Sahypanyň düzgünleri !

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Sahypanyn duzgunlerini, tertipliligini we peydalylygyny saklamak uchin filtrlemeli yerler filtrlener, galany hem gerek sayilsa okalanda peydaly boljak shekilde tertibe goyular. Eden etdilik, islan zadymy islan wagtym/yerimde yazaryn yaly zatlar dine forumyn gysga mohletli meshhur bolmagyna garshy dal bolunan yerlerde edilmage rugsat berilyar, Tmolympiad yaly yerlerde dal!

Duzgunler ashakda:

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu yazgi ucin

  • SA 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

No Profanity. Yagny,

1.
No Profanity. Yagny, adamlarym mukaddes kabul edyan zatlaryna hormatsyzlyk, chyzykdan ashakda deneshdirmeler etmek GADAGAN!!

Adamyn shahsyna "sena palan, pismidan ekenin" diymek hem GADAGAN, eger yazgy shahsynyz ya-da ynanjynyzy depeleyan bolsa ashagyndan argument bilen sebabini yazyn, yazana duydurysh berip, ol yazgyny moderler ayirarlar, dovam edilse wagtlayincha ban goyylar, yone eger "ola edyar, menem etjek" diyip, garshy tarapam beylekini depelap bashlasa, dur diyilende-de durulmasa, onda 2 tarapa-da wagtlayin ban goyular, kosheshensonlar sahypa salynarlar!

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
  • garabekewul 3 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

Eger yazgy yazmak bilen

2.
Eger yazgy yazmak bilen maksadyn adamlaryn shol yazgyny okamagy bolsa, onda yazgylaryny uyshuripjik 1 bloq'da yazyan, we adamlar 1 yazgyny halasalar, ashagyndaky yazgylaryny hem okar we etc..Yok, eger niyetin adamlaryn pikirini, yazgyn barada komentarialaryny hem gormek/yazdyrmak bolsa, onda yazgyn stil'ini uytgetmeli we ichine ritoriki ya-da goniden goni soraglar goymaly, belli nokat'larda name pikirlenyanlerini yazdyrmak uchin bloq'yn ichinde shol pikirler bilen baglanyshykly soraglar berip, yazmaklyga "provocirovat" etmeli...Yagny, achan mowzugyny gyzykdyrjak bolmaly, ichi 5-6 post'ly bolsa-da "Barde yazmak hokman dal, dushunseler bolyar" diymeli dal, yazdyryp bolyaka yazdyrmaly, yogsa herkimem oz achan blogyna "Bu manysyzdyr, shon uchin komentaria yazyan daldirler" diymez! T.e. bloq "Men bir yazayin, okan okar" logikasy bilen achylmadyk bolsa, onda adamlaryn yazyp-yazmayandyklaryna uns berilmeli, "yok, mana okasalar yetyar" diyilse, onda yazgylaryny uyshurip 1 yerde goymaly!

Roman dagy dalde, az sahypaly yazgylary yazyan yazyjylaram ol yazgylarynyn birnachesini 1 kitapda birleshdiryandir okyjynyn dykgatyna yetirmezden on, sebabi 3-4 sahypaly yazgylardan 10 sanysyny yazyp, olary ayry-ayry kitap edip chykarsan, onda olaryn 1'ini halan okyjynyn beylekilerini hem gozlemegi artykmach zahmet we wagt alyar, yone shol yazgylar 1 yerde duran bolsa, onda okyjy olary okamagyna dovam eder we hemme yazgy hem okalar!

1 post(yazgy) yazanynyzdan

3.
1 post(yazgy) yazanynyzdan son, eger onun govrumi uly dal bolsa(10 setir'den az!), onda yzyndan 2-nji yazgyny ayry yazgy edip yazmak BOLANOK! Birinji yazan yazgyny "Edit" edip, yzyndan yazjaklaryny hem shona goshmaly. Ansadyna seredip, ashakdan yene birini yazmaň !! Sheyle edilen yagdayinda, moderator'yn 2-nji yazgyny ayirmaga doly haky bar.

Gollar barada:

4.
Gollar barada:

4.1. Surat goymak bolanok!

4.2. Yazgy bilen gol'yn arasyna ______________________ ya-da *********************** menzesh 1 zatlar bilen chyzgy chyzyn, t.e. zol-zol golunyzy yazgyn 1 bolegimika diyip, okamaga mejbur bolar yaly etman !

4.3. Gol nache gysga bolsa, shoncha govy, sebabi uly 1 zat bolsa, onda hemme yazgyn ashagynda ozi bilen den, kamahal ozunden uly (yazgy 2-3 setir yagdayinda) gol duryar, bu bolsa yene artykmach zat, sebabi 1 dal, 2 dal, hemme yazgynda duryar !!
Garaz, gysgacha goshgy, eyle-beyle bolsa 1 topbak bilen chaklenseler OK, yone basharsalar shonam azaltsynlar, t.e. ozleri karar bersinler, yone max 1 topbak bolsun, yagny 4 setir, alyp butin goshgyny gol edip yapyshdyrman!

5.

5.
Latyn harp'laryndan bashga harplary ulanyp yazmak bolanok !!

"Alynma yazgylar"-da cheshmeden bolshy yaly alynsa, ya-da gerek soz tapylman, gerek bolanda 1-2 sozlem ulanylsa tolerate ediler, yone oturyp hemme yazgyny kiril/arap/yevrey/ermeni/we sh.m. alfabetlerde yazmak bolanok, yazyan sozlerin turkmen dilinde bolsa-da !!

6.
Yazgyn hemmesini ya-da aglabasyny Bold=Gara harplar bilen, ya-da uly font olchegi ulanyp yazmak bolanok !!! Bold we ulyrak font olchegi yazgyda ayratyn uns chekmek isleyan yeriniz uchin ulanyn, butin yazga uns chekdirmek we goze durtulip durmagy uchin dal !!!

Sahypada agzalyp gechilen,

Sahypada agzalyp gechilen, yazylmadyk duzgunlerden yadynyza dushyanleri shu blog'da yazyp bilersiniz. 1-2 hepde son duzgun bolmadyk bar yazgy ayirilar,we blog read-only edilip, chep tarapdaky block'laryn birine yerleshdiriler!

SOrag: Men name ucin telpek berip bilemogay?

SOrag: Men name ucin telpek berip bilemogay? Telpegima bar yali, yone hic kime berip bilemak :( Boring boldilay birden, ya-da men birinin gownune degdimmay?


-----------------------------------
Bir suprada tayyar kylynsa ashlar...

...

Düyn menbarja telpegimi goyjak boldum birine 77 sanyjyk, saytda "sen haykermay?" dyip chykdy yaninda-da, "yok goyma telpek" dyen gutyny görkezip dur... goyjak bolyan hij bolanok!
naçe telpek berleni bilen name işiniz baray? moderler onaryngda şony!

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Yalnyslyk bilen 1'in yerine

Yalnyslyk bilen 1'in yerine 11 telpek dagy goyanlar bardy,
shol yagdaylaryn onune gechmek, we telpekleri berip-berip,
sonam her yerde "bizde-ha telpegem galmady" diyip yormezlikleri
uchin maximum telpek berme sanyny 5'e indirdik.

"Ilin telpegi bilen name ishimiz baray ?" diyip yorsedik, onda
aram-aram telpek hem paylanmazdy, we sende-de 77 telpegin yerine
1'je telpegem bolmazdy, sebabi shu wagta chenli 78 telpek "mugt"
berildi herkime!

...

telpek özüng berp özün başgalara kan goyulmaz yali etyang!
haha manyly...

~~~~<<<@ Love the Life You Live @>>>~~~~
~~~~<<<@ Live the Life You Love @>>>~~~~

.'-.'-.'-. "Magtymguly" .-'.-'.-'.

Kabir yagdaylarda ene-ata

Kabir yagdaylarda ene-ata chagasyna kop mukdarda pul galdyryar,
we "Hemmesini birden sovayma" diyip, 1 gezekde gaty gitse palancha
manat/$ sovmak shertini goyyalar. 1'den aljyrap bar puluny sovup,
son pushman bolup yormezligi uchin, logika uyyan chozgut. Gaty
beresi gelse, yuvas-yuvasdan bolsa-da yaltanman berer, eger sheyle
edilenine degyandir oytmese, onda barsyny bermegi hem manysyz !

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • metamorphic 5 telpek goyyar we yazyar: "tüweleme güldirip bilding!"

nahili wrote:

nahili wrote:

SOrag: Men name ucin telpek berip bilemogay? Telpegima bar yali, yone hic kime berip bilemak :(

Internedin pes bolsa telpek modul'y kamahal ishleman biler, TM'den giryanler kamahal goyup bilemzok diyyadiler. Yok, tizligim yeterli diysen, onda cookies'ini dagy pozup gor. Telpek goymak yaly haklary shahyslara gora uytgedip bolanok(Menin bilishim), yagny "nahili'ni telpek goymaz yaly edeyinle" diyip edilen zat daldir.