Gundelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýyl boýy gören gowy kinolaryňyz 3

Bilşimiz ýaly, aýdyma we kino soň ýok, gidip otyr.
Şu gün super ekşn kino gördüm. Maslahat berýän, şu soňky 1 ýylda gören iň gowy ekşn kinom bolup biler, FANTABULOUS:
Street Kings (2008)
http://www.imdb.com/title/tt0421073/

BU SAHYPA BİR SÖZLÜK YERLEŞDİRİLSE...

Bu sahypa bln tanyşanyma köp wagt geçmedi, öran haladym. Her saparynda bolmasa-da inete baglananymda sahypanyzy ziyarat etyan. Yazylyanlary höwes bilen okayan. Emma yazgylary her okayşimda birzat kem yali bolup duryar. Bu belki biderek yali görünüp biler, emma sahypada in az 3 dilde (Türkmen, Rus we Türk dilinde) sözlük yerleşdirilse has hem gowy bolarmyka diyan. Sebabi ziyaratçylar yazyan yazgylarynda yokarda agzalan 3 dili birbirine garyşdyryp yazyarlar. Özümem etyan.

Köp Zat dal... Bizden Dine Yekeje gezek 'YOK' diymegimiz islenilyar...!!!

Amerikadan yaylımını dowam etdiren CNN, Hz.Muhammet(s.a.v) karikatury hakynda anketa başlatdy.
CNN habar kanaly internet sahypasyndan gelen HAWA ya da YOK seslerining sanyna göra bu karikatury yaylima girizip ya da girizmezlik karary alynjak.

Doglan gunun bilen Dunya !

Name ucin blogy ir acyan diyip bilersiniz .
1) Ertir bayram bolanson Inet islanok
2)Altynjy gun elim degenok .
3)Bazar guni bolsa yene inet problem

Dunyash oglan gununi tuuuuuyyyys yurekden Gutlayan! Gutlamak bilen sana berk jan-saglyk, uuuuuzak omur we ishlerinde durmushynda dine ustunliklerin yar bolmagyny arzuw edyan. Jorajan myyydamada guler yuzundaki shatlykly yylgyryshyn yagtysy sachyp durmagyny isleyan! Ak oglan yoldasyn bolsun!
Men basyny baslap gezegi size gecirendirin .

Geng adamzat!

Salam tmolympiad!

Türkiye'de Öğrenim Gören ve İkamet Edenlerin DİKKATİNE!!!

Yerliye ve YabancıyaTC Kimlik Numarası zorunluluğu başladı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümlerine göre, TC Kimlik Numarası kullanılması, zorunlu kılındı.

-YABANCILARA KİMLİK NUMARASI-

Gutly Bolsun.

Salam hormatly agzalarymyz we myhmanlarymyz.Men bu blokda Türkmenistan Döwletimizde bolup geçen taryhy wakany yazayn diydim. Buşluk!!! Ata Watanymyz Türkmenistanda taze bir etrap döredildi.Mary welayatynyn Oguzhan etrabynyn yanyndaky Jojukly düzünde taze Altyn Asyr etraby açyldy.Gutly bolsun.Watan üçin peydaly etraplaryn biri bolsun.

www_turkmenistan_gov_tm wrote:

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň KARARY

Mary welaýatynda Altyn sähra etrabyny, şeýle hem bu etrapda obalary, geňeşlikleri we daýhan birleşiklerini döretmek hakynda

Sakgal we murt barada

Gyzlara sorag, sakgal we murta nähili seredýäňiz?
Oglanlara sorag, nädip gowy seretmeli sakgal we murta?
Umumy sorag, sakgal we murt ýaş oglanlara gerekmi? :)
Men ýakynda 1-2 hepde sakgal murtymy syrman ösdürdim, gowy diýen gyzlar az bolmady :) Esasanam başda, soňa bulam-bujar bolup başlady. Ýaňy düzeltjek bolup, ilkä Leniniň stilinde murt we sakgaljyk goýdym. Özüm halamadym, geçi ýaly bolup durun, goňşymam halamady.

Ýaş alymlaryň ikinji simpoziumy

Salawmaleýkler!
Aprele gelip düşdik, tomusa wagt az galdy. Indi şu ýylam duşuşyk gurnamak planlar bar.
Agalar telefon etdiler, email atdylar, az-kem gürrüň berdiler planlar barada.
Amerikada bolup PhD ýa Master edýän bar bolsa, habardar boluň!
Ine Kakajan Kömür agadan alan emailimiň käbir ýerlerini aýyryp şu ýerde goýjak, tarypyny diňläň :)

Çap ediljek kitapjyk üçin ýazgylary seceliň!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Kitapjyk barada has ginishleyin maglumaty shu yerden okap bilersiniz!

Men in wajyp shertlerini shu yere yazyp, sholar boyunca sahypadaky yazgylary shu yerde teklip etmeginizi hayish etmekci! Berlen linkde bolsa kitapjygyn ayratynlyklary barada tekliplerinizi yazyp bilersiniz!

Ynha, hazire denic yazylan in mohum shertler:

Sahypalardaky ähli ýazgylardan bölümler döretmeli diýen karara gelipdik, ynha, şeýle:

1- Kitapjyk 40 sahypadan ybarat bolup biler;

Syndicate content