Dr. Farzad MARJANI (www.turkmens.com saytynyn eyesi) bilen sohbetdeshlik!

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Salam Hormatly Agzalar!

Men atdashyn maslahaty boyunca www.turkmens.com saytynyn eyesi bolan we Turkmenistan Dowletimizi dunya tanatmada 1-nji orny hic kime bermage niyetli gorunmeyan hormatly agamyz Dr. Farzad MARJANI-ye sohbetdeshlik gurmak we bizin yash agzalarymyza tejribelerini paylashmagyny hayish etmek ucin ona hat yazypdym, ondan hem sheyle onat begendiriji jogap geldi. Men hazir ahakda ona hayish hatymy we onyn begendiriji jogabyny goyayin!

Hawa, indi gezek sizde, sheyle kop tejribeli agamyzdan peydalanmak ucin haydap bashlan hany!

Sag bolun!

Salam we dileg bn!

edit: Dr. Farzad Marjani kim?

Dr. Farzad MARJANI
Civil Engineer, Ph.D.

Dr. Farzad MARJANI was born in Tahran/Iran in 1963. He has finished his high school and university degrees in Turkey. He received Ph.D. degree on Civil Engineeering from the Middle East Technical University / ANKARA in September 1997. He is president of "Baysan Denetim" consultant company in Ankara (www.baysandenetim.com) He is married and has a son.

Has kop maglumat ucin
http://www.turkmens.com/home/Farzad_MARJANI.html

Telpekler (3 kisiden 7 sany)

Bu yazgi ucin

 • Atamyrat 5 telpek goyyar we yazyar: "Sagja bol Atamyrat aga!"
 • Bayram 1 telpek goyyar we yazyar: "Gaty gowy yazipsin. Berekella!"
 • Balkan 1 telpek goyyar we yazyar: "Siz dayawayt!"

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

:)

Bah, Myrat, inim, hany barik gel :) (Jadyly hunji kinosynda, yashuly bash roldaky Myrada(T.Ozaldaky Yusup mugallym) sheydip yuzlenyardi, yadyma dushup yazaydym:)

Myrat jan, senden bashga forum agzasy bolmadygam bolsa reportaj aljak yokmy, men bugun Dr. Farzad aga mail yazdym, bu agsham ye ertir jemlap soraglary ibererin diyip! Hany Myrat jan, gayrat et-da, shanik et shu ishi, sizinem agamyz bn tanyshmagynyzy arzuw edyarin, shol mynasybetli!
Jogabyna sabyrsyzlyk bn garashyaryn!

meni bir zat gyzyklandyrdy

Siz ol maglumatlary nireden aldynyz basda sayty acan wagtynyzda?ol kyn dusmedimi hemme maglumatlary toplamak?

Ay Merwezi Ankarada

Ay Merwezi Ankarada bolmanson ol yerdakiler yensesini gashap durmakdan bashga namani bilsinler?! :D
---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Farzad MARJANI

Farzad MARJANI aga.

Turkmenistan bilen baglanysykly habarlary almak ucin koplenc sizin web sahypan arkaly Watany goryas ilki bilen sunun ucin Ullakan sag bol!

1-2 soragym bar; -Senin shahsy durmusunuz barada kan bir maglumata eye dal yone siz web sahypanyzy oz islan yol yorelgeleriniz boyunca alyp baryanyz, Siz has tm hokumeti bilen bir yolda biri birini goldayan seklinde yoretmek ugrunda pikiriniz barmy?
Bu soragy su sebapli soradym bir nace yil mundan ozal bir hokumet isgari bilen gurrunimizde sizin web sahypanyz barada oz pikirlerini aytdy, sonun pikirleri su soragym yalyrakdy.

- Sizin sahypanyz internetde 1. acylan turkmen web sahupasy, Sizin asyl ugrunuz web designer we habarcylyk dal oydyan, Siz sahypanyz ucin onumizdaki yillarda etsem pessemleriniz barmy? (Atamyrat tm-olympiady her hepde diyen yali utgedip dur:) ).

sag bolun.

care...

Hormatly Agzalar!

Hazir bu sohbetdeshlikde soraglar oran az, yone yene-de 1 gun, anry gitse 2 gun garashyp, soraglary TC owrup Dr. Farzad aga 2-3 yagdayda ibermekci:

1-mail hokmunde ibermekci!?
2-Ankaraly howesjen agzalarymyz bar bolsa, 2-3 kishi bolup goniden-goni agamyz bn sohbetdesh bolup sorap bilersiniz?
3-Ya-da hayish edip bu sayta cagyryp gorkezmek bn bolup biler.

3-nji bolup biler yone etik/shyk/gowy dal. 1-nji hem bolup biler, olam gowy dal, mana galsa, icinizden "men erkek", ya-da "men gyz" diyip gitjek yokmy agamyzyn yanyna? Eger bolaysa in gowusy we biz agamyzdan interview ucin appointment alarys!?

Hawa, max 2 gununiz bar, hormatly agzalarymyz :)

mende Farzad MARJAN aga

mende Farzad MARJAN aga sheyle sorag bar.
sizing ozungiz Iran-da dogulypsyngyz, songra Turkiyede okapsyngyz, sizing Turkmenistan bilan nahili baglanyshygyngyz bar? sebabi siz turkmenler peydalanar yaly sayit achypsyngyz. Siz ozungiz turkmenmi? shu barada aydaysangyz.

Ankaralylar!

Ankaradaky gyz-oglan agzalarymyz!
Size seslenyarin/gygyryaryn :)
Hany, ozara maslahatlashyp shu yerde oz pikirinizi bildirsenizlan, gurbatynyz catyarmyka shu ishi etmage? Hem bize hem ozunize uly peyda edersiniz!
Onat soraglar geldi!

Sag bolun!

Turkmen milleti uchin in

Turkmen milleti uchin in mohum zat name? Turkmeni name turkmen edyar? Biz turkmenligimizi, medeniyetimizi goramalymy? Ya bu bir romantika bolup, dine hormat goyulmaly zatmy?

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

yene-de

7-Turkmenistan Watanymyz oz ykdysadiyetini nadip osdurip biler, sizin nahili pikiriniz bar bu babatda?

menin soraglarym:

1-Siz www.turkmens.com saytyny hacan doretmage bashladynyz? Bashlamagynyza kim ya-da name sebap boldy?

2-Munca habardyr materiallary tapmak size kyn gelenokmy, men-a size telpek goyyaryn!?

3-Siyasat bilen gyzyklanyanyzmy, has takygy, sizin saytynyz siyasatdan tasirini alyarmy?

4-Turkmenistan barada begencli habarynyz, guwanyan we gynanyan tarapynyz barmy?

5-Turkmen we dashary yurtly haysy shahyrdyr yazarlary halap eserlerini okayarsynyz, olary bize-de maslahat beryanizmi?

6-Dashary yurtlarda we Ata Watanymyzda durli ugurlarda okayan we ishleyan biz yashlara name maslahat beryarsiniz?

Hazirlikce bular, Dr. Farzad aga, son hem, nesip bolsa, soraglar soraryn!

Sag bolun!

Yeke ozun gorkyanmy? :D

Yeke ozun gorkyanmy? :D

edep...

elbetde, bu forumy, ayratynam, shu blogy agamyz okap biler, sebabi, men ona aydypdym forum barada, elbetde, gyzyklanar, myhman bolup okap biler, ensalla, okar. Men kabir soraglary yene-de duzedibrak TC owrerin-da, sheydip ibererin ya gidiler!?
TM soygusi bolan her bir TM-nyn ya bashga milletlerin, TM bolup TM-ce gepleyanlerin howesleri, elbetde we ensalla, gacmaz! Yene-de herki zadyn kada-kanuny bn hereket edilse gowy bolarmyka diyyan!?

Yokardaky beren soragym

Yokardaky beren soragym kakdyrylyp soralan soragdy. Ona dushunmese puch bolar.
Sheyleragem bir sorag bereyin, yokarkynyn USTUNE.
Dil mohummi? Turkmen dilinde geplemeyan turkmen bolarmy? Turkmen medeniyetinden 1 gram zat bilmeyan turkmen bolarmy? Halkyn oz medeniyetinden uzaklashmagy barada name pikirlenyaniz?

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

Menden biri

1.Sizing Iran Yslam Repulikasy hakynda name pikirleringiz bar?
2.Dunya garayshyngyz nahili?Gunbatar,turk,turkmen,iran,bilimii yada dini garayysh?
3.Sizing Yrak we ABŞ hakynda pikirleringiz name?
Yokardaky soraglarda yalngyshlyk ya-da dushnushmezlik bar bolsa gayrat edip duzawering.
1.soragy Iranda doglansong soradym.Hemem ozum Iran hakynda birzatlar owrenesim gelyar.

Sahypa ucin bizden komek

Sahypa ucin bizden komek gerekmi we nahili komekler?

Men on turkmenche barada

Men on turkmenche barada ozune kakdyryp aytdygym dal, yalnysh dushunme! Men on turkmenmi ya daldiginem bilemok doly, men sorayanym turkmenlerin hazirki yagdayi barada.
Daplerem yitip barya, arassa turkmenche gepleyanem tapmak kyn, egin-eshikdenem eser yok...

---------------------------------------------------------
Magtymguly, sözle her ne bileniň,
Özüňe kemlik bil aýtman öleniň,
Taraşlap, şagratgyl köňle geleniň,
Senden soňkulara ýadygär bolar!

ok

dushnukli Bayram, bagyshla!

meňseş

www.baysandenetim.com we www.turkmens.com -yň dizaýny we reňkleri meňzeş. siziň saýtyňyzyň bezegi häzirkizaman we özüne çekiji däl (men diňe dizaýn barada aýdýaryn).

soragym ýok maslahatym bar. sahypanyň görnüşini täzeleseňiz minnetdar bolardym.

işiňizde üstünlikler.

Menem shony aydyan. In

Menem shony aydyan. In gowysy sistema yazmaly. habar goshulyan/pozylyan shonda has amatly bolar. Meselem men ol yerde agza bolup habar gosup bilyan. Sholar yaly sistema yazsak gowy bolar. Ilki ozunden bir rugsat alaly :)

men ankarada :) höwes bilen

men ankarada :)
höwes bilen gitmek islardim..
yöne 2 gün az.. işim bar.. indiki hepde tayyar. ;)
başgada agza bolsa gowy bolardy..
2-3 kişi onat bolup biler..

hawa şol jadyly hünji

hawa şol jadyly hünji kinosynda "Sen men Myradym dal" diyyan yerem bolmaly.. garaz ölişik şeylede Myrat atly oglan :)

indiki hepde şeyle giç dal ahyryn.. 4 gün bar..
hem bu yerde sorag köpeler.
ankarada adam köp yöne, hiç haysy islemezmyka diyyan..
"gönden düşen" yaly bolup durar..

:)

Men hazir agamyza tazeden mail ibereyin, shu yagdayi sorap, hem-de tel no-dyr adresini alayin, sitesinde bardyram wlin, yene resminama-da:)
Ay, pakgaryp bashladym-ow, hil bir ish bitiren yaly bolup :)

Soraglaryn jemlenishi.

Men hemme soraglary jemlap shu yere goyyaryn, Ankaradan aktiw agzamyz Ga1taman (Myrat) Dr Farzad agamyz bn telefonda habarashan bolmaly, yanyna Ankaraly agzalardan ya-da myhmanlardan goshulyp gitjekler bar bolsa onun bn habarlashsyn, gija-de galdyk welin, ensalla, agamyz bagyshlar we oz ululygyny yene bir gezek gorkezer-da! Ashakdaky commentde hemme soraglaryn TC terjimesini yazyaryn, sag bolun!

TC soraglar(Yokarda TM-celeri bar) :

1-Siz www.turkmens.com sitesini ne zaman internette yayınlamaya başladınız? Başlamanıza kim veya ne sebep oldu?

2- Bu kadar haber ve verileri bulmak size zor gelmiyor mu, sizin bu başarınıza hayranım doğrusu!?

3-Siyasetle ilgileniyor musunuz? Daha doğrusu, sizin bu siteniz siyasetten ya da siyasetçilerden etkileniyormu?

4-Türkmenistan için sevindirici bir haberiniz, sevindiğiniz veya üzüldüğünüz bir şey var mı?

5- Türkmen ve yabancı hangi şair ve yazarları beğeniyorsunuz, tavsiye edeceğiniz şair ve yazarlar var mı?

6-Yurt dışında ve Ata Vatanımızda çeşitli bölüm ve sektörlerde okuyan ve çalışan Türkmenistanlı gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

7-Turkmenistan ekonomik kalkınmayı nasıl yapabilir, bu konudaki görüşleriniz nedir? (Bu 7 soru ata adlı üyemizden)

8- Bazı üyelerimizden sizin hakkınızda çok güzel şeyler duydum, biraz kendinizden bahseder misiniz? (GaraDag) Not:Hakkınızda bilgi sitemizde ve sitenizde var aslında!?

9- Turkmen milleti için mühim olan ne? Turkmeni Turkmen yapan şey ne? Biz Türkmenliğimizi ve medeniyetimizi korumalı mıyız? Veya bu bir formalite olup, yalnızca hürmet mi etmemiz lazım? (Bayram)

10- Dil zaruri mi? Turkmen dilinde konuşmayan Türkmen olur mu? Turkmen medeniyeti hakkında hiç malumat sahibi olmayan Türkmen olur mu? Halkın kendi medeniyet ve kültüründen uzaklaşması hakkında ne dersiniz? (Bayram)

11- Siz Iran’da doğmuşsunuz, sonra Türkiye’de okumuşsunuz. Sizin Türkmenistan ile nasıl bir bağınız var? Çünkü siz Türkmenler’in kullanımı için faydalı bir sayt açmışsınız. Siz Türkmen misiniz? Kısaca bahseder misiniz? (unknown)

12- Sizin şahsi hayatınız hakkında fazla bilgiye sahip değilim, yalnız siz web sitenizi kendi prensiplerinize göre yapıyorsunuz. Siz daha çok Türkmenistan hükümeti ile bir-birinizi destekler mahiyette sitenizi yönlendirebilir misiniz? Bu soruyu birkaç yıl once bir hükümet memuru ile konuşmamız ve onun sizin siteniz hakkındaki görüşleri ve fikirleri dolayısıyla sordum. (Serdar01)

13- Sizin web siteniz internette aşılan ilk web sitesi(sayfa). Sizin asıl mesleğiniz web tasarımcılık ve haberleşme olmalı zannedersem. Sizin kendi siteniz hakkında ilerisi için bir projeniz var mı? (Atamyrat her hafta kendi sitesi olan www.tmolympiad.org u yeniliyor ve güncelliyor) Teşekkürler! (Serdar01)

14- Siz ilk başta sitenizi açtığınızda o verileri nereden aldınız? Bütün o verileri toplamak sizin için zor olmadı mı? (Maysa)

15- Web sayfanız için bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Lazımsa nasıl yardımcı olalım? (Atamyrat - www.tmolympiad.org sayfasının sahibi)

16- Sizin Iran Islam Devleti hakkında görüşleriniz nelerdir? Soruyu Iran’da doğduğunuz için sordum, hem de Iran hakkında birşeyler öğrenmek istiyorum.

17- Dunyaya bakış açınız (görüş) nasıl? Batı, Türkiye, Türkmenistan, Iran devletlerinin ilmi ya da dini bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

18- Sizin Irak ve ABD hakkında düşünceleriniz ne? (16,17 ve 18.sorular- Balkan)

19- www.baysandenetim.com ve www.turkmens.com sayfalarınızın dizayn ve renkleri bir-birine benziyor. Sizin saytınızın tasarım ve süslenmesi modern ve çekici görünmüyor (ben sadece dizayn için diyorum), benim sorum yok ama tavsiyem var, sayfanızın görünümünü yenilerseniz minnettar olurum! Size işinizde başarılar dilerim! (Agajan - agajan.8m.net ve agajan.8m.com sayfalarının sahibi)

20- Ben de onu diyecektim. En iyisi, yeni system yazmak ve geliştirmek lazım. Haber ilavesi ve kaldırılan bir bölümün mevcudiyeti daha iyi olur. Mesela, ben sizing sayfanıza üye olup, yeni haber ilave edebiliyorum. Böyle bir sistem çok daha faydalı ve iyi olur kanaatindeyim. Tabi ki, siz izin verirseniz!? (Agajanh)

Ata aga jogaplary hacan

Ata aga jogaplary hacan bolar? Bilenzokmy?
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Myrat

2-nji gun diyen yaly etdi, ensalla, haysam bolsa bir nasazlyk ya sawlik bolmasa!

Bashdaky Turkmence hayish haty

Salam hormatly Dr. Farzad MARJANI!

Dashary yurtlarda okayan Turkmen talyplary bolup, sizin www.turkmens.com saytynyzdan oran kop peydalanyarys, size oran minnetdar!
Dunyanin durli ulkelerinde bilim alyan, hatda, aglabasy olimpiadacylardan ybarat bolan taze forumymyz bar www.tmolympiad.org adynda. Bu
Forumda-da sizin forumynyzdan peydalanyarys we hemme agzalarymyz siz barada azda-kande maglumata eye.
Bizin forumymyzdaky yash agzalarymyz sizin bilen sohbetdeshlik etmek isleyandiklerini, bu babatda size hayish etmegimi aytdylar!
Eger sizing wagtynyz bar bolup hem-de onayly bolsanyz , sizing tejribelerinizden peydalanmagy arzuw edyaris!
Sohbetdeshlik Turkmen, Turk, Rus we Inlis dillerinin haysam bolsa birinde bolup biler!
Bu maili hem isleseniz shol dillerin birine terjime edip bileris!

Sizi hormatlamak bilen!

Salawmaleykum. kabir

Salawmaleykum.
kabir agzalamyzdan siz barada gaty kop gyzykly zatlar eshitdim.
SIZEM ozuniz barada bir az gurrun berayseniz.

Kakyp gorun,belki biri sizi gazyp chykarar.

Turkce hayishym (forumda Turk agzalar hem bar bolmaly,olar ucin)

Merhaba saygıdeğer Dr. Farzad MARJANI!

Yurt dışındaki Türkmen öğrencileri olarak sizin
www.turkmens.com adlı sitenizden en iyi şekilde
yararlanıyoruz, size minnettarız!
Bizim olimpiadçılar aðırlıkta olmak üzere yurt
dışındaki Türkmen öðrencileri olarak yeni bir sitemiz var,
www.tmolympıad.org adında. Biz kendi sitemizde sizin siteden
yararlanıyor ve üyelerimize de tavsiye ediyoruz. Hemen hemen bütün
üyelerimiz siz ve siteniz hakkında biliyor, her ne kadar ben az bilsem
de!
Sitemizdeki genç üyelerimiz sizleri merak ettiler, sizinle
tanışmak ve reportaj.sohbet etmek istediler. Onların heves
ve isteklerini kırmayacağınızı tahmin ve istirham
ediyorum!
Eğer sizin zamanınız varsa ve müsaitseniz, sizin
tecrübelerinizden yararlanmayı arzu ediyoruz!
Reportaj, Türkmen, Türk, Rus ve Ingilizce dillerinde yapılabilir.
Teşekkürler!

Hürmet ile,

...

Bu saytyn in aktiv agzasy Atamyrat aga yene etjegini edipdir. Bizin yali urushdan sonky batirlara bolsa dine capak calaymak galdy-da:) CAPAK CAPAK CAPAK:)

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Gadyr jan, hosh geldin! Eyyam meni utandyrma, gelen badyna :) Meni gynandyrmanyn ucin sana telpek goyyaryn!"

turkmens sayitindan ozum kop

turkmens sayitindan ozum kop peydalanyan. turkmenlering kop kone bagshy sazandalary shol erde. turkmening medeniyetine, sungatyna degishli zatlaram kop. turkmenistan barada gundelik bolup gechyan habarlary turkmens saytynyng komegi bilen has achyk, dushnukli eshidip, gorup bolyar. shonung uchin Farzad Marjani agamyza minnetdarlygymyng chagi yok. onga Beyik Allatagalladan jan saglygyny isleyan we edyan uly, halka bahbitli ishinde ustunlik arzuw edyan!!!

bellikler!

1-Gadyr jan, hoshgeldin! Ensalla, senin yaly agalarymyzdan we manyly hem-de owut undewli Turkmence we Turkce goshgularyndan hem peydalanarys diyip umyt edyarin!

2-Hormatly Agzalar! Dr. Farzad agamyz sohbetdeshligi kabul etdi, ona minnetdarlyk bildirdik, bildirmage-de dowam edelin, saytyna-da girip, sag bolsun aydalyn! Shonun bn birlikde, ona hazir gyzyklanyan soraglarymyzy bu yerde berelin, kan bolmaly sizde soraglar, hany tijenin!

3-Merwezi (Muhammet) jan, senin sohbetdeshlik wagtynda Dr. Farzad aga bn hem sohbetdeshlik goyuldy, ensalla, bu senin ucin hem gowy bolar, iki uly agamyza birlikde sorag soralar, menin bn sohbetdeshlikde-de, uly bolmasamam, uly bolan Tacmammet aganyn sohbetdeshligi goyulypdy, dogry dushunersin, ensalla!

Yoklay nadyanay:D

Yoklay nadyanay:D

Dr. Farzad MARJANI agamyzyn begencli habary we ona minnetdarlyk!

Sohbetdeshligi kabul edenini bildiren begencli jogaby:

"Bolar, Men Ankarada, eger sözli bir interview bolsa gelip bilerler, yazgy bolsa-da hat bilen bolup bilir. Türkçe, elbetde, gowy bolar!

Hormatlamak bilen,
Dr. Farzad Marjani "

Menin minnetdarlygym:

"Cok tesekkur ederim!
Ben sizinle reportaji ana sayfada koyacagim ve herkes size merak ettikleri sorulari ve tecrubelerinizi o yeni blogda commentler halinde yazacaklar. Ankarali cok uyemiz var, onlardan biri, dilerseniz, bizzat gelir ve sizinle memnuniyetle gorushur, dilerseniz de mail ile reportaj yapariz, ama bizimkinler sizinle gorusmek isteyeceklerdir!

Size minnettariz!

Saygi ve hurmetlerimiz ile! "

Bellik:

Gadyrly Dr. Farzad MARJANI agamyz, bu yazgylary, belki goymaly daldim, yone shu forumda sizin yaly uly we mertebeli agalarymyza interview/reportaj/sohbetdeshlik teklip etmage nusga hokmunde beylekilere-de duyurayin diydim!
Sawligim ucin meni bagyshlamagynyzy hayish edyarin! Sohbetdeshligi kabul edeniniz ucin size shu forumdaky hemme agzalarymyzyn adyndan minnetdarlyk bildiryarin!
Kop sag bolun!

turkmen bolmak gözeldir,turkmen üçin işlemek hasam gözeldir

mena turkmenistan barada sorasalar turkmens.com 'u salgy beryarin!o taydan turkmenistan hakynda hemme zady ögrenip bilersiniz diye.farzad marjaniye gaty kop sawwalsyn aytyan!

Nesip bolsa 2-nji gun

Nesip bolsa 2-nji gun basymjak geler. Wiy son jogabyny turkmenca terjime edersinizda, biz yaly copantelpekler bilmez turkce. : (name klasda kowalashdymam oynamaly dalmi???)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Sagja bol gowy ish

Sagja bol gowy ish edipsiniz. Suratlary hem goy. Men sana 3 telpek bereyin 1 ozune 2si gidishenlere :)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

:)

Myrat jan, hil bir ish bitiripsin, Biribar senden razy bolsun we seni yalkasyn!
Dunyalik bolsa, hazir-a 1 telpek, jogaplary goyansonam, sohbetdeshlige giden topar ucin yene 2 telpek goyaryn, ensalla! Telpek sanymyn azlygyndan sheyle bolyar, yogsam, kop telpek berjegim ikucsyzfy. Yene-de 2-3 telpegim galyar, olary bolsa, yene-de onat yazgy yazan agzalarymyzy sylaglandyrmak we howeslendirmek ucin saklamak isleyarin!

Kop sag bolun!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Ay ine 4 sanysyny hem bu komentina goyyayyn."

Birem...

Myrat, eger onun ish tel no bu yere goymana haysam bolsa bir sebap yok bolsa, yazsana, bolmasa-da mana PM yaz, ona men hem sag bolsun aytmak isleyarin, mailin dashyndan jan hem edip!

Sag bol!

Telpekler (1 kisiden 1 sany)

Bu komment ucin
 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "Telpegin yok bolsa al sana 5 sany bereyin."

Ata aga telpeginiz

Ata aga telpeginiz gutaryarmy? Eger sheyle bolsa menden 5 sanysy sowgat :)
Mena shu wagt telpek kop. Sonky dowur kop paylamok. Ay size 5 sany bersem son ozumde 20 galayyar oydyan.
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Ha ha bulashyp gecdimay :)

Ha ha bulashyp gecdimay :) Ata aga size 5 telpek berjek bolup her gezek telpek sanyny uytgetmek yatdan cykyar :) Hazir hem 3 sany bereyin :D
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

:)

Agajan, inim, men sana ber-a diymedim, galyberse-de, telpegim gutarayan yagdayinda, senden utanman sorap biljek, seni jigim hokmunde ozume sheyle yakyn goremson sheyle.
Yene-de telpekler ucin minnetdar, Biribar sendenem razy bolsun, barde beren telpeklerin hormatyna Oz soyguli bendelerinin arasyna seni hem goshsun we telpeklerin yerine sana hem bu dunyade, hem-de beyleki dunyade esse-esse ryzyk bersin!

PS:Beyle yazgylarym ucin telpeklerini paylap yorme-how, jigim, sende-de calt gutarar, menki yaly:) Onson onat yazgylara telpek hem goyup bilmersin! Eger sheyle yagdayda, mende kop telpek bar bolsa, gozumi yumup bererin telpekleri :)
Myrada her ikimiz 2 telpek bermelidiris, onam yatdan cykarma! :)

OK. Ay yoklay telpek gutaryp

OK. Ay yoklay telpek gutaryp durasy yokla. Gutarsa hem Atamyrat bardyrlay ;)
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

sizden yekeje isleyan zadym,

sizden yekeje isleyan zadym, SABYR..
in giç ertir-birigün söhbetdeşligem, suratlarym eger isleseniz wideo hem goyaryn!..
dine garaşyn.. ;)

ha-ha-ha

islanini ederis, ensalla!

Sabyr barada men nesip bolsa onki bloglarymda yazayin, shonda bu yer ucin sabyr edilmeli ya dal, shonda onat karar bereris :)

Ata aga

Quote:

Dunyaya bakış açınız (görüş) nasıl? Batı, Türkiye, Türkmenistan, Iran devletlerinin ilmi ya da dini bakış açısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Men shol bold bilen yazylanlarda shuny sorajak boldum.Haysysy sizing dunya garayshyngyz?:western,religious,like an Iranian,like a Turkmen or like a turkish?
Eger dushnuksiz yada biderek zat sorayan bolsam ayryp goybering.Gaty gorjek dal.

Mezhebini hem soransana

Mezhebini hem soransana shonyn, Eyranly bolsa Shayi'mika ?

Eyranly türkmenlerin

Eyranly türkmenlerin köpüsi 90%i yada ondan hem köpi..sünni..
olaram türkmen!

Salawmaleykum Gadyrdan DR.

Salawmaleykum Gadyrdan DR. Farzad Marjani.
menin size bir soragym bardy,Aklmyrat agany tanayarsynyzmyn? Men onun bilen sohbetdeslik gecdim welin e-mail pocta boyunca, dine sizden ony tanayrasynymzmyn diyip sorayjakdym?Hem-de nace wagta golay!!!!!

:)

Sohbetdeshlik gutaryp, jogaplar tayyar yaly-la, bolmasa, onun oz sahypasyna mail bn ugradayin ya 2-nji sohbetdeshlik ady bn, gelen taze soraglary jemlap mail adresine ugradyp bolar!?

Sag bol Ata Aga!!!!!Mergen

Sag bol Ata Aga!!!!!Mergen cynym aytsam bilemok,on tanysypdym,ozi sol redaktory diydi!!!

Akyniyazovy aydyanmi ??

Akyniyazovy aydyanmi ?? Inlische mugallym ?

:)

Agajan, jigim, sen hayish etdin-de, men yerine yetirmedimmi :)
Turkmencesinem shanik ederis, ensalla, Dr.Farzad agamyz jogap berip yetishse, bizem terjime edip yetisheris-le, esasy zat, Myratlaryn howlukmasy, men yone agamyz bn habarlashyp, olaryn barmaklaryny makul gorupdim, ensalla, dogrudyr!

Ata menin soragynmy yalnys

Ata menin soragynmy yalnys terjime edipsin, borlay onemi yok seyle beray:)

entek

Soraglar entek gitmedi, Turkcesini shu yere yazp ibersene, gayrat etde, Myrada bereris, olam duzeder-da, ertir, yagny 2-nji gun gitjekligini aytdy mana!
Sag bol!
----------------------------------
Kiyamatda bir soz diydim bayakda,
Garaw bardyr yersiz urlan tayakda,
Zalymlar har bolar, galar ayakda,
Garyp sen, yiglama, shir dek bolar sen!

Terjime etmek hokman dallay

Terjime etmek hokman dallay ozem turkmence bilyar, turkmencesini berayin, men onem 1-2 gezek gurlesipdim bu yas uly bilen.

ok

men hem Tm-ce hem TC dilinde ugratdym Myrada, ensalla, ikisinem print edip yanyna barar+lar. Myrat jan, shu yeri okasan guk! diyeweri, sag bol!
------------------------------------------
"Kyýamatda bir söz diýdim baýakda,
Garaw bardyr ýersiz urlan taýakda,
Zalymlar har bolar, galar aýakda,
Garyp sen, ýyglama, şir dek bolar sen!"

bolyar 2nji yada 3nji gün

bolyar 2nji yada 3nji gün inşalla...

Ga1taman

Ga1taman Balkani wrote:

bolyar 2nji yada 3nji gün inşalla...

Myrat jan, mundan beylak gija galman, hayish edyan, birem habarlashyp belli wagt gorushme sagady aldynyzmy, yazaysanyz!
Sag bolun!

Bay bouw...42 comment dine

Bay bouw...42 comment dine sorag bolsa mena jogaplaryndan gorkup bashladym :)
Ata aga, ola sana Turkmenche yazya, senem ona Turkche "teshekkur" edyanlay :(( Turkmenche-de dushunyani gornup dura onyn, sohbetdeshlikde Turkche gurlardilerda...

hayish

Mergen wrote:

Bay bouw...42 comment dine sorag bolsa mena jogaplaryndan gorkup bashladym :)
Ata aga, ola sana Turkmenche yazya, senem ona Turkche "teshekkur" edyanlay :(( Turkmenche-de dushunyani gornup dura onyn, sohbetdeshlikde Turkche gurlardilerda...

Mana mailde eden talaby TC dil boyuncady, shonun ucin sheyle boldy, yogsam, onun tayyarjak TM-cesi hem bar, her ikisini-de Myrat+lar elter sohbetdeshlige, yene secim onunky!

PS:Men agamyza soraglary shu wagta cenli ibermedim, Myrat jan, olayin vehameti ortada, meni utandyrman, gayrat edin!
Yogsam, menden bir eyyam soraglara garashyardy!

Telpekler (1 kisiden 3 sany)

Bu komment ucin
 • agajanh 3 telpek goyyar we yazyar: "Yene-de 3 sany. Ashakdaky yazanlarym ucin."

2-nji gun hem yetip geldi.

2-nji gun hem yetip geldi. Myrat aytmyshlayyn indi 3-nji gune gecdi :) Ay nesip bolsa ertir hem yeter. Jogaplaryna garashyarys. Myrat gayrat et!!!
-------------------------------------------------------------
Gulmek omurden
:D internetdan

Men düyn gürleşdim we

Men düyn gürleşdim we bugün ir bn sagat 11-12de jan et diydi..
menem bugün jan etdim.. we iş yerinin adresini berdi..
3 oglan bolup gitdik..
biri men sorag sorayan, yene biri "ses yazzyryany" tutup duryançy we beyleki oglan surata çekyançi..:)
we sag-amanja 45 minutda dagy söhbetdeşlik gutardy.. indi bolsa şolary yazga geçirmek galdy...
şugün yazyp bu yera getirip yetişmezligim mümkin.. we Farzad aga, ol söhbetdeşligi önünça ona görkezmegimi isledi..ona iberjek..we ol düzedip mana iberenden sonra men bu yerde goyaryn..
saglygynyz.

Telpekler (4 kisiden 9 sany)

Bu komment ucin
 • agajanh 1 telpek goyyar we yazyar: "1-sana, 2'si sohbetdeshlik ucin komek eden oglanlara. "
 • ata 1 telpek goyyar we yazyar: "Berekella, Myrat jan,janym bol-a! Hazirlikce bir telpek,jogaplaram yazylsyn,shonda 2 telpek yene geler,az-da,yogsam bilyan-le!"
 • Bayram 4 telpek goyyar we yazyar: "Biri ses yazdyranyn uchin, biri surat chekdirenin uchin, biri yazanyn uchin we birem gurnanyn uchin!"
 • Atamyrat 3 telpek goyyar we yazyar: "Sagja bol."