«SUPER-TM-PROZAÇY» Belli Däli üçin soraglar

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Super-tm-prozalaryny,
käbir hekaýalary
, serialy,
oýlanmalary (sanawy aşakda berilýär) ählisini bir adam ýazdy. Olary sahypada men
goýamsoň maňa özüm ýazýandyram öýtdüler. Awtor bilen tanyşmak wagty hem geldi.
Onuň ady – Hydyr Amangeldi.

Köpsanly agzalaryň (ýa-da käbir agzalaryň)
haýyşyny göz üňünde tutup Hydyr aga üçin taýýarlajak söhbetdeşligimiz üçin
soraglary ýygnap başlaýanlygymy aýtmak isleýän.

Soran soraglaryňyzy toplajak. ony awtora
görkezjek. onuň jogaplaryny aljak we täzeden işläp ony şu sahypada orta goýjak.

Hydyr agaň şu sahypadaky zatlary.

1.
Däliň Akyl bilen duşuşygy. (SUPER
TM-PROZA)

2.
Kiçi dilden aňyrsy (Töre Hangeldi)

3.
Çäkmi - çäksizlik (Töre Hangeldi)

4.
türkmen SERIALY

5.
Böwürslen. hekaýa

6.
Aşgabatdan gidip, bir tozap duran
obada işlemek üçin daşary ýurtda okamandyr (SUPER-TM-PROZA)

7.
Jübä salnan kelleler (SUPER-TM-PROZA)

8.
Bazarçy türkmen daýzasy we täze
türkmen baý aýaly barada (SUPER-TM-PROZA)

9.
Ogluna gargan ene (SUPER-TM-PROZA)

10.
Goňşymyň ogly şeýle bir gowy-y-y,
şeýle bir gowy-y-y... (SUPER-TM-PROZA)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ay onda onun pikirlera acyk.

ay onda onun pikirlera acyk. men eshitdim o hakda. kitabyny okamadym. shol diyen kitabynyzy kitapcylara seretjek bar bolsa okap gorjek. yalnyshmayan bolsam Ylyas Amangeldi bilen dogan bolmaly. ine onun bir turkce kitabyny okadym, ady yadyma dushenok, turk mekdepleri hakda bolmaly.
Men eger bir sorag soramaly bolsa, biz onun prozalary hakda, esasanam gizli manysy bolan, yagny herkimin ozuce bir many cykaran prozalary hakda bir zatlar diydik. sholara name diyer? ozi sholary haysy manyda yazan? shulary bilmek islardim.

her Hydyr atly hökman ekiz

her Hydyr atly hökman ekiz bolmaly diyyan zat yog-a aA aga :)
we kabir yerlerde Töre Hangeldi diydiniz. a Indi bolsa Hydyr Amangeldi. bu nahili bolyar?

5-nji sorag

häzirki zaman türkmen edebiýatyny yzarlaýaňyzmy? okamagy maslahat berjek awtorlaryňyz barmy?

6-njy sorag

goňşusyna aşyk bolan, hindi kinosyna gowy görýän gyz kakasyndan düşünjeli bolmagyň nämedigini soramagy ýüregine düwýär.
Ol gyz düşünjeli bolmagyň nämedigini sizden sorasa nähili jogap bererdiňiz?

7-nji sorag

bazarçy daýzalar, aglamjyraýan baý aýal, «böwürslendäki» oglanjyk we ejesi, «ogluna gargan ene»... bu personažlar kelleden tapylmamy ýa-da durmuşdan synlap alanlaryňyzmy?

8-nji sorag

özüňizi ýazyjy hasaplaýaňyzmy we şöhrada nähili garaýaňyz.

gysgaca, edep-ahlagy sylap,

gysgaca, edep-ahlagy sylap, yerine getiryan, barde edep-ahlak diysem, dine turkmencilikdaki dal, universalnyy edep ahlaklar bar. adamlary sylamak, hic kime erbet niyet bilen bir zat etmezlik, eger guyjun yetyan bolsa komege mataclere komek etmek, dunyanin beyleki tarapynda iymage zat tapmayan adamlar bar bolsa, sholaryn yagdayyna gynanyp bilmek, mumkin bolsa bir zatlar etmek,in bolmanda isrip etmejek bolmak, duygylaryn olmedik bolmagy,eje-kakany sylamak,...shular yaly zatlar bolsa dushunjeli diymek.diyip pikir edyan.

wii bagyshlan, bu soraglar

wii bagyshlan, bu soraglar Hydyr agady dalmi? ay kelle gidipdir :)

Menin soragym dunya

Menin soragym dunya edebiyatyndan kimlerin ishlerini halaya? Klassiklerden kimlerin eserlerine sarpa goyyar?

Yene soragym sheylerak,

Yene soragym sheylerak, kichijik girishli sorag:
Cheper eserlerin hemmesi hem halkyn yagdayina, halyna, durmushyna we kynchylyklaryna, dowre gora uytgeyar. Agamyzam oz eserlerinde bizin jemgyet we onundaki problemalary goz onunde tutyar. Soragym shu, global we umumy chozgudi barmyka sheyle kynchylyklaryn? Eger bar bolsa chozgut haysy tarapda? Nadip shu kynchylyklardan dynylsa bolar? Shu kynchylyklaryn sebabi name/kim?

sizde yazyjylyk hasiyeti

sizde yazyjylyk hasiyeti nesilden nesile gecipdirmi dine sizin masgalanyz seylemi?MUnyn bilen name diyjek bolyan sizin kakanyz yada atanyz yad eje tarapdan garyndaslarynyzdanam yazyjylar barmy meselem sizin doganynyz yazyjy eken.

men Hydyr we Ylyas

men Hydyr we Ylyas Amangeldiler hakda az kem eshidipdim. Ylyas agan bir kitabynam okadym. Hydyr agan hem redaksiyada ady gecyardi kabir kitaplarda, yone yazyjydyr oytmandim. chap edilyan yerde ishleyandir oydupdim. bilyan bolsanyz Turkmenistanda Pygamberimizin Omri hakda ilkinji turkmence kitap (yalnyshmayan bolsam), gyzyl renkde, orscadan terjime edilen,90njy yyllaryn bashynda cykdy. shony terjime edenlerem shu doganlar, ya ikisi ya-da biri, takyk bilemok. biljekdal shu soragymy halaman bilermi?
soragym shu. sowet dowrunde Yslamyyet hakda nireden owrendiler? nireden sheyle terbiye aldylar? shol mentalitet chagalykdan berilen terbiyedenmi ya songmy? elbetde yazyjylyga ukyp bar, ya wyjdany bilen tapdylarmy shu yoly?
soraglarym geng gorulmese shulary soramak islardim.

Bah,hayran galyan chynymy

Bah,hayran galyan chynymy aytsam. Menem soraglarymy jemlayiin.

Hydyr Amangeldi Tm-da

Hydyr Amangeldi Tm-da "Zaman" gazetinde yazgylary cykyady, okayadym. Ozem Ylyas Amangeldinin dogany, Y. Amangeldinin ("3 Noktadan Biri")"3 Nokadyn biri" diyen kitaby turkmence-de cap edildi (Yimpashda entagem bardyr, menem ejeme birini sowgat beripdim, gynansamam ozum ahyryna cenli okap yetishmedim). Onson yene "Soz konusu: Edebiyat" hem turkmence cap edildi "Gep bashy: Edebiyat", yone ony okap goremok. Tm-da Zaman gazetinde dowamly cykya, entegem cykyandyr.
http://yaprakpress.com (shu wagt barde acylanok)-da Hydyr aganyn yazgylary bar, dogrudanam gaty cun manyly yazgylar.

haysi dowur

mening soragym, Yaşuly prozaralarynyzy haysy dowurlerde yazdynyz? dowurden maksadym, USSR wagtlarymy, songymy?!

123

soraglaryň ählisini 7-nji gün hydyr aga ýetirerin we jogaplaryny alyp öňümizdäki hemde-de saýtda goýaryn nesip bolsa.

Agajan aga Yazan Kommentyn

Agajan aga Yazan Kommentyn adyna serdeyan welin "123" goyyarsyn. Ol yerik zat yazmaga yaltansan hic zat goyman yazybermeli. Ya sen ozun goyyanmy?

123

ana ýene-de ýaltanyp 123-i basdym :-)

Siyasat we edebiyatyn

Siyasat we edebiyatyn baglanyshygy bolmadygy zamana barmyka? Shunam sorapdym oydyan Hydyr agadan. Halkyn halyna seretman, kynchylyklaryny gorman yazyjy bolup bilermi adam? Siyasata degman yazyjy bolmak asla mumkin zatmy?
PS Bagyshlan sorag hem "ol yere", hem bu yere degishli. Ol yerde soranlarym Agajan agamyn ozune, bu Hydyr aga!

lakam

ga1taman wrote:

her Hydyr atly hökman ekiz bolmaly diyyan zat yog-a aA aga :)
we kabir yerlerde Töre Hangeldi diydiniz. a Indi bolsa Hydyr Amangeldi. bu nahili bolyar?

käbir sebäplere görä awtorlar lakam ulanýarlar. Töre Hangeldi onuň lakamy. mysal üçin agajan.8m.com-daky ýazgylarda Belli Däli lakamy ulandy...

ol name ucin belli dal ady

ol name ucin belli dal ady bilen gidyar ?onyn prozalary gazetda zatda cap edilyar mi?eger edilyan bolsa haysy jurnalda yaad gazetda?su wagtlykca sular mendena yenedem pikirleneyin.Sag bolyn

1-nji sorag

hydyr aga! aA seniň nämäň?

Agajan aga, ol shu wagt shu

Agajan aga, ol shu wagt shu yerdemi?

jogap

agajanh wrote:

Agajan aga, ol shu wagt shu yerdemi?

eger şu saýtdamy diýýän bolsaňyz, ÝOK diýip jogap berýärin.
ol aşgabatda ýaşaýar.

ol soragy menem su wagt

ol soragy menem su wagt sorajak boldym welin eyyam sorapdyrsdynyz.men ol hydyr agany nireden tanayanyz diyip sorajakdym.

2-nji sorag

«Gören kim? Gürünen kim?» diýen romanyňyz türkiýede «dünýä edebiýaty» seriýasy ady bilen çykarylýan romanlaryň arasynda türk dilinde çapdan çykdy. bu roman bilen haçan türkmen okujysy tanyş bolar we romanyňyzy türk okujysy nähili garşy aldy?

Menda hic hili soragym yok.

Menda hic hili soragym yok. Yone yazyan PROZALARYNYZ ucin sag bolun!

Men shu saytdamy diyip

Men shu saytdamy diyip soradym

3-nji sorag

bir eser «dogurmak» üçin näçe wagt «göwreli» gezmeli.
eger dogulan eser kemli dogulsa, ony ile çykarman bogup öldürerdiňizmi?

4-nji sorag

siziň adyňyzdan çen tutsak siz ekiz bolmaly. ekiz taýyňyz kim? ekiz bolmak durmuşda kynmy?

Salam

Oglunyz gullukdan geldimi gözünız aydyn...