Owrenelin!

Görogly dessanynyn gelip çykyşy

Görogly bilmeyanimiza az-azdyr, köpimiz Görogly eposyny okandyrys, epos birnaçe şahadan ybarat, belki her şahasynda ya-da kabir bölümlerinde yerler üytgeyandir welin yöne wakalaryn bolup geçen yerlerinin köpüsi Türkiyanin territoriyasy bilen baglanyşya, türklerde Köroğlu diyip bilinya we Köroğlu dessanam bar, Göroglyn asyl ady türklerde Rüşen Ali(bizdakide çagalyk ady Röwşen), Baly beg=Bolu beg, çardagly çandibilem bolu dagldary bolup biler, yöne Görogly dessanynyn werisyalary kan bolan öytyan(kawkaz, öz

Gadagan edilen Tolstoý

Tolstoý hakykaty gözläp geçen adam bolupdyr. Şonuň üçin hem onyň käbir gymmatly ýazgylary hem tsar Nikolaý II döwründe hem Sowýetlerde gadagan edilipdir.

Meselem:

  1. Sosializme garşy
  2. Rewolusiýa garşy
  3. Nikolaýyň ölüm jezasyna garşy
  4. Patriotizme garşy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda şü günki bolan parahatlyk we erkinlik bilen geçen Prezident çalyşygy...

Şü gün ABŞ-da 44-nji Prezident hökmünde Barak Huseýin Obama president bolmaga kasam içdi we Prezidentligi kabul etdi.

"Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!"

Musulmanlaryn dilinden düşmeyan bir gep bar:
"Injilin birnaçe görnüşi bar, emma Gurhan yekejedir, üytgedilmedi, kyyamata çenli goralar!.."
Yalnyşmayan bolsam, şu sözler Gurhanyn içinde hem yazylan.

Yany gonşy blog'a göz aylapdym; şeylede "diplomat"* bilen "yarym kilo" söhbet edipdir, kellame köp pikirler geldi.

Olaryň şan-şöhratlary bakydyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bize il-halkyň öňünde iş bitiren adamlara belent hormat goýmagyň nusgasyny görkezýär.

Nadip programirvonyany owrenmeli ?

Oglanlar gayrat edip programirvonyany ,bilyaningiz bar bolsa, nadip owrenmelidigi hakynda maslahat bersengiz.

1)Nameden,nireden ya-da haysy kitapdan bashlamaly ?

2)Haysy site ya-da formlary maslahat berip bilersingiz ?
(Inglische-de bolsa ongusharys welin, gayrat edip bolsa rus dilinde formlary maslahat bersengiz)

w.b.

Goşgulary söýýänleriň burçy 7

Salam agzalar we myhmanlar!

Sahypada köp goşgy goýuldy, içinde türkmen şahyrlarymyzyñ goşgularyndan we tmolympiad'yñ höwesjeñ ýaş şahyrlarynyñky hem bar. Yöne näçe goýulsa-da, tüweleme ýene-de köp. Goý, şeýle-de bolsun. Ine-de bu temanyñ 7-nji bölümine ýetdik.
Geliñ, bu temada halan goşgularymyzy ya-da içinde halan käbir bentlerini goýup, öz pikirlerimizem yazyp duralyñ!
Degişmeli, satiriki goşgulary bilýäniñiz bar bolsa ony hem goýup bileris!

:: mekdep durmuşy barada::

Salam hormatly agzalar! Onatmy yagdaylar?

Ine soz beren blogum. "Zakazlara yagny isleglere gora gosgular"

Hawa seyle blogy acjakdygyma onurak kabir kisilere soz beripdim. Ine-de sol beren sozum. Hemmanizi blogumda hos gorduk!
Ilki bilen size bir zat bildiresim gelyar. Su blokda her kimin hayysy boyunca isleg bildirlen temadan gosgy duzuljek yada sol temada yazylan gosgular goyuljakdyr. Her kimin hayysyna yetisilman biliner yone eger menden basgada isleg bildirlen kisa gosgy goyup biljek bar bolsa olara hayysym mana goldag berseler oran minnetdar bolardym. Hawa indi hayyslary alyberelin yone sol bir temadan 1 den kop isleg gelse onki goyulan gosgyny gorkezerin.

Doglan gunung Gutly bolsun hatyja

Menin Joram hatyjan Doglan Guni gechdi 24-ne. Oz hayyshy boyuncha achmadym welin, chydap bilmedim, olam sizden chykjak suyji gutlaglara, arzuwlara mynasyp gyz ahrym!
Jorkam howlukmachrak bolanson iiin suyji arzuwlar edyarin sana!!!!

Gezek sizden!!!

Syndicate content