Gundelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Fotogeniki adamlar barada

Eý şu käbir adamlar bar, surada gaty gowy düşýäler. Şolara fotogeniçniý diýýälermi nämemi...
Amerikanlaryň köpüsi şeýle. Menä dogrymy aýdaýyn, öz suratlarymyň diňe 30% OK derejede. Galan 70%yny görüp depressiýa düşjegem bolýanhow :D
Haýpym gelýä meni söýmeli gyza :D
30%yny görüp özüme göwünlik berip aýlanyp ýörün...
Fotogeniçniý bolmak mümkinmi ýa alaç ýokmy? :D
Siz nähili?

Dini na derejede yaşayarys?

Salam hormatly jigitler we eziz gyzlar.
yene kabirlerimiz üçin "iç-gysgynç", "biderek" tema açdym, bagyşlan. :)

Köpümiz musulman , soraglar yüze çykyar.
Karl Marks: "Din halkyn tiryegidir" yaly bir zat diyipdir.
yene biri: "din adamlaryn özlerini gowy duyduryan zatlar sebapli, özlerini günali duymaklarydyr." diyipdir.
Emma aslynda bolsa dünya halklarynyn çenek bilen 70-80% dine ynanyar öydyan.

Din sizin üçin name zat?
Siz dini na derejede yaşayarsynyz??

Moderlige saýlanyşyk

Salawmaleýkimler!
Dostlar, gadyrdan agzalar!
Men öňki temany tapyp bilmän, şuny açdym. Tapmaga wagty ýok, gije üçüň ýary bärde edil şu wagt. Gepiň tümmegi, aktiw däl moderleriň ýerine moder gözlenýär.
Birinji bilen, öz ýerime. Mümkin göwnejaý bolsa, ýene bir ýere moder bolup bilner. Özümiň wagtym ýok ola birinji sebäbi, ikinjisem, men indi garrapdyryn :)

: : :: rugsat - hak - hukuk :: : :

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Düýn - bugün - ertir

Salam hormatly agzalar we gadyrly mhmanlar!

Baýramyň bir blogyndaky ýazgysyny görüp, şu blogy açmagy müwessa bildim. Öňden bärem piki edip ýördüm-le, aslynda! Şu wagt karar berdim.

Blogyň adyndan hem belli bolşy ýaly, mowzuk wagtda, taryh, häzirki wagt we geljek zamana barada.

Baýramyň şol ýazgysyndan bir bölek alyp, soňam dowam etdiribereýin aşakda.

Sizem bu babatda öz pikirleriňizi ýazaýsaňyz!

Sag boluň!

TOHMET (Ya lal ac Ya dur sac)

Salam agzalar. men sizler bilen yakinda basimdan gechen wakany gysgaca gurrung berjek we ol barada sizleringem dushuncelerine bash wurmak bileyan.

Selbishka doglan gunun bilen!

Selbim erte gaty gyssagly isimin barlygy sebapli seni su gun gutlayan!
Selbim uzak yasa ,soy we soyul !Arzuwlaryna yet !Alla sana Goroglynyn yasyny brsin!Bagtdan,saglykdan we ustunlukden payyn bolsun durmusda!Abrayyn dag yaly belentde bolsun !

Remezan Bayramida gelip yetdi...

Salam Gadyrdan agzalar ve myhmanlar.
Bilshiniz yali ertir Islam dunyasinin in uli bayramciliklarindan biri menem ertir girip bilmejegim ucin shu wagtdan sizlere ilki bn gutlayin ve shul aydimi paylashayin diydim. Biz hemmamiz azda-kande Turkche ilahiler(dini aydimlar) dinlandiris emma Inlischesine gelsek belki az dinlan bolup bileris. Men Londonda ulalan bir musulman talantly yakimli sesli oglanin bayram ucin tayyarlan aydimini sizler bn paylashayin diydim. Bash ustune dinlan lezzet alin.

Obalardaky ýada şäherlerdäki gelin gyzlar we ýaş ýetginjekler pagta ýygmalymy ýada Türke Dubaýa işlemäge gitmelimi?

Şu wagtlar Türkmenistanda gyzgalaňly pagta ýygym wagty. Oba hojalygy, ekerançylyk we ylaýtada Pagta biziň 50% halkymyzyň esasy girdeýjisi.

Syndicate content