Owrenelin!

::owadan nomerler::

Salam hormatly agzalar! Size düyn agşam yazyp goyan blogymy hödürlemekçi.. TM' e gelenimde tel no almaly boldum.. emma nomer saylamak baradaky talandymyn yokdugyny bolsa boynuma almaly boldum.. sizin pikirinizçe haysy nomerler (maşyn ya telefon) owadan ya da yatda galdyrmak ansat .. bolya.. şony aydayayyn diyip geldim saglygynyz..:D

bir oglab 66 - 906090 gözlap yördi ..:d tapyp bolmazmyka diyip..
köp kişi simetri bolmagyny isleyar emma kabirinin bolsa hususy sanlary bolya..:D

66 996699 ya da 66 66 66 66 ya da 65566556 yaly..:D

Türkmenistandaky ýerli we daşary ýurt şereketleriniň/firmalarynyň sanawy we maglumatlary?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ýaňy-ýakynlarda Gazagystanda işleýän bir dostumdan e-hat alypdym mowzuk barada. Onsoň özünden rugsat sorap, bärigem goýmagy müwessa bildim. Ynha-da, netijesini görýärsiňiz:)

Onuň özüne-de köp mahabatlandyrdym bärini linkler arkaly welin, gelenok öýdýän, belki, agzadyram. Gyssap sorap görmeli öýdýän :)

Kandiller (mübärek gijeler) we olardan peýdalanmak

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanar!

Şu wagt mübärek 3 aýlaryň içinde Remezan aýyna başladyk. Şu mynasybetli, bu aýlar bn baglanşykly käbir peýdaly maglumatlary siziň bn paýlaşmak isledim.

Aşakda ýazmakçy aýry-aýry.

Sizem bu babatda bilýän zatlaryňyzy ýazyp, gazanyljak sogaba şäriklik edip bilersiňiz, enşallah!

Sag boluň!

Moonwalker(Süleýman) aga bilen söhbetdeşlik

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Köpden bäri sahypada söhbbetdeşlik gurnalmady öýdýän, iň soň Sylap aga(diplomat) bn bolupdy ýalňyşmaýan bolsam.

Şu söhbetdeşlik pikiri Süleýman aganyň ýaş toýuny gutlamda kellä geldi, onsoň rugsat soradym şol blogda we rugsat bermegi bn hem aýratyn blog halynda özi barada söhbetdeş bolaýlyň diýen niýet bn açdym.

Ilki men Süleýman aga barada öz bilýänlerimi ýazaýyn gysgaça, soň sizem sorag(lar) sorap öwrenip bilersiňiz!

Moonwalker (Süleýman) aga, doglan günüň gutly bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Bir hepde öň ulyrak agzalarymyzdan moonwalker, ýagny, Süleman aganyň doglan günidi. Şol mynasybetli, hemmäňiziň huzuryňyzda/öňüňizde ony gijirägem bolsa, gyzgyn gutlamak isleýärin.

Gutlagy ýene iň gowy görýän sitatalarymy ulanyp ýazmakçy, iň oňat dilegler hökmünde. Ilki bilen-ä:

Süleýmen aga, "Allah seni Öz ýolundan aýyrmasyn! Söýýän bendeleriniň arasyna goşsun!
Şeýle gözel ömür bersin, ol ömür näçe ýylam bolsa, olary dop-doly, her minudyny peýdaly edip geçirmek nesip etsin!

Oraza Ayy hem gelip yetdi!

Gadyrly agzalar we onun komekcileri!

Yetip gelen Oraza ayyny tuys yurekden gutlayaryn. Tutjak orazalarynyzy, berjek sadakalarynyzy Alla tagalla oz dergahinde kabul etsin!

Londonda 01/09/2008 de bashlayar!

Kabul Bolsun!

Türkmenistandaky täzelikler?!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Mowzugyň ady "Tm-da tazelikler?!" diýlip ýazylsa-da, men täzelikleri ýazjak bolup däl-de, bilýänlerden öwrenjek bolup ýazdym. Okap lapykeç bolaýmaň täzelik(ler) görüp bilmän :)

Ýöne ýene-de Tm-dan gelen dostlarym we tel arkaly käbir habarlary eşidýärin.

Ýene bir zat: öňem bu babatda mowzuk ýa-da mowzuklar açylan bolmagy mümkin, ýöne täzedenem bir ýazaýalyň, öwrenäýeliň diýen niýet bn täze mowzuk halynda açmak ilsedim, enşallah, höküwmet heläk edäýmez-le :)

Ýaş Amangeldiniň wepat habary

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

:: öwrenişmek ::

Waleyk salam hormatly agzalar! Göni tema geçjek men a aylap oturman.. Bizin mollumlarymyzy öye zada myhmançylyga çagyranymyzda nahili lezzetli nahar bişirsegem iyip bilmeyanleri hemmamize malim bolsa gerek.. Kabir türkde (ya da daşary yurtda:) okan bolan bolan bolup gelen oglanlaram iymediksiran bolyamy ya da çyndanam öwrenşip bilenokmy?

Mübärek Berat gijäňiz gutly we bereketli bolsun!

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar!

Ertirki agşam mübärek gije bolan Miraç gijesini görmek we islänler üçin ony ýerine ýetirme mümkinçiligi/bagty miýesser eder, enşallah!

Berat Gijesiniň bäş aýratynlygy bar:

1. Ähli hikmetli işleriň aýrylmagyna başlanmagy;
2. Bu gijede ediljek ybadatlaryň gazandyrýan sogaplarynyň beýleki wagtlardakylara görä esse-esse köp bolmagy;
3. Ylahy rehmetiň bütin älemi gurşap almagy;
4. Allahyň bagyşlama mukdarynyň köpelmegi;

Syndicate content