Sport

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Real Madrid Espanyol 5 - 0

Real Madridiň soňky iki aýyň dowamynda La Ligadaky hemme oýunyny utandygam, Espanyolyň soňky bäş hepdede diňe bäş bal alandygam, iki toparyň arasyndaky soňky bäş oýuny Madridiň utanlygam bu oýunda kimiň utjagyny görkezýärdi.

Real Madrid - Espanyol oýunyndan öň

Şu gün agşam (04.03.12) Real Madrid Santiago Bernabeu stadionynda Espanyoly kabul eder. Real Madrid 64 bal bilen birinji ýerde, Callejonyň öňki kluby Espanyol bolsa 33 bal bilen dokuzynjy ýerde barýar. La Liganyň soňky bäş hepdesinde Espanyol 5 bal, Real Madrid bolsa 15 bal aldy. Şol oýunlarda Espanyol garşydaşynyň toruna 6 gol salyp, öz toruna 8 gol saldyrdy. Real Madrid bolsa 13 gol salyp, 3 gol saldyrdy. Toparlaryň soňky bäş hepdede geçiren oýunlary aşakdakylardan ybarat:

ESPANYOL
29.01.12 - Espanyol 1 - 0 Mallorca
05.02.12 - A. Bilbao 3 - 3 Espanyol

Родителям и близким Александра Галимова

Родителям и близким Александра Галимова

Raúl González Blanco ÇL-de näme etdi?

Real Madridiň öňki 7-ligi, Raúl González Blanco, Çempionlar Ligasynyň taryhynda iň köp gol salan oýunçy. 1999-2000 möwsüminde bu ada eýe bolan Raúl, 1997-98 möwsüminden bäri bu ligada oýnaýar. Şu wagt 71 goly bar. Real Madrid köýnekçesi bilen 66 gol salypdy we geçen möwsüm Gelsenkirchende ýene 5 gol saldy. Henizem oýnaýan futbolçulardan iň ýakyny Milanyň Filippo Inzaghisi. 46 goly bar we umumy sanawda 5-nji ýerde. Emma olam edil Raúl ýaly bu ýyl Çempionlar Ligasynda ýok.

Rodney & Jeffrey (Sneijder)

Hemmämiziň hyýalymyzda gahrymanymyz bar, we şoňa meňzejek bolýarys. Şoň yzyndan gitjek bolýarys. Käbirlerimiziňki meşhur adamlar käbirimiziňki kakalarymyz, ejelerimiz we ş.m. Käbirimiz gahrymanymyzyň ýeten derejesine ýetmek üçin elimizden gelenini edýäris, köpimiziňki diňe arzuw bolup galýar. Käbirimiz arzuwymyza ýetýäris, köpümiz ýetemzok.

Ajaxyň dünýä futbolyna sowgat eden ýyldyzy Wesley Sneijderiňem gahrymany bardy. Ajaxyň ýaşlar ýygyndysyndan ýetişen we Telstarda oýnaýan agasy Jeffrey Sneijder.

football yaghdeyytmda

salam dostlar TM da footballa howos nahili? Tele chanellerde diri(live)football lar goyberilyami? world cup football i nahili barde Eyranda hemme euro footballari diri gorkezilya . meng nazarima TM da kan footballa ahamyyet berilmya mikan diyan

türkmenistanda watana bolan borç 2 yıl

türkmenistanda watana bolan gulluk borjumyz 2 yıldır muny türkmen watandaşlarymyzyn hemmesem bilyar,yöne türkmenistanda gulluk edesi gelmeyanler hem bargynanç bilen aytsak bolyar meselem menin tanyşlarymdan birnaçesi gulluk borjuny öylenip gullukdan gaçyarlar name üçin beyle hiç düşünip bilmedim,ine men özümi öwemak yöne 17 yaşında gulluga gitdim gulluk döwrümde gaty bir kynçylyk görmedim ,allaha şükür özüm daşoguzly mary şaherinde borjumy yerine yetirdim,okuwy gutaryp gelen esger dostlarymda bardy kabir türkmen watandaşlar ya öylenyarler,yada mestny bolup

Çempionlar ligasy finaly

Barcelona-Manchester United finalyny görüp bilermikak bu yıl. Arsenal-manchester united we Chelsea-barcelonadan Manchester agyr basya yöne Chelsea surpriz bolarmyka

56 ýaşyndaky aýal maşgala 24 günuň içinde Atlantik okeany ýüzüp geçdi.

Bu habary eşiden bolmagyňyz ahmal, men ony okap haýran galdym. Amerikaly Jennifer Figge Atlantik okeany 24 günüň içinde ýüzüp geçdi. Öz syýahatyna 2009-njy ýylyn 12 ýanwarynda günbatar Afrikanyň Cape Verde adalardan başlap, 1,610 kilometerlik ýoly aşan soň, 5 fewralda Trinidad topragyna ýüzüp geldi. Gündizleri okeanda ýüzüp, gijeleri bolsa gämä çykyp dynç alýardy.

Irden turup ylgamak barada

Herhili ylgap gördümow - irden, agşam, ýeke özüm, iki bolup etc.

Hemişe bir bahana bilen taşlanýar. Bir problema çykýar, "wagt tapylanok", saglykda, işde kynçylyklar bolýar.

Ýekeje çözümi şu pelsepe boldy - "Ylgamaga başlamak, ýa-da taşlamak diýilýän zat ýok. Diňe durmyş bar. Irden turyp hezil edip ylgamak bar, ýa-da hezil edip ýatmak bar"

Şu pikir bilen ylgasaň bar problema çözülýär. Ylgasym gelende ylgaýan, ýatasym gelende ýatýan. Stresem ýok, başlamagam ýok, "kim näme diýerkä" diýen pikirlerem ýok. Keýpine ylgaýan...

Syndicate content