maysa bilen sohbetdeshlik

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Tanyshalyn. Maysa atly agzamyz shu wagt ABS dowletinde mekdep okuwcysy. FLEX programmasy bilen ol yerik gitmekden on, Marydaky Turkmen-Turk gyzlar mekdebinda okayardy. In kici agzalarymyzyn (15 yashynda) biri bolany ucin, Maysa jigim diyyanler az dal.

Bu yerik tazerak gelen hem bolsa, aktiwlik boyunca 3-nji yerde baryar. Ozunin bu yerde yazyanlaryna gora, terjimeci bolmak arzuwy bar. Iberen suratlary bolsa bu yerde.

Sapaklarynda ustunlikli agzalarymyzyn biri.

maysa wrote:

Menin halayanlarym men bu gun mekdepde hemme sapakdan A aldym .bu gun gecen ssemestryn bahlaryny berdiler.mende U.S history,English,Performing arts,drama ,PE /health,honors precalculus(men yedinji klasy gutaryp gelendirin tm dan onson menin indiki matematikada ogrenmeli klasym sul oytyan),Hemmesinden A alypdyryn.Men honor roll diyen bir yerde mekdepde asylgy bolyar adym.

Bu yer bolsa onyn bilen tanyshmak maksady bilen sohbetdeshlik etmek ucin. Soraglary, teklipleri yazibermeli!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

bagyslan men acmadym bir gunlap

salam ,men bu sayty nadip tapanyma doly yadyma dusenok yone googledan tapaydym oytyan..A turkmencami duzeldenlerinde bolsa hic hili erbet goremok.Duzeltmeli zat bolsa duzeltmeli bolarda diyip pikir edyan.(duzeltman gezip yormeli dal).
atamyradyn beren soragyna seyle jogap : mena bilmedim yone ozuma bir taze agza gelse sahsy hat ugradyp hos geldin diyyan kopusine.menin pikirimce seyle bolsa azajyk ogreniserlermika diyyan.Menin ozum ilki gelen badyma bolsa bir hili boldym sebabi seretsem dineje yekeje gyz bar ekeni olam eneshtm.men onson kabir agzalara sahsy hat yazyp soradym bu dine oglanlar ucin saytmy diyip olaram yok yazybermeli diydiler menem onson yazmaga dowam etdim.

Ata diyen agzanyn soragyna seyle jogap:
Bizde egzamen bolyar.Turkmenistandan her yil 50 bilen 65 aralykda okuwwcy saylanyar.Ol yerde name ucin gidesin gelyar,yada su programma gatnasmak bilen maksadyn name diyip soradylar mendena.
Balkanyn soragyna seyle jogap:
men su wagt Kentucky statyn Louisville diyen saherinde.
Merwezi menin dort sany doganym bar olaram hicisi turk mekdepde okamady.yone menin garyndaslarym bar kabir.KAkamyn doganlarynyn cagalary.men olary kop tanamok yone birini tanayan olam Rowsen Saryyew diyip Murgapdan bolmaly.ol sizdena kici oytyan.
Ahmetturkmen Georgia statynagelen asgabatdan bir gyz bar oytyan onam men tanamok.basga baram bolsa bilemok.A bu programma gatnasanyma bolsa bir tarapdan begenyan yone bir tarapdan oyede gidesim gelyar.
Menin ucin bu programma kan kyn dusmedi.yone mekdep bilen problema boldy.Olar meni yzyna aljak dal diydiler sonam aljak diydiler meni we menin ejem dagyny bulasdyryp goydylarda gysgaca.yone son direktor aydypdyr ol yoneje ejesi we kakasyndan hat getirsin boldy alarys diyipdir.
aA men henizem turk mekdepde okayan intek gutarmadym.
men okuwymy gutaramdan sonra azajyk taze dil ogrenmekci.Belki nemes yaad ispan onson yone intek haysy yerde okajagymy bilemok yone enem atam nira gitsen git yone ozuni gorap bilsen ,aglaman zat etman yasap bilerin oytsen gidiber diyyar.
Men aA diyen agzanyn soragyna seyle jogap men turk mekdepden alan terbiyam uytgesik welin oz oyumden alam terbiyam gaty uytgesikmika diyyan.NAme ucindir bizin obada kop gyzlar agsamlary nirede toy bolsa sona tarap gidyarler a bizin masgalada beyle dal.Bardede gunde diyen yaly dostlar yada joralar bolup bir yerlere gidyarler a men yok.
A men amerikanyn sapaklary barada aytsam bolsa men bardaki matematika sapagy halayan.Barde yone kop okuw okayan yok yone men ogrenisipdirin sapaklarym gowy bolmasa onda basga zat edemok sapaklary okayan.Ejeme mollym bolsada bizin kopimizi oz isleyan mekdebinde okatmandyr eger menin isleyan mekdebimde okasalar okamazlar diyip.

Okuwy gutoryp haýsy käri

Okuwy gutoryp haýsy käri ele almakçy? Wiý dişiň nähili agyrýamy?

Leylii: Prikolshica

Leylii: Prikolshica :))

Maysa: Seni anyrda nachinji synpa aldylar ?? Yashin sebapli azar berenoklarmy ??
Adamlary duygysyz birzatmy ya-da seni gyzgyn garshyladylarmy dashardan gelen bolsan hem ?? Olar koplench Turkmenistan'yn niredendigini hem bilenoklar ve biraz ustunden guljek bolyalar in bashda, sen shu periody nadip gechirdin ?? Ya entak hem yokardan seredyalermi ?

men basda gelemde masgalam

men basda gelemde masgalam gyzgyn garsylady yone okuwa baslanymda kynrak boldy basda.yeke ozum gezip yordum bir hepde son gowy boldy.
hawa olar tm nyn nirededigini aytsan bilenoklar kabirleri bolaymasa.men ilki basrakda gelemde bolsa biri nireden geldin diydi menem turkmenistandan geldim diysem olam aytyar(sounded like yousaid from turkey)karoce oda turkmenistan induk yaly esidildi diyyarda.olarda turkey induk bolyar aslynda kan olar yaly dal welin.
hemem ol nahili yurt turkey mi diyip sorayan kop boldy.
Leylii hawa disim az onat boldy biz doktora gitdik onyn ucin.
men okuwy gutaryp bolsa taze zatlar ogenjek okuwa giryancam.terjimeci bolasym gelyar.

men 11 klasda .11

men 11 klasda .11 klasdakylar asly 17 yasynda mana az kyn boldy basda hazir dal.men bolsa 15 yasymda.2 yas ulylar.

TM dili...

Maysa, jogabyn ucin sag bol, yene bir sorag, sen orta mekdebi rus mekdebinde okadynmy, sebabi, senin yazyan yazgylarynda hazire cenli, kici-kirim sawlikler dowam etdi, ayratynam "ekenim..." :) sozunde, ensalla, menden munyn ucin gaty gormersin!? Gaty gormez-le diyip yazdym. Rus mekdebi diymegim, bashga-da bir tanyshym bardy, ilki onun dili senkidenem beterdi, indiler onat duzelipdir. Sen hem kop yazybersen, duzelderin diyip pikir edyanmi?
Terjimeci boljak diyipsin, shonun ucin yazuw hokmunde-de, soz hokmunde-de TM dilinin kada-kanunlaryny onat bilmeli bolar!?

men turk mekdepden

men turk mekdepden geldim.Hemme okuwymy turk mekdepde okadym.hic basga mekdepde asyl klas okamadym.menin turkmencam barik gelenden sonra pozuldy onler gowy trukmence gepleyardim.turkmen dili sapakdan bahamam gowydy.yone sonky iki yilin icinde kop hic turkmence geplemedim.inlisce yada orsca gepledim.

terjimecilik barada bolsa

terjimecilik barada bolsa men intek bilemok yone inlisce turkmence dalde turkce saylamagym mumkin sebabi men inlisce turkmence etjek bolsam dine turkmenistanda okamaly bolyan.menin name ucindir tm da okasym gelenok.sebabi bar onynam.

Arzuw...

Sag bol, Maysa! Sana nirede okasanam okuwynda we ish karyerinde ustunlik arzuw we dileg edyarin! Senin bn sohbetdeshlik entek gutarmady, ensalla, gyzyklanyan zadym bolsa, yene soraglarymy tirkap bu yerlere getirerin:)

Maysa sen inlis dilini

Maysa sen inlis dilini osdurmek ucin name edyan, oydaki cagalar bilen kop wagyt geciryanmi?
Sen gen gorme men bir yarim yil Chicagoda taxi surdum(1. turkmen taxist:)), her klentim sorayardy nireli diyip menem tm'li diysem bilenoklar, geografiya sapagynda yatyardym diyen bolyarlar, her munem klentine sol su sozu gaytalayardy...

Sana maslahatym sen oydaki eneke(cagalaryn ejesi) bilen gurles, men bu cagalara matematika sapagyny berjek diy her gun 50 min. cagalaryn gelejegi ucin diy.
Son seydim sapak berip basla bahana bilen sen olar bilen has kop wagyt gecirersin inlis dilin caltyrak oser onun dasyndan ozunem gramer zat okaber, yoksam yaman yuwas owrenilyar, yenede sen bir azajyk calt owrenyansindir welin, seyle etsen has peydali bolar.

Bularyn sapaklary edil bizinki yali dal, yenilirak, sen olara owretmek ucin kitap zat gerekbolsa nacinji grade bolsalar ayt, tapjak bolarys, 9. grade cenli kitaplar bar ondan yokarrak bolsalaram bir zat ederiz.

men kop inlisce gurlesjek

men kop inlisce gurlesjek bolyan koplenc.men oyde wagtym gonsymyzda maerikan yasayardy ejemem inlis dili mollym bolany ucin ejemem ogredyardi.ol gyzdanam ogrenyardim.hazirem ol tm da yone men USada ol sentyabrda gaytyar oyune

Su wagyt diyan, tm gidende

Su wagyt diyan, tm gidende gununi gorersinle welin, su yerde peydalanyp bolayjak zatlar diyjek boldum.

wiy bagyslan.dusindim sag

wiy bagyslan.dusindim sag bolyn.hawa men barde jigilerime okuwda komeklesyan olar bir hili az matematikadan bilyarler.men olara kawagtlar komek edyan kawagtlar.
ilki basda gelemde hic kim bilen geplesemokdym turkmence yada basga dilde son bolsa geplesip basladym.men yone turkmencanem yadymdan cykarasym gelenok.ondada inliscanem ogrenesim gelyar.

Turkmenistan!!!

Men hem bir mesele bilen US de bolamda, sorayadylar nireden diyip. Menem "Turkmenistan" diyyadim! "Nireden" diyip sorasalar men gorgulu olaram biz yaly geografiya bilimi guychlumika oydup "Central Asia" diydim, he-ke, bilenok o yerinem. "East of Caspian Sea" diydim yene yok. "3rd biggest gas reservoir owner country" diydim yok. Ahyry "North of Afganistan"! diydim, indi bilmeseler olara telpek yerine demirli tokmak goyjakdym kellelerine. "North of AFGANISTAN" jadyly sozu netijesinde dushunduler. :)

Bobik, sulara ozung dushundur hany?!

mena gaharymy getiraymeseler

mena gaharymy getiraymeseler afganistan diyip gurlamok kan.gurlesesim gelmese afganistan bilen aracaklesysn dowletden diyaymeli barda.goni gityarler.SOl kellelerine guyulypdyr afganistan diyilse agcmaly diyip oytyan.

Afganistan dal ...

Turkmen dilinde "Afganistan" dal "Owganystan"!
Dinge habaryngyz bolsun diyip aytdym :)

Name, indi Amerikalylara-da

Name, indi Amerikalylara-da TM-ce owretmelimi bashda:)
ay, senem, agam onaryan-ow:)
Jemal jigim-a oz mashgalasyna azyrak TM-ce we men adymy owreden ekeni:)

menem host sisterime sanlary

menem host sisterime sanlary ogretdim.yone birhiijek edip aytyarda uytgesigrajik.yone sondadam owrediba galdym.:)hachandan bari ogretjek bolyardym welin yadyndan cykaryardy.

hi

men seni govy tananym ucin kanbir sorag sorap durjak dal!!
oye gaydanyn ucin sat sen oz adyna!!
bizin yerimize hem dem-dynj al!!
inete gelende mana hat yaz.waitin!!

hem sehir

Maysa salam men su gun birinci sapar tmolympiad'a girip agza boldum welin senin bilen dostlasmagy makul bildim, sebabi menem Marydan we menem turkmen turk mekdebinde okadym.2007-nji yylda gutardym.su wagt bolsa HTTU'da okayan.Sen menin klasdasym Rahman Kuliyevi tanayan bolmaly sebabi olam su wagt ABS'da FLEX'dan gitdi su wagt Texasda.Aslynda men 8-nji klasdakam gatnasypdym, yone gecipbilmedim.9-da bolsa yasym gecdi, yone sondadam gatnasdym emma anketany tabsyrmaly bolanda hema ozum ynsabym catman eltmedim hem-de saraltma boldum.Borlay o zatlar hic zato shu wagt University'de okayan.Hemme zadym gowy.Bolyar onda yazsan mutlu olurum.

Aşyrow senmi bu

Aşyrow senmi bu familyadaş, maysa indi yazanok, tanyşjak bolsang şapaga giday şol yerde:)
özem birhili salam hatyng ysy gelip durlay mundan:):):):D

Bah, Tmolympiad indi

Bah, Tmolympiad indi gyz-oglanlary dushuryan yerem bolaydymy ? :D

DAting service sahypajygyny hem achalynmy ya ?? Uytgeshik nick'ler bilen
agzalar biri-birlerine PM yazyshyp, suwjaryshyp... Hahaha :)))

:)

:)

Salam hemmelere

salam men Polat.Hawa mena okamaok yane okuva hovesim yogam dol,yone men okuv okasamam men WAYENNINI saylardym . Yagny otaydada bolmak isleyan zadym SPESNA,DESANT umuman men spordy soyyan . Seylerak , ony diysemem kabirleri diyy:ay ol kosenclik name eyle-beyle onsanam ol birhili ay goryanahov basyalar name etyalerdiyyaler.Mena yone eyle oydemok kosenclikdenem gorkamokdogry duzgun islesen hic zat bolmazlay, mena seyle pikir etyan Siz name diyyaniz buna.Yone suvagt giriba bilemok giraysemem sonun yaly okuva giresim gelya.Ay borda "JAN SAGLYK , YURT PARAHATCYLYK "bolsyn. Name disem agyranok su vagta yone artyk dishim bar onu ayrtsam hemme zat gulalagulluk.

Birinji bilen salam. Menin

Birinji bilen salam.
Menin soraglarym.

Sen shu sahypa "dashardan" tazerak geldin we gysga wagtda owreniship bildin. Taze gelyan agzalar ucin owrenishmek kynmy? Seni geleninde nahili garshy aldylar? Taze gelyan agzalar ucin basga name edip ansat owreniship bilerler yali edip bolar? Sahypany nireden/nadip tapdyn?

Kawagt senin turkmencande yalnishlik tapyp duzeldyaris. Muna nahili garayan?

Menem shular yaly sorag

Menem shular yaly sorag berjek bolup durdym. Sen beren ekenim :D

Menden hem jigime 1 sorag...

ABS taraplara FLEX programmasy mynasybetli yilda nace talyp gidip bilyar, kim muny organizasiya edyar? Nadip secilyar? ... Shular barada gysgaca yazaysan!

Seng doganyn MTTM uchurymy

Seng doganyn MTTM uchurymy oytyan.Onyng adyny aydaysan,belkem tanars.

Mendenem bir sorag

Sen shu wagt haysy shtatda?Haysy shaher?

Tuk-Tuk!!! Shu temani

Tuk-Tuk!!!
Shu temani tazeden uns cekmesen yitip baryara!!! :))

Gysh ukysyna gitdi oydyan

Gysh ukysyna gitdi oydyan :)
YA bolmasa "ejesi" internedi ulanyp kop sorag berip bashlany uchin gulagyndan chekaydimika?! :)

Salam Maysa

Salam Maysa..
Men ilki bada senin bilen tanysanyma oran sat,su saytda sen oz pikirlerin maslahatlaryn bilen Mana-da belkem beyleki dostlarada komek edensinle diyip pikir edyan>
Indi Soragalar:!.Sen FLEX-a gatnasan okuwcylaryn icinden Jeorjia Statyna gelenleri tanayanmy?
2.Geljekde Haysy yerde(Amerikadamy ya-da Turkmenistanda) okuwyny dowam etmekci?
3.Menem FLEX-a Gatnasdym Gecen yyl,yone 3-njiden yykyldym Ozimeme garasmadym sona baka yalnysymy dusundim,Senin Ucin FLEX nahili boldy,Oz duygularyn hem-de Arzuwyn?
Jogaplaryn ucin onurti Sag bol!!!Bizin in sadyyan,gyzyklandyryjy we Akylly Agazalrymyzyn Biri!!! Good Luck Isin rowac Bolsun Maysajan!!

sorag

salam maýsa. sen türkmen-türki okan bolsaň saňa bir soragym bar.
daşary ýurda çykaňsoň duýulandyr, türkmen-türkde saňa berlen ylym dünýäniň başga ýerlerinden gelen öz deň düşlaryň bilen deňeşdireniňde dunä derejede tapawutly?.

sag bol!

habarlashaly islesen

Salam Maysa,
bilyan sohbetdeshlikden azajyk gija galdym, yone hichden gich yagshy diyyaler.Menem Amerikada, Texas'da. islesen habarlashaly.

Telpekler (1 kisiden 5 sany)

Bu komment ucin
  • Yusup_Ahmet 5 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin! Berekella!"

cool siz niresinde texasyng?

cool siz niresinde texasyng?

tanadyngmy meni

Elde galam-keserim bar,
Yurekde ot-heserim bar,
Yazylmadyk eserim bar,
Chalarma bashym! Chalarma!

haha manga

manga diyyangizmi?soragy kime soradyngyz?menden soran bolsangyza tanadym.

Maysa gowumy! A sen nirede

Maysa gowumy! A sen nirede yashayanay?

Maysas sayt barada pikirin

Maysas sayt barada pikirin nahili?

Saýt gowy, esasanam,

Saýt gowy, esasanam, Baýram diýen agza gowwtjaaaaaaaaaaa
:D
-------------------------------------------------
Wah ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Ýandym, ýandym, ýandym, ýandym,
Üzümgül, Üzümgül, Üzümgül, Üzümgüüüüüül,
Ýandym, Üzümgüüül...

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
  • vVv 1 telpek goyyar we yazyar: "edil özi... "

bah, beyle diysenem

bah, beyle diysenem bolyarow, goshulyan size :)

Maysa, hazir name uchin girenook? aslynda belki soragyma yokarda jogabam bardyr...

Waw sayt sizin pikirinize

Waw sayt sizin pikirinize gora elmyda gowy ,emma maysa basga pikirde bolup biler ahyryn .

maysa şu wagt Mary

maysa şu wagt Mary türkmen-türk gyzlar mekdebinde 10 klas öytyan maryda bolsa i-net ulanmak kynyrak şong üçin gironok bolaymasa sayta...

hawa gecen yil us.de flex

hawa gecen yil us.de flex talybydy. Shonda koprak giryardi. Indi yat boldy..

Maysanyn jany bir sagmy, dirimi

Maysanyn jany bir sagmy, dirimi

diri oytyan men ony maryng

diri oytyan men ony maryng net kafesinda gördüm welin ol meni tanamady, men hem tanatmadym hem...

tanyşlyk

salam men taze agza mana hiç kim geldinmem diymedi
ya bari men yerim dalmi sizin söhbetdeşliginizi okap men siz gaty hak etyaniz türkmenistanda okaman
daşary yurtda okomagy hemme kişa tabsiye etyan

hoş gelding taçmyratjan,

hoş gelding taçmyratjan, görşen wagtmyz düşündürerin yagdaylaryny bu yering bu yerde gelen her kişi bilen gyzyklanyan yok-da, yazylan her zat bilen gyzyklanyanlar üşyar,

tachmurik, hosh geldin! yone

tachmurik, hosh geldin!
yone name ucin geli-gelip "maysa bn sohbetdeshlige" yazdyn gelenini :), shona dushunmedim
ps: Turkmenistanda okayanmy? haysynda?

ol turkmenistandan orta

ol turkmenistandan orta mekdebi gutaran we shu yyl istanbula marmara uniwersitetini okayar;
p.s; ay ozi entak ulanmagy gowy bilenok we belki jogap yazmaz diyip yazaydym.

men shu wagta chenli

men shu wagta chenli bilmandirin:) gelene hosh gelding diyamne:)

______________________________
Yagshylyga yagshylyk , her kishining ishidir.
Yamanlyga yagshylyk ,ar kishining ishidir...