli bolarlar owaly başda Ejesiz-Kakasyz ýaradylan Adam Ata we How Enä hem "çagalary", ýagny "ogly-gyzy" diýmeli bolarlar.
Ýene Allah Subhane we teala Kämil sypatda bolup, böleklere bölünmeýär, ýagny "Ata, ogul we Ruh" 1/3=0,33333~.
Eger üçe bölüp Hudaýyň “ýekeje ogly Isa Mesih Rebbe we Mukaddes Ruha ynandym” diýen adam üç Hudaýy kabul edip Küfüre, Şirke girer.
Eger Isa (a.s.) “Ozal-başda bardy” diýilse onda Ol Gadym sypatly bolmaly bolýar. Ol sypat hem diňe Allaha mahsus. Eger şol aýdyşlary ýaly üçisi hem Gadym (ozal-başda bar bolmak) bolsa onda Ata, Ogul we Mukaddes Ruhyň aralarynda ýaş tapawudy bolmaýar. Başlangyjy bir deň zat üçe bölünip ýagny, Ata-Ogul we Mukaddes Ruh biri-birine: “Sen Hudaý, sen Ogul a sen bolsa, Mukaddes Ruh bol” diýip bilmeýär.

Eger haçyň (Krestiň) ýüzündäki Adam-heýkele Hudaý diýmeýäris ýöne simwol hökmünde garaýarys diýseler, onda olar Krişnaň, Buddaň, Sygyryň we Piliň heýkeline hem BUT diýmän , simwol diýmeli bolarlar.

Ýene Isa Mesih (“Mesih”- günäsiz, mübärek diýmek ), Gökden (bizi gözläp ???) “Hudaýlygyny goýup” ýere gelip Hz. Merýemden dogulyp 100% adam bolup ýaşady diýilse, onda Älem-Jahan Hudaýsyz galýar, ýa-da “Hudaý ATA bilen Mukaddes Ruh ”a wezipesini wagtlaýynça tabşyrmaly bolýar we özünden başga ýene-de iki Hudaýy kabul edip , beter çirkin ŞIRKE girmel bolýar. Eger ýerde hem 100% Huday bolup ýaşady diýseler “Hudaý haja çüýlenip öldürildi ” diýip öz-özleri Hudaýy mahluk derejesine pese düşürip ýene şirke girýärler.

Ýene Isa a.s. Allahyň ruhundan bölündi diýilse , ol bölünme hem soňra bolan HADYSA bolup mahluk, ýagny, ýaradylan bolýar. (Musulmanlar şeýle hem Isa a.s. Ruhullah diýýärler).
Ýene Isa pygamber “Bakyýetde Söz bolup baardy” diýilse, söz bir sypat bolup SÖZE Hudaý diýip bolmaýar. ( Adamdan çykan söze “Adam” diýip bolmaýşy ýaly).Allahyň (j.j.)Pygamberlerine iberen her bir kitaby hem Allahyň SÖZÜDIR.

Ýene Isa Mesihe “Ýaşaýyş” (Isa Mesihi , ýagny “Ýaşaýyşy” haja çüýläp öldürdiler diýýärler ) diýilse, bu hem ZAT bolman SYPAT bolýar , çünki ÝAŞAÝYŞ her bir zatda bar we ýaşaýyşa hem Hudaý diýip bolmaýar. Eger “Ýaşaýyşy” öldürdiler diýseler onda ýaşaýyşyň ölmegi bilen ähli ýaşaýşylar hem ölmeli bolýar. Ýa-da her bir ýaşaýan zada (est) Hudaý diýmeli bolýar . Bu hem Akyla ters bolýar.

Dirilik çeşmesi “HAÝAT” Allahyň bir sypaty ýöne OL ölmeýär, öldürilmeýär, emma Allah her bir dirilik beren mahlugyny sebäpleri wesile edip, öldürip hem, direldip hem bilýär.

Ýene Isa Mesih özüni “ gurban etdi” diýilse, öz gullaryna Merhemetli , Gudratly we Alym bolan Hudaý ýaradanlaryny HALAS etmek üçin öz derejesini pese gaçyryp, ejiz bir adam şekline girmekden we özüniň ýaradan mahluklaryna urduryp, söwdürip, öldürdip, “öň hem günäkär” doglan adamlaryň elini Öz ganyna buladyp , olary has beter günäkär ýagny, «Hudaýyň ganhory» edip HALASGÄR bolmakdan başga çäresini ... tapmadymy diýiler. Hem-de bu Hudaýyň Merhemetligine ters bolýar.

Ýene Isa a.s."gurban guzusy" diýilse, başga-da kowumlary tarapyndan şehit edilen Pygamberler a.s. bar olara hem (EST) "gurban guzusy" diýmeli bolar.

Ýene (toba) Ata Hudaý öz ýekeje bigünä =Hudaý= Oglyny özi garalap! GURBAN guzysy etdi diýseler eger Ata Hudaýyň özi isläp gurbanlyk eden bolsa onda Adamlaryň günäsi näme? eger Adamlar =Hudaý Oglyny= öldüren bolsa Ata Hudaýyň Gurban guzysy nirede we ol Gurbanlygyny haýsy Hudaý üçin etdi? diýiler.

Aslynda Gurbanlyk Adamlar tarapyndan Hudaýa edilýär, ýagny Mahluk, öz Halygyna gurban getirýär. Eger misli Ibrahim (a.s.)-yň öz ogly Ismäil (a.s.)-y Allah (j.j.) üçin gurban etjek bolşy ýaly (toba) =Ata Hudaý= hem öz=Ýekeje günäsiz Ogluny garalap!= gurban eden bolsa, onda olar özlerinden has güýçli başga bir ÜÇINJI IŇ ULY Hudaýa gurbanlyk etdikleri bolýar.

Ýene “Isa Mesih bilen Musa pygamberiň arasynda meňzeşlik bar” diýilse, dogrudyr Isa (a.s.) we bütin Pygamberler (a.s.) dogandyrlar , Allahyň ilçileridir we ählisi Allahyň gullarydyr.Olaryň mugjyzalarda , ýagny Allahyň ylymy, kuwwaty we rugsady bilen ölüleri direltmek, hassalara şypa bermek, suwyň üstünde ýöremek , az tagam bilen köpi doýurmak we şular ýaly birnäçe işlerde meňzeşlikleri bardyr diýiler. Aslynda Pygamber bolmaýan mü min adamlarda hem adaty bolmaýan keramatly hadysalar bolýandygy her kime belli .

Hatta hindi ýogalary hem suwyň, oduň üstünde ýöreýärler ýa-da ýerden ýokary howa göterilýärler ýa-da birnäçe hepdeläp aç-suwsyz ýaşaýarlar ýa-da özlerini ýere gömdürip birnäçe günden soň ölmän, diri çykýarlar we ş.m. hadysalar, ýöne BIR ALLAHA (j.j.) IMANSYZ edilen munyň ýaly täsin işler ybadat bolman, özüni görkezmekden başga hiç bir sogaby, peýdasy bolmaýar.

Isa a.s. günäsiz diýilmegi dogry, hemme Pygamberlerde (a.s.) şeýle sypat bar. Olaryň 5 (bäş) hususy sypatlarynyň biri.

Ýene Isa Mesih “Ölüleri direldýärdi”diýilse, bundan has güýçli mugjyzany Musa pygamber hem hasasyny (guran taýak) janly ajdarha öwrüp görkezip bilýärdi diýiler.

Ýene Isa Mesih suwy şeraba öwürýärdi diýilse, onda Pygambermizin (s.a.w.) içi boş gapda un boldurandygyny, ýa-da Elyesa pygamberiň hem bir hatyna yok yerden gapsyz un berendigini we soň ol uny zeytun yagyna öwürendigi aydylar.

Ýene Isa Mesih ýele, jynlara hökümüni ýöredipdir diýilse, onda Süleýman (a.s.)- yň hem şonuň ýaly mugjyzasy bardyr diýiler.

Ýene, Allahyň (j.j.) bir ady ADL adalatly diýmek eger ISA (a.s.)-a çenli gelen pygamberler wezipelerini ýerine ýetirip bilmändirler diýilse , onda (EST) Allah (j.j.) YLYMsyz bolup, wezipesini berjaý edip biljek pygamberleri saýlap bilmändir we Isa a.s.-dan öňki milletler Hakyky pygamberli, Dogry ýol görkezijili bolup bilmändirler we Allah (j.j) şu sebäpden ol milletlere Adalatsyz bolupdyr diýmeli bolar.

Ýene Isa (a.s.)-a gelen Din, kitap tapawutly diýilse ýene Allah (j.j.) (EST) Adam saýlaýar, pygamberlere (a.s.) tapawutly dinleri, kitaplary iberýär diýmeli bolar.

Aslynda Allah hemme pygamberlere tapawutsyz bir Maksatly, bir ASYLLY ( tapawut Ybadatlarda bar) din iberýär we ol din ynanjy her bir akylly adamyň mantygynyň (logikasynyň) kabul edip biljek ýagdaýynda bolýar, eger tersine (düşnüksiz, mantyksyz) bolsa ol dini ynanç adamlar tarapyndan soň üýtgedilen bolýar.

Allahu tagala her bir Pygamberine,Resulyna(a.s.) iki,üç ýa-da dört sany dälde BIR kitap iberýär.Soňky iberlen kitap öňki iberilen kitabyň hökmüni ýatyrýar we soňky kitaba görä amal edilýär.

HAK DIN YNANJYNYŇ ASYLY:
1. Bir Allaha, AT we SYPATLARY bilen iman getirmek.
2. Meleklerine (perişdelerine)
3. Kitaplaryna (Zebur, Tewrat, Injiil, Kurän)
4. Pygamberlerine (Resullar, Pygamberler (a.s.) Adamlara Hudaýy tanadyp, Dogry ýol görkezijiler, Hoş Habar getirijiler)
5. Kyýamat güni,(sorag – sowal).
6. Haýyr we Şeri Allahyň ýaradýandygyna.
4. Täzeden direlmek , Ahyret ( Jennet we Jähennem ).

*YOLAÝRYT*

Nuhuň (a.s.) ILÄHI , Ibrahimiň (a.s.) ILÄHI, Musäniň (a.s.) ILÄHI , Isäniň (a.s.) ILÄHI , Muhammediň (s.a.w.) ILÄHI we beýleki geçen ähli Pygamberleriň (a.s) ILÄHI- ALLAHY.

Diniň başlangyjy ALLAHU tealäniň BAR we Birligine, Onuň Gözel ATLARYNA we KÄMIL sypatlaryna we Resuluna YNANYP KABUL etmekden başlanmasa ne Mukaddes Kitaplardan, ne Meleklerden, ne Resullardan, ne Haýyr-Şerden, ne Haşyrdan ne-de Jennet- Jähennemden söz açylmaz.
Bu beýleki ynançlarda hem şeýle, Otparaz ilki ODUŇ, Butparaz ilki BUTUŇ, Müşrikler Adama Hudaý ýa-da Hudaýa Adam diýip , Sygyra ynanýanlar ilki SYGYRYŇ Hudaýlygyny kabul edilenden soň, diniň içerki meseleleri hakynda gürrüň edilýär.

* DÜÝBI TUTULMADYK JAÝYŇ ÜÇEGINI (KRYŞASYNY) NÄHILI GOÝJAK ? *

Eger Hudaýa YNANÇ hakynda mesele çözülmese, ondan soňky gozgalan meselelere sorag - jogap BERILMEZ, BERILMEZ, BERILMEZ!!!
Çünki ýollar aýrylýar we her kim ÖZ YNANJY, HUDAÝY bilen bolup ýaşaýar.

Hormatly Musulman doganlar, Din ylymlaryny diňe mollalar bilmeli diýen düşünje dogry däl. Mollalaryň okaýan ylymlaryny bilmek parz däl, emma her birimiziň aýal-erkek, boýnumyza parz bolup duran minimum bilmeli ylymlarymyz bar . Sebäbi her bir Musulman öz ynanýan Allahyny, Pygamberini tanamasa, günä we sogaby bilmese nähili Dinini ýaşar? Aslynda BIZ näme MAKSAT bilen ýaradyldyk ?

Ýene bellemeli zat, kişi dini meseleler hakynda ( halal-haram, kyýamat, sorag-sowal, jennet-jähennem we ş. m.) seresap, jogapkärçilikli gowy bilýän zadyňy aýtmasa, Hudaý saklasyn ! dinden çykyp bilýär.

Hormatly Musulman doganlar, her birimiziň boýnumyza parz bolup duran ylymlar:
“Ýene tört Ylym parz boldy bize, Akyl, Balyg, Är, Hatun üze, Ylmy Tewhid ol, Ylmy namaz. Ylym Ruza, Ylym haýiz eý dilnowaz” (Ahmet Wepaýi işan “Rownakyl-Islam”).
“Akyda bilmegen Şeýtana ildir. Eger müň ýyl Amal kylsa ýeldir” (Sopy Allaýar işan “Sebatül Ajizin”).
Her Amal kylsaň gerek YLMYNY bilip. (Ahmet Wepaýy).
Durmuşymyzy, işlerimizi Parz, wäjip we sünnet derejesinde ýaşasak, berjaý etsek Allaha Sadyk gul, Pygambermize mynasyp Ummat we il –günimize Haýyrly adam bolarys, inşä Allah.
Allah (j.j.) Dogry ýoldan aýyrmasyn, günälermizi bagyşlap, Ahyrymyzy haýyrly eýlesin. Ämin.
Ýazan ýazar, bozan bozar. Islän dowam eder. Biz-ä şu meseläni tamamladyk. Haýyşym, ýalňyşlarym bolsa düzediberiň.
Eger bizde haýsy hem bolsa bir zatdan Hakyňyz galan bolsa Razy boluň.
Hormatly musulman Doganlarym! Şu ýazgyň aşagyna sorag-jogap ýazmazlygyňyzy ÖRÄN Haýyş edýärin.
Eger maslahatlaryňyz bar bolsa -a hat iberäýiň.
Allah ýalkasyn
Her işiň dogrusyny Allah (j.j.) biler.

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • Mirasymyz 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

...

Namme barda aydylyanyny gysgarak yazaymaly ekenda,muny okajak yok bolaymasa.

Salam dost, Men sanga

Salam dost,
Men sanga ertir.comda chat-da jogap yazdym, yone ckykyp gaydan ekening, bu taydaysyng diyip geldim...?
Gowymy yagdaylaryng, chagalaryng hem gowymy, toyy gowy gechiridingizmi?