Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Taze Blog achmak ve....

Salam oglanlar/gyzlar/gelinler/dayilar/babalar...
Bu gun sahypamyzda achylan/achylyan taze blog'lara uns berdim azyrak, olaryn kopusinin ichinde
kitap'dan alynan yazgylar/ hekayajyklar/ kitap'lardan yola chykylyp yazilan zatlar/ On hem bar bolan movzuklaryn gaytalanmagy yali, taze pikirin/dushunjelerin yok diyiljek derejede az yazilandigini goryan, chynymy aytsama meni bu zatlar gynandyryar...24 sagadyn ichinde 9'dan kop blog achylypdyr, ichleri bolsa bosh diyen yali....Name uchin beyle bolyaka ??

Tm Olympiad new version

Salam gadyrly agzalaz, myhmanlar we beylekiler. Gelin tazeden shu forumda gurrundeshlik gecirelin! Nahili goryaniz? Kopden bari hic mowzuk yazylmandyr.

Adalat we merhamet...

Omar ibni Abdulaziz Hazretleri basinji halyfa ve ikinji Omar diyip tanalan, Emeviler dovletinin halyfasy, adalaty we merhameti bilen shohraty yayran bir ynsandy. Takwa sahybydy, ozi hem takwanyn miwesi diyilse yalnysh bolmazmyka diyyan. Cunki onun kakasy Abdulaziz ibni Mervan hem adalatly, ynsap eyesi we dindar bir adamdy. Ejesi Hz. Omaryn ogly Asymyn gyzydy.

Ateýist we aýy

Bir gün ateýistiň biri tebigatyň gözelligini synlamak üçin tokaýa aýlanmaga gidipdir. Ýaradyjynyň ýaradan gözelliklerine seredip:
-Tebigat nähili gözel ýaradypdyr bu baglary, otlary we reňkleri - diýeni hem şol eken weli bir ýerden arlap elhenç bir aýy peýda bolupdyr. Ýaňky ateýist aýyny görüp aýagaldygyna gaçyp başlapdyr. Aýy bolsa kowalap ateýisti tutup aşagyna alyp penjesini ýokaryk galdyryp urjak bolup durka janhowluna şeýle dileg edipdir:
-Allahym özüň kömek et!

Şaýatlyk haky

“Şaýat men” diýmeklik yeňil düşermi?
Tassyklap bolaýsa şaýatlyk hakyň.
Şaýatlygyny tassykladyp bilene,
Döşüne at alan bir medal dakyň.

Syrtarmak bu döwür şaýat hakydyr,
El çarpmak bu döwür şaýat hakydyr,
Kelläň yrap ýörseň adyň bakydyr.
Kelläň duran güni “düýbünden ýykyň”.

Gözüňi oýnatsaň, gypsaň kaýarym,
Zyňylan süňkleri gapsan kaýarym,
Haky iýmeleri ýapsaň kaýarym,
Şaýat diýip käwagt bererler hakyň.

Diňe ýeke zatda bardyr şaýatlyk,
Olam edileni bile gömmeklik,
Haramy göreňde sessiz dymmaklyk,

29th Balkan Mathematical Olympiad

2012nji yylyn Aprel ayynyn 26sy bilen May ayynyn 2si arasynda Turkiyanin Antalya şaherinde geçirilen Halkara Balkan Matematika Olimpiyadasyna gatnaşan türkmen talyplar we netijeleri.

Palvan Agamyradov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Silver Medal

Ashyrmuhammet Serdarov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronze Medal

Shanur Allabayev, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronze Medal

Nazar Rahmanov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Honorable Mention

Fahruddin Baratov, Yöriteleşdirilen FİZMAT Mekdebi -Honorable Mention

Türkmenistanyň bag-bakja ösümlikleriniň önümlerini dünýä bazarlaryna çykarmakda daşary ýurt film we mahabat kompanýalarynyň orny

Ýurdumuzyň klimat şertlerine görä dünýäde ykdysady we strategiki tarapdan möhüm orna mynasyp bolan bag-bakja ösümlikleriniň ösdürilip ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikleri bardyr.Ygal mukdarynyň esasan hem gyş-ýaz pasyllarynda köp bolmagy bu möwsimiň 4-5 aý ýaly dowam etmegi esasan hem yumşak gabykly we gaty gabykly bag-bakja ösümliklerine oňaýly tärini ýetirýär.Gawun,garpyz,kädi,hyýar ýaly bakja ösümlikleri bolsa esasan fizýologiki ömürleriniň ilkinji aýlarynda suwy köp talap edyändikleri üçin ýaz paslyndaky ygal mukdarynyň

Ulanylan suwlaryň gaýtadan işlenilişi we bu suwlaryň obahojalyk pudagynda peýdalanylşy

Obahojalyk pudagynda derwaýys meseleler,amala aşyrylmaly reformalar Türkiýe döwletiniň obahojalyk tejribesiniň Türkmenistan döwletimiziň şertlerine baglylykda peýdalanyp boljakydygy hakyndaky käbir pikirleri paýlaşmak we bellikleri öňe sürmek örän ýerlikli bolar.Suw ýetmezçiligi häzirki döwürde umumy adamzat meseleleleriniň biri bolmagynda galýar.Munyň üçin umumy çözgütler gözlenyär.Türkmenistan hem bu meselede beýleki döwletlere garanyňda has köp kelle döwýän döwletleriň biridir.

Ýowuz günleň güllesinden halas bolan güller

Gerçek yigit aňda galar eden her bir işi bile,
Diňe aň däl töwerekde duýup bolar yhlasyny.
Bu watanyň gök asmany, yraň atýan maýsalary,
Beýan eder ýüreginde beýik arzuw beslänini.

Watan,nesil, ar namysy öňde goýup ähli zatdan,
Duşmanyna ýowuz darap,aman bermän hilesine.
Gar ýagýarka garym gazyp bagryn berip sowuk ýere,
Geljek üçin çydandyr ol gara gyşyn çillesine.

Faşist ýygnyn derbi dagyn edip barýar Atilla deý,
Özlerini Gunlar diýip hasap edýän Nemesleri.
Çyn Gunlaryň kimdigini görkezendir türkmen ýigdi,

Halk

Adamlar. Bir pikir edip gorunsene. Syn edip goryan barmy? Bir yorap uns berip gorun, kim bolsa bolsun yuzune yylgyryp seredyan hickim yok. Kime seretsen gozi bilen iyjek. Adamlaryn ozune gowni yetya hawa bolup biler, yone muny beylede etmeli dallay. Burny kap dagynda garsysyndaka gowni yetenok. Men su zatlary esasan Ashgabatda goryan.

Syndicate content