Din

  • warning: Creating default object from empty value in /home/atamurad/tmolympiad.org/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR.... Maradonadan

Dünýäde meşhur Argentinaly futbolçy Diego Armando Maradona birleşen arap emirliklerinde mesjit saldyrmakçy bolýar.
B.A.E.-de el-wasl futbol komandasyna tälimçi bolup ýolbaşçylyk edýän Maradona, 21 ýaşynda awtoawariýada wepat bolan =bani yas= komandosynyň oýunçysy Ziýab Awanäniň hatyrasyna mesjid saldyrjakdygyny habar berdi.
Hormatly eziz ildeşler!

YOLAÝRYT (ýollaryň saýlanyp aýrylýan ýeri)

Esselämü Aleýkum! Siz musulman doganlaryma peýdasy deger diýen umyt bilen ýazdym.

YNANJYŇ TOHUMY bir Allahyň (j.j) Atlaryna we Sypatlaryna imandan başlaýar. Allahyň köp Sypatlaryndan biri hem AHAD yagny ýeke-täk ne kömekçisi, ne şärigi , ne özüne deň boljak, ne meňzeş hiç bir zadyň bolmazlygy.
Muhalefetun lil Hawadis- yagny Allah (j.j) ýaradanlarynyň hiç birine (Adam, haýwan, ösümlik ýa gaýry jisimlere) akyl-hyýalymyza gelen hiç bir zada meňzemeýär. Olaryň içine girme, şekline meňzeme mätäçligi bolmaýar.

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi.

Musa pygamber bilen Isa Mesihing mezeshligi.

Hudayynygyz Reb sizing uchin oz halkyngyzyng (doganlaryngyzyng) arasyndan mening yaly pygamber chykarar. Siz shol pygambere gulak asyng. Horep dagynda uyshen gunungiz, siz Hudayyngyz REbden hayysh edip: Hudaymyz Rebbing sesini mundan artyk eshitmali we bu beyik ody indi gormali, yogsam biz oleris diyipdingiz. REb manga olaryng aydyanlary dogry. Men olar uchin oz halkynyng arasyndan sening yaly pygamber chykaararyn. Mening buyran zatlarymyng ahlisini halka aydar yaly, Men sozlerimi pygambering agzyna salyp bererin…Kanunyng taglymaty 18:15-18

Bişri Hafy Hezretleri we uýalary.

Bişri Hafynyň uýalary-da onuň özi ýaly takwa durmuşda ýaşaýardy. Hatda üç uýasynyň-da takwalykda Bişrden pes däldigini aýtmak mümkindir. Taryha giren käbir wakalar muny tassyklaýar.
Mudga, Muhha we Zübde atly uýalaryndan Mudganyň özünden öň dünýäden ötmegi sebäpli gynanan Bişr şeýle diýipdir:

Iň Dogry Din Yslam!

Ýapon alymy Masaru Emoto, Su Molekulalarynyň üstünde ylmy barlag işlerini geçirýärka Kur`an ýada Azan okalyp durka, sudaky molekulalar emele gelen kiçijik tolkunlardan owadan altyburçlyk düzümlere çykýandygyny gördü.

Masaru Emoto ýaňy ýakynda Müsür döwletüne gidip Kair Ünwerisitedinde geçiren ylmy-barlag işleriniň netijelerini, öz kärdeşleri bilen paýlaşdy.

Hekaya

Adamlaryn birisi oran merhemetlimis. Adamlara gaty hormat goyarmys. Her kimin hak-hukugyna dykgat edermis. Bir zat bolmeli bolanda her kime dusen payy den berermis. Amanada hyyanat etmezmis. Her kim amanat zady bolsa, saklamaga ona ynanarmys. Her kim bolmeli zady bolsa hem ona eltip berermis. Edyan yagsylyklary ucin hem hic kimden hic zat almazmys.

Jumgamyz Mübarek Bolsun!!!

Salam dostlar doganlar jumanyz mübärek bolsun. Hemme metjitlerimiz gowydyr yone Cehowdaki Omar metjidinde ýaňyja wagyz diňledik. Ymam köp zat aytdy, mahirli hemde owadan wagyz etdi. Şol wagyzdan bir iki hekaýajyk size hödürläsim geldi.

Hormatly Diplomat! Gel ...

Salam Diplomat agam!
Gel sen mana oz dinini we hakykatlaryny dusundir, eger ikna edip bilsen men senin dinini kabul edeyin, eger edip bilmesen gel sen menin dinimi kabul et. Telpek goy

ÖZÜNI BILEN WELI (teswirlerden göçürilip goşmaça girizilen).

Hormatly Agzalar!
Allaha şükür kämil dinimiz bar Adamyň doguluşyndan tä ömrüniň soňuna we ölümden soňky ýaşaýşa çenli Ýoly bize görkezýär, Hudaýa şükür dinimizi öwredýän (düşünmeýän, şübhelenjek bolýan meselelerimizi şolardan öwrenmeli Kapyrdan öwrenmeli däl)ulamalarymyz,ýaşulylarmyz hem bar kyýamata çenli hem boljak. Dinimiz hem kyýamata çenli dowan etjek.

Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…

[size=18]Kuranda ayalyngy urmaga rugsat berilen…

Syndicate content