Gundelik

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Nowruz Bayramynyz Bilen!

Biri acarmyka diyip garashdym, bolmad-ay :))

Hawa, tmolympiadyn gadyrdan agzalary, sizin hemmanizi Nowruz Bayramynyz bilen, (tmolympiadyn administrasiyasynyn :))....) adyndan gutlayan! Jan-saglyk, bagt, ustunlik arzuw edyan!

Name, bu blogam onda Nowruz barada bolaysyn! Ashakda Nowruz Bayramy barada bilyan zatlarynyzy ya Nowruzda bolup gecen gyzyklyja zatlary, yatlamalarynyzy basyberin!

şagyzy-payhasly ayazbaba,ak atly şazada we başgalar

Gadym gadym eyyamda,
Uzak uzak diyarda,
Sinekler garakçy,
Çybynlar orakçy,
Sygyrlar gezyaka,
Öküzler guzlayaka,

Yaşanmyş,yedi depan arkasynda,
Şaglap akyan bir deryanyn boyunda,
Şadyyan,mylayym,mahriban,enayy,
Ekabyr,düşbüje,arzuwçyl bir şagyzy,
Oyanarmyş günün ilkinji söhlesinde,
Salam berermiş jandarlan ahlisine.

Salam gün-salam gözel gyz,
Salam guşlar-salam pakize,
Salam güller-salam şadyyan,
Salam asman-salam mahriban,
Salam derya-salam gelmişek,
Salam eşek-salam köşek..

Aydym aydarmyş şagyzy,
İrdenden agşama çenli,

::galatasaray-fenerbahçe::2-1

Salam agzalar! Şu wagt gs - fb futbol maçy gutardy..
Daşary goh galamagal... birinji gol hakan şükür
ikinji gol gökhan gönül..
üçünjinem biri sypdyrdy ö za.. tupan turdy welin me na görüp bilman yladym.. daşaryk..
yaman erbet talpa bar şu wagt..
sizem gören eşenleriniz bar bolsa...

Bile goşgy yazalyn!!!

beyle blogy epesli wagt açamzogam
tazeden açyp bile goşgy yazalyn 86 telpegin hemmesinem berjek boljak in bolmanda çala derlane...

goşgyjagaş...

Adyny zadyny heniz goyamok yöne poema yaly ullakan birzat yazmakçy
barde köp adamyn pinide dal welin goyyan yzynam son!!!

Bir wagtlar batyr bir yigit bardy,

Gije gezer gündiz uka batardy,

Suwun sesini asuda asmany halayan,

'Edermen,mertdir 'diyerdi ony tanayan.

Günlerden bir gün,yeke özi,

Köl başynda bir çadyra düşdi gözi,

Eglip,assa yörap,pes nepeslap,

Çatma bardy ,el uzatdy demin dürsap.

İlki yşyk son oglan çatma girdi,

Bili gylyçly iki yigit gördi,

İkisi gyrada yatyr ortada bir peri,

Garaşsyzlyk üçin gan döküldimi?

Bir tanyşym şey diyipdi: "Türkmen halky watanyn garaşsyzlygy üçin gan dökmedi, ana şon üçinem watançy (patriot) adam yaman az. Halkyn aglaba bölümi "watany dalde garnyny" pikir edyar, şon üçinem para almakdan, ogurlamakdan, aldamakdan, umuman öz watanyny talamakdan utananoklar..."

Düynem bir dostum: "Türkmen halkyna "hakyky gahryman" gerek, halkyn tarapyny tutsun, halk üçin yaşasyn. Ana şo gahrymanyn gören kynçylyklaryny, belkem öldürülmegini gören halk, mysal alyp watançy bolup biler." diyip pikrini aytdy.

Keramatly Valentin guni bilen!

Ertir asyklaryn guni ,yagny Keramatly Valentin guni.Sizin hemmanizi sol mynasybetli gutlayaryn .Belki sol gun hic wagt uns bermeyan yakyn adamynyza tazece ,basga goz bilen ,Valentinin gozi bilen seredersiniz.In bolmanda soyyandiginizi boynunyza alarsynyz .Olar ucin birje gununizi sarp edersinizda .Meninka dine yatlatmak ,galanynam ozuniz bilin .Belki bu vaka bilen baglansykly gowuja zatlaryda pylcarsynyz.

Gündeligiň bir sahypasy

Köp zatlar boldy soňky döwür. Biziň laboratoriýa 400-500 müň $ grant aldy, pul bar :) Onsoň käwagt professor meni tankytlaýa, sebäbi halaýa tankytlamagy. Soňam gelip ötünç soraýa.
PhD almak üçin qualifying exams diýen synaglary geçmeli. Arada goňşy labdan bir hytaý oglan gelip meň kagyzlarymy göresi geldi. Az alanmyş.
Ol çaga berdim depderimi:

Soňky wakalar we Ron Paul barada

Soňky döwür işim köp bolup, kän girip bilmedim. Saýt uklajak bolýa, ýöne dowam ediberer assa-ýuwaş :)
Men soňky hepdäň içinde ilkinji gezek polisiýalar tarapyndan saklandym. Gar ýagyp, soňam sowuk bolup, ýollar doňan günidi. Polisiýa duruzdy, aljyradymam.
-Siz 50 mph'lik ýolda 75 mph bilen gidip barýadyňyz, yzarladym sizi. Soňam 25 mph'lik ýolda 50 bilen gidip barýadyňyz. NIrä gyssanýaňyz?
-Aý bir dostumy görmelidi...
-Bileňzokmy, ýollar "gara doň", köp awariýa boldy şu günler
-...
-Hany prawo bilen beýleki dokumentleri beriň.

iş degişmeleri

Salam agzalar!
içinizde işlejek işleyan bardyr yada işlap gören bardyr...
bu blokdada şol iş yerlerindaki agyr atmosferany yumuşatyan gepleşikler barada - degişmeler...barada yazyşaly...
mysal..
edil hazir tr-de şeylesi moda boldy öytyan
türkçedir1
- Sakızın varmı?
- Sakızım yok ama,sa-erkegim var
...yaly...
gyzykly gepleşikleri pylçaberin
.............................................
Bu gün 1 naçe gyz bn şef gepleşip durdy,iş meselesi,gyzlaram owadan , şefem olara degya
-Myrat aga şuna seretsene,
diydi biri,olam:

Syndicate content