Owrenelin!

Bouyges

Salam Hormatly agzalar!!!

MISSIÝANER KIM? MAKSATLARY NÄME?

Salam hormatly we gadyrdan okyjylarymyz!
Men bu makalany türk dilinden uly höwes bilen terjime etdim, dykgatyňyza ýetirýärin.

MISSIÝANER KIM? MAKSATLARY NÄME?

Harvard kursi online - Justice

MIT OCW hemmaniz bilyansiniz. Indi Harvard hem oz kurs materyallarini online goyup bashlady, shu birinjilerden.

Justice
http://www.justiceharvard.org/

Videolar gyzykly, wagtynyz bolsa gorun.

Sapagyn doly ady Moral reasoning oydyan we yalnyshmasam harvardda core/hemme kishi hokman almaly sapagy bolmaly.

Free Education in Sweden

Salam gadyrly doganlarym.

Şwejiýada mugt okamak mümkünçiligi bar. Ýagni, mudan ozal, we 2011 ýylyna çenli Şwejiýada okuwlar mugt, hem international hem domestik okuwçylar üçin. 2011 ýylyndan soň bolsa, international okuwçylar üçin tuition fee girizilýar. Şonuň üçin, indiki ýyl girip bilseňiz okuwyňyz mugt bolar. Okuwa girmek we dokumentleri tabşyrmak barada maglumat şu web sahypalarynda tapyp bilersiňiz.

www.studera.nu
www.studyinsweden.se
www.studyinsweden.ru

meniňki aýtmak. Okuwlaryňyzda üstünlikler dileýän.

Köne Kommunistlerin Altyn Nesli

Salam gadyrly agzalar.

Bu blogda döwletimizi 70 yyllap dolandyran we 1991-den son yitirim bolan kommunistler we olaryn dowamy hakda yazmakçy. Bilşiniz yaly kommunizmin bize öwreden yekeje zady bar: hemmamiz dendirs, dine başdakylar bizden beyikdir.

1991-nji yylda Türkmenistan döwletimiz garaşsyz bolanda syysatçy kadrlaryn barysy köne kommunizm sistemasyndaky adamlardy. Döwletin garaşsyz bolmagy bilen kommunistlerem demokrat (bolmaly) boldular. Kommunizmyn totalitar anly adamlary döwletimizi dolandyrmaga dowam etdiler...

"Teke" turkmenlerinin nesil daragty..

turkmen halky, onun tireleri ( arsarylarda 55 tire, tekelerde-43, yomutlarda 37, saryklarda 33,salyr we çowdurlarda 26 gökleňlerde hem 23 ) hemmesinde ganibirlik, doganlyk bar. galan beyleki zatlaryn hemmesi hem bu bizin halkyn guyjuni gorip bilman yoren dashary dushmanlaryn eden ishi ahyryn. bolyar onki dowurde dashary yurt basybalyjylary, turkmeni butewulikde alyp bilman, dogan dogany dushman edip alypdyrlar.aaa indi name?! indi garashzyz dowlet ahyryn biz! name uçin shol dushmanlarmyzyn diyenini dinleyaris hazire çenli. shonun uçin hem oz mahrem doganlarmyzyn gownune degyas!?

Globallashmak näme?

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Men bu ýazgyny diskusiýa etmek üçin açamok. Internetde türkmen dilindäki maglumatlary baýatmak üçin ashdym.

"Globallashmak" adalgasy ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda ykdysadyýetçiler tarapyndan ulanylyp bashlanýar. Bu adalga soñky döwürde adamlaryñ ýashaýysh durmushynda aýratyn orna eýe boldy. 21-nji asyrda has-da ýiti duýlup bashlanan globallashmak prosesi häzirki wagta dünýäni bitewileshdirmek ýa-da ählumumylashdyrmak maksadyna gulluk etýär.

Mübärek üç aýlaryňyz gutly bolsun!

Salam hormatly musulman doganlar!

24-nji Iýun öňümizdäki hepdäniň 3-nji güni mübärek üç aýlara girýäris. Şol mynasybetli, bu mübärek üç aýlar barada sizler bilen öz ene dilimzide degişli maglumatlary paýlaşmak isleýäris.

REJEP-ŞABAN-REMEZAN:

“Allahümme bärik lenä fi Rejebe we Şaban we bellignä Ramazan”
“Ya Rebbi, bize Rejep we Şaban’y mübärek eýle ve bizi Ramazan’a gowuşdyr.”
* Her gün şu doga okalýar,
* Lä ilähe illAllah, kelime-i töwhidi her gün müň gezek gaýtalanýar.

General Skobelev hakda film

"Rossiya" telekanalynyn General Skobelew hakda çeken filmi:


türkmenistanda watana bolan borç 2 yıl

türkmenistanda watana bolan gulluk borjumyz 2 yıldır muny türkmen watandaşlarymyzyn hemmesem bilyar,yöne türkmenistanda gulluk edesi gelmeyanler hem bargynanç bilen aytsak bolyar meselem menin tanyşlarymdan birnaçesi gulluk borjuny öylenip gullukdan gaçyarlar name üçin beyle hiç düşünip bilmedim,ine men özümi öwemak yöne 17 yaşında gulluga gitdim gulluk döwrümde gaty bir kynçylyk görmedim ,allaha şükür özüm daşoguzly mary şaherinde borjumy yerine yetirdim,okuwy gutaryp gelen esger dostlarymda bardy kabir türkmen watandaşlar ya öylenyarler,yada mestny bolup

Syndicate content