Gundelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Turkmenistanda DHL yada TNT nin yoklygy

Turkmenistanda DHL yada TNT yali International Courier service yoklygy ve munyn getiryan zyyanlary barada durulyp gechilse oran yerlikli bolarmykany diyyarin.
Sebabi ozun DHL-in ve DHL account-ym yok bolany sebapli kop kosenyarin.
Arada Hytaydan bir yere chakylyk aljak boldym. DHL yokdygyny bilenim uchin DHL bilen goyberman, EMS bilen goyberin diyip yorite note etdim.
Pahyrlar na bilsinler biz turkmenleri, EMS bilen 2 hepdede barar TNT bilen goybereli diyip TNT bilen goyberipdirler, HONG KONGa baran pochta yzyna gaydyp barypdyr.

eşidenje tazeliklerimi paylaşayin diydim-de yazdym...

1-2 günlikde tm-dan bir ynamdar(!) tanyş geldi. şon bilen bir salym dertleşdik weli bir-iki gulaga yakymly habar aytdy. şolary size yetireyin diydim.( yalnyşym bolsa düzedin, name-de bolsa resmi habar dal:)
1. tm-da dollar düşipdir, 14000 manat bolupdyr (ozal 14250 manatdy) ( taz pul bn nace bolya bilemok)

Skelet kellesi, mazar açmak..

Hazire çenli adam skeledini görmedim.
Yöne sonky döwür, gaty gyzyklanma dörap başlady.
meselem, diyyan, otagymda skeledin kellesi dursa, hatda stolymyn üstünde dursa, gaty gowy bolardy diyip pikir edyan.

Pikrimçe, adam skelet kellesi satylyan-a daldir, tm-de yerlerde hem dolyp yatan yer yok bolsa gerek.
Yöne gonamçylykda, mazarlarda bardyr, yöne mazarlary gazmak, gadagandyr, hatda jenayat bolmagam mumkin, el-yeterli adam skelet kellelerini nirden tapyp bolarka?
Başdan geçirmeleriniz, tejribeleriniz bolsa, gürrün berayseniz. :)

Türkmençilikde gyzlaryn saç uzynlygy

turkmençilikde gyzlardaky saç uzynlygyna uly ahmiyet berilyadi, şaherlerde kanbir beyle dal, yone obalarda kabir dayzalarymyz gysga saçly gyzlar hakynda "saçy kesik" diyyadiler..

sizin pikirinzce gyzlaryn uzyn saçly bolmagy entegem onkisi yaly uly faktorlardan biri yaly seredilyami?

Turkmen Cafe | Aýdym-saz sahypasy açyldy!


Salam hormatly agzalar we myhmanlar :)
Türkmençe web-sahypalarynyň hatarynä täze bir sahypa goşuldy, şony habar beräýeýin diýdim:)
Türkmen aýdym saz söýüjileriniň talaplaryny garşylamak maksady bilen gurulan sahypada şu wagtlykça 4545 sany mp3 formatda aýdym bar, ýöne ýene de täze we köne aýdymlardan goşular! Ondan başgada wideo klipler, aýdymçylar barada maglumatlar we suratlar bar.

Iň köp soralýan soraglar???

Howa, köpümiziň bilşi ýaly nirä girseň, barsaň, ýa niräni gözleseň; şol ýeri gowy öwrenmek maksady bilen 'FAQ(Frequently Asked Questions)' ýagny 'KSS(Köp Soralýan Soraglar)' diýip ýazgy çykýar. Bizem öwrenýäs...
Menem :"Size Iň Köp Soralýan Soraglar?" diýip sorasam köpüraga oýa batarsyňyz 'Çyndanam maňa iň köp soralýan sorag nämekä???' diýip...

Nabucco we Putin

Ýaňja bir žurnalist - "Gazy başga ýollardan alsak nähili bolar" diýip sorady.

Putin bolsa - "Alyjy bilen satyjy bar bolsa arkaýyn Nabucco turbasyny (Hazar deňiziň aşagyndan) geçirip bilerler, biz goşulmarys, päsgelem bermeris" diýdi.

Şol press konfrensiýa Ukrainadan Ýewropa gidýän gaz turbasynyň ýapylmagy sebäpli berildi... Indi Ýewropa her ýyl gazyň kesilmeginden bizar bolupdyr.

Elektron kartly (petekli) zaprawka gowy pikirmi?

Ulgam eýýam işleýär. Aşgabat we töwereginde 5 sany zaprawka!

1. Elektron karty (petegi) zaprawkaň özünde satylýar
2. Şol ýerde hem kartyň içine pul goýup bolýar
3. Programma näçe benzin guýlan bolsa, şonçada pul alýar kartdan
4. Benziniň hili her gün barlanýar

Operatorlar elbetde programmaçy däl, ulgamy aldatmak kyn bolar. Kimiň näme edýäni görnüp dur. Meniň pikrimçe has halal benzin guýulmagyna sebäp bolar.

Elbetde adamlary hem programmirläp bolýan bolsa gowy bolardy welin...

Doglan gunung Gutly bolsun hatyja

Menin Joram hatyjan Doglan Guni gechdi 24-ne. Oz hayyshy boyuncha achmadym welin, chydap bilmedim, olam sizden chykjak suyji gutlaglara, arzuwlara mynasyp gyz ahrym!
Jorkam howlukmachrak bolanson iiin suyji arzuwlar edyarin sana!!!!

Gezek sizden!!!

Dil owrenmek uchin peydaly sahypalar !

Oglanlar bu sayttan dil ogrenmek ucin kici programma alip bilersiniz.Esasanam Turkmendili oran govi aksent bilen seslendiryar.Hemmanizin govnunden turar diyip umit edyan .
www_byki_com
Sag bolun

Syndicate content