5aýak we maýýa arhitekturasy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

gadymy maýýalar bilen gadymy türkmenleriň arhitekturasyndaky meňzeşlikler :-)
biziň 5aýagymyz olaryňka meňzeşmi ýa-da olaryňky biziňkä?

(maýýa – latyn amerikasynda ýaşan(ýaşaýan) gadymy halk)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

5 ayaga ön kiçi yaşdakam,

5 ayaga ön kiçi yaşdakam, "maşgala bolup" Aşgabat gezelenjine gidenimde görüpdim..
şeylede ilkinji gezek "papagan" görüpdim, çynym :)
daş-töwereginde surada-zada düşyardik, (nirede gören zadym name?)
sonra baryp görsem ulanylmayar eken..
şu wagtam şeylemi?
we name maksat bilen guryldyka?? söwda merkezi?

Ey way...???

Onun içine girilyan gapam barmy name?
Menem-a görüpdim welin , yöne bezeg üçin gurulan çüwdürimdir öytdüm.
Kan ünsem bermandirin.

Haha... oglanlar siza

Haha... oglanlar siza gulduryanizow... yonekey, sada turkmenda :D

Olarynky ayakly dala.

Olarynky ayakly dala. Olarynky piramida.

Bas ayak sowda merkezi

Ol yokardakam menzeyar welin azajyk uytgesik.

Hawa menzeyar

HAwa bular bir birlerine menzeyar.Dineje yokersyndaky zatlar uytgesik oda calaja.

Mayankilar 4 ayakly dalmay

Mayankilar 4 ayakly dalmay ??

ikisam bir tayy

Dogry diyyan ikisam biri birine menzes!!
Yone 5 ayak-Sowremenny owadan; Maya-taryhy.syrly gadymy arhitektura.Bilyaniza Bizinkiden gowysy yok!!

Dogurdanam meňzeş ýöne

Dogurdanam meňzeş ýöne meň üçinä taryhy gadymy zatlar has owadan ýaly

hm... haysy taryhy zat

hm... haysy taryhy zat owadan?
hazirki zamanlar owadan dalmi?

erteki

ýene-de erteki geldi gawun kelläme!

bir obada bäş sany çopan ýaşaýamyş. onsaň olar goňşy oba gidip görseler olaryň dört aýakly owadan jaýy barmyş. biziň çopanlarymyzam öz obalaryna gelip edil şolaryňky ýaly ýöne bäş aýakly jaý gurupmyşlar. öňünede palma ekipdirlermiş.
şondan bärem olar gowy ýaşaýarmyşlar.

(many gözläp oturmaň. bu bir manysyz erteki)

Aydylan gepden many

Aydylan gepden many chykarmasan bolmaya, hemme gepden many chykaryp bolar. Samyrdydanam...
PS Meselem, rep aydymlaram durshuna samyrdy... Sholaryn kabirisinde many hem barow :)
PSPS Men yokardaky soragym bilen Leylinin kimdigini biljek bolupdym, indi bildimlay. Jogabam gerek dal, samsyk sorag beripdim :D

Biz IOI2006-da gorduk

Onyn t.e. Maya

Onyn t.e. Maya civilizaciyasindan galan binalarin 4 ayagy bar , bizinkinin 5 ayagy, 2000-nji yilda bitarapligin 5-yilligina guruldy..Onsonam olarinki pochti piramida, yone has kichirak ve basganchaklary bar...bizinki hem primerno piramida, yone 5'gen t.e. ashagy pentagon sheklinde !!