Gundelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Tomus 2010- Dushushyk

Salam.
Shugun, ýagny 20.08.2010 gununde ahyr dushushygy gurnap bildik. Agsham sagat 7lerde Yimpashda dushushdyk.
Gatnashan agzalar:
Mylayym
Dunya (leyli)
Abat
Tomiris
Ata aga
Lewlion
Bayat Hajy.
(loverman hem geljek diydi welin birhili dushunship bilmedik.)
aA aga we garadag hem geljekdiler welin, gyssagly ishleri chykdy. Ata aga hem gelip oturyp salamlashyp, göni jyrdy :)
Dushushyk hakda aytsam gowy gechdi, tmolympiad hakda kan gurrun hem edilmedi aslynda.. Bayat Hajy dishleri dagy dökulip garry daýy bolanson, ustunden kän gulundi :D:D

Remezan - Oraza 2010

Essalowmaleykim tmolympiad.
Shu Remezan ayy tuveleme gaty gyzykly gecyar: hergun oglanlar bilen uyship nahar iyilyar, yzyndan otda cay gaynadyp icip, basym-basymam tarawa yetisjek bolup, haydap...Garaz, agsham bolup bashladygy bashlanyar gyzykly gurrunler, yagdaylar.
Shu mowzukda shu ayyn icinde bolyan zatlary her gun gysgacha yazyp(hergun internedim bolsa elbetde :D), "gundelik" yoretmekci mena.
Gyzyklanan okar, teswirini yazar, isleseler oz bashdan gechirmelerini hem yazyp bilerler.
Orazalarynyz kabul bolsun diyip, "bismillah" bilen bashlalyn onda :)

Şu dünyade iki hili ynsan bar...

Şu dünyade iki hili ynsan bar. Biri gepleyan, ikinjisi durmuşa gerçiryan. Gepleyan ynsanlar oturan yerlerinde hemme problemalary çözyar. Onun üçin hemme zat ansat, yöne hiç kime peydasy yok. Pikir eden zadyny hakykata geçiryan adamlar bolsa hemme wagt beyleki adamlary hem öz yzyndan alyp gidyar. Bize gelende biz haysysy bu adamlaryn?! Oturan yerimizden mesele çözyasmi ya hakykatdanmy...?!

Tomusdamy?!

Çagalyk wagtymyzda 3 ay jogap diyerdik tomusa. Hazir bolsa başgaça, adamyn etjek işine göra üytgeya. Kimilerine bir pursat, kabirlerine dynç alyş, kimilerine staj, a kabir binesiplere bolsa yaz okul (menem alypdym) :D. Her kim name diysede bu wagty gowy ulanan köp zat elde edyar. Ene-atan maşgalan yanynda bolmak, öz gözel ilinde isleyşin yaly gezmek, türkmen toyuna gitmek (bu arada toya gitmeyanimize naçe wagt bolday :D) hem nesibe işi. Garaz şu sapaklardan uzaklaşmagyn in gowy pursady.

Hemme kişa tomusada gowy dynç alyş arzuw edyan... :)

KALENDAR

HEMMELERE SALAM! kellame şeyle pikir geldi.gelin gündelik kalendar düzelin.içinde günün sözi,ayaty,hadysy,esasy wakalar,sizin üçin ayratyn manyly günler,doglan günleri we sizin pikirinize göra yene başga peydaly zatlar barada yazalyn.bu pikir iskender palanyn(bir takvime sahip olmak)atly yazgysyny okap otyrkam geldi.şo yazgyny aşakda türkçe aslynda goyjak terjime etmane yaltandym:)biraz tasirli yazgy.name diyyaniz. aslynda muny sahypanyn bir burçunda ayratyn edip hem goyup bileris.

Daşary yurtda okamagyn özi...

"Ylym, medeniyet, dil... öwrenjek" diylip gidilya daşary yurda okamaga. "Öwrenilenokmy ya?" - ynanjym öwrenilyandir. Yöne sonky döwürde okuwy öz wagtynda gutaryan türkmen okuwçylarynyn sany öran az. Watanymyza bolan söygümiz üçin asyl universiteti birinji gutarmaly halymyza. Men 2 yyl bari Türkiyede okayan. Bu wagtyn içinde " Men bardaki alyan stipensiyam(bursum) Türkmenistandaky aljak aylygymdan köplay, okuwy uzadanymyn zyyany yok" diyyan köp oglan gördüm. Gyzlary tanamok, okuw yagdaylaryny bilemok, umydym olar beyle daldir.

Moskwanyn metro stansiyalarynda terakt boldy!

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=79213

shu yerde bolan waka hakynda (eger rusca bilyan bolsanyz) maglumat alyp bilersiniz! Bu waka hakynda sizin pikirlerinizi bilesim gelyar, eger mumkin bolsa name pikir etyaninizem kyn gorman yazsanyz gowy bolar diyip umyt etyan.

Durmush

Gysganç baýyň puşmany
Köp wagtlap näsag ýatan adam ahyry bu dünýä bilen hoşlaşypdy. Onuň yzynda iki çagasy bilen aýaly galypdy. Olar hem bir öýde kireýine ýaşamaly bolupdylar. Indi hemme zat onuň gerdenine düşýärdi. Öý kireýiniň tölenmänine-de esli wagt bolupdy. Öý öýesiniň olary öýden çykarjak bolmagy bolsa, ony has-da ünjä batyrýardy.
Öý öýesiniň üstüne gelip igenmegine çydam edip bilmedik görgüli, ahyry iki balasyny hem alyp, mesjidiň howlusyndaky harabalyga ýerleşipdi.

Turkmenistandaky dasary yurda cykys meselesi hakynda taze habar!

Turkmenistanda dasary yurtda okayanlaryn duzgunnamasy tazelendi.

ASHGABAT -- Turkmen hokumeti yany yakynda cykan dasary yurt okuwcylarynyn birnace yerlerde rugsatly cykyslarynyn kanuny duzgunnamadan AYRYLDY. RFE/RL Turkmen Service habarna gora.

Turkmenistanyn Iceri isler ministrliginin aytmagyna gora, indi dasary yurt okuwcylary dine Bilim Ministrliginde registrasiya etdirip, dasary yurtda okuwlaryny arkaynlyk bilen dowam etdirip bilerler.

Bilshiniz yaly bu erjenli kanun August ayynyn 1'ne 2009 da Turkmenistan hokumedi tarapyndan cykarylypdy.

Syndicate content